Тема 14. Опіка та піклування. Патронат над дітьми 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 14. Опіка та піклування. Патронат над дітьми 

Питання для розгляду на семінарських заняттях

1. Поняття опіки та піклування над дітьми, підстави та порядок їх встановлення в Україні

2. Права і обов`язки опікунів і піклувальників. Обмеження прав опікунів та піклувальників

3. Підстави і порядок припинення опіки і піклування

4. Підстави і порядок встановлення патронату над дитиною

5. Правовий статус патронатних вихователів

Література до теми:

· Конституція України від 28 червня 1996 р.

· Кодекс про шлюб та сім`ю України 1970 р

· Сімейний кодекс України 2002 р.

· Закон України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" від 24 січня 1995 р.

· Правила опіки та піклування, затверджені наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 р. № 34/166/131/ 88.

· Сімейне право України. підручник / За редакцією Гопанчука В.С., – К., 2002 – с.259-275

· Науково-практичний коментар до сімейного кодексу України / За ред. Ю.С.Червоного. – К., 2003 – с. 365-383

· Сімейне право України / За редакцією Дзери О.В. – К., 1997. – с.190-200, 208-210

· Співак В.М., Гопанчук В.С. Законодавство України про шлюб та сім’ю. – К., 1998. – с.171-180

· Антокольская М.В. Семейное право. – М., 2002 – с. 306-310, 329-333

· Волинець Л.С. Права дитини в Україні: проблеми та перспективи./ Укр. Ін-т соц. Досліджень; ін-т дитинства. – К.: Логос, 2000

· Карпенко О.І. Правові засади утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: Автореф. дис...канд.. юрид. наук. – Х., 2002

· Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву. Изд. 2-е, перер. И доп.. – М., 1999

· Шереткова Н.С. Практикум по советскому семейному праву. Калинин, 1989

2.14.3 Ключові поняття теми: опіка; піклування; опікун; піклувальник; патронат; патронатний вихователь (див.: у кінці посібника)

 

 

Навчальні завдання

1. Провести порівняльний аналіз норм про опіку та піклування в КпШС 1970 р. та Сімейному кодексі України 2002 р.

2. Скласти заяву на ім‘я органа опіки та піклування про призначення опікуном малолітньої особи

3. Провести порівняльний аналіз основних прав та обов‘язків опікуна та піклувальника

4. Скласти договір про патронат дитини

5. Провести порівняння правового статусу опікуна, піклувальника та патронатного вихователя

6. Порівняти інститут патронату з прийомною сім‘єю та дитячим будинком сімейного типу

7. Співставити статті про опіку та піклування Сімейного кодексу України та Цивільного кодексу України 2003 р., визначити колізії

 

 

Практичні завдання

В 1995 р. після смерті матері 2-річний Сашко Мовчун був переданий під опіку дідусю по лінії матері, оскільки батько жив в іншому місті, одразу ж після смерті дружини повторно одружився і взяти дитину в нову сім’ю відмовився. Вернувшись через три роки в місто, де проживав Сашко з дідом-опікуном, батько пред’явив позов до суду щодо повернення йому сина. Він стверджував, що любить його, а відмовився взяти Сашка в нову сім’ю за вимогою другої дружини, і згоди на призначення сину опікуна не давав, а окрім того, він краще виховає дитину, ніж дід, що не має вищої освіти. Опікун відмовився повернути сина батькові мотивуючи це тим, що ним створені всі умови для правильного виховання Сашка, який дуже до нього прив’язаний і зовсім не знає батька, що не проявляв ні найменшого інтересу до долі дитини і, навіть, не надавав йому матеріальної допомоги з моменту створення нової сім’ї.

Над якими дітьми, з якою метою і ким встановлюється опіка? Чи підлягає задоволенню позов батька? З врахуванням яких обставин суд буде вирішувати спір між опікуном та батьком дитини?

***

Після смерті батьків 8-річного Володі Жовтонога орган опіки і піклування запропонував його дядьку Бокітьку (брату померлої матері) стати опікуном племінника. Однак, Бокітько висловив заперечення проти свого призначення опікуном, пояснивши, що у нього немає досвіду спілкування з дітьми. Окрім того, він пояснив, що страждає радикулітом і за станом здоров’я йому буде важкувато виконувати обов’язки опікуна. І все ж ці підстави були визнані несуттєвими і орган опіки і піклування виніс рішення про призначення Бокітька опікуном малолітнього Володі.

Які вимоги пред’являються законом до осіб, що призначаються опікунами? Чи має право орган опіки і опікунства призначати опікуна без його згоди? Чи є хвороба Бокітька перепоною для виконання ним обов’язків опікуна? Яким нормативним актом встановлений перелік захворювань, при наявності яких особа не може прийняти дитину під опіку (опікунство)? Як необхідно діяти Бокітьку в даній ситуації?

***

В 2001 р. помер батько Федора Ілляша, а в 2004 р. померла його мати. Останні два роки перед смертю матері з огляду на її важку хворобу Федір проживав в селі у своєї бабусі Кучерини. Бабуся звернулася до органу опіки і піклування із заявою про призначення її опікуном Федора. Однак, це прохання не було задоволене. Свою відмову орган опіки і опікунства мотивував тим, що Кучерина непрацездатна (пенсіонерка за віком), а тому не зможе належним чином виконувати обов’язки опікуна. Опікуном Федора був призначений його дядько – Підлужного, який проживає в м. Вінниці, де знаходиться і майно, що перейшло до Федора у спадщину після смерті матері. Бабусі дитини орган опіки і піклування роз’яснив, що призначення Підлужного опікуном не є перепоною тому, щоб Федір продовжував проживати у неї.

Як оцінити дії органу опіки і піклування? Який порядок призначення опікуна? Яким вимогам повинен відповідати опікун? Чи допускає закон роздільне проживання опікуна і його підопічного? Хто повинен дбати про майно підопічного, якщо воно знаходиться в іншій місцевості?

Завдання для перевірки знань

ü Визначити поняття опіки та піклування над дітьми

ü Назвати органи опіки та піклування в Україні

ü Визначити порядок встановлення опіки над дітьми в Україні

ü Визначити порядок встановлення піклування над дітьми

ü Які вимоги встановлені законом до особи опікуна (піклувальника)

ü Назвати основні права і обов`язки опікуна (піклувальника)

ü В чому полягають обмеження прав опікунів та піклувальників?

ü Який порядок утримання дітей, що знаходяться під опікою (піклуванням)

ü Назвати права дитини, над якою встановлено опіку або піклування

ü Визначити підстави і порядок припинення опіки

ü Назвати підстави і порядок припинення піклування

ü Які підстави звільнення опікуна (піклувальника) дитини від їх обов‘язків

ü Дати визначення поняття договору про патронат

ü Назвати основні права та обов‘язки патронатного вихователя

ü Визначити відмінності у правовому статусі опікуна та патронатного вихователя

ü Назвати підстави припинення договору про патронат

 

 

Тема 15. Застосування законодавства про шлюб та сім`ю до сімейних правовідносин з участю іноземних громадян та осіб без громадянства

Питання для розгляду на семінарських заняттях

1. Підстави застосування до сімейних правовідносин норм іноземного законодавства про шлюб та сім’ю

2. Порядок укладення шлюбів з участю іноземців та іноземних громадян між собою в Україні

3. Порядок розірвання шлюбів з участю іноземців та шлюбів іноземних громадян між собою в Україні

4. Реєстрація актів громадянського стану громадян України, що проживають поза її межами

5. Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин між громадянами держав – членів СНД.

Література до теми:

· Конституція України від 28 червня 1996 р.

· Кодекс про шлюб та сім`ю України 1970 р

· Сімейний кодекс України 2002 р.

· Закон України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" від 24 січня 1995 р.

· Конвенция стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года.

· Консульський статут України, затверджений Указом Президента України від 18 січня 1996 року № 63/96

· Порядок передачі дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім`ях усиновителів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 775

· Правила реєстрації актів громадянського стану в Україні, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 20 жовтня 2000 р.

· Правила опіки та піклування, затверджені наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 р. № 34/166/131/ 88.

· "Про судову практику в справах про розірвання шлюбу" Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 серпня 1979 р. № 8

· "Про практику розгляду судами справ про розірвання шлюбу" Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 березня 1988 р. № 4

· "Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім`ю України" Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 1998 р. № 16

· Сімейне право України. підручник / За редакцією Гопанчука В.С., – К., 2002 – с.259-2287-293

· Сімейне право України / За редакцією Дзери О.В. – К., 1997. – с.201-209

· Співак В.М., Гопанчук В.С. Законодавство України про шлюб та сім’ю. – К., 1998. – с.181-190

· Науково-практичний коментар до сімейного кодексу України / За ред. Ю.С.Червоного. – К., 2003 – с. 407-429

· Антокольская М.В. Семейное право. – М., 2002 – с. 315-333

· Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву. Изд. 2-е, перер. и доп.. – М., 1999

· Шереткова Н.С. Практикум по советскому семейному праву. - Калинин, 1989

2.15.3. Ключові поняття теми: шлюб; розірвання шлюбу; усиновлення; опіка, піклування; акти цивільного стану (див.: у кінці посібника)

Навчальні завдання

 

1. Скласти схему органів, які реєструють акти цивільного стану з участю іноземців в Україні, та їх компетенції

2. Провести порівняльний аналіз положень КпШС 1970 р. та Сімейного кодексу України щодо реєстрації шлюбу з участю іноземних громадян в Україні

3. Виписати правила укладення та розірвання шлюбу з участю громадян України та країн СНД

4. Скласти перелік документів, які зобов‘язаний пред‘явити іноземний громадянин для усиновлення дитини в Україні

5. Скласти схему умов дійсності актів цивільного стану в Україні, якщо вони вчинялися в іноземній державі

 

Практичні завдання

Громадянка України Величко і громадянин Швеції Сендвейст подали до одного із органів РАЦС м. Києва за місцем проживання Величко заяву про укладення шлюбу. При цьому Сендвейст пред’явив документ, який посвідчує його особу, без офіційного затвердженого перекладу його українською мовою. Довідку про сімейний стан чи будь-які інші документи, що засвідчують його сімейне становище, він не надав. У зв’язку з цим працівниками РАЦС було запропоновано громадянину Сендвейсту пред’явити довідку, видану уповноваженими органами Швеції і легалізовану у відповідній консульській установі України, про те, що він не перебуває у шлюбі, а також зробити і нотаріально завірити її переклад.

Чи правомірна ця вимога? Які документи необхідно пред’явити іноземним громадянам при державній реєстрації укладення шлюбу з громадянами України на території України?

***

В січні 2004 р. громадянин України Лисогір, знаходячись у відпустці в Іспанії познайомився із громадянкою України Ханик, що також відпочивала там як туристка. Через декілька днів Лисогір і Ханик за взаємною згодою уклали шлюб за релігійним обрядом, що відповідає іспанському законодавству. У зв’язку із завершенням відпочинку Лисогір і Ханик повернулися до Києва, де почали проживати у квартирі Лисогора, вважаючи себе чоловіком і дружиною. Повторно реєструвати шлюб у органах РАЦС вони не стали. Через півроку їх відносини зіпсувалися і Ханик від’їхала до м. Хмельницького до батьків. Після цього Лисогір вважав, що їх стосунки з Ханик були несерйозними, а шлюб, укладений в Іспанії не може мати ніякого значення.

В травні 2004 р. він зареєстрував шлюб з громадянкою Долинай в органі РАЦС за місцем проживання. Через три місяці Лісогір трагічно загинув в результаті автокатастрофи. Претендуючи на спадщину, Ханик подала до суду заяву щодо визнання шлюбу Лісогора та Долинай недійсним, пред’явивши в обґрунтування позову документи про укладення шлюбу між нею та померлим раніше в Іспанії.

Чи допускається можливість укладення шлюбу між громадянами України за кордоном за нормами іноземного законодавства? Яке рішення має прийняти суд за позовом Ханик?

***

Громадянин Республіки Бєларусь Гара, що постійно проживає в м. Могильові і громадянка України Аранжій, що проживає в м. Києві, вирішили укласти шлюб, але між ними виник спір щодо місця реєстрації укладення шлюбу. В результаті спору Аранжій дала згоду подати заяву про державну реєстрацію укладення шлюбу за місцем проживання майбутнього чоловіка. При цьому обов’язковою умовою вона висунула вимогу про дотримання відділом РАЦС м. Могильова українського законодавства про укладення шлюбу.

Чи є правомірною вимога Аранжій? Законодавством якої держави (Республіки Бєларусь чи України) слід керуватися в даній ситуації? Які умови укладення шлюбу встановленні Конвенцією про правову допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах для громадян держав – членів СНД?

***

Після реєстрації в 1975 р. в Києві шлюбу між Амбріз та Ізай подружжя обрали місцем свого проживання м. Алма-Ату, де у них у 1976 р. народився син Микола. В 1979 р. подружжя розірвало шлюб й Ізай разом із сином повернулася жити до Києва. До досягнення сином повноліття Амбріз сплачував аліменти на його утримання, продовжуючи жити в м. Алма-Аті з новою сім’єю. В 1999 р. їх син Микола закінчив інститут, після чого одружився і став жити окремо від матері, а з батьком взагалі не підтримував жодних відносин на протязі довгого часу. В 1998 р. Амбріз, що прийняв громадянство Республіки Казахстан, відчув погіршення стану здоров’я, в зв’язку з чим звільнився з роботи і опинився у скрутному матеріальному становищі. На його листи до сина з проханням надати можливу допомогу останній відповів відмовою, мотивуючи це відсутністю між ними родинних почуттів. У зв’язку з цим Амбріз приїхав до Києва, де за місцем проживання сина подав позов до суду щодо стягнення з нього аліментів на свою користь, при обґрунтуванні своєї вимоги надав необхідні документи про свою непрацездатність та необхідність матеріальної підтримки.

Яке законодавство буде застосовуватися судом при розгляді позову громадянина Амбріза? Чи є підстави для задоволення позову щодо стягнення аліментів із сина на користь батька?

***

З липня 1997 р. подружжя Танцюра, що були громадянами України, працювали в одній туристичній фірмі у Франції, де постійно проживали, лише подеколи наїжджаючи до Києва у службових справах. В середині 2003 р. відносини між ними зіпсувалися, в зв’язку з чим у вересні 2003 р. р. вони розірвали шлюб у суді за місцем проживання відповідно до вимог французького законодавства. Після цього чоловік - Танцюра А. повернувся до Києва, а його колишня дружина – Танцюра Г. залишилася жити у Франції. В травні 2004 р. Танцюра вирішив укласти новий шлюб з громадянкою Цвілик. При поданні заяви до відділу РАЦС він пред’явив перекладене українською мовою рішення французького суду про розірвання попереднього шлюбу, легалізоване у встановленому порядку. Однак, завідуючий відділу РАЦС вважав ці документи недостатніми і настоював на оформленні розірвання шлюбу на території України у в відповідності із законодавством України.

Чи правомірна вимога завідуючого відділу РАЦС? Чи допускає закон розірвання шлюбу між громадянами України за межами України в компетентному органі у відповідності з законодавством іноземної держави?

***

Громадянка України Худолій тривалий час перебувала у фактичних шлюбних стосунках з громадянином Молдови Божинаром, внаслідок чого у неї за місцем постійного проживання у Києві народилась позашлюбна дитина. Божинар, що знаходився у Києві у тривалому службовому відрядженні, відмовлявся від реєстрації шлюбу та встановлення свого батьківства в органах РАЦС, а потім взагалі від’їхав до Кишинева і перестав відповідати на листи Худолій. Впевнившись, що Божинар не збирається одружуватися із нею і надавати їй матеріальну допомогу у вихованні дитини, Худолій подала позов до суду за місцем свого проживання і заяву про встановлення батьківства та стягнення аліментів на утримання дитини.

Чи підлягає задоволенню позов Худолій? Законодавством якої держави (Республіки Молдова чи України) потрібно керуватися суду при розгляді заяви Худолій щодо встановлення батьківства та стягнення аліментів на дитину? Суд якої держави є компетентним у справі щодо встановлення батьківства, якщо батьки дитини є громадянами різних країн і проживають у різних державах СНД? Як регламентуються питання про встановлення батьківства та стягнення аліментів на дітей Конвенцією про правову допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах у відносинах громадян держав – членів СНД?

***

В 1998 р. громадянин Росії Сібірцев одружився з громадянкою України Гайдай, після чого подружжя стало проживати за місцем постійного проживання Сібірцева у м. Єкатеринбурзі. Після реєстрації шлюбу Гайдай взяла прізвище чоловіка, однак, громадянства не змінила. В 2004 р. р. Сібірцеви вирішили всиновити малолітнього племінника дружини, що залишився сиротою, був громадянином України і проживав у м. Тернополі; вони звернулися за необхідними роз’ясненням до органу управління освітою за місцем свого проживання. В органі управління освітою подружжю Сібірцевим роз’яснили, що вони повинні отримати згоду на усиновлення самої дитини від компетентного державного органу України, після чого направити всі необхідні документи за місцем проживання усиновлюваного до м. Тернополя для прийняття остаточного рішення у відповідності із законодавством України.

Чи вірні роз’яснення надані подружжю Сібірцевих в органі управління освітою? Законодавством якої країни (Росії чи України) слід керуватися у даному випадку? Установи якої держави (Росії чи України) компетентні вирішувати питання про усиновлення в даній ситуації? Який порядок і умови усиновлення неповнолітніх дітей за участі громадян держав – членів СНД (при відповіді слід послатися на ст.37 Конвенції)?

 

Завдання для перевірки знань

 

ü Назвати підстави застосування до сімейних правовідносин в Україні норм іноземного законодавства про шлюб та сім’ю

ü Що включає поняття сімейних правовідносин з іноземним елементом?

ü Розкрити правила встановлення змісту норм іноземного сімейного права

ü Визначити порядок укладення шлюбу громадян України з іноземними громадянами чи особами без громадянства (іноземцями) на території України

ü Визначити особливості укладення шлюбів іноземних громадян між собою на території України

ü Назвати випадки, коли допускається укладення шлюбу між громадянами України в дипломатичних представництвах чи консульських установах України за кордоном

ü Назвати умови дійсності в Україні шлюбу між іноземними громадянами, укладеного в дипломатичних представництвах чи консульських установах іноземних держав на території України

ü Які особливості укладення шлюбу між громадянами держав – учасниць СНД?

ü Який порядок укладення шлюбу громадянами України з іноземними громадянами за межами території України із застосуванням іноземного громадянства

ü Який порядок розірвання шлюбів з участю іноземців на території України?

ü Визначити правила розірвання шлюбів іноземних громадян між собою в Україні

ü Визначити особливості порядку розірвання шлюбів громадян України, які проживають за кордоном

ü Назвати умови розірвання шлюбу громадянами України, що проживають за кордоном, в дипломатичних представництвах чи консульських установах України

ü Визначити умови визнання дійсним в Україні розірвання шлюбу, вчинене за кордоном

ü Які особливості розірвання шлюбів між громадянами держав - учасниць СНД?

ü Який порядок встановлення батьківства з участю іноземного елемента в Україні?

ü Який порядок визнання батьківства, встановленого поза межами України?

ü Визначити умови та порядок визнання документів, виданих органами іноземних держав на посвідчення актів громадянського стану

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 364; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.94.236 (0.007 с.)