ОСОБЛИВОСТІ УСНОГО СПІЛКУВАННЯ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОСОБЛИВОСТІ УСНОГО СПІЛКУВАННЯЯк уже зазначалося, спілкування за формою знакового представлення переділяється на усне, письмове та друковане.

Усне спілкування - це форма реалізації мовної діяльності за допомоги звуків, що являє собою процес говоріння. Воно широко застосовується в різних сферах суспільної діяльності людей.

Фахівці з проблем спілкування чітко визначають найважливіші особливості усного спілкування у порівняння з писемним:

Усне Писемне
1. Первинне Вторинне
2. Монологічне, діалогічне, полілогічне Монологічне
3. Розраховане на певних адресатів у конкретній ситуації Найчастіше - з невизначеним адресатом, без урахування ситуації
4. Непідготовлене заздалегідь (здебільшого) Попередньо обдумане
5. Живе, без старанного мовного оформлювання Реальний, дбайливий добір фактів та їх мовне оформлювання

 

     
6. Імпровізоване Докладний і ґрунтовний виклад думок
7. Інтонація, міміка, жести (невербальні засоби) Відсутність цих засобів
8. Чітко індивідуалізоване Поглиблена робота над словами і текстом
9. Емоційне й експресивне Редагування думки і форми її вираження
10. Повтори, перебивання, повернення до вже сказаного тощо Самоаналіз написаного, можливість багаторазового переписування і вираження
11. Обмежене в часі Можливість перечитування
12. Особливості комунікативної ситуації Текстові характеристики

Отже, для усного спілкування визначальним є: безпосередня наявність адресата, замкнена цілісна комунікативна ситуація, складниками якої є комуніканти й текст, невербальні засоби спілкування, інтонація, емоційність та експресивність. Головна складність в оволодінні усним спілкуванням є необхідність і вміння визначити на слух (навіть інтуїтивно) доцільність чи недоцільність того чи іншого слова, звороту, інтонації, манери мовлення в кожній конкретній ситуації.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ ФАХОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Усне фахове спілкування відбувається у межах конкретних форм, яким властива особлива організація мовних засобів. В основу виокремлення цих форм покладено різні критерії:

1. За способом взаємодії між комунікантами виділяють:

· монологічне (говорить один учасник спілкування);

· діалогічне (зазвичай розмовляє двоє осіб);

· полілогічне спілкування (розмовляють троє і більше учасників).

2. За кількістю учасників виокремлюють:

· індивідуальне (спілкуються двоє);

· колективне спілкування.

3. З урахуванням каналів комунікації виділяють:

· безпосереднє спілкування («обличчя до обличчя»);

· опосередковане (телефон, радіо, телебачення).

4. Залежно від змісту повідомлення розрізняють:

· побутове (обговорення щоденних проблем);

· наукове (обговорення наукових проблем);

· фахово-ділове (спілкування між людьми як представниками фахових установ);

· естетичне (передавання естетичної інформації).

Усі ці форми мовленнєвого спілкування істотно різняться між собою і мають свою специфіку. Особливе значення для фахової підготовки мають такі форми мовного спілкування як діалог, монолог і полілог.

Діалог- це форма ситуаційно зумовленого спілкування двох осіб, комунікативні ролі яких упорядковано змінюються (мовець стає адресатом, а адресат перетворюється на мовця).

Висловлювання у діалозі називаються репліками(комунікативними кроками).

Діалогічне професійне спілкування завжди прогнозує мету і завдання, формується під впливом мотивів фахової діяльності.

Найхарактерніші ознаки діалогу;

· безпосередність словесного контакту двох учасників спілкування;

· швидкий обмін репліками без попереднього обмірковування;

· ситуативна залежність реплік;

· можливість імпліцитного способу передачі інформації (репліки
скорочені, нерозгорнуті);

· використання паравербальних засобів (жести, міміка, рухи тіла,
погляд, відстань тощо), що реалізуються візуально;

· зорове й слухове сприйняття учасників діалогу;

· важливість інтонації, тембру, тональності. Інтонація сприяє
формуванню діалогічного контексту.

Монолог- форма мовлення адресата, розрахована на пасивне й опосередковане сприйняття адресатом. Отже, реакція слухача не матеріалізується в знаковій формі мови.

Усі форми усного монологічного мовлення можна переділити на дві групи:

· безпосередньо-контактне, або аудиторне монологічне мовлення (мовець і слухач перебувають у прямому контакті, бачать і чують один одного);

· посередньо-контактне, або мікрофонне мовлення (радіо, телебачення).

Окреме місце займає внутрішній монолог– мовлення «про себе»,
міркування, роздуми.

Найважливіші ознаки монологу;

· однобічний характер висловлювання, не розрахований на негайну реакцію слухача;

· підготовленість і плановість (лекція, доповідь тощо);

· певна тривалість у часі; - '

· індивідуальна композиційна побудова значних за розміромуривків;

· розгорнутіші й складніші синтаксичні побудови;

· композиційна завершеність і загальна структурна цілісність висловлювання.

Полілог– форма спілкування між кількома особами.

Полілог характеризується такими ознаками:

• залежність від ситуації, в умовах якої відбувається спілкування; високий рівень непідготовленості;

· істотне значення правил ведення полілогу;

· більш-менш однакова участь у спілкуванні всіх учасників.
У межах названих форм і відбувається усне фахове спілкування.

ФУНКЦІЇ ТА ВИДИ БЕСІД

Серед індивідуальних форм усного професійного спілкування найбільш поширеною є ділова бесіда.

Бесідаце розмова двох чи більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем.

Бесіда – чи не найскладніший з усіх жанрів усного фахового спілкування, оскільки значною мірою це експромт, а для експромту треба мати значний життєвий досвід, величезний запас теоретичних знань, а також досконало володіти мовним етикетом.

Щоб досягти успіху під час бесіди, треба:

· ретельно готуватися до бесіди;

· бути уважним і тактовним до співрозмовника;

· постійно стимулювати у співрозмовника зацікавленість розмовою;

· вміти слухати співбесідника, враховувати його погляди, думки і докази;

· стежити за реакцією партнера й відповідно корегувати свої дії;

· висловлювати свої думки точно, логічно, переконливо;

· створювати атмосферу довіри, щоби привернути до себе співрозмовника.

Для того, щоб бесіда була ефективною, не можна:

· перебивати співрозмовника;

· різко прискорювати темп бесіди;

· негативно оцінювати особистість співрозмовника;

· підкреслювати відмінність між особою та співрозмовником;

· зменшувати дистанцію.

Залежно від змісту ділові бесіди можуть виконувати різні функції:

· обмін інформацією;

· формування перспективних заходів;

· контроль і координацію певних дій;

· взаємне спілкування під час вирішення проблем;

· підтримку ділових контактів на різних рівнях;

· пошук, висунення нових ідей;

· стимулювання дій у новому напрямку;

· розв'язання етичних проблем, що виникли під час спілкування.

Існують різні види бесід. Залежно від мети спілкування та змісту

бесіди поділяються на:

· ритуальні;

· глибинно-особистісні;

· ділові.

Залежно від кількості учасників виокремлюють такі бесіди:

· індивідуальні;

· групові.

Індивідуальна бесіда – це розмова двох осіб, які прагнуть (обоє або один) до досягнення певної мети. Вона сприяє встановленню між співрозмовниками дружніх стосунків, взаєморозуміння, а також стимулює партнерів до взаємовигідної співпраці.

Ділова бесіда– це спілкування між особами з метою встановлення ділових стосунків, вирішення ділових проблем або вироблення правильного підходу до них. Зазвичай предметом обговорення під час ділових бесід є конкретна справа.

Ділова бесіда є цілеспрямованим спілкуванням з передбачуваним або попередньо запланованим результатом. Прикладами таких бесід є: обговорення нових проектів, бесіда з партнером по бізнесу, співбесіда з роботодавцем.

Фахівці з проблем ділового спілкування визначають ті чинники, що надають перевагу бесіді як формі взаємного спілкування:48

· можливість диференційованого підходу до предмета обговорення з урахуванням поглядів, думок інших з мстою прийняття оптимального рішення;

· швидкість реагування на висловлювання співбесідника з урахуванням його зауважень і пропозицій;

підвищення компетентності співрозмовників за рахунок обміну думками;

усвідомлення єдності позицій у вирішенні проблеми;

· відчуття власної значущості під час вирішення проблеми, отримання результату.

Зазвичай бесіда складається з таких етапів:

1. Визначення місця й часу зустрічі (на нейтральній, своїй, чужій
території).

2. Початок бесіди. Він відіграє особливу роль у створенні сприятливої атмосфери спілкування. Отже, на початку бесіди передусім
слід заручитися прихильністю свого співрозмовника, тобто справити
приємне враження про себе. Час, відведений на це, досить обмежений,
а тому слід продумати форму вітання, початкову фразу. На цьому етапі
важливе значення мають невербальні форми взаємодії – вираз обличчя, поза, вітальний жест.

3.Формування мети зустрічі.

4. Обмін думками та пропозиціями.

5. Закінчення бесіди.

Під час бесіди слід триматися скромно, але впевнено. Не варто розмовляти уривчасто, ви маєте бути спокійним, чемним, щоби створити психологічно сприятливу атмосферу довіри, доброзичливості.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 260; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.008 с.)