Инфопедия — категория Стандартизация: 2 Страница

Материала по категории - Стандартизация на сайте Инфопедия всего: 1200 страниц.

Стандартизация - 2 Страница

DML. Додавання інформації в базу даних. ІІ. Які з перелічених реагентів і при яких умовах використовують для розподілу ІІ та ІІІ аналітичних груп катіонів? VІІІ. Як можна відрізнити нітрит - іон від нітрат - іона? VІІІ. Чи можна розділити йодид - і хлорид - іони? V. Чи можна виявити нітрат - іон в присутності нітрит - іона? І. Які речовини не заважають виявленню іона калія гексанітрокобальтатом (ІІІ)? VІІІ. Які і в якій послідовності проводяться операції для аналізу солі нітрат амонія? ІІ. Які з перелічених реагентів і при яких умовах використовують для розподілу ІІ та ІІІ аналітичних груп катіонів? Чому? Написати рівняння реакцій. І. В якому з перелічених випадків не вдається відкриття катіона калію за допомогою гексанітрокобальтата натрію? Чому? Написати рівняння реакцій. Які аніони могли бути присутніми в задачі? Чому? Написати рівняння реакцій. І. Напишіть в іонному вигляді рівняння реакції виявлення іона калію за допомогою гексанітрокобальтата натрію. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння? VІ. Які з перелічених катіонів утворюють хлориди, не розчинні у воді? Написати рівняння реакцій. І. Який із перелічених регентів використовують для виявлення кальцію після відділення заважаючих іонів? Чому? Написати рівняння реакцій. VІІІ. Отримали осади сульфідів заліза (ІІ) та міді (ІІ). Який реагент може розчинити лише сульфід заліза, залишивши в осаді мідь? VІІ. У чому полягає проба на присутність аніонів - відновників? ІІІ. Чи розчиняється хлорид свинця у гарячій воді? VІІІ. В якій послідовності необхідно проводити операції з окремими порціями рлозчину для виявлення катіона в солі хлорид натрія? ІХ. Досліджуваний розчин аніонів підкислили сірчаною кислотою. При цьому розчин побурішав, а при подальшому додаванні крахмала - посинів. Які аніони були присутні у розчині і що між ними сталось? V. У чому полягає проба на присутність аніонів - відновників? ІV. Які з перелічиних реагентів використовуються для виявлення хлорид - іону? VІ. Чи можна виявити сульфіт - іон в присутності сульфату? VІІІ. При дії надлишку реактива Несслера з досліджуваного розчину виділився білий осад. Який з наведених далі катіонів міг бути у розчині? ІV. Який з названих реагентів використовують для знаходження заліза (ІІІ) в суміші катіонів п'яти груп? ІІ. Який із перелічених реагентів може бути використаний для виявлення катіона марганця? І. Чи можна розділити ІІ і ІІІ аналітичні групи катіонів і який для цього може бути застосований реагент? МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ Призначення та класифікація документів Членування та нумерація частин тексту Аналіз управлінського документування у навчальному закладі Тема. Класифікація документів за способом викладу матеріалу Тема 1: «Акціонерні товариства» Створення акціонерного товариства здійснюється за такими етапами: Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Законом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину. Стаття 27. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій Обмеження щодо викупу акцій акціонерним товариством Тема 2: «Майнова основа суб’єктів господарювання» Форми правового забезпечення якості. Підтвердження відповідності якості: поняття, види. Тема 4: «Правове регулювання ринку цінних паперів» Сфера применения ФЗ «О техническом регулировании» Принципы технического регулирования Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента Особый порядок разработки и принятия технических регламентов Государственный комитет по связи и информатизации Украины Стандарты построения и эксплуатации сети. Назначение ISDN адаптера Teles.SO/16.3c Plug and Play. Настройка адаптера ISDN при передаче и приеме данных по сети. Характеристика и классификация Антифрикционный высокопрочный чугун2 (АЧВ 2) без ограничений - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки. ограниченно свариваемая - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке. НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Переліки скорочень та умовних позначень ПРАВОВЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ Международные организации по стандартизации Услуга как объект стандартизации. Классификация услуг Коды услуг по Общероссийскому классификатору услуг населению Функции и методы стандартизации. Научная база стандартизации Порядок разработки стандартов ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ Стандарты в социально-культурном сервисе и туризме ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. ГОСУДАРСТВЕННА В социально-культурном сервисе и туризме Государственный контроль (надзор) за соблюдением Порядок предоставления лицензии Финансовая гарантия как форма регулирования альтернативная лицензированию Якістю продукції підприємства Поняття про фактори забезпечення якості товарів і послуг та їх значення Системи управління якістю продукції Друга версія стандартів ISO серії 9000 з’явилася в 1994 році. Загалом вона повторювала структуру стандартів версії 1987 року з виключенням та розшифруванням низки суперечних моментів. Розрізняють стандарти обов'язкового та добровільного використання. Білет №1 Функції мови у суспільстві. Інформаційна революція. Писемна традиція і суспільний розвиток. Білет №5 Мовна політика в Україні. Білет №45 Жанри наукових і навчально-наукових досліджень. Білет №46 Кодифікація і стандартизація термінів у науковому контексті. Білет №53 Складні випадки слововживання. МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ Измерение – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств. Средства и погрешности измерений Методы повышения точности Средств измерений и выполнения измерений Стандартизация системы менеджмента качества Законодательная и нормативно-методическая база сертификации. Добровольная и обязательная сертификация Порядок проведения сертификации продукции ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ Класифікація, типологія документів за матеріальною складовою Міждисциплінарність документознавства (природа та зв’язки) Універсальна десяткова класифікація: структура, зміст, призначення Основні вимоги до складання та оформлення управлінських документів
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

 

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам. Обратная связь