Змістовний модуль № 5: Форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістовний модуль № 5: Форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклуванняПрактичне заняття за темою «Традиційні форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування»

Навчальна мета заняття: _________________________________________.

Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Поняття, види та значення форм влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

2. Поняття та значення усиновлення.

3. Умови та порядок усиновлення

4. Правові наслідки усиновлення.

5. Забезпечення таємниці усиновлення.

6. Визнання усиновлення недійсним. Скасування усиновлення. Позбавлення усиновлювачів батьківських прав.

7. Встановлення опіки та піклування.

8. Суб’єкти опіки (піклування).

9. Права та обов’язки суб'єктів опіки та піклування.

10.Припинення опіки (піклування).

11.Фактичне виховання.

Література:

Нормативна:

1. Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и международном уровнях.

2. Європейська конвенція про усиновлення дітей (переглянута), ратифікована Законом України від 15.02.2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 18. ст. 726. – стор. 11.

3. Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми, ратифікована Законом України від 06.03.2008 // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 17. – ст. 177.

4. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. – № 30. – Ст. 142.

5. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13 січня 2005 року // Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 6. – ст.147.

6. Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» від 2 червня 2005 року // Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 26. – ст.354.

7. Закон України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» від 24.12.93 р // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 14. – Ст.4.

8. Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затверджений постановою № 905 Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 79. – ст. 2660. – стор. 126.

9. Перелік захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків перебування на обліку в Державному департаменті з усиновлення та захисту прав дитини при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту, затверджений наказом № 510 Міністерства охорони здоров’я України від 02.09.2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 91. – стаття 3036.

10.Перелік захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем, затверджений наказом № 479 Міністерства охорони здоров'я України від 20.08.2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – 82. – ст. 2784.

11.Правила опіки та піклування, затверджені Наказом Державного комітету у справах сім¢ї та молоді України, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров¢я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.99 р. № 34/166/131/88. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 26. – Ст. 1252.

Основна:

1. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 532 с.

2. Научно-практический комментарий Семейного кодекса Украины. – К.: Истина, 2004. – 516 с.

3. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України. – Х.: Одіссей, 2006. – 552 с.

4. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар / за ред.. С.Я. Фурси. – К.: Видавництво Фурса С.Я.: КНТ, 2008. – 1248 с.

5. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / за ред. І.В. Жилінкової. – Х.: Ксилон, 2008. – 855 с.

6. Сімейне право України: Підручн. / За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304 с.

7. Сімейне право України: Підручник / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264 с. Семейное право Украины: учебник / Под ред. Ю.С. Червонного. – Х.: ООО «Одиссей». – 520 с.

8. Дякович М.М. Сімейне право : навч. пос. – К.: Правова єдність, 2009. – 512 с.

9. Гражданское и семейное право: Конспект ответов на зачете и экзамене / С.А. Слипченко, О.И. Смотров, В.А. Кройтор. Учеб. пособие. – Харьков.: Эспада, 2006.

 

Додаткова:

1. Бекетов В.В. Порядок рассмотрения судами дел об установлении усыновления // Право и образование. – 2007. – № 5. – С.143–150.

2. Будзінська О. Правові аспекти усиновлення українських дітей, які є громадянами України, іноземцями. – Юридичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 39 – 44.

3. Воронина З.И. Институт фактического воспитания в семейном праве // Правоведение. – 1992. – № 5. – С. 98–102.

4. Грабовська О.О. Застосування іноземного законодавства при вирішенні справ усиновлення дітей іноземними громадянами // Адвокат. – 2004. – № 4. – С.11–15.

5. Деркаченко Ю. Правова забезпеченість і соціальна обумовленість міжнародного усиновлення //Юридична Україна. – 2006. – № 4. – С.95–100.

6. Д’ячкова Н.О. Деякі проблеми правового регулювання опіки та піклування над неповнолітніми // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. – 2001. – Вип. 12. – С. 305–307.

7. Євко В.Ю. Правові форми родинного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – Вип. 6. – С. 253–259.

8. Ковальчук І.В. Правова природа інституту усиновлення //Держава і право. – 2007. – № 38. – С.433–437.

9. Лисенко Х. Становлення сучасного правового механізму захисту прав дитини у міжнародному усиновленні //Право України. – 2006. – № 3. С.22–26.

10.Лінік Є.П. Опіка та піклування. – К.:Вид. Фурса С.Я., 2006. – 52 с.

11.Логвінова М.В. Здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після їх усиновлення іноземними громадянами // Держава і право. – 2007. – № 3 (№ 37). – С.359–365.

12.Логвінова М.В. Таємниця усиновлення та її гарантії //Проблеми захисту особистих немайнових прав фізичної особи. – 2006. – С.82–90.

13.Михеева Л.Ю. Опека и попечительство: теория и практика. – М., 2004. – 296 с.

14.Морозова С.Є. Правові основи діяльності органів опіки та піклування //Держава і право. – 2004. – № 25. – С.333–337.

15.Паршуткин В., Львова Е. Всегда ли оправдана тайна усыновления. – Юридическая юстиция. – 1999. – № 3. – С. 22 – 23.

16.Рудалєва Л. Опіка та піклування над особами, які не досягли 18 років, згідно з новим Цивільним Кодексом України //Юридична Україна. – 2003. – №7. – С.55–57.

17.Рудалєва Л. Функції органів опіки та піклування за новим сімейним кодексом України //Юридичний вісник України. – 2003. – №10. – с.9.

18.Савченко К.В. Усиновлення дитини однією особою //Проблеми цивільного права та процесу. – 2008. – С.400–404.

Слонова Е. «Иностранное» усыновление // Юридическая практика. – 2008. – 23 сентября (№ 39). – С.1, 21.

 

Практичні завдання

Задача 12.1.

Рано вранці на ганку РВВС черговий виявив згорток, в якому опинився хлопчик приблизно місячного віку. Дитина була передана органу опіки та піклування, який, у свою чергу, помістив його до будинку дитини.

Які документи мають скласти співробітники РВВС в разі знайдення дитини? Які документи повинен скласти орган опіки та піклування для постановки цієї дитини на облік як дитини, що залишилася без піклування батьків? Які органи і в якому порядку здійснюють облік дітей, які залишилися без піклування батьків? Які права має дитина, поставлена на облік як дитина, що залишилася без піклування батьків, і влаштована до виховного або лікувального закладу, і хто та як їх здійснює?

 

Задача 12.2.

19 січня 1990р. у пологовому будинку м. Вінниця народився Олег Іванович К-в. Його мати, К-ва Віра Олександрівна, 1961 року народження на третій день після народження дитини самовільно покинула пологовий будинок, залишивши сина. Державна реєстрація народження О.І. К-ва була проведена 16 березня 1990 р. на підставі усної заяви його матері та довідки з пологового будинку. Відомості про батька дитини були записані довільно.

З народження і аж до повноліття О.І. К-в перебував на повному державному забезпеченні в будинках дитини, дитячих будинках, інтернатах для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, Вінницької області. У період перебування неповнолітнього в держустановах ним ніхто не цікавився та не відвідував.

У період з 31.05.2009 року по 10.12.2010 року О.І. К-в проходив військову службу. Повернувшись з армії, став жити в гуртожитку, оскільки власного житла він не мав. У даний час не може влаштуватися на роботу, оскільки у нього відсутнє постійне місце проживання.

Звернення О.І. К-ва до органів опіки та піклування про захист його житлових прав залишилися без належного реагування. Представники цих органів повідомили Олегу, що набути статус особи, що залишилася без піклування батьків, він вже не може, оскільки для цього необхідно позбавити його матір батьківських прав. Разом з тим, позбавлення батьківських прав у даному випадку неможливо, оскільки заявник досяг повноліття.

Відмова у постановці на облік як особи, що потребує поліпшення житлових умов у позачерговому порядку, надійшла і з боку районної адміністрації, оскільки О.І. К-в не має статусу особи, що залишилася без піклування батьків.

Дайте правову оцінку ситуації. Які порушення були допущені органами, які виконували функції опікуна (піклувальника) неповнолітнього О.І. К-ва і чи можливо ставити питання про притягнення їх до відповідальності? Якими способами і за допомогою яких органів О.І. К-в зможе захистити свої житлові права в даний час?

 

Задача 12.3.

Після розірвання шлюбу батьків п'ятирічний Сашко І-к залишився проживати з матір'ю в м. Житомирі. Його батько вступив на військову службу за контрактом і звідти перераховував аліменти на утримання сина. Через рік мати Сашка важко захворіла й померла. Після цього хлопчик тимчасово проживав у родичів, які не мали наміру взяти його на виховання у свою сім'ю, вважаючи, що виховувати Сашка повинен його батько. На запит органу опіки та піклування командир військової частини повідомив, що батько Сашка відбув для подальшого проходження служби в район збройного конфлікту. Наступні запити про його місцезнаходження результату не дали. Через місяць після направлення останнього запиту орган опіки та піклування вжив необхідних заходів по постановці Сашка на облік дітей, які залишилися без піклування батьків, а ще через три місяці Сашко був усиновлений в судовому порядку подружжям С-ків, які проживають в одному з міст Київської області.

Через шість місяців після усиновлення до Житомира приїхав батько Сашка, який пояснив, що потрапив в полон і протягом тривалого часу утримувався незаконним озброєним формуванням. Вважаючи дії органу опіки та піклування незаконними, він зажадав, щоб йому були надані відомості про сина і звернувся до суду з вимогою про скасування усиновлення, заявивши, що він має переважне право на виховання своєї дитини.

Чи обґрунтовано діяв орган опіки та піклування при постановці Сашка на облік дітей, які залишилися без піклування батьків? Вкажіть підстави визнання дітей такими, що залишилися без піклування батьків? Яке рішення повинен прийняти суд за заявою рідного батька Сашка?

 

Задача 12.4.

Залишившись без піклування батьків, 6-річний Богдан К-н був тимчасово поміщений органом опіки та піклування у навчально-виховний заклад для дітей, які залишилися без піклування батьків. Заходи щодо його влаштування в сім'ю (на усиновлення, під опіку, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, під патронат) на території області за місцем знаходження навчально-виховного закладу протягом чотирьох місяців результату не дали. Після цього керівник навчально-виховного закладу на прохання іноземної посередницької фірми самостійно організував знайомство з Богданом подружжя Т. – громадянами США, а потім за погодженням з ними дав висновок про можливість усиновлення Богдана. Цей висновок було представлено до суду для вирішення питання про усиновлення Богдана подружжям Т.

Дізнавшись про це, орган опіки та піклування відкликав із суду висновок керівника навчально-виховного закладу і поставив питання про притягнення його до адміністративної відповідальності. Однак останній не погодився з тим, що скоїв правопорушення, пояснивши, що він вжив усіх можливих заходів для влаштування дитини в сім'ю і діяв в її інтересах.

Як слід вирішити справу? При наявності яких підстав дитина, яка є громадянином України може бути усиновлена іноземцями?

 

Задача 12.5.

У зв'язку з роботою за контрактом сім'я П-вих (чоловік, дружина і 5-річний син) виїхала з місця постійного проживання у м. Харкові на о. Зміїний. Через деякий час подружжя П-вих потонули в морі при аварії судна. Після загибелі батьків їхній син був тимчасово влаштований органом опіки та піклування до навчально-виховного закладу для дітей, які залишилися без піклування батьків. Тут дитина звикла до нових умов життя, знайшла контакт з вихователями та дітьми. Через кілька місяців до закладу приїхала раніше незнайома з ним родичка П-вих – Р. Т-на, яка попросила керівника навчально-виховного закладу Б-ву дати позитивний висновок для усиновлення нею дитини. Однак Б-ва стала відмовляти Т-ну від усиновлення, мотивуючи це тим, що раніше вона не була знайома з дитиною і невідомо, як складуться у них стосунки, а в дитячому будинку дитина добре влаштована і адаптувалася. У свою чергу, Р. Т-на висловила тверде переконання в тому, що дитині буде краще в неї і в оточенні родичів, де хлопчик зможе жити в звичних для нього умовах. Проте думку Б-вої з посиланням на інтереси дитини підтримав також орган опіки та піклування, у зв'язку з чим у клопотанні Т-ній було відмовлено.

Дайте правову оцінку діям керівника виховної установи Б-вої і органу опіки та піклування. Яким формам влаштування дітей, що залишилися без батьківського піклування, віддає пріоритет СК України?

 

Задача 12.6.

Після смерті батьків неповнолітнього Олега Г-ка його родичами обговорювалося питання про подальше вихованні хлопчика. При цьому більшістю родичів була висловлена думка, що найбільш прийнятним буде усиновлення його дядьком Сергієм А-ком (рідним братом матері хлопчика), як найбільш близьким родичем. Однак С. А-к пояснив родичам, що не може усиновити дитину, оскільки проти цього заперечує його дружина, а він не наважується піти з нею на конфлікт. Тоді бабуся хлопчика – Ніна Г-к (мати батька), вважаючи доводи А-ка непереконливими, сама подала до суду заяву про усиновлення Олега Г-ка Сергієм А-ком.

Проаналізуйте наведену ситуацію та дайте висновок по справі. Чия згода необхідна для усиновлення дитини?

 

Задача 12.7.

Іван Д-в подав до суду заяву про усиновлення 7-річного сироти Данила Л-ка, що тимчасово знаходиться після смерті батьків у дитячому будинку. У зв'язку з цим суддя у ході підготовки справи до судового розгляду витребував з органу опіки та піклування висновок про обґрунтованість і відповідність усиновлення інтересам дитини.

Через місяць до суду надійшов такий висновок, до якого були додані й інші документи: згода органу опіки та піклування на усиновлення; свідоцтво про народження Д.Л-ка; медичний висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток хлопчика, згода директора дитячого будинку на усиновлення. Проте суддя вимагав від органу опіки та піклування додатково подати також акт обстеження умов життя І. Д-ва та довідку з Ощадбанку за місцем його проживання про наявність та розмір його грошового внеску. Своє рішення суддя пояснив необхідністю ретельного дослідження матеріального становища Д-ва з метою визначення його можливостей щодо гідного виховання та утримання дитини.

Чи обґрунтовані, на Вашу думку, вимоги судді (при відповіді пошліться на конкретні норми закону)? Які документи повинні бути надані усиновлювачем до заяви до суду про усиновлення дитини і до висновку органом опіки та піклування?

 

Задача 12.8.

При розгляді судом справи про усиновлення виявилася неявка до суду з поважних причин працівників районної прокуратури. Це було пов'язано з тим, що прокурор перебував у відпустці, його заступник відбув на нараду в обласну прокуратуру, а помічник прокурора перебував на огляді місця події. У зв'язку з цим представником органу опіки та піклування було заявлено клопотання про залучення до участі у справі слідчого прокуратури, який перебуває на робочому місці і з цього приводу заперечень не висловив.

Яке рішення повинен прийняти суддя за клопотанням представника органу опіки та піклування?

 

Задача 12.9.

До суду надійшла заява від подружжя В-вих про усиновлення малолітньої Таї Р-ної, що залишилася без піклування батьків. При знайомстві з відомостями про осіб В-вих суддею було встановлено, що шість років тому вони були звільнені від обов'язків опікунів свого племінника за неналежне виконання покладених на них законом обов'язків. Пояснюючи цей факт, В-ви вказали, що у них не склалися відносини з племінником внаслідок його неналежної поведінки, тому у них відбувалися сварки, виникла конфліктна ситуація, в результаті чого вони були звільнені від обов'язків опікунів. Винними в цьому В-ви вважали тільки племінника, а себе – зразковими вихователями. Проте суддя відмовив у задоволенні їх заяви про усиновлення, пославшись на те, що раніше В-ви дискредитували себе як вихователі, а тому не можуть стати усиновителями.

Які вимоги висуває закон до особистості усиновителів? Назвіть осіб, які не мають права бути усиновлювачами. Чи правомірна відмова суду подружжю В-вим у задоволенні їх заяви про усиновлення Т. Р-ної?

 

Задача 12.10.

Одинока бездітна громадянка Ю. Д-ва вирішила усиновити дитину і з цією метою прийшла на консультацію до міського відділу у справах дітей. При уточненні відомостей про особу Д-вої було встановлено, що внаслідок захворювання дихальних шляхів вона є інвалідом III групи, проте займається надомною працею і має постійний достатній дохід. У зв'язку з цим інспектором відділу у справах дітей було висловлено сумнів щодо можливості Д-вої за станом здоров'я виконувати обов’язки усиновлювача. Тоді Д-ва звернулася до юридичної консультації з проханням дати правову оцінку проблеми, що виникла.

Яке роз'яснення повинні дати Д-вій у юридичній консультації? Чи перешкоджає захворювання Д-вої усиновленню нею дитини?

 

Задача 12.11.

Через три роки після смерті дружини Андрій Б-н, що мав 13-річну доньку, одружився на 25-річній Ользі В-ній, яка при укладенні шлюбу взяла прізвище чоловіка. Між мачухою та падчеркою склалися хороші відносини, було досягнуто повне взаєморозуміння. Виходячи з цього, через рік після державної реєстрації укладення шлюбу О. Б-на вирішила усиновити дитину свого чоловіка. Однак інспектор служби у справах дітей, куди Б-на звернулися за порадою, заявила, що усиновлення неможливе, оскільки законом забороняється усиновлення, якщо різниця у віці між усиновлювачем та усиновленою дитиною менше 18 років.

Проаналізуйте наведену ситуацію та дайте висновок у справі.

 

Задача 12.12.

Самотні брат і сестра – Антон К-ко (48 років) і Галина К-ко (45 років) – вирішили спільно усиновити дочку, народжену Ганною Ц-ною, і звернулися із заявою до органу опіки та піклування з проханням дати необхідний висновок для суду. У заяві вони пояснили, що в 2004 р. Ц-на залишила дитину у далекої родички і переїхала на постійне місце проживання до м. Хуст, де уклала шлюб. Долею своєї дитини вона не цікавиться, коштів на її утримання не присилає, хоча, за наявними відомостями, матеріально забезпечена добре. К-ки вважають, що для усиновлення ними дочки Ц-ної ніяких перешкод немає і просили орган опіки та піклування дати позитивний висновок про відповідність усиновлення інтересам дитини.

Які умови усиновлення (удочеріння) передбачені законом? Чи може бути здійснено усиновлення (удочеріння) без згоди батьків дитини, зокрема Ц-ної? Які функції виконують органи опіки та піклування у зв'язку з усиновленням (удочерінням)? Чи підлягає задоволенню прохання К-ків? У якому порядку провадиться усиновлення (удочеріння) дитини?

 

Задача 12.13.

Подружжя С-ків подали до суду заяву про усиновлення 11-річного дитини-сироти Микити Х-ка. Спочатку вони не збиралися змінювати прізвище хлопчика, вважаючи це необов'язковим, тому в своїй заяві до суду про усиновлення Микити прохання про зміну прізвища дитині не висловлювали. Проте потім за порадою друзів з метою забезпечення таємниці усиновлення все-таки вирішили присвоїти дитині своє прізвище, про що заявили в судовому засіданні.

Виносячи рішення про усиновлення, суд відмовив їм у присвоєнні дитині нового прізвища. В обґрунтування цього суддя пояснив, що прохання усиновителів про зміну прізвища усиновлюваної дитини повинно попередньо вказуватися в заяві усиновлювачів. Крім того, бажання С-ків змінити прізвище хлопчика при усиновленні виявилося для нього несподіваним. Його згода на можливу зміну його прізвища також не з'ясовувалася.

Дайте правову оцінку судовим рішенням. Як слід було діяти суду в даній ситуації? Чи можливо змінити прізвище усиновленої дитини після винесення судом рішення про усиновлення?

 

Задача 12.14.

В. Н-ва після смерті рідної сестри взяла до себе її 2-річну доньку Богдану. Батько дівчинки не заперечував проти цього. Коли Богдані виповнилося 5 років, Н-ва звернулася до органу опіки та піклування за порадою. Вона дуже прив'язалася до дівчинки, і та кличе її мамою. Батько Богдани за весь цей час ніякої уваги дочці не приділяв, матеріально не допомагав, поїхав в інше місто і одружився. У Н-вої є чоловік, з яким вона перебуває у зареєстрованому шлюбі, але спільно вони не проживають вже понад 4 роки. Н-ва питала, чи зможе вона удочерити дівчинку без згоди її чоловіка, що для цього необхідно та хто має вирішувати це питання?

Яку відповідь Ви б могли дати Н-вій?

 

Задача 12.15.

Подружжям Т-вих в установленому законом порядку була усиновлена дитина, якій було присвоєне їх прізвище. Через деякий час Т-ви переїхали на нове місце проживання та з метою забезпечення таємниці усиновлення подали до органу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про видачу їм нового свідоцтва про народження усиновленої дитини із зазначенням її нового прізвища. В обгрунтування своєї вимоги Т-ви надали необхідні документи про усиновлення дитини. Однак їм було запропоновано направити цю заяву до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем народження дитини або за місцем державної реєстрації усиновлення. Усі прохання Т-вих позитивно вирішити їх заяву були залишені без уваги під приводом відсутності оригіналу записів про народження дитини і про її усиновлення та неможливість вирішення цього питання за новим місцем проживання усиновителів.

Чи правомірні дії працівників органу державної реєстрації актів цивільного стану? Як слід вчинити в даному випадку?

 

Задача 12.16.

Іра Ю-ко, народжена в незареєстрованому шлюбі, була передана матір'ю в дитячий будинок коли дівчинці було 8 місяців. Мати залишила письмову згоду на можливе в майбутньому удочеріння Іри, а сама з виїхала міста. Через два роки дівчинку в установленому законом порядку удочерили подружжя С-ків. Через рік після цього від матері Іри в дитбудинок поштою надійшла заяву про скасування згоди на удочеріння. А ще через рік Ю-ко повернулася до міста і пред'явила позов до суду про скасування удочеріння, вказавши, що вона сама бажає виховувати дочку.

У якій формі дається згода батьків на усиновлення дитини і чи може вона бути відкликана? Чи є підстави для задоволення вимоги Ю-ко? Який порядок усиновлення (удочеріння) дітей, які залишилися без піклування батьків, і перебувають у виховних установах?

 

Задача 12.17.

Неодружена Людмила К-нко вирішила всиновити свого 2-річного племінника Альошу Д-ва (сина її сестри), батьки якого загинули в авіаційній катастрофі. За її заявою судом було винесено в установленому порядку рішення про усиновлення дитини. Клопотання про зміну при усиновленні прізвища дитини К-ко не висувала. Після цього Л. К-ко пред'явила рішення суду за місцем роботи, попросивши на цій підставі надати їй відпустку по догляду за малолітньою дитиною до досягнення нею трьох років, а також призначити щомісячну допомогу на дитину.

Чи правомірні дії Л.К-ко?

 

Задача 12.18.

Юрій та Олена М-ки жили в зареєстрованому шлюбі. У лютому 2000 року чоловік поїхав працювати на Крайню Північ РФ. Перший час листи і грошові перекази від нього надходили регулярно, а з грудня 2001 року від нього перестали приходити звістки. Вжиті дружиною заходи для розшуку чоловіка не дали результатів. У лютому 2006 року М-к рішенням суду був оголошений померлим, а у березні 2006 року О.М-к одружилася з Ігорем Р-ва, який усиновив двох її дітей 7 і 9 років. У квітні 2008 р. Ю.М-к повернувся і зажадав відновлення шлюбу з Оленою, а також скасування усиновлення дітей. Своє тривале мовчання і відсутність він пояснював тим, що перебував у місцях позбавлення волі.

Чи можливе відновлення шлюбу М-ків? За наявності яких підстав може бути проведене скасування усиновлення? Якщо Ю. М-к звернеться до суду з вимогою про скасування усиновлення, чи підлягає вона задоволенню?

 

Задача 12.19.

Григорій В-ко на прохання своєї дружини Тамари П-к усиновив її 5-річного сина, народженого нею у шлюбі з Борисом П-ком. Надалі відносини між В-ком і Т.П-к зіпсувалися. Вона разом із сином Юрою пішла до Бориса і відновила з ним сімейні стосунки. Незабаром Тамара пред'явила позов до В-ка про стягнення аліментів на утримання Юри. Суд, виходячи з того, що В-ко є усиновлювачем дитини, стягнув з нього аліменти, однак останній пред'явив позов про скасування усиновлення, оскільки він фактично позбавлений можливості брати участь у вихованні дитини.

Чи підлягає задоволенню позов В-ка про скасування усиновлення дитини?

 

Задача 12.20.

Прокурор району пред'явив позов до подружжя С-ків про скасування удочеріння ними племінниці Діани. Судом було встановлено, що єдиною причиною удочеріння відповідачами племінниці було прагнення отримати більшу житлову площу у зв'язку зі знесенням будинку, в якому вони проживають. Усиновителі в свою сім'ю Діану не брали, дівчинка продовжувала жити з матір'ю. Суд виніс рішення про скасування удочеріння, вказавши, що воно суперечить інтересам дитини.

Дайте правову оцінку рішення суду. Перелічіть підстави скасування усиновлення. Які правові наслідки скасування усиновлення?

 

Задача 12.21.

І. Т-ко пред'явила позов до С. Т-ка про розірвання шлюбу та скасування удочеріння останнім її дочки, 2001 року народження, оскільки між сторонами склалися неприязні стосунки, які не могли забезпечити нормального виховання дитини. Причиною такої сварки між подружжям стало погане ставлення С. Т-ка до усиновленої дочки: у відносинах з дівчинкою він був грубий, часто бив її, дівчинка його боялася. Суд повністю задовольнив позовні вимоги І. Т-ко і одночасно зобов'язав відповідача виплачувати аліменти на утримання дівчинки до її повноліття.

Чи правильне рішення виніс суд? Хто має право вимагати скасування усиновлення в судовому порядку? Які питання можуть бути вирішені судом при розгляді справи про розірвання шлюбу?

 

Задача 12.22.

Неодружена 15-річна Аліна народила хлопчика Родіона, якого відмовилася взяти з пологового будинку, мотивуючи, тим, що вона сама перебуває на утриманні батьків, які живуть у незадовільних житлових умовах. Алінаа також заявила, що доля дитини її не цікавить. Хлопчик був переданий в будинок дитини.

Через 2,5 місяця після народження Родіона до суду за місцем знаходження будинку дитини подали заяву про її усиновлення подружжя Х-тів, що проживають у ФРН.

Дізнавшись про це, до суду за місцем проживання Аліни звернулася з проханням про усиновлення Родіона також старша одружена сестра Алінии – Таміла А-ва. Суд прийняв її заяву, а потім передав справу до суду за місцем знаходження будинку дитини для спільного розгляду з заявою подружжя Х-тів.

У судовому засіданні Аліна, батьки її і Таміли заперечували проти усиновлення Родіона подружжям Х-тів. Проте суд задовольнив прохання останніх, мотивуючи своє рішення тим, що вони мають комфортабельне житло, високі доходи, тому можуть дати дитині краще утримання, виховання і освіту, а А-ва має своїх трьох дітей, достаток у її родині невеликий, її чоловік бажання усиновити Родіона не висловив.

Як слід вирішити справу? Хто має переважне перед іншими право на усиновлення дитини?

 

Задача 12.23.

18-річний Олег К-ко звернувся до органу опіки та піклування з заявою про скасування усиновлення, про зміну його прізвища на прізвище матері і зміну по-батькові. У заяві він вказав: у віці 9 років він без його згоди був усиновлений вітчимом, який у зв'язку з цим був записаний його батьком в книзі записів народжень і його свідоцтві про народження; після смерті його матері усиновлювач поводився з ним дуже суворо, а тепер відмовляється оплатити навчання Олега у вищому навчальному закладі, хоча цілком міг би це зробити, продавши дачу, придбану за життя матері.

Чи можуть бути задоволені вимоги О. К-ка? Який порядок та підстави скасування усиновлення?

 

Задача 12.24.

28-річний Антон Ю-ч і його 18-річна дружина Ганна вирішили удочерити 4-річну Ніну, що залишилася без піклування батьків. Суд задовольнив це прохання.

Коли Ніні було 7 років, Ю-чи розірвали шлюб. За рішенням суду Ніна була передана на виховання Ганні, а з Антона були стягнуті аліменти на утримання Ніни.

Через рік Ганина одружилася з Романом Х-хом. Через півроку бабуся Ніни, зустрічаючись з онукою, стала помічати, що Ніна худне, має заляканий вигляд, стала заїкатися. Від сусідів бабуся дізналася, що Х-х жорстоко поводиться з Ніною, б'є її, а будучи у нетверезому стані, виганяє в будь-яку погоду з будинку на вулицю; Ганна боїться свого чоловіка і не може захистити Ніну.

Бабуся має намір домогтися: скасування удочеріння Ніни; призначення її самої опікуном Ніни; стягнення з Ганни і Х-ха аліментів на утримання Ніни; отримання нею аліментів з Ю-ча, що виплачуються на утримання Ніни за рішенням суду.

Чи підлягають вимоги бабусі задоволенню?

 

Задача 12.25.

Подружжя Л-вих усиновило дитину, рідним батьком якої був брат Л-ва, який жив в м. Луцьку. У зв`язку з усиновленням, 6-річний хлопчик переїхав на постійне місце проживання до м. Харкова і проживав в сім`ї Л-вих, хоча й підтримував відносини з кровними родичами. За цей час подружжю Л-вих виконкомом були покращені житлові умови (надана двокімнатна квартира). Через сім років після усиновлення помер Л-в. Його дружина звернулась до суду з позовом про визнання усиновлення недійсним, мотивуючи це тим, що у неї з чоловіком наміру дійсно всиновити дитину не було, хоча усиновлення й було належним чином оформлене. Своє бажання оформити усиновлення позивачка пояснила тим, що вони бажали отримати квартиру більшої площі в м. Харкові.

Яким повинне бути рішення суду? Які підстави та наслідки визнання усиновлення недійсним? Хто має право заявити позов про визнання усиновлення недійсним?

 

Задача 12.26.

Д-ва знаходилася у важкому матеріальному стані і погодилася на усиновлення Х-кою її дворічної доньки Аліни. Через рік Д-ва помітила, що дівчинка погано розвивається, худа, має заляканий вигляд. Через сусідів та знайомих вона встановила, що Х-ка жорстоко б'є дитину, погано годує, не займається її вихованням. На підставі цього Д-ва звернулася до суду з заявою про скасування усиновлення та стягнення з Х-кої аліментів.

Яке рішення повинен винести суд? Чи зміниться рішення суду, якщо Х-ка є громадянкою Італії?

 

Задача 12.27.

Р-в та його фактична дружина З-на усиновили трирічного Євгена М-на. Після смерті Р-ва З-на подала клопотання про призначення пенсії Євгену. В процесі розгляду клопотання з'ясувалося, що З-на не була дружиною померлого. Він перебував у зареєстрованому шлюбі з Р-вою, яка на усиновлення Євгена згоди не давала, і також подала клопотання про призначення пенсії після смерті чоловіка. Крім цього, було встановлено, що Євген є онуком З-ної і має батька – Василя М-на. Між тим, Р-в та З-на в клопотанні про усиновлення вказали, що батьки хлопчика відсутні.

На підставі викладених фактів відділ соціального забезпечення звернувся до суду з заявою про скасування усиновлення.

Як слід вирішити справу?

 

Задача 12.28.

Громадянин ФРН І-ц вирішив усиновити малолітню дитину, і в зв`язку з цим звернувся в будинок дитини м. Харкова, в якому знаходяться діти, від яких при народженні відмовились батьки. Адміністрація будинку відмовила йому на тій підставі, що І-ц не є громадянином України.

Чи обґрунтована відмова адміністрації? Який порядок усиновлення дітей, які є громадянами України, іноземцями?

 

Задача 12.29.

Бездітне подружжя М-вих вирішили всиновити дитину. У дитячому будинку, дитину яку їм запропонували, записали як І-в Олексій Петрович, 7 квітня 1997 року народження.

М-ви звернулися до юриста за консультацією: як вони зможуть захистити свої права та права всиновленої ними дитини, якщо мати дитини з часом з`явиться і заявить свої права на неї, або повідомить Олексію, що М-ви не його рідні батьки, оскільки вона сама дала йому прізвище, ім`я та по батькові і пам`ятає дату його народження; і чи зможе вона за цими даними розшукати дитину.

Дайте розгорнуту консультацію.

 

Задача 12.30.

У 2008 році після смерті матері 2-річний Семен Н-к був переданий під опіку дідові по лінії матері, оскільки батько жив в іншому місті, відразу ж після смерті дружини вдруге одружився і взяти дитину в нову сім'ю не захотів. Повернувшись через три роки в місто, де проживав Семен з дідом-опікуном, батько пред'явив до суду позов про повернення йому сина. Він стверджував, що любить його, а відмовився взяти Семена в нову сім'ю на вимогу другої дружини, і згоди на призначення синові опікуна не давав, а крім того, він краще виховає дитину, ніж дід, який не має вищої освіти. Опікун свою відмову повернути дитину батькові мотивував тим, що ним створено всі умови для правильного виховання Семена, який дуже прив'язаний до нього і зовсім не знає батька, не виявляв ні найменшого інтересу до долі дитини і навіть не надавав йому матеріальної допомоги з моменту створення нової сім'ї.

Над якими дітьми, з якою метою і ким встановлюється опіка? Чи підлягає задоволенню позов батька Семена? З урахуванням яких обставин суд вирішуватиме спір між опікуном і батьком дитини?

 

Задача 12.31.

Після загибелі батьків 5-річної львів'янки Ганнусі Б-ко її єдиним родичем виявився брат матері – Микола І-в, що постійно проживав у м. Луганську.

Приїхавши до Львова, М. І-в вирішив взяти на себе обов'язки по вихованню племінниці, проте не звернувся до місцевого органу опіки та піклування, а просто забрав дитину та перевіз до себе у м. Луганськ. Таку поведінку від пояснював тим, що дитині легше буде перенести втрату батьків в іншому оточенні.

Через півроку він все-таки вирішив «узаконити» фактичне виконання обов'язків опікуна.

Куди слід звернутися М.І-ву і яке рішення має прийняти відповідний орган.

 

Задача 12.32.

Після загибелі в автокатастрофі батьків 11-річного Богдана Б-ка його дядько (рідний брат батька) Ігор Б-ко виразив бажання забрати Богдана у свою сім'ю.

І.Б-ко, який проживав в іншому місті і знаходився у тривалому закордонному відрядженні, телеграмою сповістив про свій намір о<
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 388; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.38.49 (0.009 с.)