Тема 6. Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей. Правовідносини батьків та дітей з приводу майна 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Тема 6. Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей. Правовідносини батьків та дітей з приводу майна1. Загальна характеристика особистих немайнових прав та обов’язків батьків і дітей.

2. Види особистих немайнових прав та обов’язків батьків і дітей.

2.1. Обов’язок батьків забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я.

2.2. Обов’язок батьків зареєструвати народження дитини та право дитини на ім’я. Порядок визначення та зміни прізвища, імені та по батькові дитини.

2.3. Право дитини на виховання (право та обов’язок батьків щодо виховання і розвитку дитини).

2.4. Право батьків на визначення місця проживання дитини. Право батьків на відібрання дитини.

2.5. Право дитини на захист та право батьків по захисту дитини.

3. Відповідальність батьків за невиконання чи неналежне виконання обов’язків щодо дитини.

3.1. Підстави, порядок та правові наслідки позбавлення батьківських прав.

3.2. Поновлення батьківських прав.

3.3. Відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав.

4. Роздільне та спільне майно батьків і дітей.

5. Управління батьками майном дітей. Дозвіл органу опіки та піклування щодо вчинення окремих видів правочинів. Використання доходу від майна дітей.

І. НОРМАТИВНІ АКТИ:

Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 року // Офіційний Вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103.

Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989 року (дата набуття чинності для України – 27.09.1991 року).

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 року № 2402-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.

Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11.12.2003 року № 1382 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 15. – Cт. 232.

Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей: Закон України від 02.06.2005 року № 2623-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 26. – Cт. 354.

Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15.11.2001 року № 2789-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10. – Cт. 70.

Про затвердження Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власне імені, по батькові) фізичної особи: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 року № 915 // Офіційний Вісник України. – 2007. – № 52. – Ст. 2115.

ІІ. СУДОВА ПРАКТИКА:

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.03.2007 року «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – № 5.

Лист Міністерства юстиції України від 25.07.2006 року № 19-50-556 «Щодо отримання згоди органів опіки та піклування»

ІІ. ЛІТЕРАТУРА:

Антокольская М. В. Семейное право: учебник [изд. 2-е, перераб. и доп.] / М. В. Антокольская. – М.: Юристъ, 2003. – 333 с.

Гопанчук В. С. Позбавлення батьківських прав: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / В. С. Гопанчук. – К., 1991. – 19 с.

Гузь Л. Е. Гражданско-правовая защита судом прав и интересов несовершеннолетних / Л. Е. Гузь. – Харьков: Харьков юридический, 2004. – Кн. 1 – 436 с.

Ильина О. Ю. Интересы ребенка в семейном праве Российской Федерации / Ильина О. Ю. – М.: Издательский Дом «Городец», 2006. – 192 с.

Ильина О. Ю. Об определении интересов ребенка как семейно-правовой категории / О. Ю. Ильина // Государство и право. – 2005. – № 11.

Ильина О. Ю. Права отцов: де-юре и де-факто / Ильина О. Ю. – М.: Издательский дом «Городец», 2007. – 192 с.

Кидалова А. Обов’язки та права батьків щодо виховання та розвитку дитини: окремі проблеми / А. Кидалова // Право України. – 2004. – № 3.

Кравчук Н.В. Защита прав ребенка в судебном порядке / Н. В. Кравчук // Государство и право. – 2004. – № 6.

Левківський Б. К. Особисті немайнові права та обов’язки членів сім’ї: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Б. К. Левківський. – К., 2004. – 20 с.

Мироненко В. П. Відповідальність батьків за неналежне виховання дітей за сімейним та цивільним законодавством України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / В. П. Мироненко. – К., 2001. – 19 с.

Митрофанова О. Захист прав та інтересів дітей при вчиненні правочинів щодо нерухомого майна / О. Митрофанова // Юридичний журнал. – 2007. – № 11.

Ольховик Л. А. Особисті немайнові права дитини за цивільним законодавством України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Л. А. Ольховик. – Харків, 2006. – 22 с.

Пчелинцева Л. М. Семейное право России: учеб. для вузов / Л. М. Пчелинцева. – [5-е изд., перераб.]. – М.: Норма, 2007. – 704 с.

Ромовська З. В. Українське сімейне право: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / З. В. Ромовська. – К.: Правова єдність, 2009. – 500 с.

Ромовська З. В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – [3-тє вид., перероб. і доп.] / З. В. Ромовська. – К.: Правова єдність, 2009. – 432 с.

Савченко Л. А. Особисті права та обов’язки батьків і дітей за сімейним законодавством України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Л. А. Савченко. – К., 1997. – 25 с.

Сімейне право України: підручник / [Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В.Жилінкова та ін.]; за заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. – [2-е вид., перероб. і допов.] – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 288 с.

Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / за заг. ред. С. Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2008. – 1248 с.

Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): [монографія] / відп. ред. Я. М. Шевченко / Р. О. Стефанчук. – К.: КНТ, 2008. – 626 с.

Управління чи розпорядження майном дітей // Нотар. – 2004. – № 3–4.

Чорна Ж. Л. Цивільно-правовий захист майнових прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Ж. Л. Чорна. – Львів, 2005. – 17 с.

 

Завдання

І. Складіть проекти

- договору про визначення місця проживання дитини;

- позовної заяви про позбавлення батьківських прав;

- позовної заяви про визначення місця проживання дитини

 

ЗАДАЧА 1.

Відділ освіти Н-ї районної адміністрації звернувся з позовом до Багрій про позбавлення її батьківських прав. В ході судового засідання з'ясувалось, що неодружена Багрій у 1999 році народила дочку. Відомості про батька дитини іііписані в актовому записі про народження відповідно до статті 55 КпШтаС 1969 року. Ще будучи вагітною і після народження дитини Багрій вживала наркотики. Дитині належної уваги не приділяла, а з липня 2000 року залашила її сусідці Гнатовій і поїхала за кордон на роботу. Повернувшись у квітні 2002 року, дала згоду на оформлення Гнатовою опіки над дитиною і знову виїхала за кордон, де перебуває і на даний час. Тричі Багрій надсилала своїй дочці подарунки, але з грудня 2002 року жодних контактів з дочкою чи її опікуном не підтримує.

З'ясуйте, чи є підстави для задоволення позову, які докази можуть бути представлені позивачем, чи обов'язковою є присутність в судовому засіданні Ьагрій та її дочки?

ЗАДАЧА 2.

Під час сварки батьків 3-річна Мар'янка стояла за дверима кімнати. її батько Савченко, перебуваючи у нетверезому стані, погрожував дружині рушницею і вистрелив у двері. Савченко засудили за вбивство своєї доньки з необережності. Його дружина звернулась до суду з позовом про позбавлення чоловіка батьківських прав щодо їхньої старшої 7-річної доньки Наталі, керуючись пунктом 6 частини 1 статті 164 Сімейного кодексу України.

Вирішіть спір.

ЗАДАЧА 3.

Опікунська рада Н-ї районної адміністрації звернулась до суду з позовом в інтересах малолітньої Соломійки про позбавлення її батька Степаненка батьківських прав. В судовому засіданні мати дитини, колишня дружина Степаненка пояснила, що батько цікавиться дочкою, навідується, допомагає матеріально, приносить подарунки, однак, її чоловік у другому шлюбі бажає усиновити Соломійку. Степаненко проти позову не заперечував, мотивуючи тим, що в другому шлюбі він уже має сина.

Суд позов задоволив. Проаналізуйте обґрунтованість та законність судового рішення.

ЗАДАЧА 4.

Відділ освіти Н-ї районної адміністрації звернувся до суду з позовом про позбавлення батьківських прав Сорейко щодо її малолітнього сина Василя В судовому засіданні було з'ясовано, що Сорейко залучає дитину до жебракування, зловживає спиртними напоями, створює в помешканні антисанітарні умови. За місяць до судового розгляду Сорейко зверталась до відділу освіти з письмовим проханням помістити дитину в будинок дитини Однак, з'явившись на слухання справи, вона пояснила, що матеріальні труднощі є тимчасовими, а спиртні напої вживає іноді через переживання у зв'язку зі смертю чоловіка, проти позову заперечувала.

Дитину в судове засідання не викликали.

Яке рішення має прийняти суд? Чи є обов'язковою участь прокурора по такій категорії справ?

ЗАДАЧА 5.

Білогрудова звернулась до Білогрудова з позовом про розірвання шлюбу. В суді також виникло питання про визначення місця проживання їх сина Олега Було з'ясовано, що Білогрудов пішов зі спільної квартири і тимчасово винаймає житло. До того ж після перебування у Чечні в якості військовослужбовця він змінився, став більш різким, часто завдавав дружині тілесних ушкоджень Робота Білогрудова пов'язана із постійними відрядженнями. В суді Олег висловив бажання проживати з батьком, однак, мати стверджувала, що син зробив це лише зі страху перед батьком.

Вирішіть спір.

ЗАДАЧА 1.

Максиму та його батькам на праві спільної сумісної власності належала квартира. У 2002 році, коли хлопцеві виповнилось 12 років, квартира була відчужена. Від імені Максима договір підписала його мати зі згоди органу опіки та піклування. У 2003 році за отримані кошти батьки хлопця придбали іншу квартиру, однак, сина в договорі як нового співвласника не вказали, однак, зареєстрували його місце проживання за новою адресою.

У 2004 році відділ освіти за місцем розташування нової квартири звернувся до суду з позовом до батьків Максима про визнання частково недійсним договору купівлі-продажу як такого, що порушує права дитини.

Вирішіть спір і з'ясуйте правові наслідки.

 

Питання для самоконтролю:

1. Дайте загальну характеристику особистих немайнових прав та обов’язків батьків і дітей.

2. На кого покладається обов’язок забрати дитину з пологового будинку?

3. Який порядок реалізації права дитини на ім’я та обов’язку батьків зареєструвати народження дитини?

4. У чому полягає право та обов’язок батьків щодо виховання дитини?

5. Як визначається місце проживання дитини?

6. В якому порядку вирішують спори між батьками щодо виховання, визначення місця проживання дитини?

7. Які підстави, порядок та правові наслідки позбавлення батьківських прав? Який орган приймає рішення про застосування такої санкції? Чи можливим є їх поновлення?

8. Які підстави, порядок та правові наслідки відібрання дитини без позбавлення батьківських прав?

Дайте загальну характеристику правовідносин батьків і дітей щодо майна.

2. Чи мають діти права щодо майна батьків? Який порядок управління батьками майном дітей?

3. Які документи подають батьки для отримання дозволу органу опіки та піклування у визначених законом випадках? Чи визначені законом підстави для відмови у наданні такого дозволу?

4. В якому порядку вирішують спори між батьками щодо управління майном дітей?

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 389; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.207.90 (0.026 с.)