Міністерство аграрної політики УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міністерство аграрної політики УкраїниМіністерство аграрної політики України

Вінницький національний аграрний університет

 

Навчально-науковий інститут менеджменту,

Адміністрування та права

факультет менеджменту

 

 

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ

ТА

ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ

Методичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030601 – « Менеджмент» денної форми навчання

Вінниця-2011


УДК.

 

Логоша Р.В., Котик Ю.В., Левченко О.О.

 

Історія економіки та економічних учень. Методичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи студентів я напряму підготовки: 6.030601 – « Менеджмент» денної форми навчання – Вінниця: ВНАУ, 2011. – 60 с.

 

Навчальне видання містить методичні рекомендації для проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія економіки та економічних учень».

 

Розраховане на студентів факультету менеджменту денної форми навчання напряму підготовки: 6.030601 – « Менеджмент» професійне спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування » фахова програма «Менеджмент організацій і адміністрування в АПК», професійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» фахова програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності в АПК», «Менеджмент у митній справі»

Рецензенти:

Жовнір М.П., кандидат економічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет

ім. М.М. Коцюбинського

Красняк О.П., кандидат економічних наук, доцент, Вінницький національний аграрний університет.

 

Рекомендовано навчально-методичною радою Вінницького національного аграрного університету (протокол № від ).

 

ЗМІСТ

Вступ 4

 

1. Структура курсу 6

 

2. Теоретичний зміст курсу 9

 

Тестові завдання для перевірки знань з курсу 21

 

Запитання для підготовки до заліку 43

 

Рекомендована література з курсу 50

 

Перелік джерел рекомендованих для конспектування 57

 

ВСТУП

 

Сьогодні економічну історію та історію економічних вчень зараховують до фундаментальних наук, оскільки вони розкривають сутність функціонування економічних систем, дають їм відповідне теоретичне пояснення, застерігають від помилкових кроків у практично-господарській діяльності.

Для розбудови господарської системи України, визначення перспектив її розвитку особливого значення набуває пізнання економічного досвіду попередніх поколінь.

Досягненню поставленої мети сприятимуть методичні рекомендації з курсу «Історія економіки та економічної думки», призначені для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання.

Головна мета методичної розробки – допомогти студентові у здобутті знань про історичний розвиток господарських занять, форм та відносин цивілізацій, країн та націй, формування світової економічної думки, особливості цих процесів в Україні.

Основне завдання методичного видання – сприяти процесу набуття студентом теоретичних знань з курсу та умінь застосувати їх у вирішенні практичних економічних завдань.

 

Після завершення вивчення курсу студент повинен знати:

1. Методологічні засади цивілізованого суспільства.

2. Принципи функціонування економічних систем.

3. Економічні моделі організації господарської діяльності людини, механізми функціонування, взаємодії та взаємовпливу економічних систем.

4. Закономірності, етапи та тенденції розвитку економічної думки.

 

Студент повинен вміти:

1. Проаналізувати внесок окремих шкіл і напрямів у збагачення економічної теорії.

2. Оцінити економічний розвиток окремих країн та регіонів на кожному історичному етапі, їх внесок у господарські досягнення цивілізації.

3. Пояснити причини формування світового економічного ринку та ринку праці.

4. Виокремити місце української економіки у світовому господарстві.

 

Методичні рекомендації містять у собі два розділи. У першому розділі наведено структуру залікового кредиту курсу та структурно-модульну схему дисципліни: плани семінарських занять, методичні рекомендації до самостійної роботи студентів над темою, основні терміни і поняття, теми рефератів, запитання для підготовки до екзамену та перелік літератури.

 

 

РОЗДІЛ 1. Структура курсу.

Структура залікового кредиту курсу

 

Теми Кількість годин
Лекції Семінарські заняття Самостійна робота Загалом
Модуль І Змістовний модуль 1. Господарство та економічна думка суспільств світової цивілізації (первісна доба – перша половина ХІХ ст.)
Предмет і метод історії економіки та економічної думки
Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій
Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VІІІ ст. до н.е. – V ст. н.е.)
Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя (V – ХV ст.)
Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (ХV – перша половина ХVІІІ ст.)
Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина ХVІІІ ст. – перша половина ХІХ ст.)
Разом: Модуль І
Модуль ІІ Змістовний модуль 2. Господарство та економічна думка суспільств світової цивілізації (друга половина ХІХ – поч. ХХІ ст.)
Ринкове господарство країн Європейської цивілізації у період монополістичної конкуренції (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша половина ХХ ст.)
Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина ХХ ст.)
Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ – початок ХXІ ст.)
Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці
Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки ХХ ст.)
Разом: Модуль ІІ
Всього

 

Структурно-модульна схема з дисципліни "Історія економіки та економічних вчень"

 

Мо-дуль К-сть годин Форма контролю К-сть заходів Оцінка Сума балів
ЛЗ СЗ max min max min
Перевірка ЛЗ 0,3 0,1 1,8 0,6
Робота на семінарах
Присутність 0,3 0,1 1,2 0,4
Усна відповідь
Тести або конт-рольна робота 1,5 1,2
Конспект першоджерел 1,5 1,5
Реферат 1,5 1,5
Захист модуля
Всього
Перевірка ЛЗ 0,3 0,1 1,8 0,6
Робота на семінарах
Присутність 0,3 0,1 1,2 0,4
Усна відповідь
Тести або конт-рольна робота 1,5
Конспект першоджерел
Реферат
Захист модуля
  Всього
  Всього за 2 модулі
  Підсумковий контроль (залік)
  Разом
                     

РОЗДІЛ 2. Теоретичний зміст курсу

 

ЗМ1: Господарство та економічна думка

Суспільств світової цивілізації

(первісна доба – перша половина XIХст.)

 

 

ЗМ 2: Господарство та економічна думка

Суспільств світової цивілізації

(друга половина XIX – поч. XXI ст.)

 

Тема 7. Особливості розвитку ринкового господарства

Тема 11. Економіка та економічна думка України

У 1917-1990 роках

 

План

1. Економіка УНР та ЗУНР.

2. Українська економічна думка у добу визвольних змагань 1917-1920 рр.

3. Становлення та розвиток радянського господарства в Україні 1920-1939 рр.

4. Економіка УРСР у 1939-1990 роках.

5. Розвиток економічної теорії в Україні у радянський період.

 

Методичні рекомендації

до самостійної роботи студентів над темою

Розгляд теми необхідно розпочати із з’ясування економічного розвитку України у добу визвольних змагань, руйнівних наслідків громадянської війни та політики воєнного комунізму. Далі важливо розкрити сутність НЕПу, її складових, враховуючи особливості втілення та наслідки в Україні.

Наступним кроком є висвітлення індустріалізації та колективізації: позитивних та негативних наслідків, процесу виникнення нових галузей промисловості.

Окремої уваги заслуговує питання господарського розвитку Західноукраїнських земель у 20-30-х роках

ХХ ст.

Розглядаючи особливості економіки Радянської України у роки Другої світової війни та повоєнний період, слід наголосити на їх значному впливі на подальший розвиток господарства у 60-80-х рр. Актуальними для вивчення є реформи М. Хрущова, його експерименти у сільському господарстві та наслідки для України, процеси наростання кризи в економічному житті країни у період «застою», галузева структура економіки України та її частка у народногосподарському комплексі СРСР.

Підсумовуючи зазначене, необхідно розкрити спробу реформування української економіки у складі СРСР за часів «перебудови».

Засвоєний матеріал дасть змогу належним чином окреслити основні тенденції економічної думки в Україні у 20-30-х роках, розглянувши праці Я.Діманштейна, М.Соболєва, Л. Діща, М. Волобуєва.

Усвідомлення ідеї переваги самостійного економічного розвитку України, дослідження праць М.Птуха, В.Тимошенко, Б.Мартоса, В.Голубничого, М.Руденко нададуть можливість ґрунтовно засвоїти матеріал наведеної теми.

 

Основні терміни та поняття

«Воєнний комунізм», НЕП, індустріалізація, колективізація, конфіскація, націоналізація, продрозкладка, продподаток, радянська політекономія.

 

Теми рефератів

1. Сталінська індустріалізація.

2. Колективізація сільського господарства Радянської України.

3. «Застійні» явища в українській економіці у 70 –80-х роках ХХ ст.: причини та наслідки.

4. В. Голубничий: три лекції про економіку України.

5. Внесок українських економістів у розвиток економічної теорії.

 

Запитання для самоконтролю

1. Яку економічну політику провадила Центральна Рада?

2. Проаналізуйте стан господарства на українських землях за часів гетьманування П.Скоропадського.

3. Як вплинула індустріалізація та колективізація на стан народного господарства України?

4. У чому полягають особливості розвитку економіки України під час окупації?

5. Які зміни відбулися в сільському господарстві в період керівництва М.Хрущова?

6. Охарактеризуйте основні тенденції економічного розвитку України в період «перебудови».

7. Перелічіть економічні закони І. Вернадського.

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

 

1. Предмет, завдання, мета та періодизація історії економіки та економічної думки.

2. Господарський розвиток за первісної доби.

3. Господарство Стародавнього Єгипту. Межиріччя у стародавні часи.

4. Господарство Стародавньої Індії та Китаю.

5. Економічна думка Стародавнього Єгипту, Месопотамії, Індії, Китаю.

6. Економічний розвиток стародавньої Греції.

7. Економічна думка Стародавньої Греції (Ксенофонт, Платон, Аристотель).

8. Господарство Стародавнього Риму.

9. Економічна думка Стародавнього Риму (Катон, Варрон, Колумелла, брати Гракхи).

10. Формування феодальної системи господарства та її основні риси.

11. Економічний розвиток Франкської держави.

12. Економічна думка середньовіччя ("Салічна правда", "Капітулярій про вілли").

13. Розвиток агрокультури і сільськогосподарської техніки в ранньому та середньому середньовіччі.

14. Розвиток ремесла та торгівлі Західної Європи в епоху середньовіччя.

15. Економічний розвиток Франції, Англії і Німеччини в ХІ-XV ст.

16. Виникнення середньовічних міст у Західній Європі та цеховий лад міського ремесла.

17. Причини та економічні наслідки Великих географічних відкриттів. "Революція цін" в Європі.

18. Економіка провідних європейських країн у мануфактурний період ХVІ- XVІІ ст.

19. Розвиток торгівлі, банківської справи та податкової системи у ХVІ- XVІІ ст. у Західній Європі.

20. Економічні погляди меркантилістів.

21. Економічний розвиток Нідерландів у період розкладу феодалізму і зародження капіталістичних відносин.

22. Економічний розвиток Англії в період розкладу феодалізму і зародження капіталістичних відносин.

23. Економічний розвиток Франції, Німеччини в період розкладу феодалізму і зародження капіталістичних відносин.

24. Особливості економічного розвитку країн Центральної, Південно-Східної та Східної Європи в XVI – XVIII ст.

25. Економічні погляди фізіократів.

26. Економічний розвиток Англії в кінці XVIII – на поч. ХІХ ст.

27. Господарство Франції в кінці XVIII – на поч. ХІХ ст.

28. Особливості промислового перевороту в Німеччині.

29. Економічні погляди засновників класичної школи політекономії (В. Петті, П. Буагільбер).

30. Результати промислового перевороту в Європейських країнах.

31. Економічні погляди А. Сміта.

32. Розвиток ідей класичної школи в Англії (Т. Мальту, Н. Сенсор, Д. Міль, Д.С. Мілля).

33. Економічна теорія у Франції у пер. пол. ХІХ ст. (Ж.-Б. Сей, Ф. Бастіа).

34. Економічні погляди Д. Рікардо.

35. Критичний напрям політичної економії (С. Сісмонді, П. Прудон, К. Родбертус).

36. Економічні ідеї А. Сен-Сімона, Ш. Фур’є, Р. Олена.

37. Поява монополістичних об’єднань у ХІХ ст. у Західній Європі.

38. Загальна характеристика розвитку індустріального суспільства.

39. Формування світового ринку у кінці ХІХ – на поч. ХХ ст. Валютна система золотого стандарту.

40. Основні теоретичні проблеми та структура "Капіталу" К. Маркса.

41. Економічні погляди представників історичної школи та нової історичної школи в Німеччині (В. Рошер, К. Кінс, Б. Гільдебранд, Г. Шмоллер, Л. Брентано, К. Блюхер, В. Зомбарт).

42. Економічний розвиток Німеччини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

43. Економічні погляди засновників маржиналізму.

44. Австрійська школа граничної корисності. К. Менгер, Ф. Візер, Е. Бем-Баверк.

45. Економічні погляди А. Маршалла.

46. Економічний розвиток Англії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

47. Економічний розвиток Франції наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

48. Інституціоналізм, його основні принципи та напрями.

49. Особливості міжнародних економічних відносин у ХІХ ст.

50. Економічні причина та наслідки Першої світової війни.

51. Плани Ч. Дауеса та О. Юнга, їх сутність і мета.

52. Загальна характеристика світової економічної кризи 1929 – 1933 рр.

53. Шляхи подолання економічної кризи 1929 – 1933 рр. у Німеччині, Англії, Франції.

54. Мілітаризація економіки в 20-30-х роках ХХ ст. Боротьба за джерела сировини та ринки збуту готової продукції.

55. Історичні передумови виникнення і загальна характеристика кейнсіанства.

56. Економічне вчення Дж. М. Кейнса та його значення.

57. Зміни у сільському господарстві у 20-30 роках ХХ ст. у Німеччині, Англії, Франції.

58. Економічні причини Другої світової війни.

59. Господарство Німеччини в роки Другої світової війни.

60. Економічний стан Франції та Англії в роки Другої світової війни.

61. Економічні наслідки Другої світової війни. План Маршалла.

62. Неолібералізм: лондонська, паризька школи.

63. Економічне відродження ФРН після Другої світової війни.

64. Розвиток господарства Англії у другій половині ХХ ст.

65. Економіка Франції у другій половині ХХ ст.

66. Зміна структури світового господарства ХХ ст. НТП.

67. Поширення державного регулювання економіки у другій половині ХХ ст.

68. Індустріалізація сільського господарства в другій половині ХХ ст.

69. Теорії "індустріального суспільства".

70. Економічний розвиток Франції в 90-ті роки ХХ ст. – на поч. ХХІ ст.

71. Економічний розвиток Німеччини в 90-ті роки ХХ ст. – на поч. ХХІ ст.

72. Загальна характеристика неолібералізму.

73. Теорія конвергенції, її різновиди і значення.

74. Теорії трансформації капіталізму.

75. Концепції футурології.

76. Застосування неокласичних моделей в економіці різних країн.

77. Міжнародні економічні відносини. Поява нових способів здійснення фінансових операції в другій половині ХХ ст.

78. Розвиток інтеграційних процесів у світовій економіці. "Спільний ринок", його виникнення, розширення складу, перспективи.

79. Економічний розвиток Англії в 90-ті роки ХХ ст. – на поч. ХХІ ст.

80. Господарство на території України за первісної доби. Трипільська культура.

81. Розвиток господарства кіммерійців, скіфів, сарматів.

82. Античні міста-держави Північного Причорномор’я.

83. Господарство Київської Русі.

84. Розвиток ремесла та міст у Київській Русі.

85. Внутрішня і зовнішня торгівля в Київській Русі.

86. Господарство Київської Русі в період роздробленості.

87. Зародження і особливості економічної думки Київської Русі.

88. Економічний розвиток українських земель під владою Великого Князівства Литовського XIV – XVI ст.

89. Економічне життя України у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ – перша половина ХVІІ ст.).

90. Розвиток української мануфактури ХVІ – перша половина ХІХ ст.

91. Розвиток внутрішньої і зовнішньої торгівлі в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

92. Господарство Запорізької Січі.

93. Російська економічна експансія в Україні в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

94. Особливості реформ 1848-1861 рр. в Україні.

95. Економічні погляди Є. Слуцького.

96. Розвиток економічної думки в Україні у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст.

97. Столипінська реформа та її реалізація в Україні.

98. Економічний розвиток українських земель у складі Австро-Угорської імперії.

99. Економіка України в роки визвольних змагань (1917-1920 рр.).

100. Сталінська індустріалізація та її наслідки.

101. Нова економічна політика в Україні та її реалізація.

102. Колективізація та її вплив на стан сільського господарства.

103. Господарство України в роки Другої світової війни.

104. Відбудова і розвиток народного господарства України у повоєнний період.

105. Роль реформ Хрущова у розвитку господарства України.

106. Економіка незалежної України..

107. Зовнішньоекономічні зв’язки незалежної України.

108. Розвиток економічної теорії в сучасній Україні.

 

Рекомендована література з курсу

1. Автомонов В.С. Человек в зеркале экономической теории: очерки истории западной экономической жизни / В.С.Автомонов. – М.: Наука, 1993. – 176 с.

2. Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества / В.П. Алексеев, А.И. Першиц. – М.: Прогресс, 1990. – 225 с.

3. Аникин Ю.В., Аникин В.А. Уильям Петт / Ю.В. Аникин, В.А. Аникин. – М.: Экономика, 1986. – 87 с.

4. Антология экономической классики: в 2-х томах. – М.: Экономика, 1992. – 486 с.

5. Афанасьев В.С. Буржуазная экономическая мысль 30-80 годов ХХ в. / В.С. Афанасьев. – М. 1986. – 342 с.

6. Афанасьев В.С. Девид Рикардо./ В.С.Афанасьев. – М.: Экономика, 1988. – 236 с.

7. Багалій Д. Історія Слобідської України / Д.Багалій. – Харків, 1991. – 321 с.

8. Бессмертный Ю.Я. Сеньйория и крестьяно-сеньйориальные отношения в Западной Европе (ХI-XV в.) // Экономическая история: Проблемы и исследования. – М., 1987. – 58-65 с.

9. Блаук Марк. Экономическая мысль в ретроспективе / Перевод с английского. - М.: Дело ЛТД, 1994. – 720 с.

10. Борисенко В.Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині XVII ст./ В.Й. Борисенко – К., 1986. – 256 с.

11. Бромлей Ю.В., Першиц А.И., Шнирельман В.А. История первобытного общества: Эпоха первобытной родовой общины / Ю.В. Бромлей, А.И.Першиц, В.А. Шнирельман – М., 1986. – 321 с.

12. Веблен Т. Теория праздного класса / Т. Воблен – М., 1984. – 123 с.

13. Виппер Р.Ю. История нового времени / Р.Ю. Виппер – К., 1997. – 327 с.

14. Вирчинский В.С., Котвенков В.Ф. Очерки истории техники 1870 – 1917 гг. / В.С. Вирчинский, В.Ф. Котвенков. – М.: Наука, 1988. – 387 с.

15. Всемирная история. – В 24-х т .[сост. Корнийчук В.И.] – Минск, 1996-1997.

16. Вопросы истории народного хозяйтсва и экономичекой мысли. – Выпуск 1, 2. М.: Экономика, 1989. – 383 с.

17. Ворд Б. П’ять ідей, які змінюють світ – Пер. з англ. – Нью-Йорк, 1960. – 145 с.

18. Всемирная история экономичесокй мысли: В 6 т. / МГУ имени В.Н. Ломоносова. – М.: Мысль, 1987 – 1990.

19. Герасименко М.П. Аграрні відносини в Галичині в період кризи панщинного господарства. / М.П.Герасименко – К., 1959. – 318 с.

20. Голобуцький В.О. Економічна історія Української РСР: Дожовтневий період / В.О.Голобуцький – К., 1970.- 638 с.

21. Грушевський М. Історія України-Русі: в 11т т., 12 кн. / М.Грушевський. – К., 1911-.- Т.1.

22. Гурій І.О. Розклад феодально-кріпосницької системи у сільському господарстві України першої половини ХІХ ст. / І.О. Гурій – К., 1954.- 543 с.

23. Дерев’янкін Т.І. Промисловий переворот на Україні. / Т.І. Дерев’янкін – К., 1975.– 342 с.

24. Джинчарадзе В.З. Экономическая история США. / В.З.Джинчарадзе – М., 1973.– 543 с.

25. Дорошенко Д.І. Нарис історії України / Д.І. Дорошенко – Львів, 1991. – 241 с.

26. Древнекитайская философия: Собрание текстов в двух томах. – Т.1. – М., 1972.

27. Экономическая история: проблемы и исследования / отв. ред. Ю.Н. Розалиев. – М.: Наука, 1987. – 251 с.

28. Ефименко А.Я.. История украинского народа / А.Я. Єфименко – К., 1990.

29. Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений. / Ш. Жид, Ш. Рист – М.: Экономика, 1995. – 342 с.

30. Злупко С.М. Економічна історія України: навч. посіб. / С.М. Алупко – К.: Знання, 2006 – 367 с.

31. Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945 – 2002): навчальний посібник. – Вінниця: "Фоліант", 2003.

32. История крестьянства в Европе: эпоха феодализма: В 3-х т. – М.: 1986. Т. 1-3.

33. Історія народного господарства Української РСР: У 3-х т. – К., 1983 – 1985.

34. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1918 – 1945. – М., 1989. – 685 с.

35. История средних веков. – В 2 т. – М., 1990. – Т. 1-2.

36. История Франции. – В 3 т. – Т.1. – М., 1973.

37. История экономических учений: учеб. пособ. для вузов / под ред. В.А. Жалина, Е.Г. Василевського. – М.: Издательство МГУ, 1989. – 386 с.

38. История экономической мысли / Под ред. проф. Ф.Я. Поялнского. – М.: Изд. МГУ, 1970.

39. История экономических учений / Под общей ред. Ф.В. Бровика и др. – Минск: Высшая школа, 1984. – 351 с.

40. Історія економічних учень / Л.Я. Корнійчук, Н.О. Титаренко, А.М. Поручник та ін. – К., 2001.

41. Історія економічних учень / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 1157 с.

42. Калиничева Г.И. Экономическая история: Краткий конспект лекцій. – 2-е узд. – К.: МАУП, 2001.

43. Ковальчак Г.І. Економічний розвиток західноукраїнських земель / Г.І. Ковальчак – К., 1988. – 452 с.

44. Компан С.С. Міста України в другій половині XVII ст. – К., 1963.

45. Король В. Історія України. – К., 1997.

46. Кравченко П.М. Деякі аспекти індустріального будівництва в Україні (кінець 20-х – початок 30-х рр.) // Україна: минуле, сьогодення, майбутнє. – К., 1999.

47. Крип’якевич І.П. Історія України / І.П. Крип’якевич, К.: 1990. – 321 с.

48. Кульчицький С.В. Між двома війнами (1921 – 1941 рр.) // Сторінки історії України у ХХ столітті. – К., 1992.

49. Лановик Б.Д. Економічна історія України і світу / Б.Д. Лановик З.М. Матисякевич, Р.М. Матейко – К., 1999. – 521 с.

50. Левита Р.Я. История экономических учений: учебное пособие / Р.Я. Левита – М.: Экономика, 1995.

51. Литвин В.М. Історія України: навч. посіб. / В.М. Литвин, В.М. Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко – К.: Знання-Прес, 2002. – 654 с.

52. Майбурт Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. – М.: Дело. Вита-Пресс, 1996. – 544 с.

53. Мешко І.М. Історія економічних вчень / І.М. Мешко – К.: Вища школа, 1994.

54. Міжнародні економічні відносини: Сучасні міжнародні економічні відносини. – К., 1992.

55. Михайлина П.В. Міста України в період феодалізму / П.В. Михайліна – Чернівці, 1971. – 281 с.

56. Морис Алле. Экономика как наука. – М., 1995. – 421 с.

57. Отамановський В.Д. Вінниця у XIV-XVII століттях / В.Д. Отамановський – Вінниця, 1993. – 462 с.

58. Пономарьов О.М. Розвиток капіталістичних відносин і промисловості України XVIII ст. / О.М. Пономарьов – Львів, 1971. – 421 с.

59. Рецель А.Л. История экономических учений: (От древних мыслителей до К. Маркса и Ф. Энгельса) / А.Л. Рецель – М.: Высшая школа, 1972. – 122 с.

60. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции / Дж. Робинсон – М., 1986. – 238 с.

61. Рубин И.И. История экономической мысли. – 4-ое изд., доп. – М.-Л.: Госиздат, 1930. – 380 с.

62. Руденко М.Д. Енергія прогресу (нариси з фізекономії) / М.Д. Руденко – К.: Молодь, 1998, – 527 с.

63. Самуэльсон П. Экономикс. –М., 1964. – 546 с.

64. Сиволгин В.Е. Политическая экономия. История экономической мысли / В.Е. Сиволгин – М.: Книга, 1974. – 567 с.

65. Сэмюэльс У. Дж. Идеология в экономическом анализе // Современная экономическая мысль. – М., 1981.

66. Современная экономическая мысль. – М., 1981.

67. Строганов А.И. Новейшая история стран Латинской Америки / А.И. Строганов – М., 1995. – 287 с.

68. Українська економічна думка: хрестоматія [упоряд. / С.М. Алупко.] – К.: Знання, 2007. – 694 с.

69. Хандрцев А.А. Гегель и политическая экономия. / А.А. Хандарцев – М.: Экономика, 1990. – 127 с.

70. Хейне П. Экономический образ мышления / П. Хейне– М., 1992.

71. Чекушина Ю.М. Нариси з економічної історії України: навч. посіб. / Ю.М. Чекушина, І.В. Толстих. – К.: Центр навч. літератури, 2003.

72. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. – М., 1959.

73. Черкашина Н.К. Економічна історія: навч. посіб. / Н.К. Черкащина – К.: ЦУЛ, 2003.

74. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер – М., 1982. – 231 с.

75. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: в 3 т./ Д.І. Яворницький – К., 1990.

76. Ядгаров Я.С. История экономических учений: учебник для студентов вузов. – 3-е издание Я.С. Ядгаров. – М.: ИНФРА. – 1999. – 320 с.

 

Для конспектування

1. Антонович А. Теорія цінності // Українська економічна думка. К. : Знання, 2007.

2. Аристотель. Політика: Пер. з давньогрец. – К. Основи, 2000.

3. Бердяєв Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М, 1990.

4. Болудянський М. Про зерносховища // Українська економічна думка. К. : Знання, 2007.

5. Бунге М. Основи політичної економії // Українська економічна думка. К. : Знання, 2007.

6. Бьюкенел Дж. М. Конституция экономической политики // Вопросы экономики. – 1994. – № 16 – С. 104-113.

7. Вебер М. Развитие капиталистического мировозрения // Вопросы экономики. – 1993. – №8. – С. 153- 159.

8. Гелбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1969.

9. Голубничий В. Політична економія // Енциклопедія українознавства. Т.6. – Л., 1996.

10. Кампанелла Т. Город Солнца: Пер. с лат. – М. : Изд-во АН СССР, 1954.

11. Классики Кейнсианства (Р. Харрод, Э. Хансен): В 2 – т. – М.: Экономика, 1997.

 

12. Конфуцій. Лунь-юй. Изречение. – М.: Ексмо, 2003.

13. Коуз Р. Фирма, рынок и права: Пер. с англ. – М.: Дело 2 ТД, 1993.

14. Маркс К. Капітал. – Т.4 /Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – 2-ге вид. – К.: Держ. вид-во політ. літ. УРСР, 1963. – Т. 26.

15. Маркс К. Наймана праця: капітал // Маркс К. Енгельс Ф. Твори. – 2-ге вид. – К. Держ. вид-во політ. літ. УРСР, 1963. – Т. 6.

16. Мартос Б. Теорія кооперації // Українська економічна думка. – К.: Знання, 2007.

17. Милль Дж. С. Основы политической экономии: В 3 т.: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1980-1981.

18. Мор Т. Утопия. – М.: Наука, 1978.

19. Ойкен В. Основы национальной экономики. – М.: Экономика, 1996.

20. Платон. Держава: Пер. з давньогрец. – К.: Основи, 2000.

21. «Правда Руська» //Українська економічна думка. – К.: Знання, 2007.

22. Прокопович Феофан. Філософські твори. УЗТ.: Пер. з лат. – К.: Наук. думка, 1979.

23. Самуельсон П.А, Нордгауз В.Д. Макроекономіка: Пер. з англ. – К.: Основи, 1995.

24. Тимошенко В. Світове сільське господарство і криза. – К. : Знання, 2007.

25. Туган-Барановский М.И. Основы политической экономии. – М.: РОС СПЭН, 1998.

26. Шумпетер Й. А. Капіталізм, соціалізм і демократія: Пер. з англ. – К. : Основи, 1995.

27. Франко І. Розмова про гроші і скарби // Українська економічна думка. – К. : Знання, 2007.

28. Фридмен М. Если бы деньги заговорили: Пер. с англ. – М.: Дело, 1998.

29. Чемберлен Э. Теория монополистической конкуренции: реориентация теоремы стоимости: Пер. с англ. – М.: Экономика, 1996.

30. Чомпа П. Нариси економетрії // Українська економічна думка. – К.: Знання, 2007.

31. Яснопольський М. Про географічний розподіл державних доходів і витрат в Росії // Українська економічна думка. – К.: Знання, 2007.

Навчально-методичне видання

Логоша Роман Васильович

Котик Юрій Васильович

Міністерство аграрної політики УкраїниПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.50.137 (0.05 с.)