ТОП 10:

Тема 12.2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ, ПСИХОЛОГІЧНІ,ОРГАНІЗАЦІЙНІ та ТАКТИЧНІ ОСНОВИ ДОПИТУ

Тривалість: 2 години.

Місце: навчальна аудиторія.

Мета: закріплення, поглиблення і конкретизація теоретичних знань з процесуальних, організаційних і психологічних основ допиту й очної ставки.

Методи: опитування, бесіда, реферативне повідомлення, дискусія.

Ключові поняття: допит; предмет допиту; види допиту; показання; відмовлення від дачі показань; процесуальні, психологічні, етичні основи допиту; очна ставка.

план семінарського ЗАНЯТТЯ:

1. Поняття, сутність, цілі і задачі допиту.

2. Психологічні й етичні основи допиту.

3. Форми допиту. Організація і тактика.

4. Класифікація і правила формулювання питань.

5.Поняття, мета і задачі очної ставки.

6.Оцінка і використання доказів отриманих у ході допиту та очної ставки.

ТЕМи РЕФЕРАТів:

1. Перевірка й оцінка результатів допиту.

2. Особливості проведення очної ставки в умовах конфлікту.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Що таке допит?

2. Які задачі вирішуються при допиті?

3. У чому полягає підготовка до допиту?

4. Які ситуації можуть складатися в процесі допиту?

5. Які тактичні прийоми можуть використовуватися при допиті?

6. Які існують способи фіксації ходу і результатів допиту?

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

6. КПК України

7. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. - М., 1976.

8. Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология. - Харьков, 1999.

9. Коновалова В. Е. Правова психологія: Навч. посібник. – Харків: Основа, 1996.

10. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии.- М., 1998.

11. Соловьев А.Б. Очная ставка на предварительном следствии. – М., 1970.

12. Бахарев Н.В. Очная ставка. Уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы. – Казань, 1982.

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

5. Волобуев А. Ф. Тактика допроса: Лекция /МВД Украины, Ун-т внутр. Дел. - Харьков, 1997

6. Леви А.А. Получение и проверка показаний следователем. М.: Юридическая литература, 1987.

7. Макаренко Е.И., Снегирев А.П. Раскрытие расследование и предупреждение краж из квартир. - Харьков, 1994.

8. Попов И.В., Бирюков В.В. Эффективность и допустимость использования приемов психологического воздействия в процессе допроса // Вісник ЛАВС МВС України: Науково-теоретичний журнал. Вип 4, 2003. - С. 141-150.

Семінарське ЗАНЯТТЯ

Тема 12.3. ТАКТИЧНІ ОСНОВИ ДОПИТУ ПОТЕРПІЛИХ та СВІДКІВ

Тривалість: 2 години.

Місце: навчальна аудиторія.

Мета: поглиблення, закріплення і конкретизація знань з тактики допиту потерпілих і свідків. Вироблення практичних навичок організації і проведення допиту свідків і потерпілих.

Методи: опитування, бесіда, пояснення, реферативне повідомлення, групові вправи, дискусія.

Ключові поняття: допит; допит потерпілого; допит свідка; первісний, повторний, додатковий допит.

план семінарського ЗАНЯТТЯ:

1. Організаційне забезпечення допиту і вивчення особистості допитуваного.

2. Психологічні особливості формування показань очевидців.

3. Тактика допиту сумлінних і несумлінних свідків.

4. Тактичні і процесуальні особливості допиту потерпілого.

5. Тактичні прийоми пожвавлення пам'яті допитуваного.

ТЕМАтика РЕФЕРАТивної роботи:

1. Особливості допиту неповнолітніх свідків і потерпілих.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:

Виходячи з запропонованої фабули визначити коло осіб, який необхідно допитати, визначити їхнє процесуальне положення, а також скласти плани допиту потерпілого, свідків (будь-якого на розсуд курсантів).

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. У чому полягає організація підготовки до допиту потерпілих і свідків?

2. Як визначити коло осіб, що підлягають допиту як свідків?

3. Які прийоми використовуються для пожвавлення пам'яті допитуваних свідків і потерпілих?

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. КПК України

2. Криминалистика. – Харьков: "Рубикон", 1997.

3. Криминалистика. - М.: "Юрист", 1995.

4. Криминалистика. - М.: "БЕК", 1995.

5. Алексеев А.М. Психологические особенности показаний очевидцев.

6. Волобуев А. Ф. Тактика допроса: Лекция /МВД Украины, Ун-т внутр. Дел. - Харьков, 1997

7. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. - М., 1976.

8. Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология. – Харьков, 1999.

9. Коновалова В. Е. Правова психологія. Навч. посібник. – Харків: Основа, 1996.

10. Коновалова В. Е., Шепитько В. Ю. Криминалистическая тактика: теории и тенденции: Учебное пособие. – Харьков: «Гриф», 1997.

11. Бахин В.П. Допрос /Лекция/. - К., 1999.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Леви А.А. Получение и проверка показаний следователем. М.: Юридическая литература, 1987.

2. Макаренко Е.И., Снегирев А.П. Раскрытие расследование и предупреждение краж из квартир. - Харьков, 1994.

3. Найденов В.В. Руководство для следователей ч.1. - М., 1981.

4. Ратинов А.Р., Скотникова Т.А. Самооговор. - М., 1973.

5. Ратинов А.Р., Адамов Ю.П. Лжесвидетельство. - М., 1976.

6. Первоначальные следственные действия. - М., 1956.

7. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. М., 1998.

8. Тимербаев А.Т. Тактика проверки заявления об алиби на предваритель­ном следствии. - Хабаровск, 1987.

9. Попов И.В., Бирюков В.В. Эффективность и допустимость использования приемов психологического воздействия в процессе допроса // Вісник ЛАВС МВС України: Науково-теоретичний журнал. Вип 4, 2003. - С. 141-150.

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ

Тема 13.2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ТАКТИЧНІ та ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБШУКУ та ВИЇМКИ

Тривалість: 2 години.

Місце: навчальна аудиторія.

Мета: закріплення, поглиблення і конкретизація знань з процесуальних, організаційних, тактичних і психологічних основ проведення обшуку і виїмки.

Методи: опитування, пояснення, реферативне повідомлення, бесіда,
дискусія.

Ключові поняття: обшук; обшук на місцевості; груповий обшук; тактика обшуку; психологічні основи обшуку; виїмка; тактика виїмки; психологічні основи виїмки.

 

план семінарського ЗАНЯТТЯ:

1. Поняття, сутність, задачі і види обшуку.

2. Учасники і підготовка до обшуку. Стадії обшуку.

3. Основні тактичні прийоми обшуку.

4. Виїмка. Тактичні і психологічні основи виїмки.

ТЕМАтика РЕФЕРАТивної роботи:

1. Психологічні особливості проведення обшуку.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

І САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Що таке обшук?

2. Що таке виїмка?

3. Які тактичні і психологічні прийоми застосовуються при проведенні обшуку?

4. Які науково-технічні засоби використовуються при проведенні обшуку?

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

2. Криминалистика. – Харьков: "Рубикон", 1997.

3. Криминалистика. - М.: "Юрист", 1995.

4. Криминалистика. - М.: "БЕК", 1995.

5. Криминалистика. - М., 1988.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Руководство для следователей. - М., 1982.

2. Закатов А.А., Ямпольский А.Е. Обыск. - Волгоград, 1983.

3. Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск. Справочник следователя. - М., 1983.

4. Тертышник В. М. Обыск: Учебное пособие. – Харьков: Гриф, 1997.

5. Справочник следователя. - М., 1990.

6. Ратинов Н.Р. Обыск и выемка. - М., 1961.

 

Теми практичних занять

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

З 2 викладачами

Тема 12.4. ТАКТИКА ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНИХ

І ОБВИНУВАЧУВАНИХ

Тривалість: 2 години.

Місце: навчально-методичний кабінет, спеціалізована аудиторія № 6.

Мета: поглиблення, закріплення і конкретизація знань з тактики допиту підозрюваних і обвинувачуваних; придбання практичних умінь допиту підозрюваних і обвинувачуваних.

Методи: пояснення, реферативне повідомлення, бесіда, перегляд і обговорення фрагментів відеофільмів, дискусія.

Ключові поняття: допит; допит підозрюваного; допит обвинувачуваного; допит неповнолітнього; психологічні прийоми допиту.

хід ЗАНЯТТЯ:

1. Закріплення знань з порядку і тактики допиту підозрюваного й обвинувачуваного.

2. Аналіз типових слідчі ситуації та розгляд особливостей допиту в умовах конфлікту.

3. Проведення допиту підозрюваного із використанням тактичних прийомів викриття неправдивого алібі та самообмови.

ТЕМАтика РЕФЕРАТивних робіт:

1. Особливості допиту неповнолітніх.

2. Використання в ході допиту даних отриманих у процесі огляду й інших слідчих дій.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:

1. Перегляд і обговорення фрагментів відеофільмів з тактики допиту підозрюваних і обвинувачуваних.

2. Здійснити допит підозрюваного. При цьому, як у ролі слідчого так і в ролі підозрюваного виступають заздалегідь проінструктовані курсанти групи. Допит провадиться в окремій ізольованій кімнаті, обладнаної телекамерами. Викладач і курсанти групи спостерігають за ходом допиту по телевізору. При необхідності викладач по телефону вносить відповідні корективи в хід допиту. По закінченні допиту всі курсанти групи беруть участь у його обговоренні.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Порядок і тактика допиту підозрюваного й обвинувачуваного.

2. Типові слідчі ситуації. Особливості допиту в умовах конфлікту.

3. Алібі. Тактичні прийоми викриття неправдивого алібі.

4. Самообмова. Тактичні прийоми викриття самообмови.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

Відеомагнітофон 1 шт.
Телевізор 1 шт.
Відеофільми 1 касета

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. КПК України

2. Криминалистика.- Харьков: "Рубикон", 1997.

3. Криминалистика. - М.: «Юрист», 1995.

4. Криминалистика. - М.: «БЕК», 1995.

5. Волобуев А. Ф. Тактика допроса: Лекция /МВД Украины, Ун-т внутр. Дел. – Харьков, 1997

6. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. - М., 1976.

7. Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология.- Харьков, 1999.

8. Коновалова В. Е. Правова психологія. Навч. посібник. – Харків: Основа, 1996.

9. Коновалова В. Е., Шепитько В. Ю. Криминалистическая тактика: теории и тенденции: Учебное пособие. – Харьков: «Гриф», 1997.

10. Бахин В.П. Допрос /Лекция/. - К., 1999.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Леви А.А. Получение и проверка показаний следователем. М.: Юридическая литература, 1987.

2. Макаренко Е.Н., Снегирев А.П. Раскрытие расследование и предупреждение краж из квартир. - Харьков, 1994.

3. Найденов В.В. Руководство для следователей ч.1. - М., 1981.

4. Ратинов А.Р., Скотникова Т.А. Самооговор. - М., 1973.

5. Ратинов А.Р., Адамов Ю.П. Лжесвидетельство. - М., 1976.

6. Первоначальные следственные действия. - М., 1956.

7. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. - М., 1998.

8. Тимербаев А.Т. Тактика проверки заявления об алиби на предваритель­ном следствии. - Хабаровск, 1987.

9. Попов И.В., Бирюков В.В. Эффективность и допустимость использования приемов психологического воздействия в процессе допроса // Вісник ЛАВС МВС України: Науково-теоретичний журнал. Вип 4, 2003. - С. 141-150.

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

З 2 викладачамиПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.011 с.)