Тема 7. Особисті немайнові правовідносини подружжя 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Особисті немайнові правовідносини подружжя 

Питання для розгляду на семінарських заняттях

1. Поняття особистих немайнових правовідносин подружжя

2. Види особистих немайнових прав чоловіка та дружини

3. Зміст права на материнство та батьківство та його захист

4. Зміст права чоловіка та дружини на особисту свободу

5. Право чоловіка та дружини на ім‘я та прізвище у шлюбі

6. Право на збереження чи припинення шлюбних правовідносин

Література до теми:

· Конституція України від 28 червня 1996 р

· Кодекс про шлюб та сім`ю України 1970 р.

· Сімейний кодекс України 2002 р.

· Цивільний кодекс України 2003 р.

· Цивільний процесуальний кодекс України

· Кабінету Міністрів України від 16 червня 1993 р. № 457

· "Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім`ю України". Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 1998 р. № 16

· Нечаева А.М. Семейное право: курс лекций – М., Юрист, 1998

· Сімейне право України (Навчальний посібник для студентів юридичних ВУЗів і факультетів). / За редакцією Дзери О.В. – К., 1997

· Науково-практичний коментар до сімейного кодексу України / За ред. Ю.С.Червоного. – К., 2003 – с. 79-91

· Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве. - Львов, 1985

· Співак В.М., Гопанчук В.С. Законодавство України про шлюб та сім‘ю. – К., 1998 – с. 24-31

· Сімейне право України/ за ред Гопанчука В.С. – К., 2002 – с. 27-87

· Сімейне право України/ За ред. О.В. Дзери – К., 1997 – с.63-67

· Антокольская М.В. Семейное право. Учебник – М., 2002 – с. 137-141

· Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву. Изд. 2-е, перер. И доп.. – М., 1999

· Шереткова Н.С. Практикум по советскому семейному праву, Калинин. - 1989

· Сборник задач по спецкурсу «Советское семейное право» - Свердловск, 1981

2.7.2. Ключові поняття теми: особисті немайнові права чоловіка та дружини; право на материнство; право на батьківство; право на особисту свободу; право на ім‘я у шлюбі; право на прізвище у шлюбі;

Навчальні завдання

1. Знайти в Сімейному кодексі України 2002 р. та прокоментувати статті, в яких закріплені:

право на материнство

право на батьківство

право на спільне вирішення питань життя сім‘ї

право на припинення шлюбу

2.Порівняти особисті немайнові права, передбачені Кодексом про шлюб та сім‘ю 1970 р. та Сімейним кодексом України 2002 р.

2. Порівняти право на прізвище у шлюбі за кодексами 1970 р. та 2002 р.

3. Розкрити зміст поняття “право на особисту свободу” та визначити його юридичну природу

 

Практичні завдання

Музика О. при реєстрації шлюбу з Колядою Р. заявила, що бажає носити його прізвище. Прохання було задоволене. Через декілька днів Музика, тепер уже Коляда О., звернулася до відділу РАЦС з проханням залишити їй дошлюбне прізвище, оскільки проти нового прізвища заперечують її діти від першого шлюбу віком14 і 16 років.

Яке рішення прийме відділ РАЦС?

***

До державної реєстрації укладання шлюбу і під час шлюбу подружжя Остап‘юк не укладали шлюбного договору. Однак, після реєстрації шлюбу чоловік став вимагати укладення шлюбного договору та настоював на тому, щоб дружина зобов’язалася у договорі ніколи не працювати лікарем відповідно до одержаної нею освіти, а займатися вихованням дітей. Договір був оформлений та засвідчений у нотаріуса. Через декілька місяців дружина порушила дане зобов’язання і влаштувалася на роботу в поліклініку за спеціальністю. Чоловік звернувся до юридичної консультації і просив роз’яснити, які правові засоби можуть бути застосовані ним стосовно його дружини, що порушила дану нею обіцянку.

Яку відповідь слід надати дати Остап‘юку? Чи було правомірним включення умови з приводу професійної діяльності дружини до шлюбного договору? Чи слід дати юридичну оцінку дій нотаріуса у даній ситуації?

***

Громадяни Андрушків О. та Гладка Р. уклали шлюб. Кожен з них залишив дошлюбне прізвище. Через два місяці за порадою родичів Андрушків став настоювати, щоб дружина змінила прізвище, тобто прийняла його прізвище і вимагав від неї, щоб вона подала відповідну зв’яжу до органу РАЦС. Гладка не погоджувалася, пояснюючи, що це питання вони вже вирішили за взаємною згодою ще до реєстрації шлюбу. Андрушків з‘явився до органу РАЦС із заявою від свого імені, щоб його дружині терміново змінили прізвище, оскільки він вважає, що сім‘я не може існувати, якщо у чоловіка та дружини різні прізвища. Працівник РАЦС відмовив у прийняття такої заяви. Андрушків став погрожувати дружині, що розлучиться з нею, якщо вона не виконає цю його вимогу.

Як оцінити дії чоловіка? Чи вірно діяв працівник РАЦС? Як слід аргументувати рішення працівника РАЦС? Якими нормами регулюються питання вибору прізвища і якою мірою?

Завдання для перевірки знань

ü Що виступає юридичною підставою виникнення особистих немайнових та майнових прав і обов’язків подружжя

ü На яких принципах будуються особисті немайнові правовідносини подружжя

ü Які види особистих немайнових прав подружжя Ви знаєте

ü Розкрити юридичний зміст обов‘язків подружжя, які випливають з особистих правовідносин між ними

ü Який порядок переміни прізвища у зв’язку з укладенням шлюбу

ü Особливості права на прізвище, одержане у шлюбі, який визнано недійсним

ü У чому полягає зміст права подружжя на спільне вирішення питань життя сім’ї

ü Розрити зміст права чоловіка та дружини на особисту свободу

ü Чи застосовується позовна давність в особистих немайнових правовідносинах подружжя і чому

ü Які органи правомочні вирішувати спори між подружжя у сфері реалізації ними особистих права та обов‘язків; що це за спори

 

Тема 8. Майнові правовідносини подружжя

 

Питання для розгляду на семінарських заняттях

 

1. Види майнових прав і обов`язків подружжя та підстави їх виникнення

2. Права подружжя укладати дозволені законом угоди.

3. Право особистої приватної власності дружини, чоловіка

4. Законний режим спільного майна подружжя

5. Договірний режим спільного майна подружжя

6. Порядок і способи поділу майна подружжя

7. Позовна давність у майнових правовідносинах подружжя.

8. Звернення стягнень на майно подружжя за зобов‘язаннями одного з подружжя

9. Права і обов`язки подружжя по взаємному утриманню

10. Майнові правовідносини чоловіка та жінки, що проживають однією сім‘єю без реєстрації шлюбу

Література до теми:

· Кодекс про шлюб та сім`ю України 1970 р.

· Сімейний кодекс України 2002 р.

· Цивільний кодекс України 2003 р.

· Цивільний процесуальний кодекс України

· Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 р.

· Закон України "Про нотаріат" від 2 вересня 1993 р.

· Про види заробітку (доходу), що підлягають облікові при відрахуванні аліментів Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 146

· Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 1994 р. № 18/5

· "Про судову практику в справах про розірвання шлюбу". Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 серпня 1979 р. № 8

· "Про практику розгляду судами справ про розірвання шлюбу". Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 березня 1988 р. № 4

· "Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім`ю України". Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 1998 р. № 16

· Антокольская М.В. Семейное право. – М., 2002 – с. 141-170

· Сімейне право України (Навчальний посібник для студентів юридичних ВУЗів і факультетів). / За редакцією Дзери О.В. – К., 1997- 67-99

· Сімейне право України/ За ред. Гопанчука В.С. – К., 2002. – 88-187

· Науково-практичний коментар до сімейного кодексу України / За ред. Ю.С.Червоного. – К., 2003 – с. 92-172

· Співак В.М., Гопанчук В.С. Законодавство України про шлюб та сім‘ю. – К., 1998 – с.31-77

· Жилинкова И.В. Брачный контракт (договор). – Х.: Ксилон, 2001

· Жилинкова И.В. Правовой режим имущества членов семьи. – Х.: Ксилон, 2000

· Кармазін О. Виконання судових рішень, пов`язаних із стягненням аліментів // Право України – 1995 - № 2 – с. 16-18

· Литюк Л. Кройтор В. Имущественные отношения супругов в условиях рыночной экономики (Україна) // Бизнес Информ. – 1995 - № 31-32 (август) с. 21-23

· Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву. Изд. 2-е, перер. И доп.. – М., 1999

· Сборник задач по спецкурсу «Советское семейное право» - Свердловск, 1981

· Шереткова Н.С. Практикум по советскому семейному праву. - Калинин, 1989

 

 

2.8.3. Ключові поняття теми: майнові права та обов‘язки подружжя; право особистої приватної власності дружини, чоловіка; спільне сумісне майно подружжя; законний режим майна подружжя; договірний режим майна подружжя; аліментні зобов‘язання подружжя (див. у кінці посібника)

Навчальні завдання

1. Знайти у Сімейному кодексі України статті, в яких закріплено норми щодо правового режиму майна подружжя, набутого у шлюбі

2. Записати перелік видів майна, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка

3. Провести порівняння видів майна, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка за Сімейним кодексом України 2002 р. та роздільне майно подружжя за КпШС 1970 р.

4. На конкретному прикладі визначити порядок і способи поділу майна подружжя

5. Скласти заяву до суду про поділ спільного сумісного майна подружжя

6. Скласти схему умов стягнення утримання (аліментів) на користь дружини, чоловіка

7. Провести порівняння підстав виникнення аліментних зобов‘язань за Сімейним кодексом України та КпШС

8. Визначити особливості правового режиму майна жінки та чоловіка, які проживають однією сім‘єю, але не перебувають у шлюбі між собою.

 

Практичні завдання

Г.Оксамитна звернулася з позовом до суду про розірвання шлюбу з Ф.Оксамитним і поділ спільно нажитого майна. Відповідач заявив в судовому засіданні, що позивачка в перелікові речей, що підлягають поділу, не зазначила відеотехніку, м’які меблі та килим, подаровані їм на весілля її батьками. На що Оксамитна пояснила суду, що названі речі – це її придане. Суд встановив, що ці речі були подаровані подружжю в день весілля у присутності гостей, але договору дарування батьки не оформляли.

Як вирішити спір? (слід послатися на норми закону).

 

***

А.Палисвіт подав позов до колишньої дружини М.Дашко щодо поділу майна, спільно набутого ними під час перебування у шлюбі. В позовній заяві він вимагав, щоб йому присудили половину всього майна і одночасно залишили весь відкритий на його ім’я грошовий вклад у комерційному банкові на сумі 30 тис. грн., оскільки його колишня дружина за 8 років подружнього життя ніде не працювала, займалася веденням домашнього господарства. Дітей у них немає. В свою чергу Дашко подала позов щодо визнання за нею права на пай в ЖБК, в квартирі якого вона з проживала з Палисвітом (пай був виділений на його ім’я і три роки тому повністю оплачений), посилаючись на те, що оплата цього паю здійснена за рахунок коштів, подарованих їй її батьками. Вона також вимагала виключити зі списку майна, що підлягає поділу, її хутряне пальто, шкіряну куртку, а також золоті прикраси, подаровані їй колишнім чоловіком.

Розберіть вимоги сторін. Як вирішити спір між колишнім подружжям?

***

С.Смерека звернулася до суду з позовом до колишнього чоловіка Ю.Смереки, в якому просила визнати за нею право власності на автомобіль. При цьому зазначила, що автомобіль був придбаний під час шлюбу з відповідачем, але не на спільні кошти. Так, 15 тис.грн. були надані її матір‘ю Потапчук, а 5 тис.грн. були отримані в борг від тітки відповідача. Цей борг був виплачений особисто позивачкою із коштів, які вона одержала в спадщину ще до укладення шлюбу з Ю.Смерекою.

Чи підлягає позов задоволенню? Які докази можуть бути надані позивачкою в підтвердження своєї вимоги?

***

М.Шиян у березні звернулася до суду з позовом до М.Касіяна. В обгрунтування позову вона зазначила, що після розірвання в 1995 р. шлюбу з її чоловіком Касіяном вона продовжувала жити з ним однією сім’єю і вести спільне господарство. В 1998 р. з метою спільного користування вони придбали автомобіль “Жигулі”. Після смерті в січні 1999 р. Касіяна його син від першого шлюбу О.Борисенко оформив право спадкування на автомобіль і відмовився добровільно виплатити компенсацію за її долю в спільному майні подружжя.

Суддя відмовив М.Шиян у задоволенні позову, посилаючись на те, що нею пропущений строк позовної давності для пред’явлення претензій до Борисенка.

Чи правильно діяв суд? Які норми права слід застосовувати при вирішенні спору між М.Шиян та Борисенко? Які обставини потрібно було з’ясувати суду за позовом?

 

***

До суду звернулася О.Ванчишина з позовом до колишнього чоловіка В.Ванчишина щодо поділу майна на суму 84 тис. грн. Позивачка просила збільшити її долю в спільному майні у зв’язку з тим, що з нею залишилось двоє дітей (8 і 14 років). Окрім того, позивачка просила виділити їй із спірного майна автомобіль та гараж, оскільки діти потребують літнього відпочинку і, маючи автомобіль, вона змогла б вивозити їх за місто.

Відповідач позов визнав частково і зазначив, що із спільного майна, що підлягає поділу, повинні бути виключені автомобіль та гараж (загальною вартістю 25 тис. грн.), оскільки вони були придбані на отримані ним авторські винагороди за опубліковані наукові праці.

Одночасно чоловік просив суд включити до списку майна, що підлягає поділу, жіночі ювелірні прикраси із золота та срібла, які залишилися у позивачки.

Чи є автомобіль та гараж особистим майном Ванчишина? Чи належать поділу як спільне сумісне майно подружжя жіночі ювелірні прикраси, придбані за рахунок спільних коштів подружжя (коштів одного із подружжя) під час шлюбу? Чи підлягає задоволенню вимога позивачки щодо збільшення її долі в спільному сумісному майні? Як повинен бути вирішений спір між Ванчишиними?

 

***

Майбутнє подружжя Дубанич при укладенні шлюбного договору вирішили відмовитися від обов’язку щодо взаємного утримання у разі розірвання шлюбу, встановивши, що аліментних зобов’язань один перед одним у них не буде незалежно від підстав розлучення. Однак, нотаріус відмовився посвідчити їх шлюбний контракт, заявивши, що він не відповідає вимогам закону.

Дайте оцінку діям нотаріуса. Чи має право подружжя при укладанні шлюбного договору передбачати відмову від взаємної матеріальної підтримки у випадку розірвання шлюбу?

***

Подружжя Далибожик перебували у шлюбі з 1985 р. до січня 2004 р. У травні 2004 р. дружина звернулася до суду з позовом щодо стягнення з колишнього чоловіка коштів на своє утримання в розмірі чотирьох мінімальних розмірів зарплати, оскільки вона стала непрацездатною (інвалід 2 групи), а пенсії по інвалідності їй не вистачає. В заяві позивачка зазначила, що у відповідача високооплачувана робота і він в змозі надавати їй утримання. Інвалідність жінки була визначена в березні 2004 р. у встановленому порядку за результатами медико-санітарної експертизи.

Чи підлягає позов задоволенню? В якому розмірі можуть бути стягнені аліменти на її утримання? За наявності яких обставин суд може звільнити відповідача від сплати аліментів на утримання колишньої дружини?

***

Громадянка Василиха звернулася до юридичної консультації за допомогою. Олексин - чоловік, з яким вони прожили однією сім‘єю 4 роки, помер. Шлюбу вони не реєстрували, оскільки вважали це простою формальністю, проте прожили всі роки дружно, у злагоді, вели спільне господарство. Кожен з них мав хороший доход і вони придбали разом кілька цінних речей, в тому числі, двокімнатну квартиру та авто. На ім‘я Олексина було відкрито рахунок в банкові, куди вони вносили спільні кошти. Після смерті чоловіка Василиха була впевнена, що вона є єдиним спадкоємцем Олексина. Однак, з‘ясувалося, що Олексин свого часу був одружений і незалежно від того, що фактичні шлюбні стосунки з колишньою дружиною припинилися, офіційно шлюб не було розірвано. Жінка, з якою було зареєстровано шлюб, дізнавшись про смерть Олексина, подала нотаріусу заяву про прийняття спадщини як його дружина.

Яку пораду Ви б надали громадянці Василині як юрисконсульт? Чи має вона право на майно, нажите спільно з Олексиним? Чи можливе застосування для вирішення цієї ситуації норм сімейного законодавства України? Чи обов‘язково будуть застосовуватися норми Сімейного кодексу України? Норми яких законодавчих актів слід застосувати?

Чи зміниться відповідь юрисконсульта, якщо припустити, що Василиха та Олексин прожили разом більше 10 років?

 

Завдання для перевірки знань

ü Дати визначення поняття та назвати види майнових правовідносин між подружжям

ü Назвати вимоги до цивільних угод між подружжям;

ü Пояснити, що таке правовий режим майна подружжя

ü Поняття та особливості договірного режиму майна подружжя в Україні

ü Назвати обмеження свободи шлюбного договору у врегулюванні майнових прав подружжя

ü Розкрити поняття спільного сумісного майна подружжя

ü Назвати об’єкти спільного сумісного майна подружжя

ü Який порядок здійснення правомочностей власника спільного сумісного майна подружжя

ü Назвати вимоги закону щодо укладення одним із подружжя угод з нерухомістю, що об’єктом спільної сумісної власності

ü Які засоби захисту прав дружини, чоловіка у випадку укладення угод по розпорядженню майном без її, його згоди

ü Яке майно належить до об‘єктів особистої приватної власності дружини, чоловіка

ü Які особливості правового режиму речей професійних занять

ü Який порядок поділу спільного сумісного майна подружжя

ü У чому полягає принцип рівності часток подружжя у спільному сумісному майні

ü Як захищаються інтереси неповнолітніх дітей при поділі майна подружжя

ü Підстави, за яких суд може відступити від загального принципу рівності часток у спільному сумісному майні подружжя

ü Які правила застосування позовної давності до вимог про поділ майна подружжя

ü Поняття спільних і особистих зобов’язань подружжя

ü Порядок звернення стягнень на майно за зобов’язаннями одного з подружжя.

ü Підстави звернення стягнень за зобов’язаннями одного з подружжя на спільне сумісне майно без обмежень.

ü Обов’язки подружжя по взаємному утриманню.

ü Підстави стягнення утримання на користь іншого з подружжя в примусовому порядку.

ü Випадки стягнення утримання на користь одного з подружжя після розірвання шлюбу.

ü Розмір аліментів, що стягуються на користь непрацездатного з подружжя, який потребує матеріальної допомоги.

ü Майно подружжя, на яке звертається стягнення при відшкодуванні ними шкоди, заподіяної їхніми неповнолітніми дітьми.

Тема 9. Припинення шлюбу

 

Питання для розгляду на семінарських заняттях

1. Поняття, підстави та порядок припинення шлюбу в Україні.

2. Припинення шлюбу у зв’язку зі смертю одного з подружжя або оголошення його померлим

3. Розірвання шлюбу в органах РАЦС за спільною заявою обох з подружжя.

4. Розірвання шлюбу в органах РАЦС за заявою одного з подружжя.

5. Порядок розірвання шлюбу в судовому порядку за спільною заявою подружжя, яке має дітей

6. Розірвання шлюбу в суді за позовом одного з подружжя

7. Юридичні наслідки розірвання шлюбу

8. Право на поновлення шлюбу

9. Встановлення режиму окремого проживання подружжя та його правові наслідки

 

Література до теми:

 

· Кодекс про шлюб та сім`ю України 1970 р.

· Сімейний кодекс України 2002 р.

· Цивільний кодекс України 2003 р.

· Цивільний процесуальний кодекс України

· Закон України "Про нотаріат" від 2 вересня 1993 р.

· Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 1994 р. № 18/5

· "Про судову практику в справах про розірвання шлюбу". Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 серпня 1979 р. № 8

· "Про практику розгляду судами справ про розірвання шлюбу". Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 березня 1988 р. № 4

· Антокольская М.В. Семейное право. – М., 2002 – с. 127-136

· Сімейне право України (Навчальний посібник для студентів юридичних ВУЗів і факультетів). / За редакцією Дзери О.В. – К., 1997- 100-110

· Сімейне право України/ За ред. Гопанчука В.С. – К., 2002. – 52-57

· Науково-практичний коментар до сімейного кодексу України / За ред. Ю.С.Червоного. – К., 2003 – с. 173-193

· Співак В.М., Гопанчук В.С. Законодавство України про шлюб та сім‘ю. – К., 1998 – с.78-91

· Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву. Изд. 2-е, перер. И доп.. – М., 1999

· Сборник задач по спецкурсу «Советское семейное право» - Свердловск, 1981

· Шереткова Н.С. Практикум по советскому семейному праву. - Калинин, 1989

 

 

2.9.3. Ключові поняття теми: припинення шлюбу, розірвання шлюбу, поновлення шлюбу, режим окремого проживання подружжя (див у кінці посібника)

Навчальні завдання

1. Скласти схему способів (підстав) припинення шлюбу за КпШС 1970 р. та за Сімейним кодексом 2002 р.

2. Порівняти порядок розірвання шлюбу в суді за Кодексом про шлюб та сім‘ю 1970 р. та Сімейним кодексом України 2002 р.

3. Скласти заяву від імені одного з подружжя про розірвання шлюбу (в органі РАЦС; в суді)

4. Скласти заяву про поновлення шлюбу

5. Скласти письмовий договір між чоловіком та жінкою, які мають дітей і подають заяву про розірвання шлюбу в суді, про те, з ким із них будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей

6. Скласти заяву від імені подружжя про встановлення режиму окремого проживання

7. Знайти в Сімейному кодексі України та КпШС статті, в яких визначено обов‘язок суду вжити заходів до примирення подружжя, яке подало заяву про розірвання шлюбу

 

Практичні завдання

Громадянин Ведибіда подав до суду заяву щодо розірвання шлюбу з громадянкою Величай, зазначивши, що через місяць після укладення шлюбу їхні шлюбні відносини фактично припинилися. Величай народила сина, який помер, не проживши й 3-х місяців.

Суддя, з’ясувавши, що Головко на розірвання шлюбу згоди не дає, відмовив Ведибіді в прийнятті позовної заяви і запропонував знову звернутися до суду через 10 місяців.

Чи правильно діяв суддя? При відповіді слід послатися на конкретну норму закону.

***

Подружжя Скрипка звернулися до відділу РАЦС з заявою щодо розірвання шлюбу. Завідуючий відділу РАЦС відмовив задовольнити їх вимоги і запропонував звернутися до суду, оскільки Скрипка мав усиновленого сина 6 років. Однак, суддя також відмовив у прийнятті заяви і запропонував Скрипці знову звернутися до відділу РАЦС.

Хто правий у зазначеній ситуації: відділ РАЦС чи суд? Які підстави передбачені кодексом для розірвання шлюбу в органах РАЦС за спільною заявою подружжя?

 

***

Через рік після смерті чоловіка (оголошений в судовому порядку померлим) громадянка Макоїд О. уклала шлюб із громадянином Зузилом. Через деякий час Зузило звернувся до суду з позовом щодо визнання цього шлюбу недійсним.

В обґрунтування своїх вимог Зузило зазначив, що Макоїд на момент реєстрації з ним шлюбу знаходилася у шлюбі з громадянином Макоїдом П., якого було оголошено померлим в судовому порядку, але припинення їх шлюбу в органах РАЦС не було зареєстроване.

Макоїд О. позову Зузила не визнала, пояснивши, що після отримання рішення суду щодо оголошення померлим її чоловіка Макоїда П. вона вважала, що не перебуває у шлюбі і тому уклала новий шлюб.

Як слід вирішити даний спір? Які підстави для визнання шлюбу недійсним встановлено Сімейним кодексом України?

 

***

Подружжя Миляничів, що мали сина й дочку, подали заяву про розірвання шлюбу у суді, яка була задоволена рішенням суду від 2 лютого 2004 р. Отримавши копію рішення суду Миляничі для реєстрації розлучення до відділу РАЦС не звернулися, а через три місяці помирилися і відновили шлюбні відносини.

10 січня 2005 р. у них народився син, а в березні 2005 р. після чергової суперечки Милянич залишив сім’ю і звернувся до РАЦС із заявою про видачу йому свідоцтва про розірвання шлюбу. Завідуючий відділу РАЦС пояснив Миляничу, що з моменту розірвання шлюбу в суді пройшло багато часу, змінилися обставини, тому видати свідоцтво відділ РАЦС не може. Милянич подав скаргу до суду.

Чи правомірно діяв відділ РАЦС? Яке рішення за скаргою Милянича винесе суд?

 

***

До суду звернувся з позовом А.Сопко щодо розірвання шлюбу з Т.Сопко Одночасно позивач просив передати йому на виховання обох дітей 8 і 6 років, оскільки їх мати уже більше року не займається їх вихованням.

В судовому засіданні відповідачка не заперечувала проти розірвання шлюбу, але просила передати дітей їй, пояснивши, що пішла із сім’ї і не виховувала їх через неприязні стосунки з чоловіком. Окрім того, позивач чинив їй усілякі перешкоди в можливості бачитися з дітьми і проводити з ними час. Одночасно, вона просила суд залишити їй після розірвання шлюбу прізвище чоловіка, проти чого останній категорично заперечував.

Якими критеріями повинен керуватися суд при вирішенні питання щодо дітей? Чи має юридичне значення заперечення Сопка проти залишення відповідачці прізвища, одержаного у шлюбі? Хто буде вирішувати спір щодо прізвища?

 

***

М. Недвига подала позов щодо розірвання шлюбу з чоловіком О.Недвигою. Одночасно вона просила стягнути аліменти на утримання дитини, якій щойно виповнилося 4 місяці, і на своє утримання, оскільки вона не працює і зайнята доглядом за дитиною.

Чи має право суд розглядати справу щодо розірвання шлюбу у даному випадку? Які обставини могли б змінити ситуацію та вплинути на можливість (неможливість) розірвання шлюбу? Чи має позивачка право на утримання (аліменти) у зазначеній ситуації?

***

Під час перебування в геологорозвідувальній групі в Албанії зник громадянин Коваль Т., що постійно проживав у м. Києві. Його пошуки результатів не дали. Через шість років за заявою його дружини суд оголосив Коваля Т. померлим, у зв’язку з чим їх шлюб було припинено. В січні 2004 р. його дружина Коваль О., яка раніше не мала дітей, уклала новий шлюб з Левчуком, взявши його прізвище у шлюбі. В тому ж році у неї народилась дитина. Невдовзі після цього раптом повернувся її колишній чоловік Т.Коваль і пояснив, що не міг повідомити про себе додому з поважних причин, оскільки був захоплений незаконно озброєною групою і знаходився на території Албанії під суворим контролем. Можливість звільнитися з’явилася тільки зараз, чим він і скористався. Дізнавшись про новий шлюб дружини, він став вимагати від неї відновлення з ним шлюбних стосунків і розірвання шлюбу з Левчуком. Однак, колишня дружина не погодилася з такими вимогами, мотивуючи своє рішення створенням нової сім’ї і народженням дитини. Тоді Коваль подав заяву до суду про скасування рішення щодо оголошення його померлим і відновлення шлюбу з дружиною.

Яке рішення має прийняти суд за заявою Коваля? Які підстави відновлення шлюбу у випадку з’явлення одного із подружжя, що був оголошений померлим?

 

Завдання для перевірки знань

ü Розкрити зміст поняття “припинення шлюбу”

ü Назвати порядок припинення шлюбу у разі смерті одного з подружжя або оголошення його померлим

ü Перелічити осіб, які можуть ініціювати розірвання шлюбу

ü Назвати умови розірвання шлюбу а органах РАЦС за спільною заявою подружжя

ü Назвати умови розірвання шлюбу в органах РАЦС за заявою одного з подружжя

ü Розкрити порядок розірвання шлюбу з недієздатною особою

ü Які умови застосування судового порядку розірвання шлюбу?

ü Назвати підстави розірвання шлюбу в судовому порядку

ü Які заходи може застосувати суд щодо примирення подружжя

ü Назвати юридичні наслідки розірвання шлюбу, пов’язані з немайновими правами подружжя

ü Назвати юридичні наслідки розірвання шлюбу, пов’язані з майновими правами подружжя

ü З‘ясувати, які правовідносини можуть зберігатися між подружжям після розірвання шлюбу

ü Назвати умови та правові наслідки поновлення шлюбу

ü Назвати правові наслідки встановлення режиму окремого проживання подружжя

 

 


Тема 10. Встановлення походження дітей. Оспорювання батьківства (материнства)

 

Питання для розгляду на семінарських заняттях

1. Підстави виникнення прав та обов’язків батьків і дітей.

2. Встановлення походження дітей

3. Встановлення походження дитини в судовому порядку

4. Підстави і порядок оспорювання батьківства

5. Спір про батьківство (материнство)

Література до теми:

· Кодекс про шлюб та сім`ю України 1970 р.

· Сімейний кодекс України 2002 р.

· Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года.

· Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 р. (для України від 27 вересня 1991 р.)

· Цивільний кодекс України 2003 р.

· "Про судову практику розгляду судами справ про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану ". Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 липня 1995 р. № 12

· "Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім`ю України". Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 1998 р. № 16

· Сімейне право України (Навчальний посібник для студентів юридичних ВУЗів і факультетів). / За редакцією Дзери О.В. – К., 1997. – с. 119-149

· Кисіль В.І. Права і обов`язки батьків і дітей. – К., 1985

· Машерова М.В. Судебное рассмотрение дел об установлении отцовства. – М., 1972

· Антокольская М.В. Семейное право. – М., 2002 – с. 171-229

· Сімейне право України./ за ред.В.С.Гопанчука. –К., 2002. – с.205-223

· Науково-практичний коментар до сімейного кодексу України / За ред. Ю.С.Червоного. – К., 2003 – с. 194-214

· Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву. Изд. 2-е, перер. И доп.. – М., 1999

· Шереткова Н.С. Практикум по советскому семейному праву. - Калинин, 1989

· Акиданова А. Право дітей знати своїх батьків // Право України – 1998 - № 3 – с. 79-82

· Сборник задач по спецкурсу «Советское семейное право» - Свердловск, 1981

 

2.10.3. Ключові поняття теми: діти, малолітні діти, неповнолітні діти, встановлення походження дитини; визнання батьківства за рішенням суду; встановлення факту батьківства за рішенням суду; оспорювання батьківства (материнства); спір про батьківство (материнство); (див.: у кінці посібника)

 

Навчальні завдання

 

1. Знайти в Сімейному кодексі України статті, в яких закріплено порядок визначення походження дитини та порівняти їх з відповідними положеннями КпШС

2. Записати особливості визначення походження дитини від батька, матері при штучному заплідненні та імплантації зародка

3. Скласти заяву про встановлення батьківства дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі

4. Скласти позовну заяву про визнання батьківства за рішенням суду від імені опікуна дитини

 

 

Практичні завдання

Після народження дочки П.Коврига відчула погіршення стану здоров’я, в зв’язку з чим була поміщена на стаціонарне лікування до лікарні і не змогла самостійно подати заяву щодо реєстрації народження дитини до відділу РАЦС. Передбачалося, що термін її лікування приблизно становитиме два місяці. Чоловік Ковриги знаходився в довготривалому відрядженні, а інших близьких родичів у неї за місцем народження дитини і лікування не було. Через два тижні після початку лікування знайома Ковриги подала за її проханням до відділу РАЦС заяву щодо реєстрації народження Ковригою дитини, надавши при цьому довідку медичного закладу про народження дитини та документи, що встановлюють особу батьків. Однак, працівники РАЦС відмовилися прийняти цю заяву і зареєструвати народження дитини, настоюючи на особистій присутності Ковриги і явці її після закінчення лікування, незалежно від його тривалості.

Яка правова оцінка дій працівників відділу РАЦС? Як вони повинні були діяти в даній ситуації? Чи встановлений законом термін державної реєстрації народження дитини?

***

В.Перепелиця наприкінці вагітності вирішила виїхати в сусідню область до своєї матері, щоб з її допомогою після народження дитини забезпечити належний догляд за нею. В потязі Перепелиця відчула себе погано, що призвело до передчасних пологів. Лікар, що знаходився у вагоні, зміг своєчасно надати необхідну допомогу і пологи пройшли благополучно. Після прибуття на місце лікар та провідник склали акт про народження дитини, який передали породилі.

Через тиждень після приїзду дочки її мати передала цей акт і заяву дочки щодо реєстрації народження дитини до місцевого відділу РАЦС. Однак, завідуючий вважав надані документи недостатніми для державної реєстрації народження дитини і запропонував додатково оформити ще акт про народження дитини за підписом начальника пасажирського потягу і чотирьох свідків. Мати Перепелиці, вважаючи таку вимогу зайвою, звернулася зі скаргою на дії завідуючого відділу РАЦС до міської державної адміністрації.

Чи правомірні вимоги завідуючого відділу РАЦС? Чи мала право провідник потягу підписувати довідку про народження дитини? Які підстави державної реєстрації народження дітей, що народилися під час подорожі на залізничному, морському, повітряному транспорті? Яке рішення слід прийняти за скаргою?

***

В результаті позашлюбних зв’язків 16-річна Р.Скорик народила хлопчика і через три тижні подала заяву щодо реєстрації народження дитини до відділу РАЦС. З посиланням на те, що Скорик не досягла 18-річного віку, працівник РАЦС вимагав від неї надати письмову згоду батьків на державну реєстрацію народження дитини і зобов’язання надавати матеріальну підтримку та допомогу у вихованні дитини. Батьки відмовилися надавати такі зобов’язання, посилаючись на своє погане матеріальне становище і непередбачуваність поведінки дочки, що народила дитину поза шлюбом і всупереч їхнім порадам і бажанню.

Чи правомірні вимоги працівника РАЦС? Чи передбачені законом особливості встановлення походження дитини, якщо її батьки (один із них) є неповнолітніми?

 

Завдання для перевірки знань

 

ü Що є підставою виникнення прав та обов’язків батьків і дітей?

ü Як засвідчується походження дітей?

ü Назвати всі відомі способи встановлення походження дитини

ü Назвати правила встановлення материнства

ü Які правила встановлення батьківства в органах РАЦС при народженні дитини у шлюбі?

ü Який порядок добровільного визнання батьківства?

ü Які підстави для винесення судом рішення про визнання батьківства?

ü Які документи подаються для реєстрації народження дитини і встановлення батьківства

ü Які підстави закріплені в законі для оспорювання материнства?

ü Які підстави закріплені в законі для оспорювання батьківства?

ü Які обставини виключають можливість оспорювання батьківства?

ü Який порядок реєстрації батьківства і материнства при застосуванні штучних методів репродукції людини та сурогатного материнства?

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 271; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.94.236 (0.017 с.)