Тема 7. Зобов’язання щодо утримання членів сім’ї та родичів 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Тема 7. Зобов’язання щодо утримання членів сім’ї та родичів1. Поняття та особливості зобов’язань щодо утримання.

2. Види зобов’язань щодо утримання та підстави їх виникнення.

3. Добровільний порядок надання утримання. Поняття, правова природа, порядок укладення та форма, сторони, зміст договору про утримання.

4. Примусовий порядок сплати аліментів. Розмір аліментів. Обставини та доходи, які враховуються при визначенні розміру аліментів. Зміна розміру аліментів. Момент, з якого присуджуються аліменти.

5. Стягнення аліментів за минулий час та заборгованості за аліментами. Порядок визначення та звільнення від сплати заборгованості.

6. Відповідальність за прострочку сплати аліментів.

7. Припинення права на утримання. Договори про припинення права на утримання (аліменти).

І. НОРМАТИВНІ АКТИ:

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року № 1618-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40–42. – Ст. 492.

Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 року № 3425-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39.

Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 року № 606-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207.

Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстиції України від 03.03.2004 року № 20/5 // Офіційний Вісник України. – 2004. – № 10. – Ст. 639.

Про затвердження Переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 року № 146 // Право України. – 1994. – № 7–8.

Про затвердження Порядку стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договір про подання правової допомоги: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 року № 1203 // Офіційний Вісник України. – 2002. – № 34.

ІІ. СУДОВА ПРАКТИКА:

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.05.2006 року «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 7.

ІІ. ЛІТЕРАТУРА:

Алименты. – Харьков: Харьков юридический, 2006. – 208 с.

Антокольская М. В. Семейное право: учебник [изд. 2-е, перераб. и доп.] / М. В. Антокольская. – М.: Юристъ, 2003. – 333 с.

Антошкіна В. К. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям) / В. К. Антошкіна // Право України. — 2004. – № 11.

Афанасьєва Л. В. Аліментні зобов’язання інших членів сім’ї та родичів / Л. В. Афанасьєва // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2002. – № 1.

Афанасьєва Л. В. Аліментні зобов’язання свояків, фактичних вихователів та вихованців / Л. В. Афанасьєва // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2002. – № 17.

Афанасьєва Л. В. Проблеми законодавчого визначення оптимального розміру аліментів на неповнолітніх дітей / Л. В. Афанасьєва // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2001. – № 1.

Гузь Л. Е. Гражданско-правовая защита судом прав и интересов несовершеннолетних / Л. Е. Гузь. – Харьков: Харьков юридический, 2004. – Кн. 1 – 436 с.

Казаков С. В. Алиментные отношения / Казаков С. В. – М.: ГроссМедиа, 2005. – 256 с.

Костенко Л. Договір між батьками про сплату аліментів на дитину / Л. Костенко // Юридичний журнал. – 2005. – № 7.

Лепех С. М. Елементи договору про сплату аліментів на дитину / С. М. Лепех // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІІ регіональної наук.-практ. конф. (8–9 лютого 2007 р.) – Львів: Юрид. ф-т ЛНУ ім. Івана Франка, 2007.

Майданик Р. А. Договори про утримання подружжя та дітей / Р. А. Майданик // Аномалії в цивільному праві України: навч.-практ. посіб. / відп. ред. Р. А. Майданик. – К.: Юстініан, 2007. – 912 с.

Маломуж О. Аліментні зобов’язання / О. Маломуж // Юридичний вісник України. – 2004. – № 18–19.

Мічурін Є. Особливості реалізації прав та обов’язків подружжя з надання утримання / Є. Мічурін // Юридичний журнал. – 2004. – № 7 (25).

Пахомова И. Он мне должен! Алименты, рента и пожизненное содержание / И. Пахомова. – М.: Эксмо, 2008. – 128 с.

Пергамент А. И. Алиментные обязательства / А. И. Пергамент. – М., 1951.

Примак В. Підстави й умови виникнення аліментних зобов’язань за новим Сімейним кодексом України / В. Примак // Юридична Україна. – 2003. – № 1.

Пчелинцева Л. М. Семейное право России: учеб. для вузов / Л. М. Пчелинцева. – [5-е изд., перераб.]. – М.: Норма, 2007. – 704 с.

Ромовська З. В. Українське сімейне право: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / З. В. Ромовська. – К.: Правова єдність, 2009. – 500 с.

Ромовська З. В. Аліментні зобов’язання / З. В. Ромовська. – Львів, 1973.

Ромовська З. В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – [3-тє вид., перероб. і доп.] / З. В. Ромовська. – К.: Правова єдність, 2009. – 432 с.

Сапейко Л. В. Визначення розміру аліментів на неповнолітніх дітей за новим Сімейним кодексом України / Л. В. Сапейко // Проблеми законності. – 2003. – № 63.

Сапейко Л. В. Загальна характеристика аліментного зобов’язання батьків щодо неповнолітніх дітей / Л. В. Сапейко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001. – Спецвипуск.

Сапейко Л. В. Право на аліменти повнолітніх непрацездатних дітей / Л. В. Сапейко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – № 18.

Сеник С. В. Право дітей на аліменти / С. В. Сеник // Нотар. – 2004. – № 2.

Сімейне право України: підручник / [Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В.Жилінкова та ін.]; за заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. – [2-е вид., перероб. і допов.] – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 288 с.

Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / за заг. ред. С. Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2008. – 1248 с.

Тимчук Г. Аліментні зобов’язання за новим Сімейним кодексом / Г. Тимчук // Юридичний журнал. – 2004. – № 7 (25).

Щеренко М. В. Алименты / М. В. Щеренко. – М.: Информцентр ХХІ века, 2005. – 80 с.

Завдання

І. Складіть проекти

- позовної заяви про стягнення аліментів на користь одного із подружжя;

- позовної заяви про стягнення аліментів на користь дитини;

- договору про сплату аліментів на дитину;

- договору про припинення права на утримання взамін набуття нерухомості

- договору про утримання між особами, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою.

Завдання 1. Дайте визначення поняття та охарактеризуйте особливості аліментного зобов'язання. Поясніть співвідношення понять "утримання" та "аліменти" за Сімейним кодексом України 2002 року.

Завдання 2. Випишіть підстави виникнення різних видів зобов'язань по утриманню (аліментних зобов'язань).

Завдання 3. Випишіть підстави зміни розміру аліментів.

Завдання 4. Порівняйте відповідні положення Кодексу про шлюб та сім'ю УРСР 1969 року і Сімейного кодексу України 2002 року щодо аліментних зобов'язань подружжя і випишіть новели.

ЗАДАЧА 1.

Степова та Кириленко зареєстрували шлюб, також уклали шлюбний договір, в якому передбачили, що з моменту розірвання шлюбу дружина Степова має право на утримання від чоловіка Кириленка в розмірі третини від його заробітку протягом двох років.

У них народилися діти - сини Роман та Максим. Через сім років подружнього життя Степова звернулась до суду із позовною заявою, в якій просила встановити для неї та Кириленка режим окремого проживання, залишити дітей проживати з нею, а з Кириленка стягнути аліменти на себе та на дітей, виселити Кириленка з квартири, придбаної за час шлюбу за спільні кошти, але зареєстрованої на ім'я Степової, заборонити побачення Кириленкові із синами протягом трьох місяців (для уникнення психологічного тиску на них з боку батька).

Заробіток Степової становить 6000 гривень на місяць, а Кириленка - 1500 гривень. На утриманні Кириленка перебуває непрацездатна матір.

Вирішіть спір.

ЗАДАЧА 2.

Малахова та Нетрів зареєстрували шлюб і уклали шлюбний договір, в якому передбачили, що Нетрів зобов'язується надавати Малаховій як дружині щомісяця утримання в розмірі 1000 гривень на її особисті потреби. Через деякий час Нетрі? звільнився з роботи і не міг працевлаштуватися протягом трьох місяців. Протягом цього часу він не надавав дружині утримання. Малахова звернулась до суду ізпозовною заявою про розірвання шлюбу і стягнення заборгованості У розмірі 3000 гривень, а також неустойки за прострочку у виконанні нього зобов'язання, а також про стягнення аліментів на її користь на майбутнє, оскільки на час подання позову перебувала у стані вагітності.

Нетрів заперечував проти усіх позовних вимог Малахової і представив суду довідку про те, що згідно з результатами медичного обстеження він не може мати дітей.

Вирішіть спір.

ЗАДАЧА 3.

За рішенням суду для подружжя Христенко було встановлено режим окремого проживання. Христенко переїхав проживати до Крилової, яка через рік народила дитину. Христенко визнав своє батьківство.

Через 11 років спільного проживання Христенко та Крилової сталась дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок цього Крилова стала інвалідом 1 групи. Христенко переїхав проживати до своїх батьків і матеріально не підтримував Крилову та дитину. Крилова звернулась до нього із позовом про стягнення аліментів на себе та на їх дитину.

Вирішіть спір.

ЗАДАЧА 4.

Через півроку після укладення шлюбу Матвіїв звернулась до суду з позовом про розірвання шлюбу із Матвіївни та стягнення аліментів на її користь на підставі пункту 4 статті 76 Сімейного кодексу. Матвіїв звернувся до РАЦСу із заявою про анулювання актового запису про анулювання актового запису про його шлюб із Матвієвою, оскільки на момент реєстрації шлюбу він уже перебував у зареєстрованому шлюбі з Романовою.

Вирішіть спір.

ЗАДАЧА 5.

у 2005 році Байкова, 1955 р.н., звернулась з позовом до колишнього чоловіка Байкова 1949 р.н., про стягнення аліментів на її утримання. В шлюбі вони пробили більше 25 років. Байкова пояснила, що через хворобу вона змушена часто лікуватися, її доходів на проживання не вистачає, а її колишній чоловік має щомісячну зарплату 6000 гривень. Байков проти позову заперечував і вважав, що байкова має на меті утримувати за ці виплати Рябкова, з яким вона уже три роки проживає у фактичних шлюбних відносинах. Вирішіть спір.

ЗАДАЧА 6.

Пенсіонер Леонов звернувся з позовом до колишньої дружини Леонової про стягнення аліментів, посилаючись на те, що в період шлюбу він став непрацездатним, йому встановлена II група інвалідності. Леонова проти позову заперечувала, пояснивши, що має на утриманні доньку - ученицю ПТУ, малолітню онуку, а її колишній чоловік Леонов в шлюбі поводився негідно, часто зловживаючи спиртними напоями і зчиняючи бійки. Ці поясненняЛеонової були підтвердженя письмовими заявами свідків.

Вирішіть спір.

 

ЗАДАЧА 2.

Ісаков звернувся з позовом до своєї повнолітньої дочки Ісакової про стягнення аліментів в розмірі 100 гривень щомісяця. В обгрунтування своїх вимог позивач посилався на те, що є пенсіонером, інвалідом 3-ї групи, розмір його пенсії складає 528 гривень, з яких щомісяця стягують 100 гривень на утримання колишньої дружини, частина грошей витрачається на ліки, тому коштів недостатньо, донька не допомагає.

Ісакова пояснила, що її заробіток становить 636 гривень, на утриманні має малолітню дочку, допомагає матері, а батько хоче стягнути з неї аліменти, щоб компенсувати витрати на утримання колишньої дружини.

Вирішіть спір.

ЗАДАЧА 3.

Бурова звернулася до суду з позовом до колишнього чоловіка про збільшення розміру аліментів на утримання двох дітей до 50 % його заробітку. Вона пояснила, що аліменти в розмірі 1/3 заробітку є недостатніми, оскільки діти хворіють, необхідно купити їм ліки, додаткове харчування, забезпечити їм санаторно-курортне лікування.

Батьки Бурова теж звернулись до сина з позовом про стягнення аліментів, оскільки теж хотіли б поїхати до санаторію.

Вирішіть спір.

ЗАДАЧА 4.

Калюжна звернулася з позовом до свого колишнього чоловіка про стягнення 16 000 гривень на освіту їх сина Дениса. На обгрунтування позову вона вказала, що їх спільний син Денис, 1980 р.н., поступив на платне навчання до інституту. Оскільки ні вона, ні син достатніх коштів для оплати навчання не мають, то вважають, що відповідач міг би долучитись до цих витрат, бо працює і отримує високу зарплату.

Суд позов задоволив.

Проаналізуйте ситуацію.

ЗАДАЧА 5.

Після розлучення Бринівський зареєстрував інший шлюб, в якому у нього народився син. Бринівський вирішив піти у відпустку по догляду За дитиною і за весь час відпустки аліментів на утримання доньки від першого шлюбу не сплачував. Коли Бринівський через три роки повернувся на роботу, колишня дружина звернулась до нього з позовом про стягнення заборгованості За аліментами протягом цих трьох років.

Вирішіть спір.

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення поняття зобов’язань щодо утримання.

2. Які особливості характерні для зобов’язань щодо утримання?

3. Назвіть види зобов’язань щодо утримання та підстави їх виникнення.

4. В яких випадках надання утримання є добровільним? Охарактеризуйте поняття, правову природу, суб’єктний склад, порядок укладення, форму та умови договору про надання утримання.

5. Які особливості судового розгляду справ про стягнення аліментів? З якого моменту присуджуються аліменти? Які обставини враховує суд при визначенні розміру аліментів? З яких підстав його може бути зменшено чи збільшено?

6. Які види доходів враховують при визначенні розміру аліментів? З яких доходів утримання аліментів не провадиться?

7. Як вирішується питання щодо сплати аліментів на дитину в разі виїзду одного з батьків за кордон для постійного проживання?

8. Чи можуть стягуватись аліменти за минулий час? Який порядок стягнення заборгованості за аліментами?

9. Які підстави та порядок припинення зобов’язань щодо утримання?

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 460; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.207.90 (0.028 с.)