Тема 9. Економічне зростанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 9. Економічне зростанняТЕСТИ

Знайдіть єдину правильну відповідь

1. Економічне зростання вимірюється:

а) приростом номінального ВВП;

б) приростом реального ВВП;

в) приростом грошової маси;

г) зниженням загального рівня цін;

д) зниженням рівня безробіття.

 

2.Економічне зростання означає:

а) забезпечення повної зайнятості;

б) збільшення ресурсів та можливостей для виробництва;

в) збільшення маси вироблених товарів і послуг;

г) переміщення кривої виробничих можливостей уліво;

д) усі відповіді неправильні.

 

3.Економічне зростання графічно можна проілюструвати:

а) рухом від однієї точки до іншої по кривій виробничих можливостей;

б) рухом від однієї точки до іншої за межами кривої виробничих можливостей;

в) переміщенням вліво кривої виробничих можливостей;

г) переміщенням вправо кривої виробничих можливостей;

д) усі відповіді неправильні.

 

4. Економічне зростання відносно економічного розвитку є:

а) визначальним фактором;

б) складовою;

в) показником кількісних змін в економіці;

г) показником якісних змін в економіці;

д) правильні відповіді б) і в);

е) правильні відповіді в) і г).

 

5. Для визначення рівня економічного розвитку країни використовують низку показників, окрім:

а) валового внутрішнього продукту на душу населення;

б) показників ефективності функціонування економіки, що обчислюються на підставі ВВП;

в) виробництва і споживання деяких ключових видів продукції;

г) грошових агрегатів;

д) показників рівня та якості життя населення.

6. До факторів пропозиції економічного зростання належить:

а) обсяг внутрішніх інвестицій;

б) сукупні витрати;

в) кількість і якість трудових ресурсів;

г) пропозиція на грошовому ринку;

д) правильні відповіді а) і б).

 

7. До факторів пропозиції економічного зростання належить:

а) кількість і якість природних ресурсів;

б) кількість і якість трудових ресурсів;

в) обсяг основного капіталу;

г) технологія;

д) правильні відповіді а) і б);

е) усі відповіді правильні.

 

8. Найбільш суттєвим фактором економічного зростання у розвинутих країнах світу сьогодні є:

а) збільшення обсягу основного капіталу;

б) збільшення чисельності зайнятих;

в) технологічні зміни у виробництві;

г) збільшення експорту;

д) правильні відповіді а) і б).

9. Неокейнсіанські моделі економічного зростання ґрунтуються на:

а) сукупному попиті;

б) сукупній пропозиції;

в) ефективній фіскальній системі;

г) гнучкій грошово-кредитній системі;

д) усі відповіді неправильні.

 

10. Визначальними факторами економічного зростання в моделі Р. Солоу є:

а) технічний прогрес;

б) капіталоозброєність;

в) екологічна ситуація в країні;

г) зростання населення країни;

д) правильні відповіді а) і б).

 

11. За основу економічного зростання в моделі Р. Солоу береться:

а) зростання зайнятості;

б) зростання продуктивності праці;

в) зростання загального рівня цін;

г) зростання обсягів промислового виробництва;

д) правильні відповіді б) і г).

Який з наведених показників більше за інші характеризує економічний потенціал країни?

а) Номінальний обсяг ВВП.

б) Реальний обсяг ВВП на душу населення.

в) Дохід, отриманий домашніми господарствами протягом певного року.

г) Дохід сім'ї у розрахунку на кожного члена сім'ї.

 

Що з наведеного не впливає на зростання продуктивності праці?

а) Технологічні зміни у виробництві.

б) Збільшення чисельності працівників.

в) Рівень освіти і кваліфікація працівників.

г) Рівень організації виробництва.

 

14. У моделі "АD — АS" економічне зростання може бути показано як:

а) переміщення вліво кривої АS;

б) переміщення вправо кривої АD;

в) переміщення вліво кривої АD;

г) переміщення вправо кривої АS.

 

15. Цільовою функцією моделі Р. Солоу є:

а) зростання капіталоозброєності;

б) зростання обсягів виробництва;

в) зростання продуктивності праці;

г) зростання заощаджень.

16. Стійкий рівень капіталоозброєності в моделі Р. Солоу досягається, якщо:

а) норма заощаджень дорівнює нормі споживання;

б) інвестиції дорівнюють заощадженням;

в) капітал, що інвестується, дорівнює капіталу, що вибуває;

г) AD = AS.

ЗАДАЧІ

Задача 1 Реальний ВВП склав 920 млрд. грн. в минулому році і 980 млрд. грн. в поточному році. Розрахуйте: а) темп зростання; б) темп приросту ВВП в поточному році в порівнянні з минулим роком у відсотках.

Розв'язання

 

 

Задача 2.Реальний ВВП країни становив 100 тис. гр. од. у першому році, а в другому році – 120 тис. гр. од. Населення країни зросло з 40 тис. чоловік у першому році до 41 тис. чоловік у другому році.

Визначити:

а) темп зростання ВВП

б) темп зростання ВВП на душу населення.

Розв'язання

     

 

Задача 3.Припустимо, що обсяг капіталу становить 250 одиниць, норма амортизації – 10%, а обсяг національного продукту – 50 одиниць. Визначте, за якого рівня заощаджень обсяг капіталу не змінюватиметься?

 

Задача 4. Припустимо, що обсяг продукції на працівника становить п’ять одиниць, а виробнича функція є . Сумарний обсяг капіталу дорівнює 500 одиницям. Якою буде чисельність робочої сили?

 

Задача 5. Припустимо, що виробнича функція є , рівень заощадження – 40%, а норма амортизації – 10%. Визначте, яким є стаціонарний обсяг капіталу

 

Задача 6. Граничний продукт капіталу становить 0,5 млн. одиниць. а граничний продукт праці – 3 млн. одиниць. Крім того, граничні продукти капіталу й праці не змінюються. Визначте, наскільки зросте обсяг національного продукту, якщо капітал збільшується на 40 одиниць, а робоча сила – на 10 одиниць.

 

Задача 7. Темп приросту національного продукту становить 3%, а частка капіталу в національному продукті – 0,3. Макроекономічна виробнича функція характеризується постійним ефектом масштабу виробництва. Визначте залишок Солоу, якщо чисельність робочої сили зросла на 1%, а обсяг капіталу – на 2%.

 

Задача 8. Припустимо, що єдиними компонентами сукупного попиту в країні є інвестиції та споживання. Гранична схильність до споживання дорівнює 0,8, а капіталомісткість продукції – 2. У вихідному році ВВП країни становив 100 одиниць. Визначте, яким буде ВВП країни через три роки.

Задача 9.Утворення національного доходу визначається виробничою функцією . Протягом поточного періоду (t0) в національній економіці було 10 од. праці та 640 од. капіталу. Темп приросту трудових ресурсів дорівнює 3% за період. Норма заощаджень: 50%. Визначте, рівень національного доходу у наступному періоді (t1), а також фактичний темп приросту національного доходу і напрямок його подальших змін згідно із моделлю економічного зростання Солоу.

 

Задача 10. В національній економіці використовується 256 од. капіталу та 16 од. праці; технологію виробництва віддзеркалює виробнича функція ; норма заощаджень дорівнює 0,2. Визначте, яким має бути темп приросту пропозиції праці, щоб існуюча продуктивність праці залишалася незмінною.

 

Умовні позначки

 

A – обсяг амортизаційних відрахувань

ВВПi – номінальний ВВП і-го року

- реальний ВВП і-го року

ВВПf - ВВП в умовах повної зайнятості

С –обсяг споживання домашніх господарств

Сугранична схильність до споживання

- середня схильність до споживання

D – величина державного боргу

d - бюджетне сальдо

E – чисельність зайнятих у виробництві

e – рівень зайнятості

G – обсяг державних видатків

IG обсяг державних інвестицій

Igобсяг сукупних внутрішніх приватних інвестицій

Inобсяг чистих внутрішніх приватних інвестицій

Irобсяг внутрішніх приватних інвестицій, що пов’язані з відшкодуванням частини основного капіталу, яка була спрацьована

- індекс цін Пааше

- індекс цін Ласпейреса

- індекс цін Фішера

і – номінальна ставка відсотку

L – робоча сила

М – 1) пропозиція грошей; 2) обсяг імпорту

– кредитний мультиплікатор

мультиплікатор державних видатків

мультиплікатор інвестицій

податковий мультиплікатор

N – кількість населення

Р – загальний рівень цін

Р* - рівноважний загальний рівень цін

ріціна блага і-го виду

qi – кількість благ і-го виду

R – обсяг резервів банку

Rr – обсяг обов’язкових резервів банку

Re – обсяг надлишкових резервів банку

r – реальна ставка відсотку

rr – норма обов’язкових резервів

SH – обсяг заощаджень домашніх господарств

Sугранична схильність до заощадження

- середня схильність до заощадження

Тr трансфертні виплати

Тхобсяг податкових надходжень

Тусукупна величинаприбуткового податку

U – чисельність безробітних

u – фактичний рівень безробіття

u* – природний рівень безробіття

X –обсяг експорту

ХNобсяг чистого експорту

Yd – доход домашніх господарств після сплати податків

Yp – особистий доход домашніх господарств

 

Збірник тестів і задач для самостійної роботи при вивченні курсу “Макроекономіка” для студентів 2 курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей

 

 

  Укладачі: Людмила Леонідівна Жданова
    Тетяна Степанівна Старикова
    Наталя Григорівна Біла
    Сергій Володимирович Максименко

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.232.88 (0.01 с.)