Яке з цих тверджень правильне?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яке з цих тверджень правильне?а) Якщо підвищиться рівень цін, то зросте купівельна спроможність грошей.

б) Інфляція попиту може бути результатом зростання витрат виробництва.

в) Високі темпи інфляції, як правило, викликані швидким зростанням пропозиції грошей.

г) Несподівана висока інфляція перерозподіляє доход від тих, хто платить фіксовані грошові платежі на користь тим, хто їх отримує.

д) Реальна зарплата підвищується, якщо темп інфляції зростає.

 

Що не простежується у фазі спаду.

а) домогосподарства купують менше споживчих товарів;

б) скорочуються інвестиційні видатки фірм на машини, устаткування;

в) спадає попит на робочу силу;

г) зменшуються запаси товарів на складах;

д) усі твердження правильні.

 

29. Закон Оукена виражає кількісну залежність між:

а) зміною обсягу національного виробництва і зміною рівня безробіття;

б) рівнем безробіття і темпами інфляції;

в) зміною обсягу національного виробництва і процентною ставкою;

г) фактичним і природним обсягами національного виробництва;

д) усі відповіді неправильні.

 

30. Джерелом інфляції пропозиції є:

а) збільшення видатків на споживання;

б) збільшення інвестиційних видатків;

в) зростання витрат на одиницю продукції;

г) збільшення сукупних видатків;

д) усі відповіді неправильні.

31. Що не спричиняє інфляції попиту:

а) монополізація окремих галузей національної економіки;

б) надмірні державні видатки;

в) зростання чистого експорту;

г) очікування щодо зростання цін у майбутньому;

д) стимулювальна стабілізаційна політика, спрямована на зниження рівня безробіття.

 

32. Що не характеризує гіперінфляцію:

а) ціни зростають на тисячі, десятки тисяч, навіть мільйони відсотків за рік;

б) усі прагнуть запастися речами і позбутися грошей;

в) вартість життя зростає, тому наймані працівники вимагають вищої номінальної заробітної плати,
що спричиняє нове підвищення цін;

г) фірми посилено вкладають кошти в інвестиційні товари, унаслідок чого обсяг національного виробництва різко збільшується і виходить за межі природного;

д) усі відповіді правильні.

 

32. Яке твердження неправильне:

а) інфляція знижує стимули до трудової діяльності;

б) гіперінфляція справляє руйнівний вплив на обсяг національного виробництва й зайнятість;

в) помірна інфляція супроводжується зростанням обсягу національного виробництва;

г) у 80-90-х роках у багатьох країнах простежувалась дефляція.

 

ЗАДАЧІ

Задача 1.Маємо умовні дані: фактичний ВВП в минулому році склав 1.2 трлн. грн. Природний рівень безробіття склав в цьому році 5%. Фактичний рівень безробіття склав 9%. Розрахуйте обсяг потенційного ВВП у минулому році?

 

Розв'язання

ВВП= 1,2трлн. грн. U* = 5% u = 9% ВВПf= ВВПf = ВВПf = = 1333,3(млрд. грн.) = 1,3 (трлн. грн.)
ВВПf - ?

Задача 2.Природний рівень безробіття для економіки даної країни складає 5%, фактичний його рівень – 7%, а коефіцієнт Оукена має значення 2,5. Скільки “недоотримає” країна ВВП у разі, якщо потенційний ВВП склав би 2,4 трлн. $.

 

 

Розв'язання

U* = 5% U = 7% ВВПf = 2,4 трлн. долл. ВВП = ВВПf – ВВП ВВП= ВВП= 100% ВВП = 100% = =2286 (млрд. долл.)= =2,286 (трлн.долл.) ВВП = 2,4 – 2,286 = = 0,114 (трл. долл.)
ВВП - ?

Задача 3.Розрахуйте рівень безробіття (u), якщо чисельність працюючих (E) – 100 млн. чол., чисельність безробітних (U) – 12 млн. чол. Через місяць 0,5 млн. чол. з числа працюючих (E) втратили роботу і почали шукати роботу, а 1 млн. чол. з числа офіційно зареєстрованих безробітних (U) припинили пошуки роботи. Визначить за цих умов:

1) чисельність працюючих (E);

2) кількість безробітних (U);

3) рівень безробіття (u).

 

Розв'язання

E1 = 100 млн. ос. U1= 12 млн. ос. E= - 0,5 млн. ос. U= - 1 млн. ос. u1 = E = E1+ E U2 =U1+ U - E u2 = 100% u = 100% = 10,7% E = 100 – 0,5 = 99,5 (млн. ос.) U =12 – 1 + 0,5 = 11,5 (млн. ос.) u = = 10,36%
u1, U2, E2, u2 - ?

Задача 4.В таблиці наведені дані про трудові ресурси й зайнятість за перший і п’ятий роки періоду, що розглядається.

 

  Перший рік П’ятий рік
Робоча сила (L)
Зайняті (E)

Розрахуйте чисельність безробітних і рівень безробіття у першому і п’ятому роках періоду, що розглядається.

 

Розв'язання

L = 116443 ос. L = 123621 ос. E = 111024 ос. E = 117473 ос. Ui = Li – Ei ui = 100% U =116443– 111024 = 5419 ос. u = 100% = 4,65% U5 =123621 – 117473 = 6148 ос. u5 = 100% = 4,97%
U1,u1,U5,u5 - ?

Задача 5.Чисельність населення країни дорівнює 62 млн. осіб.; 18 млн. осіб діти до 16 років, а також люди, які перебувають у тривалій ізоляції; 16 млн. осіб вибули зі складу робочої сили (пенсіонери, студенти, домогосподарки); 2 млн. осіб – безробітні; 1 млн. осіб працівники з неповним робочим днем, які шукають кращу роботу.

Розрахуйте: а) чисельність робочої сили; б) рівень безробіття.

 

Розв'язання

N=62 млн.осіб. Діти до 16 років = 18млн.осіб робітники з неповним робочим днем =1млн.осіб   L=62-(18+16)=28(млн.осіб)
L-? u-?

 

 

Задача 6.Кількість населення країни становить 40 млн. осіб. Частка робочої сили у населенні дорівнює 60%. Один зайнятий створює за рік продукції на 30 тис.грн. Фактичний ВВП країни становить 648 млрд.грн. Визначте рівень безробіття.

 

Розв'язання

N = 40 млн.осіб L = 60% ВВП на 1 зайнятого =30 тис.грн./особу ВВП =648 млрд.грн. L=U+E    
u - ?

 

Задача 7.Кількість населення країни становить 50 млн. осіб. Доля дітей до 16 років становить 16%. Один зайнятий створює за рік продукції на 25 тис. грн. Фактичний ВВП країни становить 715 млрд.грн. Визначте рівень зайнятості.

 

Розв'язання

N=50 млн.осіб Діти до 16 років =16% ВВП на 1 зайнятого= 25 тис.грн./особу ВВП = 715 млрд.грн. L= Діти до 16 років = e =  
e-?

Задача 8.За даними таблиці: а) розрахуйте різницю між фактичним та потенційним обсягом ВВП у відносному виразі; б) використовуючи закон Оукена, визначте рівень безробіття у 2-му році.

 

  Обсяг ВВП (млн.грн.)
Рік Потенційний Фактичний
3712,5

Розв'язання

ВВПf1 = 3000 млн.грн. ВВПf2 = 3800 млн. грн. ВВПf3 = 4125 млн. грн. ВВП1 = 3000 млн. грн. ВВП2 = 3705 млн. грн. ВВП3 = 3712,5 млн. грн. розрив ВВПi = 100% розрив ВВПi = - u u = pозрив ВВП2 = 100% = - 2,5% розрив ВВП3 = 100% = - 10% u = = 1%
Розрив ВВП2 - ? Розрив ВВП3 - ?

Задача 9.За даними таблиці розрахуйте темп інфляції для кожного року.

 

Роки
Рівень інфляції (%)

Розв'язання

= 0% = 12% = 18% = 25% = I - 100% T = T = = 0,12 T = = 0,05 T = = 0,06

Задача 10.За даними таблиці розрахуйте темп інфляції для кожного року.

 

Роки
Рівень інфляції (%)

Розв'язання

= 0% = 7% = 15% = 21% = I - 100% T = T = = 0,07 T = = 0,07 T = = 0,05

Задача 11. Визначте рівень безробіття у національній економіці за таких умов:

- чисельність населення країни становить 50 млн. осіб;

- населення у віці до 16 років, а також особи, що перебувають у тривалій ізоляції – 12 млн.;

- природний ВВП – 470 млрд. грн.;

- природна норма безробіття – 6%;

- фактичний ВВП становить 90% природного ВВП;

- особи, що вибули зі складу робочої сили – 13 млн.

 

Задача 12.Рівень фактичного безробіття становить12%, природного – 6%. Фактичний ВВП становить 190 мдрд. грн.

Визначте за цих умов втрати ВВП від циклічного безробіття.

 

Задача 13.Визначте рівень безробіття у національній економіці за таких умов:

чисельність населення країни становить 50 млн.осіб;

населення у віці до 16 років, а також особи, що перебувають у тривалій ізоляції – 12 млн.осіб;

потенційний ВВП – 470 млрд.грн.;

природний рівень безробіття – 6%;

фактичний ВВП становить 90% потенційного ВВП;

особи, що вибули зі складу робочої сили – 13 млн.осіб.

 

Задача 14.Розрахуйте згідно із законом Оукена відносне відставання фактичного ВВП від потенційного за таких умов: фактичне безробіття – 9%, фрикційне безробіття – 2%, структурне безробіття – 4%.

 

Задача 15. Все населення країни становить 900 чоловік. З них діти до 16 років – 200 осіб, психічно хворі та ув’язнені – 50 ос., а 100 ос. вибуло зі складу робочої сили. Безробітних налічується 40 ос., робітників, зайнятих неповний робочий день – 60 ос.

 

Задача 16. За макроекономічним прогнозом очікується щорічний темп зростання реального ВВП на 5%.

Визначте, скільки часу знадобиться для зниження норми безробіття з 10 до 6%, якщо відомо, що у відповідності до закону Оукена, кожний відсоток зростання реального ВВП понад 2,5% призводить до зниження норми безробіття на 0,4%.

 

Задача 17.Населення країни становить 150 млн. чол., в тому числі:

- діти до 16 років – 25 млн.чол., з них працюють (продають газети, миють автомобілі тощо) 0,8 млн.чол.;

- пенсіонери – 10 млн.чол.;

- домогосподарки – 8,5 млн.чол.;

- студенти – 15 млн.чол., з них 5 млн.чол. є студентами денної форми навчання;

- безпритульні та бездомні - 3 млн.чол.;

- особи у виправних спецзакладах – 6 млн. чол.;

- особи, що перебувають у психіатричних лікарнях – 4 млн.чол.;

- особи, що хворіють та перебуваюта на „лікарняному” – 3 млн.чол.;

- звільнені і не шукають роботи за даного рівня заробітної плати – 5,5 млн. чол.;

- зайняті неповний робочий день, що шукають роботу на повну ставку – 2 млн.чол.;

- звільнені внаслідок спаду в економіці – 5 млн.чол.;

- звільнені внаслідок структурних змін в економіці і скорочення попиту на певні професії – 3 млн.чол.;

- звільнені за власним бажанням, що шукають високооплачувану та престижну роботу – 1 млн чол.;

- навчаються на курсах перекваліфікації центру зайнятості – 1 млн.чол.

 

Визначте:

а) кількість робочої сили

б)фактичний рівень безробіття

в) природний рівень безробіття

г) потенційний ВВП, якщо фактичний ВВП становить 3000 млрд гр.од., а коефіцієнт Оукена – 2,5.

 

Задача 18.Розрахуйте темп інфляції для поточного року за таких умов: у попередньому році номінальний ВВП становив 155 млрд. грн., реальний ВВП – 118 млрд.грн.; у поточному році очікується одержати номінальний ВВП 190 млрд.грн. при індексі цін ВВП 152%.

 

 

Задача 19.У таблиці наведені індекси цін по рокам:

 

Рік Індекс цін Рівень інфляції (у %)
-
?
?
?

а) розрахуйте рівень (темп) інфляції для кожного року;

б) використовуючи "правило 70", визначте кількість років, необхідних для подвоєння рівня цін;

в) визначте відсоткову зміну реального доходу, якщо номінальний доход у другому році у порівнянні із першим зріс на 15%, а у третьому у порівнянні до другого – 7%.

 

Задача 20.Економіка країни характеризувалась в останні два роки такими макроекономічними показниками; у попередньму році номінальний ВВП становив 5000 млрд.дол., реальний ВВП – 4800 млрд.дол.; у поточному році очікується одержати номінальний ВВП – 5400 млрд.дол., реальний ВВП – 5050 млрд.дол.

Розрахуйте темп інфляції у цій країні за умов поточного року.

 

Задача 21.Заповніть таблицю у місцях позначених (-).

 

Рік Рівень інфляції Відсоток зростання номінального доходу порівнянно з попереднім роком Темп інфляції Відсоток зростання реального доходу
     
- -
- -
- -

 

Задача 22. Визначте інфляційний податок в розрахунку на місяць, якщо людина підрядилась зробити роботу протягом місяця за 500 гр.од. і передчасно не отримала плату, а інфляція за місяць складала 10%.

 

Задача 23. Інфляція дорівнює 5% за місяць.

Розрахуйте, яку частину зарплати в середньому „з’їдає” інфляція за умов затримки заробітної плати на 10 днів.

 

Задача 24. За 1998 – 2000 роки ВВП країни в поточних цінах виріс на 20%. Рівень інфляції за цей період склав 130%, а за 1999 рік – 110%. ВВП 1998 року в поточних цінах дорівнює 2000 гр.од.

Визначити ВВП 2000 року в цінах 1999 року.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.017 с.)