Тема 1. Поняття сім’ї та сімейного права. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Тема 1. Поняття сім’ї та сімейного права.Тема 1. Поняття сім’ї та сімейного права.

Сімейні правовідносини

1. Поняття сім’ї як первинного та основного осередку суспільства. Підстави виникнення сім’ї.

2. Предмет сімейного права. Види відносин, які становлять предмет правового регулювання. Особливості сімейних правовідносин. Визначення місця сімейного права в системі галузей права України.

3. Регулятори сімейних відносин

3.1.Нормативно-правові акти як регулятори сімейних відносин. Конституція України 1996 року. Міжнародно-правові акти. Сімейний кодекс України 2002 року – основний регулятор сімейних відносин: загальний огляд, новели законодавчих підходів до вирішення дискусійних питань. Місце Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів у структурі правового регулювання сімейних відносин.

3.2.Договір, звичай як регулятори сімейних відносин. Переваги та межі договірного регулювання сімейних відносин. Роль звичаїв для оптимізації механізму регулювання сімейних відносин.

3.3.Роль моральних засад, релігійних канонів у регулюванні сімейних відносин.

4. Поняття та види сімейних правовідносин.

5. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин.

6. Елементи сімейних правовідносин: суб’єкти, об’єкти, зміст. Сімейна право- та дієздатність. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків.

7. Захист сімейних прав та інтересів. Предмет, способи захисту. Юрисдикційна та неюрисдикційна форми захисту.

І. НОРМАТИВНІ АКТИ:

Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 року // Офіційний Вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103.

Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989 року (дата набуття чинності для України – 27.09.1991 року).

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 року (дата набуття чинності для України – 23.03.1976 року) // Вісник Конституційного Суду України. – 2007. – № 11.

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року № 1618-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40–42. – Ст. 492.

Про захист суспільної моралі: Закон України від 20.11.2003 року № 1296-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 14. – Cт. 192.

ІІ. СУДОВА ПРАКТИКА:

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Служби безпеки України, Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, Міністерства фінансів України щодо офіційного тлумачення положень пункту 6 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», частин четвертої і п’ятої статті 22 Закону України «Про міліцію» та частини шостої статті 22 Закону України «Про пожежну безпеку» (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї») № 5-рп/99 від 03.06.1999 року // Офіційний Вісник України. – 1999. – № 24.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини 1 статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) № 18-рп/2004 від 01.12.2004 року // Офіційний Вісник України. – 2004. – № 50. – Ст. 3288.

Застосування судами сімейного законодавства України // Вісник
Верховного Суду України. – 2003. – № 1.

ІІ. ЛІТЕРАТУРА:

Антокольская М. В. Семейное право: учебник [изд. 2-е, перераб. и доп.] / М. В. Антокольская. – М.: Юристъ, 2003. – 333 с.

Ватрас В. А. До питання про поняття сімейних правовідносин / Молодь у юридичній науці: зб. тез доповідей Міжн. наук. конф. [«Другі осінні юридичні читання»] / В. А. Ватрас. – Хмельницький: Вид-во ХІУП, 2003.

Дністрянський С. Право подружнє / Дністрянський С. – Львів: Кружок Правників, 1900. – 196 с.

Дністрянський С. Право родинне після викладів проф. д-ра С. Дністрянського / Дністрянський С. – Львів: Кружок Правників, 1901. – 648 с.

Дністрянський С. Родинно-маєткове право / Дністрянський С. – Львів: Кружок Правників, 1900. – 164 с.

Жилінкова І. В. Поняття сім’ї в праві / І. В. Жилінкова // Вісник університету внутрішніх справ. – 2000. – № 10.

Жилінкова І. В. Сімейне право: галузевий суверенітет чи де суверенізація? / І. В. Жилінкова // Вісник Академії правових наук України. – № 26.

Злотник І. Юридичні особливості фактичних шлюбних відносин // Юридичний журнал. – 2004. - № 10.

Ильина О. Ю. Об определении интересов ребенка как семейно-правовой категории / О. Ю. Ильина // Государство и право. – 2005. – № 11.

Короткова Л. Сімейне право України (історичний огляд) / Л. Короткова, О. Віхров // Право України. – 1994. – № 11–12.

Короткова Л. Шляхи правового захисту сім’ї державою / Л. Короткова, О. Віхров // Право України. – 1997. – № 1.

Кравчук Н.В. Защита прав ребенка в судебном порядке / Н. В. Кравчук // Государство и право. – 2004. – № 6.

Лозова Г. О. Поняття сім’ї та шлюбу в новому Сімейному кодексі України / Молодь у юридичній науці: зб. тез доповідей Міжнар. наук. конф. [«Четверті осінні юридичні читання»] / Г. О. Лозова. – Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2005.

Матвеева Н. А. Сравнительное брачное право России, Украины и Беларуси: учеб. пособ. / Н. А. Матвеева. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 216 с.

Миронова Г. Моральні засади Сімейного кодексу України / Г. Миронова // Право України. – 2004. – № 4.

Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / за ред. Ю. С. Червоного. – К.: Істина, 2003. – 464 с.

Нечаева А. М. Семейное право: актуальные проблемы теории и практики / А. М. Нечаева. – М.: Юрайт-Издат, 2007. – 280 с.

Олійник О. Розвиток шлюбно-сімейного права в Київській Русі / О. Олійник // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – Спецвипуск.

Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права / И. А. Покровский. – М.: «Статут», 2001. – 354 с.

Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / под ред. П. В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2006. – 557 с.

Пчелинцева Л. М. Семейное право России: учеб. для вузов / Л. М. Пчелинцева. – [5-е изд., перераб.]. – М.: Норма, 2007. – 704 с.

Ромовська З. В. Українське сімейне право: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / З. В. Ромовська. – К.: Правова єдність, 2009. – 500 с.

Ромовская З. В. Защита в советском семейном праве / З. В. Ромовская. – Львов: Вища школа, 1985. – 180 с.

Сиротенко С. Є. Щодо компенсації моральної шкоди за Сімейним кодексом України / С. Є. Сиротенко // Проблеми законності: респ. міжвід. наук. зб. – Xарків, 2003. – Вип. 63.

Сібільов М. М. До питання про договірні засади регулювання сімейних відносин / М. М. Сібільов // Проблеми законності: респ. міжвід. наук. зб. – Xарків, 2003. – Вип. 63.

Сімейне право України: підручник / [Т. О. Ариванюк, І. А. Бірюков, В. С. Гопанчук та ін.]; за ред. В. С. Гопанчука. – К.: Істина, 2002. – 304 с.

Сімейне право України: підручник / [Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В.Жилінкова та ін.]; за заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. – [2-е вид., перероб. і допов.] – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 288 с.

Сімейне право. Нотаріат. Адвокатура. Суд: наук.-практ. посіб. / Центр правових досліджень Фурси / [Л. Ю. Драгнєвіч, О. С. Пульнєва, Є. І. Фурса та ін.]; за заг. ред. С. Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса, 2005. – Кн. 1. – 896 с.

Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / за заг. ред. С. Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2008. – 1248 с.

Тарусина Н. Н. Семейное право: учеб. пособ. / Н. Н. Тарусина. – Москва: «Проспект», 2001. – 144 с.

Фурса С. Поняття сім’ї, родини і фактичних шлюбних відносин / С. Фурса, Л. Драгнєвіч // Юридична Україна. – 2003. – № 1.

Фурса С. Я. Договірні відносини в Сімейному кодексі і їх вплив на нотаріальний процес / С. Я. Фурса // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 11.

Харитонов Є. Новий Сімейний кодекс України: перехрестя правових традицій / Є. Харитонов // Юридична Україна. – 2003. – № 1.

ЗАВДАННЯ

І. Складіть проекти

- договору про спільне проживання та ведення спільного господарства (конкубінат);

- заяви про встановлення факту перебування у фактичних шлюбних відносинах

ІІ. З’ясуйте ступінь та лінію споріднення

- між батьком та сином;

- між тіткою та племінником;

- між троюрідним братом та сестрою;

- між прадідом та правнуком;

- між рідними братом та сестрою.

ІІІ. Порівняйте терміни «сім’я», «родина», «шлюб», «свояцтво».

ІУ. Чи є членами однієї сім’ї зазначені особи

- чоловік та дружина, які не проживають разом;

- мама та 5-річний син, який фактично проживає окремо (з бабцею);

- батько та син, які ніколи не проживали разом;

- рідні сестри, які після смерті батьків завжди проживали разом (чи має значення їхній подружній стан?);

- жінка та чоловік, які проживають в конкубінаті?

У. Наведіть приклади актів сімейного законодавства і розташуйте їх за юридичною силою.

УІ. Наведіть приклади поіменованих договорів, якими можуть регулюватися сімейні та прирівняні до них відносини (зазначте статті Сімейного кодексу України, якими вони передбачені).

УІІ. Наведіть приклади застосування позовної давності до вимог, що випливають із сімейних правовідносин.

УІІІ. Розкрийте моральні засади суспільства, яким не повинні суперечити підстави створення сім'ї.

 

ЗАДАЧА 1. Войнаровська та Маркін проживали разом протягом чотирьох років, вели спільне господарство, піклувались один про одного, однак, після того, як Войнаровська дізналась, що Маркін не розірвав шлюбу із Бєловою, платить аліменти сину, народженому в цьому шлюбі, виник спір і вона звернулась до суду з вимогою щодо поділу набутого за час спільного проживання майна (будинок та земельна ділянка, придбані за час спільного проживання, але зареєстровані на ім’я Маркіна, побутова техніка, меблі, коштовності).

Проаналізуйте ситуацію та вирішіть спір.

 

ЗАДАЧА 2. Батумов та Осипова проживали разом без реєстрації шлюбу з 2000 року, вели спільне господарство. Батумов, переїхавши до Осипової, за кошти, виручені від продажу своєї квартири, провів капітальний ремонт будинку Осипової, збудував сарай, теплицю. Вони вирощували овочі та фрукти, і кошти, що отримували від їх реалізації, вносили на рахунок в Ощадбанк на ім’я Осипової. У 2010 році Осипова померла і її рідна сестра Климова успадкувала все її майно, зокрема, також будинок та вклад у банку, а до Батумова звернулась із позовом про виселення.

Батумов звернувся до адвоката за порадою про захист своїх прав. Дайте юридичну оцінку ситуації.

 

ЗАДАЧА 3. Якимів та Степанова з 2002 року, не реєструючи шлюбу, проживали разом. Степанова не працювала, доглядаючи дітей. У 2005 році вони придбали машину, зареєструвавши її на ім’я Якиміва. З 2007 року половину заробітної плати Якимів щомісяця зі згоди Степанової вносив на банківський вклад. У 2010 році вони посварились і Степанова звернулась до банку з проханням повернути їй половину вкладу, однак, їй відмовили, зазначивши, що вкладником є Якимів.

Чи стала Степанова співвласником машини та суми банківського вкладу?

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення поняття сім’ї та назвіть підстави її створення.

2. Які правові наслідки проживання жінки та чоловіка однією сім’ю без реєстрації шлюбу (в конкубінаті)?

3. Дайте визначення поняття сімейного права України. Які відносини регулюються сімейним правом та в чому полягають їхні особливості?

4. Які є концепції в науці щодо місця сімейного права в системі галузей права України?

5. Назвіть соціальні регулятори сімейних відносин.

6. Які основні засади правового регулювання сімейних відносин визначені в Конституції України?

7. Норми яких міжнародно-правових актів підлягають застосуванню щодо регулювання сімейних відносин в Україні?

8. Дайте загальну характеристику Сімейного кодексу України як основного регулятора сімейних відносин в нашій державі. Хто був розробником проекту цього нормативно-правового акту?

9. Які засади застосування аналогії права та аналогії закону щодо регулювання сімейних відносин?

10. Охарактеризуйте договір як регулятор сімейних відносин. Назвіть приклади сімейно-правових договорів.

11. Дайте визначення понять суспільної моралі, моральних засад суспільства. Охарактеризуйте мораль як регулятор сімейних відносин. Яка роль релігійних канонів у формуванні моральних засад суспільства?

12. Дайте визначення поняття сімейних правовідносин.

13. Назвіть та охарактеризуйте окремі види сімейних правовідносин.

14. На підставі чого можуть виникати, змінюватися та припинятися сімейні права та обов’язки? Які класифікації юридичних фактів застосовуються в сімейному праві?

15. Що таке юридичні стани? Наведіть їх приклади в сімейному праві. Що таке родство, свояцтво?

16. Хто може бути учасником сімейних правовідносин? Які особливості сімейної правоздатності та сімейної дієздатності?

17. Що може бути об’єктом сімейних правовідносин?

18. Що становить зміст сімейних правовідносин? Розкрийте сутність здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків.

19. Дайте визначення поняття захисту сімейних прав та інтересів. Що може бути предметом такого захисту?

20. Розкрийте сутність юрисдикційної та неюрисдикційної форм захисту сімейних прав.

21. Які уповноважені органи здійснюють діяльність щодо захисту сімейних прав та інтересів?

22. Якими способами здійснюється захист сімейних прав та інтересів?

23. Щодо яких вимог, які випливають із сімейних відносин, застосовується позовна давність?

 

ЗАВДАННЯ

І. Складіть проекти

- заяви про надання права на шлюб;

- заяви про анулювання актового запису про шлюб;

- позовної заяви про визнання шлюбу недійсним;

- позовної заяви про застосування правових наслідків недійсного шлюбу;

ЗАДАЧА 1. Сорокін та Потапова подали заяву до органу РАЦСу про реєстрацію шлюбу. Цього ж дня батьки Потапової домовились із Сорокіним, що витрати на приготування до весілля беруть на себе. Також вони придбали квитки для весільної подорожі молодят. Однак, в день реєстрації шлюбу Сорокін не з’явився. Батьки Потапової зажадали від нього відшкодування матеріальних витрат та моральної шкоди. Сорокін не погодився і відповів, що витрати по приготуванню до весілля вони прийняли на себе добровільно, а заручини не є підставою виникнення ані сімейних, ані цивільних відносин між ними.

Потапові звернулись до адвоката з проханням пояснити, чи виникли між ними та Сорокіним зобов’язання. Дайте юридичну оцінку ситуації.

ЗАДАЧА 2. Богданов та Окунева подали заяву на реєстрацію шлюбу, яка мала бути проведена 20 квітня. Однак 10 квітня Богданов потрапив в автомобільну катастрофу. У зв’язку з цим за заявою Окуневої реєстрація шлюбу була перенесена на 12 квітня. Коли працівник органу РАЦСу прибув до лікарні Богданов не розмовляв, на запитання не реагував. За наполяганням Окуневої, яка була вагітною, шлюб було зареєстровано.

Дайте юридичну оцінку ситуації.

 

ЗАДАЧА 3. 16-річний Андріїв подав до суду заяву про надання йому права на шлюб з 19-річною Юліановою у зв’язку з її вагітністю. Батьки Андріїва надіслали суду свої заперечення щодо цього.

Проаналізуйте ситуацію. Чи обов’язково має бути присутня Юліанова під час розгляду цієї справи судом? Чи мають юридичне значення заперечення батьків Андріїва? Чи має вказуватись у рішенні суду, з ким саме заявнику надається право на шлюб?

 

ЗАДАЧА 4. Натова та Попов зареєстрували шлюб. Через два роки, навчаючись у ВУЗІ в іншому місті, Попов познайомився з Онишко і теж зареєстрував з нею шлюб. Ще через рік Натова народила дитину. Оскільки Попов матеріально не допомагав, вона звернулась до суду з позовом про стягнення аліментів на утримання дитини.

Натомість Онишко звернулась із заявою до РАЦСу за місцем свого проживання про анулювання актового запису про шлюб Попова та Натової, зазначивши, що вони фактично припинили шлюбні відносини і їх шлюб уже три роки є недійсним.

Дайте юридичну оцінку ситуації.

ЗАДАЧА 5. Соловій та Романів зареєстрували шлюб. Через деякий час Соловій дізнався, що дружина має двох дітей від попереднього шлюбу. Соловій звернувся до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним за підставою відсутності його вільної згоди на укладення шлюбу з Романів.

Проаналізуйте ситуацію.

 

ЗАДАЧА 6. Таврій зареєстрував шлюб зі Солодченко. Через рік він звернувся до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним за підставою його фіктивності. Свої позовні вимоги він мотивував тим, що Солодченко уклала шлюб з корисливих мотивів. Зокрема, вона не бажає працювати і вимагає від Таврія її повного утримання. Народження дитини Солодченко теж не бажає.

Вирішіть спір.

 

ЗАДАЧА 7. Зареєструвавши шлюб, через деякий час Костюк з'ясувала, що до реєстрації шлюбу її чоловік спільно проживав з іншою жінкою, має з нею спільних малолітніх дітей. Вона звернулась до органу РАЦСу із заявою про анулювання актового запису про її шлюб з Костюком.

Які дії має вчинити орган РАЦСу?

 

ЗАДАЧА 8. Віктюк та Миронова подали до РАЦСу заяву про реєстрацію шлюбу. На другий день до працівника РАЦСу звернулась Генералова з проханням не реєструвати шлюбу між Віктюком та Мироновою, оскільки вона з Віктюком уже п’ять років проживає однією сім’єю, але без реєстрації шлюбу, у них є двоє спільних дітей.

Які дії має вчинити орган РАЦСу?

 

ЗАДАЧА 9. Пилипова звернулась до органу РАЦСу із заявою про реєстрацію шлюбу із Степановим, який на даний час перебуває в іншому місті. Пилипова пояснила, що Степанов не може особисто з’явитись і представила складену ним заяву, засвідчену його начальником за місцем праці. Крім того, Пилипова зазначила, що до цього моменту вона уже два роки проживала зі Степановим однією сім’єю і вони мають сина, а тому вона просить провести реєстрацію шлюбу через два тижні, а не через місяць.

Які дії має вчинити орган РАЦСу?

 

ЗАДАЧА 10. При поданні заяви про реєстрацію шлюбу з Ковальською Денисов зазначив, що його попередній шлюб з Климко уже розірвано, однак, він забув документи про це. Працівник органу РАЦСу заяву прийняла, але просила принести свідоцтво про розірвання попереднього шлюбу. Через місяць, коли наречені з’явились для реєстрації шлюбу, Денисов представив копію рішення суду про розірвання шлюбу, яке вступило в законну силу 23.12.2003 року, і пояснив, що саме розірвання шлюбу в органах РАЦСу він не реєстрував.

Які дії має вчинити орган РАЦСу?

 

ЗАДАЧА 11. Студентка Антонова після тривалої переписки погодилась вийти заміж за Шеремету, який був засуджений до позбавлення волі і перебував у колонії. Для цього вона заповнила бланк заяви про реєстрацію шлюбу, свій підпис завірила в інституті за місцем свого навчання, і надіслала цю заяву за місцем відбування покарання Шеремети. Начальник виправної установи Биков, розглянувши це звернення відмовився надати бланк такої ж заяви Шереметі і надав Антоновій відповідь, що дані про неї у поданій заяві мають бути засвідчені працівником місцевого органу РАЦСу за місцем її проживання. Антонова звернулась до адвоката з проханням підготувати скаргу на дії Бикова.

Дайте юридичну консультацію.

 

ЗАДАЧА 12. Після реєстрації шлюбу під час шлюбної подорожі Майданов з’ясував, що його дружина Лозова страждає на епілепсію, до того ж не може народити дитину. Лозова пояснила, що чоловік до укладення шлюбу ніколи не цікавився станом її здоров’я, ніколи не казав, що хоче мати дітей. Однак, Майданов вирішив припинити ці стосунки.

Дайте юридичну консультацію.

 

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення поняття шлюбу та розкрийте його ознаки.

2. Назвіть умови укладення шлюбу.

3. Який шлюбний вік встановлений в Україні для чоловіків та жінок? Чи має правове значення різниця у віці між нареченими? В якому порядку особі може бути надано право на шлюб до досягнення нею шлюбного віку?

4. Яка згода на укладення шлюбу вважається вільною?

5. Які є перешкоди до укладення шлюбу?

6. Розкрийте порядок державної реєстрації шлюбу. Якими нормативно-правовими актами треба керуватися? Чи визнається релігійний обряд шлюбу в Україні? Чи допускається подання заяви про реєстрацію шлюбу, реєстрація шлюбу через представника? Чи є обов’язковим медичне обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу? Після спливу якого строку від дня подання нареченими заяви відбувається реєстрація шлюбу? Чи може він бути скорочений або продовжений?

7. Які правові наслідки відмови наречених від реєстрації шлюбу?

8. Дайте визначення поняття недійсності шлюбу.

9. Назвіть обставини, за наявності яких шлюб є недійсним, шлюб визнається судом недійсним, шлюб може бути визнаний недійсним?

10. В якому порядку підтверджується недійсність шлюбу державними органами реєстрації актів цивільного стану, шлюб визнається недійсним судом?

11. З якого моменту шлюб є недійсним?

12. Які є загальні правові наслідки недійсності шлюбу?

13. Які є особливі правові наслідки недійсності шлюбу?

14. Чим відрізняються недійсний та неукладений шлюб?

 

ЗАВДАННЯ

І. Складіть проекти

- заяви про розірвання шлюбу до суду;

- позовної заяви про розірвання шлюбу;

- позовної заяви про встановлення режиму окремого проживання;

- договорів, які подружжя має подати разом із заявою про розірвання шлюбу судом в окремому провадженні.

ІІ.Складіть таблицю порівнянь щодо підстав та порядку розірвання шлюбу судом в позовному та окремому провадженні, а також підстав, порядку та наслідків встановлення сепарації та розірвання шлюбу.

ІІІ. Складіть таблицю порівнянь щодо підстав, порядку та правових наслідків недійсності та розірвання шлюбу.

 

ЗАДАЧА 1. Кононов перебуває в зареєстрованому сепарованому шлюбі з Радченко, але фактично більше п’яти років проживає зі Сніжною, має з нею дітей. Чи вважаються Кононов, Сніжна та їхні спільні діти сім’єю? Чи матимуть право спадкувати Сніжна та її діти в разі смерті Кононова? Чи може Кононов та Радченко розірвати шлюб, не припиняючи попередньо саме сепарації? Чи має право Радченко в разі народження нею дитини вказати в актовому записі про її народження Кононова як батька без його згоди? Якщо б Радченко вирішила усиновити дитину, чи потрібна згода Кононова на це? Чи зміниться вирішення питання, якщо Радченко захоче стати опікуном (прийомною матір’ю) цієї дитини?

ЗАДАЧА 2. Степанов та Килинова уклали шлюб. Дітей у них не було. Степанов подав до суду позов про розлучення, мотивуючи своє прохання тим, що останнім часом між подружжям виникають сварки через те, що відповідачка не хоче жити окремо від її батьків і самостійно вести хатнє господарство. На засіданні суду Килинова представила довідку про вагітність і пояснила, що у неї депресія і виникають сварки лише через те, що Степанов не хоче народження дитини. Суд надав подружжю строк для примирення. На наступне судове засідання відповідачка не з’явилась без поважної причини і суд розглянув справу у її відсутності, позов задовольнив.

Дайте правову оцінку ситуації.

ЗАДАЧА 3. Ноткін пред’явив позов до Красицької про розірвання шлюбу, в якому вказував, що шлюб вони уклали 15 травня 2009 року, а в червні того ж року вони припинили шлюбні відносини через ненормальні відносини з відповідачкою і втручання в сімейне життя її матері. Посилаючись на неможливість продовження шлюбних відносин, позивач просив шлюб розірвати.

Красицька пред’явила зустрічний позов про визнання шлюбу недійсним, обґрунтовуючи його тим, що у Ноткіна не було наміру створювати з нею сім'ю, бо вже в червні 2009 року він припинив з нею шлюбні відносини, задовольнившись пропискою у неприватизованій квартирі у м. Києві та вселенням у квартиру.

Вирішіть спір.

ЗАДАЧА 4. Рішення суду про розірвання шлюбу між Петровим та Романовою винесене в 1994 році, дітей у них не було. Жоден з них не звертався до органів РАЦСу для отримання Свідоцтва про розірвання шлюбу. З 1995 року Петров фактично проживав з Нікітіною, мав з нею двох дітей, щодо яких батьківство визнав. На утриманні Петрова перебували його батьки, хоча проживали окремо. У 2010 році Петров помер.

Хто спадкуватиме за законом? Чи виникла сім’я у Петрова з Нікітіною?

 

ЗАДАЧА 5. Два чоловіки подали до суду позови про розірвання своїх шлюбів в один день – 20.10.2003 року (Орлов до Новосадової, Процайло до Кіянової). Рішення суду про розірвання шлюбу між Орловим та Новосадовою було проголошене в судовому засіданні 23.12.2003 року, а між Процайлом та Кіяновою – 20.01.2004 року. На норми якого з кодексів (Кодексу про шлюб та сім’ю України 1969 року чи Сімейного кодексу України 2002 року) слід посилатися в даних судових рішеннях? З якого моменту ці шлюби вважатимуться припиненими?

 

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення поняття та назвіть підстави припинення шлюбу. Яке співвідношення понять припинення та розірвання шлюбу? Чи передбачена законодавством реєстрація припинення шлюбу в разі смерті чи оголошення померлим одного із подружжя?

2. З яких підстав та в якому порядку шлюб розривається державним органом реєстрації актів цивільного стану? З якого моменту в такому випадку шлюб вважається припиненим?

3. З яких підстав шлюб розривається судом у порядку окремого провадження? Які договори подружжя додаються до такої заяви?

4. З яких підстав шлюб розривається судом у порядку позовного провадження? Хто має право на звернення з таким позовом? В яких випадках не може бути пред’явлений позов про розірвання шлюбу? Які є винятки з цього правила? Які є можливі причини припинення шлюбу шляхом його розірвання?

5. Які є правові наслідки розірвання шлюбу?

6. З якого моменту шлюб вважається припиненим у разі його розірвання судом?

7. З яких підстав, у якому порядку та з якими правовими наслідками встановлюється режим окремого проживання подружжя?

 

Завдання

І. Складіть проекти

- позовної заяви про поділ спільного майна подружжя;

- позовної заяви про визнання певного спільного майна особистою власністю одного із подружжя;

- позовної заяви про визнання особистої власності одного із подружжя щодо певного спільного майна;

- шлюбного договору;

- договору про поділ майна подружжя

 

ЗАДАЧА 1. На час приватизації квартири подружжям Гірових їхня повнолітня дочка перебувала в зареєстрованому шлюбі з Даниловим і проживала в його помешканні, однак, залишалась зареєстрованою у квартирі батьків, а тому приватизована ця квартира була на трьох осіб (батьки та їхня донька). Чи став Данилов співвласником житла Гірових?

 

ЗАДАЧА 2. За кошти, отримані в подарунок на день народження від колег, Сказко придбав коштовності для дружини. Який правовий режим цих коштовностей? Чи змінився б він, якщо б Сказко придбав комп’ютер, норкову шубу, піаніно для доньки, меблевий гарнітур, пральну машину, іншу побутову техніку? Чи однозначним є застосування пункту 3 частини 1 статті 57 Сімейного кодексу України?

 

ЗАДАЧА 3. Подружжя Степанкових протягом п’яти років заощаджені кошти щомісяця вносили на депозитний рахунок, відкритий на ім’я чоловіка. Коли чоловік внаслідок ДТП потрапив до лікарні і перебував не при свідомості, дружина для придбання медикаментів вирішила зняти кошти з цього рахунку. Звернувшись до відділення банку, вона отримала відмову, мотивовану тим, що право на розпорядження вкладом належить лише вкладникові. Чи може дружина звернутись без довіреності до банку з вимогою про дострокове розірвання договору та повернення половини вкладу, зробленого за рахунок спільних коштів під час шлюбу, якщо вкладником є її чоловік? Чи може вимагати цього її чоловік як вкладник? Чи потрібна на це згода його дружина, чи повідомить її банк про такі дії чоловіка? Проаналізуйте частину 3 статті 65 Сімейного кодексу України. Як Ви вважаєте, чи є сума 100 000 гривень, яку чоловік передає банку на вклад, цінним майном?

 

ЗАДАЧА 4. Чоловік взяв кредит на туристичну поїздку для всієї сім’ї, однак, через деякий час його звільнили, дружина не працювала і кредитний борг вони погасили не повністю, спільного майна у них не було. Чи може бути звернене стягнення на особисте майно дружини? Проаналізуйте частину 4 статті 65 Сімейного кодексу України.

 

ЗАДАЧА 5. Михайленко погодився бути поручителем свого колеги при отриманні споживчого кредиту, однак, дружину про це не повідомив. Які можливі варіанти розвитку даної правової ситуації?

 

ЗАДАЧА 6. За шлюбним договором були визначені підстави та розміри стягнення аліментів на користь дружини в разі розірвання шлюбу. Чи може дружина звертатися про стягнення аліментів в судовому порядку? За цим же шлюбним договором на випадок розірвання шлюбу подружжя домовились про поділ майна в нерівних частках: 1/7 – чоловікові, 6/7 – дружині. Які саме нерівні частки можуть стати підставою для висновку про надзвичайно невигідне матеріальне становище одного із подружжя?

 

ЗАДАЧА 7. Дізнавшись про те, що дружина звернулась до суду з позовом про розірвання шлюбу, чоловік продав її особисті речі (шубу, золотий годинник), побутову техніку, яка за шлюбним договором мала належати дружині на випадок розірвання шлюбу, незнайомим людям по занижених цінах. Як дружині захистити свої права?

 

ЗАДАЧА 8. При звернення до банку з метою отримання кредиту Ольхова представила шлюбний договір, за яким уся нерухомість, яка набуватиметься під час шлюбу на її ім’я, належатиме їй на праві особистої приватної власності. При передачі в іпотеку такої квартири нотаріус та банк згоди чоловіка не вимагали. Через деякий час Ольхова повідомила банк, що її шлюб визнано недійсним. Чи матиме ця обставина правові наслідки для банку?

 

ЗАДАЧА 9. Під час шлюбу подружжя Маркових придбало трьохкімнатну квартиру, співвласниками якої, крім них, були вказані троє неповнолітніх дітей. У зв’язку із розірванням шлюбу Маркова звернулася до Маркова з позовом про поділ майна і про припинення права власності на його частку в квартирі взамін на грошову компенсацію, оскільки квартира їй потрібна більше, бо з нею залишаються проживати діти, натомість мати Маркова має власний будинок і син міг би переїхати до неї. Марков на судові засідання не з’являвся і суд, розглянувши справу в його відсутності, позов задоволив.

Чи правомірне рішення суду?

ЗАДАЧА 10. Дві сестри отримали в спадок житловий будинок в рівних частках. Через деякий час одна із сестер – Клименко вирішила свою частину будинку подарувати чоловікові. Дізнавшись про оформлення такого договору, друга сестра – Костенко звернулась до суду з позовом про визнання його недійсним, вважаючи, що сестра порушила її переважне право на купівлю частки і до того ж не мала права розпоряджатися спільною власністю без її згоди.

Чи підлягає такий позов задоволенню?

ЗАДАЧА 11. Андріїв у 2010 році звернувся з позовом до Андрієвої про розірвання шлюбу і поділ набутого за час шлюбу майна, зокрема, автомобіля ВАЗ-21063. Андріїва вважала, що ця машина не повинна включатися до складу спільного майна подружжя як подарована їй особисто, оскільки була виділена їй на роботі як передовику виробництва у 1992 році за пільговою ціною, що складала на той час одну четверту її реальної вартості. Андріїв у суді пояснив, що кошти на оплату пільгової вартості автомобіля позичав у банку на своє ім’я і борг виплачувався ним. Андріїва запропонувала виплатити чоловікові половину сплаченої у 1992 році суми. Водійські права були лише у Андріїва. Яке рішення має винести суд?

ЗАДАЧА 12. Петренко у 2010 році звернувся з позовом до своєї дружини про розірвання шлюбу і поділ майна, набутого в шлюбі, зокрема, акцій, зареєстрованих на ім’я дружини. На компенсацію Петренко не погоджувався, оскільки на його думку їхня вартість значно зросла з 1993 року, коли вони були набуті. Дружина заперечувала проти поділу акцій і пояснила в суді, що інші акціонери теж проти прийняття її чоловіка як акціонера до товариства. Зваживши на пояснення дружини та за відсутності іншої оцінки акцій, суд присудив Петренкові відшкодування половини вартості акцій за ціною їх набуття у 1993 році. Чи обґрунтованим є рішення суду?

ЗАДАЧА 13. Подружжя Карпових розірвало шлюб у 2003 році, однак, продовжувало проживати спільно, вести спільне господарство, у 2004 році у них народилася донька. У 2010 році Карпова звернулась до суду з позовом до Карпова про поділ квартири, набутої в 2002 році, а також земельної ділянки, придбаної теж з чоловіком у 2000 році.

Суд відмовив в задоволенні вимоги про поділ майна, мотивуючи тим, що з моменту винесення рішення суду про розірвання шлюбу минуло більше трьох років. Чи обґрунтоване рішення суду? Вирішіть спір.

ЗАДАЧА 14. Максимів пред’явив позов до Драч про визнання права на 1/2 частину суми грошового вкладу. Позивач зазначив, що близько 35 років він перебував у фактичному шлюбі з сестрою відповідачки, вів з нею спільне господарство і на її рахунок в ощадкасі вносилися як її пенсія, так і одержувана ним зарплата. Оскільки після її смерті свідоцтво про право на спадщину одержала відповідачка, позивач просив визнати за ним право на половину вкладу. Вирішіть спір.

ЗАДАЧА 15. Костів та Липова уклали шлюб у 1995 році. У 1999 році за спільно зароблені кошти вони купили квартиру. З кінця 2000 року до кінця 2001 року Костів не проживав з своєю дружиною, не вів з нею господарства і на словах просив розлучитися. На початку січня 2001 року Костів повернувся до Липової. У 2000 році Липова придбала меблевий гарнітур, а Костів - квартиру, куди й переїхало подружжя після примирення і перевезли з іншими речами гарнітур.

Квартиру, куплену ними в 1999 році, вони у січні 2010 року продали, і за кошти був зроблений вклад у банку на ім’я Костіва. У лютому 2010 року Костів зняв гроші з вкладу (без відома дружини) і купив квартиру, зазначивши у договорі єдиним покупцем свою матір. Ще через півмісяця подружжя посварилося, і Костів звернувся з позовом про розірвання шлюбу і поділ майна.

Дайте юридичну оцінку ситуації.

ЗАДАЧА 16. Назаров звернувся з позовом до Назарової про покладення частини відшкодування боргу за договором позики. У судовому засіданні було встановлено, що Назаров, перебуваючи у шлюбі з Назаровою, у 2006 році позичив у Білоноса 90 000 гривень строком на 3 роки. Цього ж року між Назаровою та Філімоновим було укладено договір про відступлення права вимоги на отримання квартири, яке належало Філімонову на підставі договору про дольову участь у будівництві житла, укладеному із асоціацією „Світбуд". За цим договором Назарова передала Філімонову 90 000 гривень. Через деякий час подружжя Назарових вирішило розлучитись. Назарова без відома чоловіка розірвала договір цесії і отримала назад від Філімонова 90 000 гривень.

Суд відмовив в задоволенні вимоги Назарова, мотивуючи своє рішення тим, що хоч на момент укладення договорів сторони й перебували в шлюбі, але могли кожен окремо укласти договори, розірвати їх, ці договори не мають правового режиму спільно набутого майна, тому вимоги Назарова про покладення на Назарову відшкодування частини позики Білоносу є незаконними.

Проаналізуйте законність винесеного рішення.

ЗАДАЧА 17. Нотова звернулась до Степанова з позовом про розірвання шлюбу і поділ спільного майна. До такого майна, на думку Нотової, зокрема, належали: 1. меблевий гарнітур;Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 507; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.171.156 (0.112 с.)