ТОП 10:

Зовнішній огляд трупа на місці його виявленняЦей вид огляду здійснюється обов'язково з участю судового медика або лікаря іншої спеціальності.

Огляд складається з двох стадій: загального і детального оглядів. При цьому відображається:

1. Поза трупа і його положення на місці події.

2. Зовнішній стан одягу на трупі.

3. Знаряддя спричинення смерті, знайдені на трупі.

4. Ложе трупа.

5. Одяг, що знаходиться на трупі.

6. Тіло трупа і пошкодження на ньому.

7. Предмети, знайдені в одязі трупа.

Після закінчення огляду труп потерпілого, особа якого не встановлена, обов'язкове дактілоскопуєтся і після додання особі трупа прижиттєвого вигляду (виробляється «туалет трупа») фотографується за правилами сигналетичної зйомки.

Ексгумація трупа, тобто витягання трупа з місця поховання, здійснюється у разі виниклої необхідності повторно оглянути труп після його поховання або піддати його повторній судово-медичній експертизі. Про виробництво її слідчий виносить спеціальну постанову. Витягання трупа виробляється у присутності слідчого, судово-медичного експерта і понятих. При цьому спочатку фіксують загальний вид місця поховання, потім оглядають гроб, труп і його одяг. Все знайдене фіксується в протоколі ексгумації і огляду трупа. Важливо, щоб в протоколі були відображені ті фактичні дані, які дозволяють зробити висновок про особу людини, чий труп було ексгумовано.

 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ

Тема 10.2. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА та ЗАвДАння

КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ

Тривалість: 2 години

Місце: навчальна аудиторія.

Мета: закріпити, поглибити і конкретизувати теоретичні знання з основних положеннях криміналістичної тактики.

Методи: опитування, пояснення, реферативне повідомлення, бесіда, дискусія.

Ключові поняття: криміналістична тактика; слідча дія; тактична рекомендація; тактичне рішення; тактичний прийом; тактична операція, оперативна комбінація; тактична операція; тактичні, психологічні, етичні основи слідчих дій.

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:

1. Криміналістична тактика – розділ криміналістики. Поняття, система і задачі.

2. Зв'язок криміналістичної тактики з іншими розділами криміналістики і суміжними науками.

3. Слідчі дії. Їхня класифікація і роль у збиранні доказів.

4. Тактичний прийом і тактична комбінація: поняття, види й умови допустимості використання.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНОЇ РОБОТИ:

1. Тактичні операції, їхня роль і місце в розслідуванні злочинів.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Що таке криміналістична тактика?

2. Як криміналістична тактика взаємодіє з іншими розділами криміналістики?

3. Що таке тактичний прийом?

4. Що таке тактична рекомендація?

5. Що таке тактичний ризик?

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Криминалистика. Харьков "Рубикон", 1997.

2. Криминалистика. М., "Юрист", 1995.

3. Криминалистика. М., "БЕК", 1995.

4. Криминалистика. М., 1999.

5. Расследование преступлений. М.1997.

6. Васильев А.Н. Следственная тактика. М. 1996.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. – Минск, 1979.

2. Коновалова В. Е. Правова психологія. Навч. посібник. – Харків.: Основа, 1996.

3. Коновалова В. Е., Шепитько В. Ю. Криминалистическая тактика: теории и тенденции: Учебное пособие. – Харьков: «Гриф», 1997.

4. Шепитько В. Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике. – Харьков: РИП «Оригинал», 1995.

5. Шепітько В.Ю. Криміналістична тактика. Монографія. Харків 2007.

6. Якушин С.Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений. - Казань, 1983.

7. Возгрин И.А. Общие положения криминалистической тактики. – Л., 1988.

8. Кузнецов А.А. К вопросу о тактических операциях в криминалистике // Вісник ЛАВС. – 2003.- № 1. - С.160-164.

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ

Тема 11.2. ПРАВОВІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ та ТАКТИЧНІ ОСНОВИ СЛІДЧОГО ОГЛЯДУ

Тривалість: 2 години

Місце: навчальна аудиторія

Ціль заняття: закріплення, поглиблення і конкретизація теоретичних знань по основних положеннях слідчого огляду.

Методи: опитування, пояснення, реферативне повідомлення, перегляд фрагмента відеофільму, демонстрація слайдів, бесіда, дискусія.

Ключові поняття: слідчий огляд; огляд місця події; зовнішній огляд трупа; огляд місцевості; огляд приміщення; етапи огляду; стадії огляду.

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:

6. Поняття, сутність, задачі і види слідчого огляду.

7. Питання, вирішувані в ході огляду місця події.

8. Сутність і значення підготовчого етапу огляду місця події. Учасники огляду, їхня взаємодія.

9. Тактичні особливості огляду місця події.

10. Форми і методи фіксації криміналістично значимої інформації в ході слідчого огляду.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНИХ РОБІТ:

1. Участь спеціаліста-криміналіста в огляді місця події.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:

Перегляд і обговорення фрагментів відеофільмів по огляду реальних місць події.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

1. Прилад "Полілюкс" зі слайдами по тактиці огляду.
2. Відеомагнітофон.
3. Телевізор.
4. Відеофільм "Огляд місця події".

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. У чому полягає сутність огляду місця події?

2. Які задачі вирішуються під час огляду місця події?

3. У скільки етапів проводиться огляд місця події? У чому полягає сутність кожного етапу?

4. Які тактичні прийоми використовуються при огляді місця події?

5. У яких формах здійснюється взаємодії учасників огляду місця події.

6. Як співвідносяться поняття місце події і місце злочину.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. КПК України.

2. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика: Учебник для вузов /Под ред. проф. Р. С. Белкина. — М.: Изда­тельская группа НОРМА—ИНФРА • М., 2000.

3. Криминалистика. – Харьков: "Рубикон", 1997.

4. Криминалистика. - М.: "Юрист", 1995.

5. Криминалистика. – М.: "БЕК", 1995.

6. Справочник следователя. - М. 1990.

7. Белкин Р.С. Криминалистика. Проблемы, тенденции, перспек­тивы. - М., 1987.

8. Беляков А.А. и др. Производство освидетельствования. Рекомендации следователям и оперативным работникам. - Свердловск, 1985.Бирюков В.В. Кузнецов А.А. Криминалистика: Методические материалы. (Тактика осмотра). Учебное пособие. - Луганск: РИО ЛИВД, 1996. - 110 с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Кузнецов А.А., Бирюков В.В. Криминалистика. Методические материалы. - Луганск, 1996.

2. Осмотр места происшествия. Справочник следователя. -М., 1982.

3. Попов В.И. Осмотр места происшествия. – М., 1959.

4. Рощин А.И., Биленчук П.Д., Омельченко Г.Е. Книга крими­налиста. - Киев, 1995.

5. Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. – К., 1994.

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне ЗАНЯТТЯ

Тема 10.3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗЛОЧИН. СЛІДЧІ ВЕРСІЇ. ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ

Тривалість: 2 години

Місце: навчальна аудиторія.

Мета: закріплення, поглиблення і конкретизація теоретичних знань про вихідну інформацію про злочин, слідчі версії й основи планування розслідування.

Методи: пояснення, реферативне повідомлення, бесіда, дискусія.

Ключові поняття: інформація; криміналістично значима інформація; вихідна інформація про злочин; слідчі версії; планування розслідування.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Аналіз поняття і сутність вихідної інформації про злочин.

2. Розгляд змісту слідчих ситуацій, їх класифікація, зміст та фактори, що впливають на формування.

3. Висунення версій згідно запропонованої фабули.

4. Планування розслідування; види і форми планів та їх значення для оптимізації процесу розслідування.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНИХ РОБІТ:

1. Планування - умова і метод наукової організації розслідування.

2. Особливості планування багатоепізодних справ та справ що розслідуються групою слідчих.

практичне завдання:

Виходячи із запропонованої фабули висунути й обґрунтувати слідчі версії.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Поняття і сутність вихідної інформації про злочин.

2. Слідча ситуація. Класифікація і зміст. Фактори, що впливають на її формування.

3. Поняття і сутність слідчої версії. Види версій.

4. Планування розслідування. Його принципи і значення, види і форми планів.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Криминалистика. М., БЕК. 1995.

2. Криминалистика. М., Юрист. 1995.

3. Криминалистика. М., 1984.

4. Криминалистика.т. 2. Академия МВД СССР. 1980.

5. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. т. 2. М., 1978.

6. Белкин Р.С. Криминалистика. Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. – Минск, 1979.

2. Коновалова В. Е. Правова психологія. Навч. посібник. – Харків: “Основа”, 1996.

3. Коновалова В. Е., Шепитько В. Ю. Криминалистическая тактика: теории и тенденции: Учебное пособие. – Харьков: «Гриф», 1997.

4. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. – М., 1978.

5. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: планирование, организация. – М., 1970.

6. Шепитько В. Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике. – Харьков: РИП «Оригинал», 1995.

7. Якушин С.Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений. - Казань, 1983.

8. Ялышев С.А. и др. Криминалистические версии и их использование в раскрытии и расследовании преступлений: Пособие. СПб., 1995.

9. Бірюков В.В., Мельникова О.Б. Шехавцов Р.Н., Попов И.В.Теория и практика планирования расследования преступлений. Учебно-практическое пособие. Луганск РИО ЛАВД, 2002. – 90 с.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

З 2 викладачамиПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.007 с.)