ТОП 10:

Опис предмета навчальної дисципліни курсуПредмет: «Криміналістика»

Курс: Факультети кримінальної міліції; підготовки слідчих; економічної безпеки; навчально-наукового інституту Права Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу
Кількість кредитів ECTS: 5     Модулів: 6 Змістових модулів: 6   Загальна кількість годин: 216   Тижневих годин: 4   Право 0304   Правознавство 6.030402 Бакалавр     5 семестр Лекції (теоретична підготовка): 16 год. Семінари: 6 год. Практичні з 1 викл: 10 год. Практичні з 2 викл: 16 год. Лабораторні: 6 год. Самостійна робота: 54 год. Індивідуальна робота: Проект (складання лабораторного практикуму; виконання індивідуальних навчально-наукових завдань, тощо)   6 семестр Лекції (теоретична підготовка): 16 год. Семінари: 16 год. Практичні з 1 викл: 8 год. Практичні з 2 викл: 14 год. Самостійна робота: 54 год. Індивідуальна робота: Проект (складання лабораторного практикуму; виконання індивідуальних навчально-наукових завдань тощо). Вид контролю: іспит

МЕТА:

Освітня (навчальна):знати основні концептуальні положення загальної теорії криміналістики, систему окремих криміналістичних теорій і вчень, криміналістичні поняття та категорії, закони і тенденції розвитку науки; положення та рекомендації науки щодо застосування техніко-криміналістичних засобів, прийомів і методів під час роботи зі слідами злочину та іншими носіями криміналістично значимої інформації, особливо при розслідуванні злочинів у сфері економіки; положення та рекомендації криміналістики щодо тактики побудови і перевірки версій, планування розслідування злочинів, тактичних прийомів провадження слідчих дій, тактичних операцій, використання спеціальних знань і взаємодії слідчого з органами дізнання, державними установами, підприємствами, громадськістю, засобами масової інформації, проведення тактичних операцій; криміналістичні характеристики перелічених в програмі груп і видів злочинів, наукові рекомендації щодо методики їх розкриття, розслідування та попередження.

Розвиваюча:володіти уміннями і практичними навичками застосування техніко-криміналістичних засобів, прийомів і методів задля виявлення, фіксації та вилучення слідів злочину і злочинця, а також їх попереднього дослідження; використання одержаних під час дослідження джерел матеріальних та ідеальних відображень криміналістично-значимої інформації в розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів; аналізу первісної інформації про злочин, правильної оцінки слідчих ситуацій та визначення напрямів (планування) розслідування конкретного злочину шляхом висування і перевірки версій; організації розкриття, розслідування та попередження окремих видів злочинів, тактики проведення конкретних слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів (тактичних операцій); вирішення розумових завдань щодо використання спеціальних знань, здійснення взаємодії слідчого з правоохоронними органами України і зарубіжних держав, а також із засобами масової інформації та громадськістю з метою розкриття і розслідування конкретних злочинів.

Виховна:підвищення юридичної культури та ерудиції фахівців, оволодіння досвідом інших держав щодо застосування криміналістичних знань; формування відданості ідеям істини, добра, справедливості і законності, почуття відповідальності перед суспільством, державою і людиною.

 


ПЕРЕДМОВА

Криміналістика входить до циклу професійно-орієнтованих спеціальних дисциплін підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Право 0304 6.030402 Правознавство.

У повсякденній діяльності працівників слідства, підрозділів кримінальної міліції та по боротьбі з економічною злочинністю, на яких розрахована ця програма, необхідні глибокі знання теоретичних основ та володіння практичними навичками й уміннями в застосовувані криміналістичних засобів і методів у боротьбі зі злочинністю.

В умовах сучасного науково-технічного прогресу жодна наука не може розвиватися ізольовано, без зв’язку з іншими. Базуючись на теоретичних уявленнях про суспільство в цілому, про соціальні зв’язки, взаємодії, використовуючи як спеціальні, так і загальнонаукові знання криміналістика тісно пов’язана з юридичними, суспільними, технічними й природничими науками. Серед юридичних наук, вона є найбільш активним провідником досягнень природничих та технічних наук у практиці боротьби зі злочинністю.

Протягом останніх років розроблені основи загальної теорії цієї науки, підготовлено ряд фундаментальних досліджень із криміналістичної техніки, тактики та методики.

Криміналістика входить до числа спеціальних дисциплін, які виносяться на державні іспити.

Робоча навчальна програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS), на основі навчальної програми з криміналістики.

Програма визначає нормативний зміст навчання з цієї дисципліни, встановлює обсяг і рівень засвоєння знань за видами навчальних занять та самостійної роботи. При цьому зміст і структура програми ґрунтуються на традиційній концепції побудови як самої науки криміналістики, так і її навчального курсу. Навчальний матеріал розподілено і подається трьома розділами: «Вступ до криміналістики», «Криміналістична техніка», «Криміналістична тактика». Послідовне вивчення розділів забезпечує взаємозв’язок навчального матеріалу та його ефективне засвоєння.

Робоча навчальна програма курсу враховує нові наукові розробки в галузі криміналістики та пов’язує їх із практичними рекомендаціями. Вона укладена на основі аналізу багаторічного досвіду викладання криміналістики в вищих юридичних навчальних закладах, враховує цей досвід, а також сучасний стан та тенденції розвитку вузівської педагогіки, покликаної забезпечити підготовку висококваліфікованих, ерудованих фахівців, здатних протистояти злочинним проявам.

Контроль і оцінка знань матеріалу курсу здійснюється за рейтингово-модульною системою.

Для проведення практичних та лабораторних занять за окремими темами курсу криміналістики навчальна група поділяється на дві підгрупи.

Під час занять із криміналістичної техніки та тактики виконуються практичні завдання (складаються протоколи або фрагменти протоколів слідчих дій, додатки до них, проводяться дослідження рукописів, відбитків пальців та ін.). Практичні матеріали накопичуються у вигляді практикумів. Час на виконання практикумів відводиться за рахунок аудиторних занять (з остаточним доопрацюванням під час самостійної роботи).


Змістовний модуль I

Розділ 1.

 

Вступ до криміналістики (теоретичні засади)

ТЕМА 1. Теоретичні основи криміналістики

Основні поняття: криміналістика; закономірності об’єктивної дійсності, що вивчає криміналістика; відображення й інформація; завдання криміналістики; закони розвитку криміналістики; криміналістична техніка; криміналістична тактика; криміналістична методика.

 

Тема 2. Методологічні основи криміналістики. Криміналістична ідентифікація і діагностика

Основні поняття: Всезагальний, загальні, окремо наукові (інструментальні) та спеціальні методи криміналістики; криміналістична ідентифікація; обєкти ідентифікації; обєкти ідентифіковані; обєкти, що ідентифікують; спільне джерело походження; ідентифікаційний період; ідентифікаційне поле; ідентифікаційні ознаки; форми ідентифікації; криміналістична діагностика.

 

ТЕМА 3. Основи криміналістичного вчення про виявлення та фіксацію криміналістично-значимої інформації

Основні поняття: Криміналістично значима інформація; інформація, що має орієнтуюче значення; інформація, що має доказове значення; візуальне сприйняття; фіксація інформації; обов’язкова форма фіксації; форми фіксації інформації; комбінована фіксація.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.008 с.)