Практичне заняття за темою «Альтернативні форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне заняття за темою «Альтернативні форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування»Навчальна мета заняття: _________________________________________.

Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Поняття, суб'єкти та зміст договору про патронат.

2. Прийомна сім’я: поняття, особливості створення.

3. Суб’єкти прийомної сім’ї.

4. Зміст Договору про влаштування дітей до прийомної сім’ї.

5. Права та обов'язки прийомних дітей, прийомних батьків та органу опіки та піклування.

6. Припинення діяльності прийомної сім’ї.

7. Поняття дитячого будинку сімейного типу.

8. Суб'єкти дитячого будинку сімейного типу.

9. Зміст Договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу.

10. Права та обов'язки вихованців, батьків-вихователів та органу опіки та піклування.

11. Припинення діяльності дитячого будинку сімейного типу.

Література:

Нормативна:

1. Конвенція про права дитини. Прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20.11.89 р.; набула чинності для України з 27.09.91 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. – № 5. – Ст.35.

2. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. – № 30. – Ст. 142.

3. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13 січня 2005 року // Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 6. – ст.147.

4. Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21 червня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 42. – ст.213.

5. Правила опіки та піклування, затверджені Наказом Державного комітету у справах сім¢ї та молоді України, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров¢я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.99 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 26. – Ст. 1252.

6. Положення про дитячий будинок сімейного типу. Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 564 // Збірник урядових нормативних актів України. – 2002. – № 26. – Ст. 211.

7. Положення про прийомну сім'ю. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 565 // Збірник урядових нормативних актів України. – 2002. – № 26. – Ст.212.

8. Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», затверджений постановою № 81 Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 8.– ст. 293.

Основна:

28.Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 532 с.

29.Научно-практический комментарий Семейного кодекса Украины. – К.: Истина, 2004. – 516 с.

30.Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України. – Х.: Одіссей, 2006. – 552 с.

31.Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар / за ред.. С.Я. Фурси. – К.: Видавництво Фурса С.Я.: КНТ, 2008. – 1248 с.

32.Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / за ред. І.В. Жилінкової. – Х.: Ксилон, 2008. – 855 с.

33.Сімейне право України: Підручн. / За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304 с.

34.Сімейне право України: Підручник / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264 с. Семейное право Украины: учебник / Под ред. Ю.С. Червонного. – Х.: ООО «Одиссей». – 520 с.

35.Дякович М.М. Сімейне право : навч. пос. – К.: Правова єдність, 2009. – 512 с.

36.Гражданское и семейное право: Конспект ответов на зачете и экзамене / С.А. Слипченко, О.И. Смотров, В.А. Кройтор. Учеб. пособие. – Харьков.: Эспада, 2006.

 

Додаткова:

1. Васильев, С. Патронат (история и перспективы возрождения) // Бизнес – информ. – 1995. – №27. – с.9–10

2. Васіна, Г.В. Особливості виховування неповнолітніх дітей за договором патронату //Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності. – 2007. – С.18–19.

3. Євко В.Ю. Дитячий будинок сімейного типу в системі форм улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. Монографія. – Харків, Ксилон, 2010. – 156 с.

4. Євко В.Ю. Патронат як вид влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія Право. – 2008. – № 819. – Вип. 2 (4).

5. Євко В.Ю. Правова природа дитячого будинку сімейного типу // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001. – Спецвипуск. – С. 338–344.

6. Зілковська, Л.М. Недоліки законодавства про патронат над дітьми та шляхи його удосконалення //Держава і право. – 2007. – № 38. – С.381–389.

7. Кузнецов О.М. Патронат над дітьми //Актуальні проблеми цивільного права та процесу. – 2006. – С.75–77.

8. Лазаренко, А.М. Приемная семья и патронат как семейные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей //Право и образование. – 2007. – № 7. – С. 143–150.

9. Михеева, Л. Правовое регулирование патронатного воспитания детей //Российская юстиция. – 2003. – №7. – С.39–41.

10. Мишутинская, О.В. Исторический опыт призрения детей–сирот в России //История государства и права. – 2006. – № 4. – С.13–15.

11. Свіжа О.О. Поняття та ознаки дитячого будинку сімейного типу: сімейно-правовий аспект. – Університетські наукові записки. – 2010. – № 2. – С. 120 – 125.

12. Черновалюк Ю. Ю. Патронат як форма сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за законодавством України // Університетські наукові записки: Науковий часопис Хмельницького університету управління і права. – 2009. – № 1 (29). – С. 134–138.

13. Шаповал Л.І. Правова природа патронату над дітьми у цивільному праві //Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України . – 2005 . – № 2 . – С.105–109.

Практичні завдання

Задача 13.1.

У 2005 році органом опіки та піклування було укладено договір про патронат з Ж-ним щодо малолітнього Т-ва. При черговій перевірці виконання договору патронату з'ясувалося, що відділ державної виконавчої служби примусово реалізував квартиру, яка належала Ж-ну, з метою виконання судового рішення. Внаслідок цього, патронована дитина залишилася без місця проживання. Ж-н відвіз дитину до своєї матері.

Орган опіки та піклування звернувся до суду з позовом до Ж-на про розірвання договору патронату.

Яке рішення повинен прийняти суд?

 

Задача 13.2.

До органу опіки та піклування звернулася К-ва з проханням передати їй на патронатне виховання доньку її померлої сусідки К-ну. В укладенні договору про патронат К-вій було відмовлено на тій підставі, що у 1978 році вона була позбавлена батьківських прав щодо свого сина. Вважаючи рішення органу опіки та піклування незаконним К-ва звернулася з позовом до суду.

Яке рішення повинен прийняти суд?

 

Задача 13.3.

Подружжя Д-ків, які проживають в однокімнатній квартирі загальною площею 42 м2, подали до органу опіки та піклування за місцем свого проживання заяву з проханням дати висновок про можливість бути прийомними батьками. До своєї заяви вони додали довідку з місця роботи (із зазначенням посади та розміру заробітної плати), копію фінансового особового рахунку і виписку з будинкової книги з місця проживання, копію свідоцтва про укладення шлюбу та медичну довідку про стан здоров'я. Через місяць органом опіки та піклування було здійснено обстеження умов проживання Д-на та за його результатами складено акт про неналежні житлово-побутові умови їх проживання, що перешкоджає Д-кам стати прийомними батьками. Крім того, орган опіки та піклування вказав, що заявниками представлені не всі необхідні документи. На цій підставі за заявою Д-ків було складено негативний висновок про їх можливість стати прийомними батьками, у зв'язку з чим їм було відмовлено в підборі дітей для влаштування у прийомну сім'ю. Про прийняте рішення Д-ків було повідомлено через 10 днів після складання висновку.

Дайте правову оцінку рішенням органу опіки та піклування. Які документи повинні бути представлені до органу опіки та піклування особами, які бажають стати прийомними батьками?

 

Задача 13.4.

Овдовілий Г-в, що має двох неповнолітніх дітей, одружився з І-вою, в якої було троє своїх малолітніх дітей і троє дітей, прийнятих на виховання за договором про влаштування дітей до прийомної сім'ї. І-ва з дітьми переїхала в будинок Г-ва, розташований в селі у сусідньому районі.

Г-в та І-ва хочуть взяти в прийомну сім'ю 8-річного Олексія, який разом з 10-річною сестрою перебуває в дитячому будинку. Вони також хочуть, щоб аліменти, що стягуються з позбавленого батьківських прав батька Олексія, і пенсія, призначена Альоші (синові Г-ва) внаслідок смерті годувальника – його матері, перераховувалися на ім'я Іванової. Заяву про це вони мають намір подати голові адміністрації району, на території якого знаходиться дитячий будинок.

Як слід вирішити ці питання? Як вчинити з раніше укладеним договором І-вої про влаштування дітей до прийомної сім'ї та передачу їй трьох дітей після вступу І-вої у шлюб з Г-вим?

 

Задача 13.5.

Органом опіки та піклування і подружжям Р-них був укладений договір про передачу їм на виховання строком на п'ять років позбавлених батьківського піклування малолітніх братів К-вих. У результаті була утворена прийомна сім'я.

Через рік Р-на звернулися до органу опіки та піклування з проханням розірвати зазначений договір, пославшись на незадовільну поведінку дітей, що завдає їм численних неприємностей.

Яке рішення може бути прийняте за заявою Р-ної? Назвіть підстави дострокового розірвання договору про влаштування дитини (дітей) до прийомної сім’ї?

 

Задача 13.6.

Подружжя Б-ких взяли за договором у родину 6 дітей, які залишилися без піклування батьків. При цьому термін, на який кожен з дітей було передано на виховання Б-ким, в договорі не було вказано.

Три прийомних малолітніх брата проживали в приватизованій їхніми батьками 3-кімнатній квартирі, але батьки нещодавно загинули в ДТП, тимчасовий нагляд за дітьми здійснювала стара бабуся, яка дітьми не займалася.

Двоє інших дітей – брат і сестра (відповідно 9 і 11 років) до цього також проживали з батьками в приватному будинку, але були відібрані у них у зв'язку з позбавленням батьківських прав.

Старший з дітей – шістнадцятирічний Борис живе в сім'ї Б-ких як прийомний син вже 5 років і збирається вступити в поточному році до коледжу, що знаходиться в сусідній області.

Які заходи і на захист яких прав прийомних дітей повинні вжити подружжя Б-ких? Чи буде розірваний договір про влаштування до прийомної сім'ї Бориса, якщо він вступить до коледжу? Які права мають прийомні діти? Які права і обов'язки у прийомних батьків?

 

Задача 13.7.

Сім'я М-ків, маючи двох рідних дітей, вирішила взяти в прийомну сім'ю третю дитину. Через рік після того, як прийомна дитина почала жити в їхній сім'ї, органи місцевої влади видали акт, за яким сім'я, що має трьох і більше дітей, може отримати кредит на вигідних для сім'ї умовах для придбання житла. М-ки вирішила подати заяву на отримання кредиту. Але при заповненні документів виникло питання: чи вважається прийомна дитина членом їхньої сім'ї?

Дайте визначення сім'ї. Чи можна родину М-ків віднести до категорії тих сімей, які мають трьох дітей?

Задача 13.8.

До органу опіки та піклування звернувся С-в з проханням передати йому на виховання братів Андрія та Сергія Ш-вих – вихованців дитячого будинку сімейного типу «Сонечко». Він пояснив, що є сусідом сім'ї Ч-вих, які виховують як батьки-вихователі цього будинку шістьох дітей віком від семи до шістнадцяти років.

За словами С-ва, Ч-ви, пропагуючи нову систему виховання, жорстоко знущаються над дітьми, заставляють з ранньої весни до пізньої осені ходити у літньому одязі, примушують їх важко працювати тощо.

С-ву дуже сподобалися брати Ш-ви, між ними склалися приязні стосунки. Діти також хочуть проживати з ним, однак бояться висловити своє бажання, побоюючись покарання з боку Ч-вих.

Дайте юридичний аналіз наведеної ситуації. Які підстави припинення діяльності дитячого будинку сімейного типу? Які права та обов’язки мають вихованці дитячого будинку сімейного типу?
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 404; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.38.49 (0.005 с.)