Економічна теорія на сучасному етапіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Економічна теорія на сучасному етапі 

План

1. Економіка незалежної України: особливості та перспективи розвитку.

2. Економічна теорія України на сучасному етапі.

 

Методичні рекомендації

до самостійної роботи студентів над темою

Для кращого засвоєння теми необхідно розуміти проблеми економічного реформування в перші роки незалежності. Слід зосередити увагу на структурній та інвестиційній політиці, зовнішньоекономічних зв’язках нашої держава. Наступним кроком є розгляд фінансової кредитної, податкової, політики у добу незалежності. Окремої уваги заслуговують причини грошової реформи 1996 року.

Завершувати вивчення економіки України необхідно питаннями внутрішньої та зовнішньої політики, а найважливіше – роллю та місцем господарства України у світовому економічному просторі: проблемах та перспективах цього процесу.

Нарешті, висвітлення шляхів та напрямів розвитку сучасної вітчизняної економічної теорії необхідно здійснювати через розгляд праць С. Мочерного, Б. Пастернака, В. Базилевича, Б. Лановика, З. Матисякевича, Л. Корн.

 

Основні терміни та поняття

Перебудова, гіперінфляція, інтенсифікація, ЄС, депортація, конверсія, корупція, рентабельність, суверенітет, економічна блокада.

 

Теми рефератів

1. Проблеми реформування вітчизняної економіки на сучасному етапі.

2. Зовнішньоекономічні зв’язки України: шляхи та перспективи їх розвитку.

3. Україна та СОТ.

Запитання для самоконтролю

1. Назвіть економічні причини розпаду СРСР.

2. Чому було проведено грошову реформу 1996 року?

3. Які причини зростання «тіньового» сектора економіки України?

4. Проаналізуйте міжнародні економічні зв’язки України на початку XXI ст.

5. Покажіть взаємовплив політики та економіки на прикладі сучасної України.

 

 

Тестові завдання для перевірки знань студентів

1.Індустріалізація це:

А. Процес прискореного розвитку промисловості та сільського господарства;

Б. Процес швидкого розвитку промисловості, який випереджує інші галузі економіки;

В. Збільшення кількості товарів і послуг у країні;

Г. Процес прискореного розвитку військової галузі

 

2.До наслідків індустріалізації можна віднести:

А. Збільшення частки промисловості у національному доході;

Б. Скорочення виробництва сільськогосподарської продукції

В. Зростання кількості зайнятих у промисловості;

Г. Зростання цін на товари на послуги промисловості.

 

3.Система золотого стандарту була введена:

А. На початку ХХ ст.;

Б. Існувала завжди;

В. Після першої світової війни;

Г. Після другої світової війни.

 

4.Після Другої світової війни провідні країни світу віддають перевагу:

А. Державному керівництву економікою;

Б. Вільній конкуренції;

В. Втручанню держави у керівництво економікою;

Г. Саморегульованому ринку.

 

5.Назвіть період існування Трипільської культури:

А. 4 – 3 ст. н.е.

Б. 5 – 2 тис. до н.е.

В. 10 – 2 тис. до н.е.

Г. 2 – 1 тис. до н.е.

 

6.За формою правління скіфське царство відноситься до якого типу держав:

А. Рабовласницька деспотична монархія.

Б. Рабовласницька республіка.

В. Конституційна монархія.

Г. Аристократична монархія.

 

 

7.Якою була найдавніша форма залежності населення Київської Русі?

А) панщина;

Б) податки;

В) данина.

 

8.Які категорії ремісників відомі в Київській Русі?:

А. Сільські;

Б. Вотчинні;

В. Закордонні.

 

9.В якому столітті законодавчо було закріплено права магнатів та шляхти на землю на території України:

А. 16 ст.;

Б. 17 ст.;

В. 18 ст.

10.Які сільськогосподарські культури вирощували на території України в ХІХ ст.?:

А. Зернові;

Б. Картоплю;

В. Цукровий буряк;

Г. Вірно все сказане вище.

 

11.В чому виявилася обмеженість реформи 1861 року?:

А. В тому, що майже 94% селянських сімей мали наділи до п’яти десятин;

Б. В тому, що вартість землі, яку викупили селяни, була значно менше за ціну, заплачену за неї.

В. В тому, що не було ліквідовано юридична залежність селянина від поміщика.

 

12.В якому році було прокладено першу залізницю в Україні від Балти до Одеси?:

А. 1865 р.;

Б. 1849 р.;

В. 1825 р.;

Г. 1866 р.

 

13.В якому році було утворено перший акціонерний - Англійський банк?:

А. 1694 р.;

Б. 1672 р.;

В. 1598 р.

 

 

14.Якими були економічними причини Першої світової війни?:

А. Боротьбою за економічний поділ світу;

Б. Політичними амбіціями урядів провідних країн світу;

В. Загостренням боротьби між провідними країнами світу за джерелами сировини;

 

15.План Юнга передбачав:

А. Скасування контролю за економікою Німеччини;

Б. Збільшення обсягу інвестицій у німецьку економіку;

В. Створення спільних підприємств з німецькими фірмами.

 

16.Хто був основним виробником у Скіфські державі:

А. Вільні общинники – скотарі і землероби.

Б. Раби.

В. Царські скіфи.

 

17.Яка форма торгівлі була більш розвиненою у Київській Русі?

А. Внутрішня;

Б. Зовнішня.

 

18.Хто перший із Київських князів почав карбувати гроші:

А. Володимир Великий;

Б. Княгиня Ольга;

В. Ярослав Мудрий;

Г. Князь Ігор.

 

19.Назвіть роки Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького:

А. 1648-1657рр.

Б. 1649-1664 р.

В. 1649-1654р.

 

20.Яку систему обробітку ґрунту застосовували в господарствах України в другій половині ХІХ ст.?:

А. Багатопільну трав’яну систему;

Б. Плодозмінна;

В. Загінна система;

Г. Вірно все сказане вище.

 

21.Скільки років селяни мали виплачувати уряду суму вартості землі?

А. Протягом 40 років.

Б. Протягом 45 років;

В. Протягом 15 років;

Г. Протягом 35 років.

22.Назвіть основні джерела поповнення казни держави в першій половині ХІХ ст.:

А. Оброчний та подушний податок з селян;

Б. Шинкові та митні збори;

В. Податок на землю.

Г. Вірно все сказане вище.

23.Коли було прийнято першу Конституцію УРСР?:

А. 10 березня 1919 р.;

Б. 2 березня 1918 р.;

В. 6 січня 1919 р.;

Г. 13 лютого 1919 р.

24.Коли було прийнято рішення переходу до політики суцільної колективізації в Україні?:

А. 1929 р.;

Б. 1930 р.;

В. 1928 р.

 

25.Визначте основні причини, що призвели до скасування продрозкладки та заміни її продподатком:

А. Завершення громадянської війни;

Б. Невдоволення селянства політикою радянської влади;

В. Розширення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції;

 

26.Яку країну вважають батьківщиною мануфактури:

А. Англію;

Б.Голландію;
В. Францію;

Г. Німеччину.

 

27.Умови процесу первісного нагромадження капіталу:

А. Наявність значної маси бідних людей, юридично вільними, позбавлених засобів виробництва;

Б. Концентрація капіталу;

В. Наявність ринків постійного збуту продукції;

 

28.Структурні зрушення у економіці це:

А. Поява нових галузей промисловості;

Б. Зміни в галузевій структурі промисловості;

В. Зміни у способі виробництва товарів.

 

29.Індустріалізація полягала в:

А. Забезпечення переваги промисловості над сільським господарством;

Б. Забезпеченні переваги поділу праці;

В. Забезпеченні переваги машинного сільського господарства над кількістю промислової продукції.

 

30.Версальська система:

А. Закріплювала економічне панування Франції та Англії;

Б. Містила статті щодо розподілу території Німеччини;

В. Містила статті щодо розподілу німецьких колоній.

 

31.Найбільш відчутною економічна криза була у:

А. США;

Б. Великобританії;

В. Франції.

 

32.Чим характеризується економічний розвиток США у міжвоєнний період?

А. Отримання іноземних інвестицій за планом Дауеса;

Б.Розвиток процесу концентрації виробництва та капіталу.

В. Скорочення промислового виробництва.

 

33.Які види ремесел розвивались в Трипіллі:

А. Кераміка.

Б. Ткацтво.

В. Гончарство.

Г. Вірно все сказане вище.

 

34.На території українських земель сарматські племена проживали:

А. ІІ ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е.;

Б. ІІІ ст. до н. е. – ІІІ ст. н.е.;

В. ІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.

 

35.Гроші, які карбувалися за Володимира Великого називалися:

А. Злотники;

Б. Срібники;

В. Динари;

Г. Дирхеми;

Д. Куни.

 

36.Світове господарство сформувалося у:

А. VІІІ ст.;

Б. ХХ ст.;

В. В кін. ХІХ ст.;

 

37.Технічна революція це:

А. Поява наукових винаходів, пов’язаних із промисловістю;

Б. Впровадження у виробництво наукових винаходів;

В. Поява нових знарядь праці.

38.У процесі індустріалізації:

А. Розвиток країн є поступальним;

Б. Розвиток країн набуває циклічного характеру;

В. Розвиток країн відбувається, нагадуючи величезні стрибки у розвитку економіки.

39.Особливістю організації виробництва в умовах індустріалізації було:

А. Створення міжнаціональних банків;

Б. Збільшення кількості акціонерних товариств;

В. Створення центральних органів, які керували економікою країни.

 

40.Селянське господарство вважалося провідною галуззю економіки в ХІХ ст.:

А. Великобританії

Б. США;

В. Франції.

 

41.Після першої світової війни світова торгівля:

А. Розширилася;

Б. Зменшилася;

В. Різко скоротилася.

 

42.Найменше економічна криза 1929-1933 рр. зачепила:

А. СРСР;

Б. Великобританію;

В. Францію.

 

43.В період бронзового віку в Україні:

А. Триває поглиблення першого суспільного поділу праці;

Б. Існує відтворюючого господарства;

В. Відбувається виділення скотарських племен;

Г. Вірно все сказане вище.

 

44.Запровадження столипінської аграрної реформи було здійснене:

А. 1906 р.;

Б. 1908 р.;

В. 1807 р.

 

45.Які економічні перетворення здійснюються урядом П.Скоропадського?:

А. Здійснив аграрну реформу;

Б. Фінансову реформу;

В. Військову реформу;

Г. Ніяких перетворень не було здійснено.

 

46.Промисловий переворот це:

А. Перехід від мануфактури до великого фабрично-заводського виробництва;

Б. Перехід до поділу ручної праці;

В.Перехід від мануфактури з ручним поділом праці до мануфактури, де працюють машини.

 

47.Яка галузь промисловості розвивалася найбільш динамічно після Другої світової війни?:

А. Легка;

Б. Важка;

В. Хімічна;

Г. Обробна.

 

48.Британська імперія формально припинила своє існування:

А. Після Другої світової війни;

Б. Після Першої світової війни;

В. На початку ХХ ст.

 

49.Бронзовий вік на території України тривав:

А. ІІ – поч. І тис. до н.е.

Б. ІІІ – ІІ тис. до н.е.

В. ІІІ – І тис. до н.е.

 

50.Назвіть причини грецької колонізації:

А. Перенаселення міст-полісів;

Б. Соціальна і політична боротьба;

В. Посилення торгового обміну;

Г. Вірно все сказане вище.

 

51.Чи існувало рабство в Київській Русі?:

А. Так;

Б. Ні.

 

52.Види господарської діяльності козаків:

А. Промисли;

Б. Городництво;

В. Хліборобство;

Г. Полювання;

Д. Вірно все сказане вище.

 

53.Кріпосне право було скасоване в Західній Україні:

А. 1849 р.;

Б. 1861 р.;

В. 1848 р.

 

54.Причини проведення столипінської реформи:

А. Існування поміщицького землеволодіння;

Б. Руйнування селянських общин;

В. Створення певних умов, для розвитку сільського господарства.

Г. Вірно все сказане вище.

 

55.Соціально-економічні наслідки першої світової війни для українського народу:

А. Економічне піднесення;

Б. Економічна криза;

В. Занепад промисловості.

 

56.Назвіть причини голодомору в Україні:

А. Надмірний експорт хліба;

Б. Економічні прорахунки, спроба здійснити соціалістичне будівництво воєнно-комуністичними методами;

В. Криза перевиробництва та сільського господарства.

57.“Воєнний комунізм” – це:

А. Модель державного регулювання економіки, яка мала подвійну природу;

Б. Державна політика надзвичайних заходів, запроваджених більшовицьким урядом Радянської Росії в період з 1918 по 1921рр.

В. Ринкове господарство.

58.До прямих податків в мануфактурний період відносили:

А. Подушну подать;

Б. Поземельну подать;

В. Податки на сіль;

Г. Податки на імпортні товари.

 

59.Основними причинами зміцнення національних ринків в мануфактурний період є:

А. Подальше відокремлення сільського господарства від промисловості;

Б. Розвиток територіального поділу праці;

В. Удосконалення шляхів сполучення;

Г. Відміна внутрішніх мит;

Д. Вірно все сказане вище.

 

60.Найбільш прискореними темпами після Другої світової війни розвивалося господарство:

А. США;

Б. Великобританії;

В. Японії;

Г. СРСР.

61.Під час формування світового ринку на рубежі ХХ ст.:

А. Зовнішня торгівля набула світового характеру;

Б. Зовнішня торгівля була пов’язана із зовнішньою міграцією;

В. Зовнішня торгівля свідчила про збільшення кількості залежних колоніальних володінь.

 

62.Промисловість почала працювати на експорт на початку ХХ ст. у:

А. Франції;

Б. Великобританії

В. США.

 

63.Перше уповільнення розвитку світової торгівлі відбулося:

А. У 1890-х рр.;

Б. У 1880-х рр.;

В. Існувала завжди.

 

64. В якій країні в середині 30-х років було запроваджено карткову систему на продукти харчування і промислові товари широкого вжитку?

А. Німеччині;

Б. Франції;

В. Англії;

Г. США.

 

65.Назвіть період існування Кіммерії:

А. VІІ - ІІІ ст. до н.е.;

Б. ІХ – VІ ст. до н.е.;

В. Х – VІІ ст. до н.е.

66.Грецькі міста-держави на території України були знищені племенами:

А. Гунами;

Б. Готами;

В. Скіфами;

Г. Слов’янами;

Д. Монголами.

67.Види землеволодінь в Київській Русі:

А. Князівське;

Б. Боярське;

В. Церковне;

Г. Селянське.

68.Назвіть форми промислового виробництва в Україні на поч. ХІХ ст.:

А. Розгалужена мережа кустарних закладів;

Б. Дрібні селянські промисли та ремесла в містах;

В. Капіталістичні мануфактури;

Г. Перші фабрично – заводські підприємства.

Д. Вірно все сказане вище.

 

69.Причини Поразки Центральної Ради:

А. Пошуки союзників у боротьбі з більшовиками;

Б. Нерішучість і непослідовність ЦР у внутрішній політиці й невдоволення нею в містах і селах;

В. Зовнішнє втручання іноземних держав.

 

70.В Україні перший п’ятирічний план було прийнято:

А. На 1928-1933 рр.;

Б. На 1933-1937 рр.;

В. На 1929 –1933 рр.

 

71.У роки першої світової війни зміцнили свій економічний потенціал:

А. Франція та Англія;

Б. Японія та США;

В. США та Англія.

 

72.Наслідком впровадження плану Дауеса було:

А. Розширення колоній;

Б. Зміцнення світового промислового капіталу;

В. Зміцнення економіки Німеччини;

Г. Збільшення кількості експорту Франції до Німеччини.

73.Спад у розвитку німецької промисловості настав в:

А. 1941 р.;

Б. 1942 р.;

В. 1940 р.

 

74.В яких роках мала місце енергетична криза:

А. 70-х роках ХХ ст.;

Б. 80-х роках ХХ ст.;

В. 90-х роках ХХ ст.

 

75.”Рейганоміка” – економічна політика що діяла:

А. США;

Б. Англії;

В. Франції.

 

76.Найдавніша форму експлуатації селян в Київській Русі була:

А. Данина;

Б. Дарування;

В. Грошова рента;

Г. Панщина.

 

77.В який період почали формуватися магнатське і шляхетське землеволодіння в Україні:

А. ХІV-ХV ст.;

Б. ХV – ХVІ ст.;

В. ХІІІ – ХV ст.

 

 

78.Між якими країнами були поділені українські землі в кінці ХVІІІ ст.?:

А. Росія, Австро-Угорщина;

Б. Росія, Австрія, Прусія;

В. Німеччина, Росія, Польща.

Г. Румунія, Польща, Росія.

 

79.Назвіть причини запізнення промислового перевороту в Україні:

А. Економічна відсталість;

Б. Феодально-кріпосна система;

В. Іноземне інвестування.

 

80.Було створено Українську Центральну Раду:

А. 4 березня 1917 р.:

Б. 2 березня 1917 р.;

В. 26 лютого 1917 р.

 

81.Безпосереднім приводом до демонтажу НЕПу стала:

А. Хлібозаготівельна криза 1927-1928 рр.;

Б. Криза перевиробництва;

В. Економічна стабільність.

 

82. Верховна Рада України прийняла Акт про державну незалежність України:?

А. 1961 р.;

Б. 1995 р.;

В. 1991 р.

 

83.Після Другої світової війни період сільське господарство пройшло процес:

А. Товаризації;

Б. Індустріалізації;

В. Інтенсифікації.

 

84.Японський уряд вирішив виходити з економічної кризи 1929-1933 рр. шляхом:

А. Мілітаризації економіки;

Б. Впровадження нових технологій у виробництво;

В. Вірно все сказане вище.

 

85.Назвіть завдання плану Маршалла:

А. Відродження виробництва на новій технологічній основі;

Б. Розширення зовнішньої торгівлі;

В. Допомога СРСР.

 

86.Господарство провідних країн Європи після Другої світової війни перебувало:

А. Критичному стані;

Б. Економічному піднесені;

В. Залишалося стабільним.

 

87.Головне заняття кіммерійців:

А. Землеробство.

Б. Скотарство.

В. Ремесло.

 

88.Назвіть археологічні культури ранньослов’янських племен:

А. Зарубинецька;

Б. Черняхівська;

В. Львівська.

 

89.Основним заняттям населення Київської Русі було:

А. Сільське господарство;

Б. Торгівля;

В. Ремесло;

Г. Скотарство.

 

90.Назвіть категорії залежних селян у Великому князівстві Литовському:

А. Данники – землероби

Б. “Паробки”;

В. Смерди;

Г. Ізгої.

 

91.За статусом міста України поділялися в ХVІІ ст. на:

А. Державні;

Б. Королівські;

В. Магнатські;

Г. Вірно все сказане вище.

92.Що таке пропінація?:

А. Монопольне право на виробництво і торгівлю алкогольними напоями;

Б. Обмежене право користування чужою власністю, головним чином землею.

В. Немає вірної відповіді.

93.В якій галузі виробництва розпочався промисловий переворот в Україні?:

А. Харчовій;

Б. Легкій;

В. Важкій;

Г. Обробній промисловості.

 

94.Що було провідною галуззю сільського господарства України в ХІХ ст.?

А. Зернове виробництво;

Б. Вирощування соняшника;

В. Вирощування кукурудзи;

Г. Вирощування цукрового буряка.

 

95.Індустріалізація в Україні почалася у:

А. На початку ХІХ ст.;

Б. В кінці ХІХ ст.;

В. На початку ХХ ст.;

Г. Вірні Б та В.

 

96.Матеріальною основою формування світового виробництва були:

А. Машинне виробництво;

Б. Міжнародний поділ праці;

В. Базис і надбудова держав.

 

97.Економічна криза 1929-1933 рр. була зумовлена:

А. Спадом виробництва внаслідок воєнних дій;

Б. Збільшенням кількості товарів і послуг;

В. Недосконалістю світової економіки.

98.“Новий курс” Рузвельта передбачав:

А. Перерозподіл приватної власності;

Б. Ліквідацію безробіття;

В. Державний контроль за розвитком економіки.

 

99.План Маршалла діяв по:

А. 1951 р.;

Б. 1950 Р.;

В. 1949 р.

 

100.США надали економічну допомогу країнам Європи після Другої світової війни:

А. У власних інтересах;

Б. Стан господарства Європи негативно впливав на світову економіку;

В. Щоб завадити економічному впливу СРСР на країни Європи.

Г. Вірно все сказане вище.

 

101.Види скіфських племен:

А. Царські скіфи;

Б. Скіфи-землероби;

В. Скіфи –кочовики;

Г. Скіфи – ремісники;

Д. Вірно А,Б,В.

102.Яку систему обробітку ґрунту використовували у землеробстві ранні слов’яни:

А. Перелогову;

Б. Підсічну;

В. Багатопільну.

103.Назвіть причини зростання міст в Київській Русі:

А. Поява додаткового продукту;

Б. Утвердження феодального ладу;

В. Розвиток транспорту;

Г. Будівництво доріг.

 

104.Передумовами скасування кріпосного права в Російській імперії були:

А. Криза панщинної системи господарювання;

Б. Виступи селян;

В. Інтенсивний розвиток господарства;

Г. Розвиток мануфактурного виробництва.

 

105.В яких роках фабрична продукція витіснила мануфактурну з українського ринку?:

А. В сер. 40-х роках. ХІХ ст.;

Б. В 80-х роках ХІХ ст.;

В. В 90-х роках ХІХ ст.

106.Перший Універсал Центральної Ради був проголошений:

А. 10 червня 1917 р.;

Б. 4 березня 1917 р.;

В. 17 червня 1918 р.

107.НЕП – це:

А. Нова економічна політика, заснована на ринкових відносинах, різних формах власності та економічних методах керування народним господарством;

Б. НЕП – це комплекс заходів перехідного періоду;

В. НЕП – це створення централізованого господарства.

108.Результатом промислової перевороту було:

А. Створення умов для утвердження індустріальної цивілізації;

Б. Створення національних фінансово-кредитних систем;

В. Вірно все сказане вище.

109.Військова промисловість найшвидше розвивалася після Другої світової війни у:

А. США;

Б. СРСР;

В. Великобританії

110.Завданням плану Маршалла було:

А. Відродження виробництва на новій технологічній основі;

Б. Розширення зовнішньої торгівлі;

В. Досягнення міжнародної фінансової стабільності;

Г. Вірно все сказане вище.

111.Період існування скіфської держави:

А. VІІ - ІІІ ст. до н.е.

Б. VІІІ – ІІІ ст. до н.е.

В. VІІ – ІІ ст. до н.е.

112.Назвіть шляхи утворення міст:

А. Торгівельно-ремісничий;

Б. Общинно-феодальний;

В. Селянський.

113.Мета Литовських статутів:

А. Закріпачення селян;

Б. Юридично оформити привілеї шляхти;

В. Утворення великого магнатсько-шляхетського землеволодіння.

Г. Вірно все сказане вище.

114.Перша криза перевиробництва в провідних країн світу була:

А. 1825 р.;

Б. 1890 р.;

В. 1829 р.

 

115.Яка форма експлуатації кріпосних селян була переважаюча в Україні в ХІХ ст.?:

А. Панщина;

Б. Натуральна рента;

В. Грошова рента.

 

116. В яких роках розпочався промисловий переворот в Україні?:

А. У 20-х роках ХІХ ст.;

Б. У 40-х роках ХІХ ст.;

В. У 30-х роках ХІХ ст.

 

117.Виділіть наслідки першої світової війни:

А. Скоротилося будівництво кораблів;

Б. Проходило масове переключення промисловості на виробництво військової продукції;

В. Зростали ціни на нафту і нафтопродукти.

 

118.Найбільш стабільною після першої світової війни була валюта:

А. США;

Б. Великобританії;

В. Франції;

 

119.Назвіть глобальні проблеми людства в ХХІ ст.:

А.Демографічна;

Б.Екологічна;

В.Політична.

 

120.Назвіть наслідки реформи 1861 р.:

А. Отримали свободу кріпосні селяни;

Б. Прискорила розклад натуральних господарств;

В. Створила ринок збуту для капіталістичного виробництва;

Г. Вірно все сказано вище.

 

121. Продрозкладка – це:

А. Примусове вилучення продовольства у селян за твердими цінами;

Б. Збільшення випуску паперових грошей;

В. Пільгове кредитування;

Г. Немає вірної відповіді.

 

122. Період НЕПу припадає на:

А. Березень 1921 р. по 1929 р.;

Б. Квітень 1922 р. по 1928 р.;

В. Травень 1922 р. по 1929 р.

 

123.Форми організації мануфактурного виробничого процесу:

А. Розсіяна;

Б. Централізована;

В. Галузева.

 

124.В якому році Колумб відкрив Америку?:

А. 1515 р.;

Б. 1492 р.;

В. 1485 р.

 

125.Причинами Великих географічних відкриттів є:

А. Нестача грошей у товарному обігу Європи;

Б. Бажання матеріалізації багатства;

В. Пасивним був баланс Європи у східній торгівлі;

Г. Вірно все сказане вище.

 

 

126.План Дауеса передбачав:

А. Економічну допомогу Німеччині;

Б. Збільшення репарацій з Німеччини;

В. Посилення контролю за розвитком німецького військово-промислового комплексу.

 

127.Після завершення Першої світової війни в США бурхливими темпами почало розвиватися:

А. Сільське господарство;

Б. Промисловість;

В. Торгівля.

 

128.Литовські статути – кодекси феодального права Великого князівства Литовського, видані в 16 ст. у трьох редакціях:

А. 1529, 1566, 1588;

Б. 1529, 1576, 1589;

В. 1555, 1569, 1588.

 

129.На які групи поділяють селян в першій половині ХІХ ст.?:

А. Кріпосні селяни;

Б. Удільні;

В. Державні;

Г. Приватні.

130.Які види старшинського землеволодіння існували в козацькій державі:

А. Приватне(спадкове);

Б. Рангове(тимчасове);

В. Військове.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

 

1. Предмет, завдання, мета та періодизація історії економіки та економічної думки.

2. Господарський розвиток за первісної доби.

3. Господарство Стародавнього Єгипту. Межиріччя у стародавні часи.

4. Господарство Стародавньої Індії та Китаю.

5. Економічна думка Стародавнього Єгипту, Месопотамії, Індії, Китаю.

6. Економічний розвиток стародавньої Греції.

7. Економічна думка Стародавньої Греції (Ксенофонт, Платон, Аристотель).

8. Господарство Стародавнього Риму.

9. Економічна думка Стародавнього Риму (Катон, Варрон, Колумелла, брати Гракхи).

10. Формування феодальної системи господарства та її основні риси.

11. Економічний розвиток Франкської держави.

12. Економічна думка середньовіччя ("Салічна правда", "Капітулярій про вілли").

13. Розвиток агрокультури і сільськогосподарської техніки в ранньому та середньому середньовіччі.

14. Розвиток ремесла та торгівлі Західної Європи в епоху середньовіччя.

15. Економічний розвиток Франції, Англії і Німеччини в ХІ-XV ст.

16. Виникнення середньовічних міст у Західній Європі та цеховий лад міського ремесла.

17. Причини та економічні наслідки Великих географічних відкриттів. "Революція цін" в Європі.

18. Економіка провідних європейських країн у мануфактурний період ХVІ- XVІІ ст.

19. Розвиток торгівлі, банківської справи та податкової системи у ХVІ- XVІІ ст. у Західній Європі.

20. Економічні погляди меркантилістів.

21. Економічний розвиток Нідерландів у період розкладу феодалізму і зародження капіталістичних відносин.

22. Економічний розвиток Англії в період розкладу феодалізму і зародження капіталістичних відносин.

23. Економічний розвиток Франції, Німеччини в період розкладу феодалізму і зародження капіталістичних відносин.

24. Особливості економічного розвитку країн Центральної, Південно-Східної та Східної Європи в XVI – XVIII ст.

25. Економічні погляди фізіократів.

26. Економічний розвиток Англії в кінці XVIII – на поч. ХІХ ст.

27. Господарство Франції в кінці XVIII – на поч. ХІХ ст.

28. Особливості промислового перевороту в Німеччині.

29. Економічні погляди засновників класичної школи політекономії (В. Петті, П. Буагільбер).

30. Результати промислового перевороту в Європейських країнах.

31. Економічні погляди А. Сміта.

32. Розвиток ідей класичної школи в Англії (Т. Мальту, Н. Сенсор, Д. Міль, Д.С. Мілля).

33. Економічна теорія у Франції у пер. пол. ХІХ ст. (Ж.-Б. Сей, Ф. Бастіа).

34. Економічні погляди Д. Рікардо.

35. Критичний напрям політичної економії (С. Сісмонді, П. Прудон, К. Родбертус).

36. Економічні ідеї А. Сен-Сімона, Ш. Фур’є, Р. Олена.

37. Поява монополістичних об’єднань у ХІХ ст. у Західній Європі.

38. Загальна характеристика розвитку індустріального суспільства.

39. Формування світового ринку у кінці ХІХ – на поч. ХХ ст. Валютна система золотого стандарту.

40. Основні теоретичні проблеми та структура "Капіталу" К. Маркса.

41. Економічні погляди представників історичної школи та нової історичної школи в Німеччині (В. Рошер, К. Кінс, Б. Гільдебранд, Г. Шмоллер, Л. Брентано, К. Блюхер, В. Зомбарт).

42. Економічний розвиток Німеччини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

43. Економічні погляди засновників маржиналізму.

44. Австрійська школа граничної корисності. К. Менгер, Ф. Візер, Е. Бем-Баверк.

45. Економічні погляди А. Маршалла.

46. Економічний розвиток Англії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

47. Економічний розвиток Франції наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

48. Інституціоналізм, його основні принципи та напрями.

49. Особливості міжнародних економічних відносин у ХІХ ст.

50. Економічні причина та наслідки Першої світової війни.

51. Плани Ч. Дауеса та О. Юнга, їх сутність і мета.

52. Загальна характеристика світової економічної кризи 1929 – 1933 рр.

53. Шляхи подолання економічної кризи 1929 – 1933 рр. у Німеччині, Англії, Франції.

54. Мілітаризація економіки в 20-30-х роках ХХ ст. Боротьба за джерела сировини та ринки збуту готової продукції.

55. Історичні передумови виникнення і загальна характеристика кейнсіанства.

56. Економічне вчення Дж. М. Кейнса та його значення.

57. Зміни у сільському господарстві у 20-30 роках ХХ ст. у Німеччині, Англії, Франції.

58. Економічні причини Другої світової війни.

59. Господарство Німеччини в роки Другої світової війни.

60. Економічний стан Франції та Англії в роки Другої світової війни.

61. Економічні наслідки Другої світової війни. План Маршалла.

62. Неолібералізм: лондонська, паризька школи.

63. Економічне відродження ФРН після Другої світової війни.

64. Розвиток господарства Англії у другій половині ХХ ст.

65. Економіка Франції у другій половині ХХ ст.

66. Зміна структури світового господарства ХХ ст. НТП.

67. Поширення державного регулювання економіки у другій половині ХХ ст.

68. Індустріалізація сільського господарства в другій половині ХХ ст.

69. Теорії "індустріального суспільства".

70. Економічний розвиток Франції в 90-ті роки ХХ ст. – на поч. ХХІ ст.

71. Економічний розвиток Німеччини в 90-ті роки ХХ ст. – на поч. ХХІ ст.

72. Загальна характеристика неолібералізму.

73. Теорія конвергенції, її різновиди і значення.

74. Теорії трансформації капіталізму.

75. Концепції футурології.

76. Застосування неокласичних моделей в економіці різних країн.

77. Міжнародні економічні відносини. Поява нових способів здійснення фінансових операції в другій половині ХХ ст.

78. Розвиток інтеграційних процесів у світовій економіці. "Спільний ринок", його виникнення, розширення складу, перспективи.

79. Економічний розвиток Англії в 90-ті роки ХХ ст. – на поч. ХХІ ст.

80. Господарство на території України за первісної доби. Трипільська культура.

81. Розвиток господарства кіммерійців, скіфів, сарматів.

82. Античні міста-держави Північного Причорномор’я.

83. Господарство Київської Русі.

84. Розвиток ремесла та міст у Київській Русі.

85. Внутрішня і зовнішня торгівля в Київській Русі.

86. Господарство Київської Русі в період роздробленості.

87. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі.

88. Економічний розвиток українських земель під владою Великого Князівства Литовського XIV – XVI ст.

89. Економічне життя України у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ – перша половина ХVІІ ст.).

90. Розвиток української мануфактури ХVІ – перша половина ХІХ ст.

91. Розвиток внутрішньої і зовнішньої торгівлі в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

92. Господарство Запорізької Січі.

93. Російська економічна експансія в Україні в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

94. Особливості реформ 1848-1861 рр. в Україні.

95. Економічні погляди Є. Слуцького.

96. Розвиток економічної думки в Україні у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст.

97. Столипінська реформа та її реалізація в Україні.

98. Економічний розвиток українських земель у складі Австро-Угорської імперії.

99. Економіка України в роки визвольних змагань (1917-1920 рр.).

100. Сталінська індустріалізація та її наслідки.

101. Нова економічна політика в Україні та її реалізація.

102. Колективізація та її вплив на стан сільського господарства.

103. Господарство України в роки Другої світової війни.

104. Відбудова і розвиток народного господарства України у повоєнний період.

105. Роль реформ Хрущова у розвитку господарства України.

106. Економіка незалежної України..

107. Зовнішньоекономічні зв’язки незалежної України.

108. Розвиток економічної теорії в сучасній Україні.

 

Рекомендована література з курсу

1. Автомонов В.С. Человек в зеркале экономической теории: очерки истории западной экономической жизни / В.С.Автомонов. – М.: Наука, 1993. – 176 с.

2. Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества / В.П. Алексеев, А.И. Першиц. – М.: Прогресс, 1990. – 225 с.

3. Аникин Ю.В., Аникин В.А. Уильям Петт / Ю.В. Аникин, В.А. Аникин. – М.: Экономика, 1986. – 87 с.

4. Антология экономической классики: в 2-х томах. – М.: Экономика, 1992. – 486 с.

5. Афанасьев В.С. Буржуазная экономическая мысль 30-80 годов ХХ в. / В.С. Афанасьев. – М. 1986. – 342 с.

6. Афанасьев В.С. Девид Рикардо./ В.С.Афанасьев. – М.: Экономика, 1988. – 236 с.

7. Багалій Д. Історія Слобідської України / Д.Багалій. – Харків, 1991. – 321 с.

8. Бессмертный Ю.Я. Сеньйория и крестьяно-сеньйориальные отношения в Западной Европе (ХI-XV в.) // Экономическая история: Проблемы и исследования. – М., 1987. – 58-65 с.

9. Блаук Марк. Экономическая мысль в ретроспективе / Перевод с английского. - М.: Дело ЛТД, 1994. – 720 с.

10. Борисенко В.Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині XVII ст./ В.Й. Борисенко – К., 1986. – 256 с.

11. Бромлей Ю.В., Першиц А.И., Шнирельман В.А. История первобытного общества: Эпоха первобытной родовой общины / Ю.В. Бромлей, А.И.Першиц, В.А. Шнирельман – М., 1986. – 321 с.

12. Веблен Т. Теория праздного класса / Т. Воблен – М., 1984. – 123 с.

13. Виппер Р.Ю. История нового времени / Р.Ю. Виппер – К., 1997. – 327 с.

14. Вирчинский В.С., Котвенков В.Ф. Очерки истории техники 1870 – 1917 гг. / В.С. Вирчинский, В.Ф. Котвенков. – М.: Наука, 1988. – 387 с.

15. Всемирная история. – В 24-х т .[сост. Корнийчук В.И.] – Минск, 1996-1997.

16. Вопросы истории народного хозяйтсва и экономичекой мысли. – Выпуск 1, 2. М.: Экономика, 1989. – 383 с.

17. Ворд Б. П’ять ідей, які змінюють світ – Пер. з англ. – Нью-Йорк, 1960. – 145 с.

18. Всемирная история экономичесокй мысли: В 6 т. / МГУ имени В.Н. Ломоносова. – М.: Мысль, 1987 – 1990.

19. Герасименко М.П. Аграрні відносини в Галичині в період кризи панщинного господарства. / М.П.Герасименко – К., 1959. – 318 с.

20. Голобуцький В.О. Економічна історія Української РСР: Дожовтневий період / В.О.Голобуцький – К., 1970.- 638 с.

21. Грушевський М. Історія України-Русі: в 11т т., 12 кн. / М.Грушевський. – К., 1911-.- Т.1.

22. Гурій І.О. Розклад феодально-кріпосницької системи у сільському господарстві України першої половини ХІХ ст. / І.О. Гурій – К., 1954.- 543 с.

23. Дерев’янкін Т.І. Промисловий переворот на Україні. / Т.І. Дерев’янкін – К., 1975.– 342 с.

24. Джинчарадзе В.З. Экономическая история США. / В.З.Джинчарадзе – М., 1973.– 543 с.

25. Дорошенко Д.І. Нарис історії України / Д.І. Дорошенко – Львів, 1991. – 241 с.

26. Древнекитайская философия: Собрание текстов в двух томах. – Т.1. – М., 1972.

27. Экономическая история: проблемы и исследования / отв. ред. Ю.Н. Розалиев. – М.: Наука, 1987. – 251 с.

28. Ефименко А.Я.. История украинского народа / А.Я. Єфименко – К., 1990.

29. Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений. / Ш. Жид, Ш. Рист – М.: Экономика, 1995. – 342 с.

30. Злупко С.М. Економічна історія України: навч. посіб. / С.М. Алупко – К.: Знання, 2006 – 367 с.

31. Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945 – 2002): навчальний посібник. – Вінниця: "Фоліант", 2003.

32. История крестьянства в Европе: эпоха феодализма: В 3-х т. – М.: 1986. Т. 1-3.

33. Історія народного господарства Української РСР: У 3-х т. – К., 1983 – 1985.

34. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1918 – 1945. – М., 1989. – 685 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.36.32 (0.099 с.)