Тема 1. Поняття, предмет, принципи, система сімейного права 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Поняття, предмет, принципи, система сімейного праваТема 1. Поняття, предмет, принципи, система сімейного права

України. Державна сімейна політика

 

Питання для розгляду на семінарських заняттях

 

1. Поняття сімейного права як правової науки, навчальної дисципліни та галузі права і його особливості

2. Предмет сімейного права України

3. Принципи сімейного права України та їх значення

4. Принципи і напрями державної сімейної політики України

 

Література до теми:

· Конституція України від 28 червня 1996 р. (витяги)

· Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р.

· Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года.

· Закон України "Про державну допомогу сім`ям з дітьми" від 21 листопада 1992 р.

· Концепція державної сімейної політики, схвалена Постановою ВРУ від 17 вересня 1999 р.

· Антокольская М.В. Семейное право. – М., 2002 – с. 9-45

Ø Корнякова Т. Інтереси держави – це і права дітей, права кожного з громадян…// Вісник прокуратури – 2003. – № 2. с.14-17

· Сімейне право України / За ред. В.С. Гопанчука – К., 2002 –5-17

· Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву. Изд. 2-е, перер. и доп.. – М., 1999

· Шереткова Н.С. Практикум по советскому семейному праву. - Калинин, 1989

2.1.3. Ключові поняття теми: сімейне право, предмет сімейного права ,метод сімейного права, принципи сімейного права, система сімейного права (див. у кінці посібника)

Навчальні завдання

1. Скласти схему принципів сімейного права

2. Знайти відображення в конкретних нормах Сімейного кодексу України основних принципів сімейного права

3. Скласти порівняльну таблицю ознак сімейного права, які дають підстави виділити його у самостійну галузь права, та які заперечують таку потребу

4. Охарактеризувати методи правового регулювання, які притаманні сімейно-правовим нормам

 

Практичні завдання

 

***

Дружина неодноразово висловлювала претензії своєму чоловікові щодо ставлення до сім’ї, вважаючи, що він заробляє недостатньо грошей, а значить погано піклується про дружину і дітей. Чоловік ніяк не реагував на такі претензії дружини і не змінював роботи, але в сім’ї поводився гідно, сумлінно виховував дітей і допомагав по господарству.

Дружина подала заяву до відділу соціального захисту населення райдержадміністрації з проханням вплинути на чоловіка.

Яким буде результат звернення? Які принципи сімейного права порушені? Які органи здійснюють захист сімейних прав і за наявності яких обставин?

***

Громадяни Кравчук і Макарова вирішили одружитися і за вимогою батьків у вінчалися в церкві. Порадившись із знайомими вони впевнилися, що в сучасних умовах їх шлюб є дійсним на підставі обряду вінчання і реєстрації в органах РАЦС не потрібно.

Через рік Кравцова вирішила розірвати шлюб і подала заяву до відділу РАЦС, який відмовив у її прийнятті.

Як оцінити дії відділу РАЦС? Як співвідносяться дії Кравчука і Макарової із загальними принципами сімейного права ?

 

 

2.1.5. Завдання для перевірки знань:

ü Дати визначення поняття сімейного права України.

ü Розкрити специфіку методів регулювання сімейно-правових відносин.

ü Розкрити поняття “принципи сімейного права України”

ü Розкрити зміст принципів сімейного права:

неприпустимість свавільного втручання будь-кого у сімейні справи та повага до сімейного життя;

одношлюбність (моногамія);

свобода шлюбу і добровільність укладення шлюбу;

свобода розірвання шлюбу;

повна рівність чоловіка і жінки в особистих і майнових правах і обов’язки у шлюбі та сім’ї;

захист інтересів дітей та непрацездатних членів сім’ї;

пріоритет сімейного виховання дітей;

матеріальна підтримка членів сім'ї, які потребують матеріальної допомоги.

ü Визначити функції сім’ї в суспільстві.

ü Назвати галузі права України, в яких, поряд з сімейним правом, закріплені принципи захисту сім’ї, материнства і дитинства.

ü Назвати форми державної підтримки сім‘ї

ü Визначити мету та основні напрями і принципи державної сімейної політики в Україні

ü Назвати органи, які є суб‘єктами державної сімейної політики

 

 

Тема 2. Виникнення і розвиток вітчизняного сімейного права.
Джерела сімейного права

 

Питання для розгляду на семінарських заняттях

1. Основні принципи регулювання сімейних відносин в дореволюційний період (до 1917 р.)

2. Перші акти сімейного законодавства Української РСР

3. Загальна характеристика Кодексу про шлюб та сім‘ю УРСР 1970 р.

4. Джерела сучасного сімейного права України

 

Література до теми:

· Конституція України від 28 червня 1996 р.

· Кодекс про шлюб та сім`ю України 1970 р.

· Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года.

· Сімейний кодекс України 2002 р.

· Антокольская М.В. Семейное право. – М., 2002 – с. 36-80

· Сімейне право України. підручник / За редакцією Гопанчука В.С., – К., 2002 – с.17-30

· Науково-практичний коментар до сімейного кодексу України / За ред. Ю.С.Червоного. – К., 2003 – с. 5-49

· Матвеев Г.К. История семейно-брачного законодательства Украинской ССР. – К., 1960

· Пігач Я. Сімейно-шлюбне законодавство на Україні після революції // Радянське право – 1990 - № 7 – с. 77-79

· Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву. Изд. 2-е, перер. и доп.. – М., 1999

· Шереткова Н.С. Практикум по советскому семейному праву. - Калинин, 1989

 

2.2.3.Ключові поняття теми: джерела сімейного права; сімейне законодавство; Сімейний кодекс України; правовий звичай; принципи сімейного права (див. у кінці посібника).

Навчальні завдання

 

1. Назвати всі відомі з історії акти сімейного законодавства

2. Скласти схему джерел сімейного права України

3. Порівняти основні принципові положення щодо шлюбу за кодексами 1026 р. та 1970 р.

4. Назвати всі інститути Сімейного кодексу України 2002 р.

 

 

Практичні завдання

Громадяни Люта і Коляда проживали разом і вели спільне господарство без реєстрації шлюбу на протязі 7 років у період з 1980 по 1987 рр. Затим стосунки між ними порушилися і вони стали проживати окремо. Через 6 місяців після припинення спільного проживання Люта звернулася до суду з вимогою про поділ спільного майна, нажитого за час проживання разом (меблі, холодильник, відеоапаратура і т.п.)

На підставі яких норм права має вирішуватися спір? Як буде проводитися поділ зазначеного майна?

 

***

Коваль О. звернувся до суду із заявою про встановлення факту родстваз Дем‘ян І., яка перебувала у шлюбі з його батьком в 1915-1936 рр. і яку він називав матір’ю. Встановлення цього факту було для нього необхідним для отримання спадщини, що залишилася після її смерті. Суд припинив справу, мотивуючи тим, що Коваль, який народився в 1911 р. не був усиновлений померлою. Чи вірно суд вирішив справу?

 

Завдання для перевірки знань

ü Назвати відомі Вам принципи сімейного права, що були закріплені в законодавстві в період до 1917 р.

ü Назвати всі відомі вам з історії нашої держави форми реєстрації шлюбу

ü Дати характеристику Декрету Раднаркому України “Про громадянський шлюб і про ведення книг запису актів громадянського стану” від 20 лютого 1919 р.

ü Дати характеристику Декрету “Про розлучення” від 20 лютого 1919 р.

ü Назвати основні структурні елементи Кодексу законів про акти громадянського стану, про сім’ю та опіку 1919 р.

ü Дати характеристику Кодексу законів про сім’ю, опіку, шлюб і акти громадянського стану УРСР 1926 р.

ü Коротко охарактеризувати основні інститути Кодексу про шлюб та сім‘ю УРСР 1970 р.

ü Проаналізувати процес підготовки, прийняття і введення в дію нового Сімейного кодексу України (2002 р.)

 

 

Тема 3. Історичні форми сім`ї та шлюбу

 

 

Питання для розгляду на семінарських заняттях

1. Загальна характеристика роботи Ф.Енгельса “Походження сім‘ї, приватної власності та держави”

2. Поняття кровноспорідненої сім‘ї як історичної форми шлюбних відносин

3. Поняття та історичні умови виникнення парної сім‘ї

4. Поняття моногамної сім‘ї як вищого ступеня парної сім‘ї

Література до теми:

· Енгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. – М., 1989

· Сімейне право України/ за ред Гопанчука В.С. – К., 2002 – с.5-16

Ø Коротова Л. Вихров О. Сімейне право України (історичний огляд) // Право України – 1994 - № 11-12 – с. 47-49

Ø Пігач Я. Сімейно-шлюбне законодавство на Україні після революції // Радянське право – 1990 - № 7 – с. 77-79

· Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву. Изд. 2-е, перер. и доп.. – М., 1999

· Шереткова Н.С. Практикум по советскому семейному праву. - Калинин, 1989

2.3.3 Ключові поняття теми: кровноспоріднена сім‘я, сім‘я пуналуа; парна сім‘я; моногамна сім‘я (див. у кінці посібника)

Навчальні завдання

1. Ознайомитися з науковими працями інших авторів (крім Ф.Енгельса), які розглядають проблеми виникнення та історичні форми сім‘ї та шлюбу: Моргана, Тайлора, Бахофена, Мак-Ленона та ін. (за вибором студента)

2. Підготувати реферат з порівнянням теорії Енгельса щодо походження сім‘ї та іншого автора

3. Скласти табличку видів історичних форм сім‘ї та шлюбу з характеристикою кожної форми.

 

Завдання для перевірки знань

ü Назвати авторів відомих Вам праць щодо історичних форм, походження сім‘ї та шлюбу

ü Дати загальну характеристику роботи Ф.Енгельса “Походження сім‘ї, приватної власності та держави”

ü Визначити основні причини виникнення моногамної сім‘ї за названою роботою Ф.Енгельса

ü Назвати види та форми шлюбу, які розглядає Ф.Енгельс в роботі “Походження сім‘ї, приватної власності та держави”

ü Розкрити зміст понять “груповий шлюб” та “парна сім‘я”

ü Дати характеристику кровноспорідненої сім‘ї

ü Розкрити зміст поняття “сім‘я пуналуа”

ü Визначити відмінності між парною та моногамною сім‘єю

ü Розкрити сутність та характерні особливості моногамної сім‘ї

 

Тема 4. Сімейні правовідносини

Питання для розгляду на семінарських заняттях

2.4.2. Сімейні правовідносини : поняття, види, суб’єкти, об’єкти.

2. Підстави виникнення сімейних правовідносин.

2.4.3. Сім`я в соціологічному і юридичному значенні (порівняльна характеристика).

2.4.4. Родство і свояцтво у сімейному праві України.

2.4.5. Суб`єктивні сімейні права і обов`язки та їх виконання.

2.4.6. Строки позовної давності у сімейному праві України.

Література до теми:

· Конституція України від 28 червня 1996 р. (витяги)

· Сімейний кодекс України (2002 р.)

· Цивільний кодекс України (2003 р.)

· Конвенция стран СНД о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года.

· Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р.

· Сімейне право України/ за ред Гопанчука В.С. – К., 2002 – с.30-43

· Антокольская М.В. Семейное право. Учебник – М., 2002 – с. 81-102

· Данилин В.И., Реутов С.И. Юридические факты в советском семейном праве. – Свердловск, 1989

Ø Шевченко Я. М. Проблеми нового Сімейного кодексу України. // Правова держава. Щорічник наук. Пр. – 2002 . - Вип. 13. – с. 147-153

· Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву. Изд. 2-е, перер. и доп.. – М., 1999

· Шереткова Н.С. Практикум по советскому семейному праву. – Калинин, 1989

2.4.7. Ключові поняття теми: сімейні правовідносини, сім‘я, родство, свояцтво, лінії родства: пряма, висхідна, низхідна, бокова (див. у кінці посібника)

 

Навчальні завдання

1. Знайти в Сімейному кодексі України (2002 р.) статті, в яких:

- визначене поняття сім‘ї;

- наведений перелік суб‘єктів сімейних правовідносин;

- наведений перелік родичів, відносини між якими не регулюються Сімейним кодексом України

- визначається вік сімейної правоздатності та дієздатності;

- визначається строк позовної давності

2. Скласти схему підстав виникнення сімейних правовідносин

3. Скласти схему родинних зв‘язків по прямій низхідній лінії родства

4. Скласти перелік усіх відомих Вам видів відносин свояцтва

5. Порівняти усі відомі Вам визначення поняття сім‘ї

6. Встановити ступінь родства між: рідним дядьком і племінником; двоюрідними братами; троюрідними сестрами

Практичні завдання

У вересні 1999 р. до юрисконсульта звернулася громадянка Лукаш О. Вона повідомила, що уклала шлюб з Лукашем П. В 1990 р. На початку подружнього життя чоловік був уважним до неї, дарував квіти, вони часто відвідували театри, музеї, виставки, але згодом це все припинилося. В інших питання у неї до чоловіка претензій немає: він вчасно приносить зарплату додому, не зловживає алкоголем, не ображає її. Проте, вона просила пояснити, чи в змозі вона примусити чоловіка ставитися до неї так, як у перші роки шлюбу.

Яку відповідь надасть громадянці Лукаш О. Юрисконсульт? В чому полягають особливості сімейних правовідносин? Які ще соціальні норми регулюють такі відносини?

***

Вербицька звернулася з позовом про визнання недійсним свідоцтва про право спадкування майна, що залишилося після смерті її єдинокровної сестри Талої А., посилаючись на те, що нотаріальна контора безпідставно видала свідоцтво на все майно лише на одного повнорідного брата Талої А. – Талого О. Сама позивачка виховувалася в іншій сім‘ї і стосунків з Талою не підтримувала. Аналогічний позов подав і зведений брат Талої – Василенко Т.

Як вирішаться позови? Які види родинних та інших (яких саме?) зв‘язків Ви можете встановити? Який ступінь родства між зазначеними особами?

Завдання для перевірки знань

ü Розкрити зміст поняття “сімейні правовідносини”

ü Назвати підстави виникнення сімейних правовідносин

ü Назвати всі види соціальних норм, що впливають на регулювання сімейних відносин

ü Охарактеризувати структуру сімейних правовідносин

ü Назвати види сімейних правовідносин

ü Назвати суб‘єктів сімейного права

ü Охарактеризувати об‘єкти сімейних правовідносин

ü Висвітлити поняття та юридичне значення родства.

ü Назвати лінії родства

ü Викласти правила визначення ступеня родства

ü Визначити поняття відносин свояцтва

ü Назвати випадки застосування позовної давності в сімейному праві України.

 

 

Питання для розгляду на семінарських заняттях

1. Поняття шлюбу за сімейним правом України та його ознаки.

2. Умови укладення шлюбу.

3. Надання права на шлюб

4. Перешкоди до укладення шлюбу

5. Порядок укладення та державна реєстрація шлюбу

6. Порядок і правові наслідки укладення шлюбного договору

7. Юридичне значення заручин

Література до теми:

· Сімейний кодекс України (2002 р.)

· Цивільний кодекс України (2003 р.)

· Цивільний процесуальний кодекс України

· Кодекс України про адміністративні правопорушення

· Закон України "Про органи реєстрації актів громадянського стану" від 24 грудня 1993 р.

· Консульський статут України, затверджений Указом Президента України від 18 січня 1996 року № 63/96

· Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені Наказом Міністерства юстиції України № 52/5 від 18 жовтня 2000 р. (зі змінами від 9 вересня 2002 р.)

· Порядок укладання шлюбного контракту, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 1993 р. № 457

· "Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім`ю України". Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 1998 р. № 16

· Антокольская М.В. Семейное право. – М., 2002 – с. 103-116

· Лукеча М. Під весільний вінець. – К., Просвіта, 1995.

· Сімейне право України/ за ред Гопанчука В.С. – К., 2002 – с. 44-51

· Науково-практичний коментар до сімейного кодексу України / За ред. Ю.С.Червоного. – К., 2003 – с. 50-64

Ø Новохатська Я. Щодо правової природи шлюбу. // право України. – 2002. - № 4. – с. 131-135

· Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву. Изд. 2-е, перер. и доп.. – М., 1999

· Сборник задач по спецкурсу «Советское семейное право» - Свердловск, 1981

· Співак В.М., Гопанчук В.С. Законодавство України про шлюб та сім‘ю. – К., 1998 – с.5-23

· Шереткова Н.С. Практикум по советскому семейному праву. - Калинин, 1989

2.5.2. Ключові поняття теми: шлюб, шлюбний вік, умови укладення шлюбу, заручини, перешкоди до укладення шлюбу, реєстрація шлюбу, шлюбний договір (див. у кінці посібника)

Навчальні завдання

1. Знайти статті Сімейного кодексу 2002р., в яких закріплено:

- умови укладення шлюбу

- перешкоди до укладення шлюбу

- порядок укладення шлюбу

2. Ознайомитися зі змістом Правил реєстрації актів цивільного стану щодо реєстрації шлюбу

3. Скласти перелік даних, які відображаються в заяві про реєстрацію шлюбу

4. Скласти перелік перешкод до реєстрації шлюбу та юридичних наслідків порушення вимог сімейного кодексу щодо цих обставин

5. Порівняти порядок зниження шлюбного віку за Кодексом про шлюб та сім‘ю 1970 р. та надання права на шлюб за Сімейним кодексом 2002 р.

6. Порівняти вимоги та порядок укладення шлюбного контракту та шлюбного договору

 

Практичні завдання

Рукодій та Канівська звернулися до сільради з проханням зареєструвати шлюб. В заяві зазначили, що вони проживають разом з 1940 р., мають трьох дорослих дітей. Голова сільради відмовив у реєстрації, пояснивши, що оскільки обов’язкова реєстрація введена лише з 1944 р., то необхідності у ній для Рукодія і Канівської немає, так як їх фактичні стосунки мають таку ж юридичну силу, як і зареєстровані.

Як оцінити дії Голови сільради?

 

***

І.Грімчик та О.Римська звернулися до сільради з заявою про реєстрацію шлюбу. Голова сільради у реєстрації відмовив, так як йому було відомо, що батько Громова мав близькі стосунки з матір’ю О.Римської, і остання є його позашлюбною дитиною.

Як оцінити дії Голови сільради та їх юридичні наслідки ?

 

***

Між нареченим Сумської А. – Бобаничем О. та її батьком виникли непорозуміння. Наречений, побоюючись привселюдної суперечки звернувся до працівників РАЦС з проханням не допускати батька нареченої до процедури реєстрації шлюбу.

Як оцінити дії нареченого? Чи буде задоволена його вимога?

 

***

Петренко і Махова вирішили укласти шлюб. До моменту реєстрації Махова важко захворіла і була госпіталізована. Петренко кілька разів звертався до органів РАЦС з проханням зареєструвати шлюб без її присутності, оскільки вона не в змозі з’явитися до РАЦС, але може видати письмову згоду на реєстрацію шлюбу без неї.

Як повинен діяти відділ РАЦС?

 

***

Ромаха Тарас і Бабій Ганна подали заяву про укладення шлюбу. Через кілька днів до відділу РАЦС звернулася громадянка Михайлик Оксана з проханням ні в якому разі не реєструвати шлюбу громадянина Ромахи, оскільки він вже кілька років проживає разом з нею (Михайлик), у них є спільна дитина – дочка - і Ромаха записаний її батьком, хоча шлюбу між ними не зареєстровано.

Як повинен діяти відділ РАЦС?

 

***

Огорілко вирішив укласти шлюб з Білою. Відділ РАЦС відмовив у реєстрації шлюбу, мотивуючи тим, що вони є єдинокровними братом і сестрою. Огорілко настоював на реєстрації, доводячи, що кровного родства між ними не існує, оскільки його батько не перебуваючи у шлюбі з матір’ю Білої під час її народження і не маючи з нею фактичних шлюбних стосунків, але намагаючись допомогти їй, тільки погодився встановити батьківство і визнати її своєю дочкою, що і було зроблено.

Яке рішення повинен прийняти відділ РАЦС?

***

Гнідаш знаходився у близьких стосунках з 17-річною Мурашко. Батьки дівчини, дізнавшись, що вона вагітна стали вимагати від Панова, щоб він одружився з нею. Гнідаш відмовився подавати заяву про укладення шлюбу, мотивуючи це тим, що Мурашко страждає недоумством і не розуміє значення своїх дій. Проте, внаслідок багаторазових погроз з боку батьків дівчини він був вимушений подати заяву про реєстрацію шлюбу до відділу РАЦС.

Як повинен діяти РАЦС, дізнавшись про всі обставини справи?

 

***

Головій (20 років) і Мирська (17 років) подали заяву до РАЦС про реєстрацію шлюбу. У зв’язку з тим, що нареченого через тиждень призивають на службу в Збройних Силах, вони просили зареєструвати шлюб якомога швидше. Батьки Мирської звернулися до РАЦС з вимогою не реєструвати шлюбу, оскільки молоді люди нещодавно познайомилися, а крім того Головій приховав, що він раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Як повинен діяти відділ РАЦС? Чия вимога має бути задоволена?

Завдання для перевірки знань

ü Розкрити поняття шлюбу в сімейному праві України та його юридичні ознаки.

ü Назвати принципи шлюбу

ü В чому зміст принципу добровільності шлюбу в сімейному праві України.

ü Роз‘яснити співвідношення понять “укладення шлюбу” та “державна реєстрація шлюбу”.

ü Назвати органи, що здійснюють державну реєстрацію шлюбу

ü Яке юридичне значення релігійних обрядів шлюбу в Україні

ü Назвати умови укладення шлюбу, в якому нормативно-правовому акті вони закріплені

ü Визначити поняття та значення шлюбного віку в Україні

ü Назвати підстави та порядок надання права на шлюб

ü Який юридичний зміст взаємної згоди осіб на укладення шлюбу.

ü В чому полягає юридичне значення взаємної обізнаності осіб, які укладають шлюб, про стан здоров’я одне одного

ü Яким є загальний порядок укладення шлюбу

ü Назвати випадки укладення шлюбу не в приміщеннях органів РАЦС

ü Назвати випадки, коли допускаються відхилення від встановлених законом термінів реєстрації шлюбу

ü Які перешкоди до укладення шлюбу в Україні Вам відомі

ü Які юридичні наслідки укладення шлюбу між кровними родичами

ü Які юридичні наслідки укладення шлюбу з недієздатними особами

ü Яке юридичне значення фактичних шлюбних стосунків в Україні

ü В чому полягає призначення і зміст шлюбного договору

ü Який порядок укладення шлюбного договору

ü Назвати вимоги до шлюбного договору та підстави визнання його недійсним

Тема 6. Недійсність шлюбу

2.6.2. Питання для розгляду на семінарських заняттях

1. Поняття недійсності шлюбу

2. Обставини, що спричиняють недійсність шлюбу

3. Підстави визнання шлюбу недійсним судом

4. Поняття фіктивного шлюбу

5. Обставини, що можуть бути підставами визнання шлюбу недійсним

6. Юридичні наслідки недійсності шлюбу

 

Література до теми:

· Конституція України від 28 червня 1996 р.

· Кодекс про шлюб та сім`ю України 1970 р.

· Сімейний кодекс України 2002 р.

· Цивільний кодекс України 2003 р.

· Цивільний процесуальний кодекс України

· Консульський статут України, затверджений Указом Президента України від 18 січня 1996 року № 63/96

· "Про судову практику в справах про розірвання шлюбу". Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 серпня 1979 р. № 8

· "Про практику розгляду судами справ про розірвання шлюбу". Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 березня 1988 р. № 4

· Нечаева А.М. Семейное право: курс лекций. – М., Юрист, 1998

· Данилин В.И., Реутов С.И. Юридические факты в советском семейном праве., Свердловск, 1989

· Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве. - Львов, 1985

· Співак В.М., Гопанчук В.С. Законодавство України про шлюб та сім‘ю. – К., 1998 – 92-101

· Сімейне право України/ за ред Гопанчука В.С. – К., 2002 – с.58-72

· Науково-практичний коментар до сімейного кодексу України / За ред. Ю.С.Червоного. – К., 2003 – с. 65-78

· Антокольская М.В. Семейное право. Учебник – М., 2002 – с. 117-126

· Шевченко Я. М. Проблеми нового Сімейного кодексу України. // Правова держава. Щорічник наук. Пр. – 2002 . - Вип. 13. – с. 147-153

· Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву. Изд. 2-е, перер. и доп.. – М., 1999

· Шереткова Н.С. Практикум по советскому семейному праву, Калинин. - 1989

 

 

2.6.3. Ключові поняття теми: недійсність шлюбу, визнання шлюбу недійсним, фіктивний шлюб, неукладений шлюб (див. у кінці посібника)

 

 

Навчальні завдання

1. Знайти у статтях Сімейного кодексу України 2002 р. положення щодо: недійсності шлюбу ;

визнання шлюбу недійсним судом;

визнання шлюбу неукладеним;

переліку осіб, які вправі звертатися до суду з вимогою про визнання шлюбу недійсним;

юридичних наслідків недійсності шлюбу;

обставин, що усувають недійсність шлюбу

 

2. Порівняти положення щодо недійсності шлюбу Кодексу про шлюб та сім‘ю 1970 р. та сімейного кодексу України 2002 р.

 

 

Практичні завдання

 

Несвітайло М. Звернувся до суду з заявою про визнання недійсним шлюбу, укладеного його батьком Несвітайлом О. з Семенютою І. Позивач зазначив в обґрунтування позову, що його батько в момент реєстрації шлюбу, по-перше, вже досяг похилого віку, оскільки йому виповнилося 72 роки, по-друге, страждав склерозом судин головного мозку і не завжди усвідомлював значення своїх дій, а по-третє, Семенюта І., на його думку, не мала намірів створювати сім‘ю, бо сама теж досягла 70-річного віку. Через два місяці після реєстрації шлюбу батько помер. Семенюта І. Стверджувала в суді, що уклала шлюб саме з метою створення сім‘ї і не сумнівається в тому, що Несвітайло О. В момент укладення шлюбу знаходився у нормальному психічному стані.

Як оцінити аргументи, на які посилається позивач в обґрунтування позову? Як вирішити справу?

***

Нечіпай А. та Зілинська Г. уклали шлюб та оселилися на житлоплощі дружини у місті Києві. Через один місяць чоловік різко змінив своє ставлення до дружини, став ображати її, принижувати, погрожувати їй фізичною розправою, а затим змінив замок на вхідних дверях до квартири та перестав впускати її до квартири, заявивши, що така дружина йому не потрібна, так як він знайшов більш гідну жінку. Зілинська подала до суду позов про визнання шлюбу недійсним або неукладеним.

Відповідач заявив у суді, що шлюб має розриватися шляхом розлучення, оскільки вони підтримували фактичні шлюбні стосунки і проживали однією сім‘єю до того часу, поки він не зустрів іншу жінку, тобто існували майже три місяці, а це означає, що шлюб є дійсним.

Чи може такий шлюб бути визнаний недійсним? Які підстави для визнання шлюбу неукладеним? Як вирішити справу?

***

Роздайбіда П. у віці 16 років зареєструвала у сільській раді шлюб з Ощипком В. у січні 2002 р. Шлюбний вік був знижений для Роздай біди П. у встановленому законом порядку. У вересні 2003 р. між подружжям виникли неприязні стосунки і Ощипко В. повернувся проживати до своїх батьків, а 15 січня 2004 р. звернувся до суду з позовом про визнання шлюбу з Роздайбідою П. недійсним як укладеного до досягнення жінкою шлюбного віку. У судовому засіданні дружина заявила, що вона вагітна, ніде не працює, однак проти позову не заперечує.

Чи є підстави для визнання шлюбу недійсним? Чи може бути задоволений позов? Чи має значення для припинення шлюбних правовідносин вагітність дружини та відсутність заробітку?

 

 

Завдання для перевірки знань

ü Що означає недійсність шлюбу

ü Назвати підстави недійсності шлюбу

ü Назвати підстави для визнання шлюбу недійсним судом

ü Що слід розуміти під фіктивним шлюбом

ü Який порядок визнання шлюбу недійсним

ü Перерахуйте осіб, які вправі звертатися з позовом про визнання шлюбу недійсним

ü З якого моменту шлюб вважається недійсним

ü які юридичні наслідки недійсності шлюбу

ü Чи є винятки з правила, що недійсний шлюб не породжує ніяких прав та обов‘язків для подружжя

ü Як впливає недійсність шлюбу на права дітей, народжених у такому шлюбі

ü Які обставини усувають недійсність шлюбу

ü Як відображається недійсність шлюбу в книгах реєстрації актів цивільного стану

 

Питання для розгляду на семінарських заняттях

1. Поняття особистих немайнових правовідносин подружжя

2. Види особистих немайнових прав чоловіка та дружини

3. Зміст права на материнство та батьківство та його захист

4. Зміст права чоловіка та дружини на особисту свободу

5. Право чоловіка та дружини на ім‘я та прізвище у шлюбі

6. Право на збереження чи припинення шлюбних правовідносин

Література до теми:

· Конституція України від 28 червня 1996 р

· Кодекс про шлюб та сім`ю України 1970 р.

· Сімейний кодекс України 2002 р.

· Цивільний кодекс України 2003 р.

· Цивільний процесуальний кодекс України

· Кабінету Міністрів України від 16 червня 1993 р. № 457

· "Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім`ю України". Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 1998 р. № 16

· Нечаева А.М. Семейное право: курс лекций – М., Юрист, 1998

· Сімейне право України (Навчальний посібник для студентів юридичних ВУЗів і факультетів). / За редакцією Дзери О.В. – К., 1997

· Науково-практичний коментар до сімейного кодексу України / За ред. Ю.С.Червоного. – К., 2003 – с. 79-91

· Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве. - Львов, 1985

· Співак В.М., Гопанчук В.С. Законодавство України про шлюб та сім‘ю. – К., 1998 – с. 24-31

· Сімейне право України/ за ред Гопанчука В.С. – К., 2002 – с. 27-87

· Сімейне право України/ За ред. О.В. Дзери – К., 1997 – с.63-67

· Антокольская М.В. Семейное право. Учебник – М., 2002 – с. 137-141

· Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву. Изд. 2-е, перер. И доп.. – М., 1999

· Шереткова Н.С. Практикум по советскому семейному праву, Калинин. - 1989

· Сборник задач по спецкурсу «Советское семейное право» - Свердловск, 1981

2.7.2. Ключові поняття теми: особисті немайнові права чоловіка та дружини; право на материнство; право на батьківство; право на особисту свободу; право на ім‘я у шлюбі; право на прізвище у шлюбі;

Навчальні завдання

1. Знайти в Сімейному кодексі України 2002 р. та прокоментувати статті, в яких закріплені:

право на материнство

право на батьківство

право на спільне вирішення питань життя сім‘ї

право на припинення шлюбу

2.Порівняти особисті немайнові права, передбачені Кодексом про шлюб та сім‘ю 1970 р. та Сімейним кодексом України 2002 р.

2. Порівняти право на прізвище у шлюбі за кодексами 1970 р. та 2002 р.

3. Розкрити зміст поняття “право на особисту свободу” та визначити його юридичну природу

 

Практичні завдання

Музика О. при реєстрації шлюбу з Колядою Р. заявила, що бажає носити його прізвище. Прохання було задоволене. Через декілька днів Музика, тепер уже Коляда О., звернулася до відділу РАЦС з проханням залишити їй дошлюбне прізвище, оскільки проти нового прізвища заперечують її діти від першого шлюбу віком14 і 16 років.

Яке рішення прийме відділ РАЦС?

***

До державної реєстрації укладання шлюбу і під час шлюбу подружжя Остап‘юк не укладали шлюбного договору. Однак, після реєстрації шлюбу чоловік став вимагати укладення шлюбного договору та настоював на тому, щоб дружина зобов’язалася у договорі ніколи не працювати лікарем відповідно до одержаної нею освіти, а займатися вихованням дітей. Договір був оформлений та засвідчений у нотаріуса. Через декілька місяців дружина порушила дане зобов’язання і влаштувалася на роботу в поліклініку за спеціальністю. Чоловік звернувся до юридичної консультації і просив роз’яснити, які правові засоби можуть бути застосовані ним стосовно його дружини, що порушила дану нею обіцянку.

Яку відповідь слід надати дати Остап‘юку? Чи було правомірним включення умови з приводу професійної діяльності дружини до шлюбного договору? Чи слід дати юридичну оцінку дій нотаріуса у даній ситуації?

***

Громадяни Андрушків О. та Гладка Р. уклали шлюб. Кожен з них залишив дошлюбне прізвище. Через два місяці за порадою родичів Андрушків став настоювати, щоб дружина змінила прізвище, тобто прийняла його прізвище і вимагав від неї, щоб вона подала відповідну зв’яжу до органу РАЦС. Гладка не погоджувалася, пояснюючи, що це питання вони вже вирішили за взаємною згодою ще до реєстрації шлюбу. Андрушків з‘явився до органу РАЦС із заявою від свого імені, щоб його дружині терміново змінили прізвище, оскільки він вважає, що сім‘я не може існувати, якщо у чоловіка та дружини різні прізвища. Працівник РАЦС відмовив у прийняття такої заяви. Андрушків став погрожувати дружині, що розлучиться з нею, якщо вона не виконає цю його вимогу.

Як оцінити дії чоловіка? Чи вірно діяв працівник РАЦС? Як слід аргументувати рішення працівника РАЦС? Якими нормами регулюються питання вибору прізвища і якою мірою?

Завдання для перевірки знань

ü Що виступає юридичною підставою виникнення особистих немайнових та майнових прав і обов’язків подружжя

ü На яких принципах будуються особисті немайнові правовідносини подружжя

ü Які види особистих немайнових прав подружжя Ви знаєте

ü Розкрити юридичний зміст обов‘язків подружжя, які випливають з особистих правовідносин між ними

ü Який порядок переміни прізвища у зв’язку з укладенням шлюбу

ü Особливості права на прізвище, одержане у шлюбі, який визнано недійсним

ü У чому полягає зміст права подружжя на спільне вирішення питань життя сім’ї

ü Розрити зміст права чоловіка та дружини на особисту свободу

ü Чи застосовується позовна давність в особистих немайнових правовідносинах подружжя і чому

ü Які органи правомочні вирішувати спори між подружжя у сфері реалізації ними особистих права та обов‘язків; що це за спори

 

Питання для розгляду на семінарських заняттях

 

1. Види майнових прав і обов`язків подружжя та підстави їх виникнення

2. Права подружжя укладати дозволені законом угоди.

3. Право особистої приватної власності дружини, чоловіка

4. Законний режим спільного майна подружжя

5. Договірний режим спільного майна подружжя

6. Порядок і способи поділу майна подружжя

7. Позовна давність у майнових правовідносинах подружжя.

8. Звернення стягнень на майно подружжя за зобов‘язаннями одного з подружжя

9. Права і обов`язки подружжя по взаємному утриманню

10. Майнові правовідносини чоловіка та жінки, що проживають однією сім‘єю без реєстрації шлюбу

Література до теми:

· Кодекс про шлюб та сім`ю України 1970 р.

· Сімейний кодекс України 2002 р.

· Цивільний кодекс України 2003 р.

· Цивільний процесуальний кодекс України

· Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 р.

· Закон України "Про нотаріат" від 2 вересня 1993 р.

· Про види заробітку (доходу), що підлягають облікові при відрахуванні аліментів Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 146

· Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 1994 р. № 18/5

· "Про судову практику в справах про розірвання шлюбу". Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 серпня 1979 р. № 8

· "Про практику розгляду судами справ про розірвання шлюбу". Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 березня 1988 р. № 4

· "Про застосування судами деяких н
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 550; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.212.99.248 (0.008 с.)