Тема 2. Шлюб. Недійсність шлюбу 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Тема 2. Шлюб. Недійсність шлюбу1. Поняття, правова природа та ознаки шлюбу.

2. Умови укладення шлюбу. Досягнення шлюбного віку, наявність вільної згоди та відсутність перешкод до укладення шлюбу.

3. Державна реєстрація шлюбу. Медичне обстеження наречених. Правові наслідки відмови від укладення шлюбу.

4. Поняття та правова природа недійсності шлюбу.

5. Підстави та порядок визнання (підтвердження) недійсності шлюбу.

5.1. Порядок анулювання актового запису про шлюб державними органами реєстрації актів цивільного стану.

5.2. Судовий порядок визнання шлюбу недійсним.

5.3. Момент, з якого шлюб є недійсним. Санація недійсного шлюбу.

5. Правові наслідки недійсності шлюбу: загальні та особливі.

5. Неукладений шлюб.

І. НОРМАТИВНІ АКТИ:

Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 року // Офіційний Вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 року (дата набуття чинності для України – 23.03.1976 року) // Вісник Конституційного Суду України. – 2007. – № 11.

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року № 1618-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40–42. – Ст. 492.

Про органи реєстрації актів громадянського стану: Закон України від 24.12.1993 року № 3807-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 14.

Про затвердження Порядку здійснення добровільного медичного обстеження наречених: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 року № 1740 // Офіційний Вісник України. – 2002. – № 47. – Ст. 2128.

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 року № 1064 // Офіційний Вісник України. – 2007. – № 65. – Ст. 2516.

Про затвердження Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення, анулювання актових записів цивільного стану: Наказ Міністерства юстиції України від 26.09.2002 року № 86/5 (у редакції наказу від 10.12.2007 року № 1227/5) // Офіційний Вісник України. – 2007. – № 95. – Ст. 3475.

Про затвердження Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні: Наказ Міністерства юстиції України від 18.10.2000 року № 52/5 (у редакції наказу від 22.11.2007 року № 1154/5) // Офіційний Вісник України. – 2007. – № 90. – Ст. 3320.

ІІ. СУДОВА ПРАКТИКА:

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Служби безпеки України, Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, Міністерства фінансів України щодо офіційного тлумачення положень пункту 6 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», частин четвертої і п’ятої статті 22 Закону України «Про міліцію» та частини шостої статті 22 Закону України «Про пожежну безпеку» (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї») № 5-рп/99 від 03.06.1999 року // Офіційний Вісник України. – 1999. – № 24.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21.12.2007 року «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 1.

Застосування судами сімейного законодавства України // Вісник
Верховного Суду України. – 2003. – № 1.

ІІ. ЛІТЕРАТУРА:

Антокольская М. В. Семейное право: учебник [изд. 2-е, перераб. и доп.] / М. В. Антокольская. – М.: Юристъ, 2003. – 333 с.

Бикова О. Ю. Інститут заручин за Сімейним кодексом України / Молодь у юридичній науці: зб. тез доповідей Міжнар. наук. конф. [«Другі осінні юридичні читання»] / О. Ю. Бикова. – Хмельницький: Вид-во ХІУП, 2003.

Бикова С. Представництво інтересів заявника у справах про надання права на шлюб / С. Бикова, Т. Федосєєва // Право України. – 2008. - № 6.

Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) / пер. с франц. В. Захватаев / отв. ред. А. Довгерт. – К.: Истина, 2006. – 1008 с.

Гражданское уложение Германии / науч. редакторы А. Л. Маковский и др., пер. с нем. – [2-е изд., доп.]. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 816 с.

Дністрянський С. Заручини в австрійським праві. Габілітаційний виклад, виголошений у Львові дня 26 січня 1899 р. / Дністрянський С. – Львів: НТШ, 1899. – 23 с. – Відбитка з «Правничого Вісника».

Дністрянський С. Нові причинки до теорії заручин в новітнім праві / Дністрянський С. – Львів: НТШ, 1905. – 87 с. – Відбитка з «Правничого Вісника»

Дністрянський С. Право подружнє / Дністрянський С. – Львів: Кружок Правників, 1900. – 196 с.

Дністрянський С. Право родинне після викладів проф. д-ра С. Дністрянського / Дністрянський С. – Львів: Кружок Правників, 1901. – 648 с.

Жилінкова І. В. Інститут заручин: далеке минуле і найближче майбутнє / І. В. Жилінкова // Вісник Академії правових наук України. – № 27.

Лепех С. Недійсність та розірвання шлюбу за сімейним законодавством України = Lepekh S. Annulment and Dissolution of Marriage in Ukrainian Family Law / S. Lepekh // Selected Problems in the Area of Family Law and Civil Status Registration. – Lublin, 2007.

Матвеева Н. А. Сравнительное брачное право России, Украины и Беларуси: учеб. пособ. / Н. А. Матвеева. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 216 с.

Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / за ред. Ю. С. Червоного. – К.: Істина, 2003. – 464 с.

Нечаева А. М. Семейное право: актуальные проблемы теории и практики / А. М. Нечаева. – М.: Юрайт-Издат, 2007. – 280 с.

Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / под ред. П. В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2006. – 557 с.

Ромовська З. В. Українське сімейне право: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / З. В. Ромовська. – К.: Правова єдність, 2009. – 500 с.

Ромовская З. В. Защита в советском семейном праве / З. В. Ромовская. – Львов: Вища школа, 1985. – 180 с.

Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / за заг. ред. С. Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2008. – 1248 с.

Тарусина Н. Н. Семейное право: учеб. пособ. / Н. Н. Тарусина. – Москва: «Проспект», 2001. – 144 с.

Фурса С. Поняття сім’ї, родини і фактичних шлюбних відносин / С. Фурса, Л. Драгнєвіч // Юридична Україна. – 2003. – № 1.

ЗАВДАННЯ

І. Складіть проекти

- заяви про надання права на шлюб;

- заяви про анулювання актового запису про шлюб;

- позовної заяви про визнання шлюбу недійсним;

- позовної заяви про застосування правових наслідків недійсного шлюбу;

ЗАДАЧА 1. Сорокін та Потапова подали заяву до органу РАЦСу про реєстрацію шлюбу. Цього ж дня батьки Потапової домовились із Сорокіним, що витрати на приготування до весілля беруть на себе. Також вони придбали квитки для весільної подорожі молодят. Однак, в день реєстрації шлюбу Сорокін не з’явився. Батьки Потапової зажадали від нього відшкодування матеріальних витрат та моральної шкоди. Сорокін не погодився і відповів, що витрати по приготуванню до весілля вони прийняли на себе добровільно, а заручини не є підставою виникнення ані сімейних, ані цивільних відносин між ними.

Потапові звернулись до адвоката з проханням пояснити, чи виникли між ними та Сорокіним зобов’язання. Дайте юридичну оцінку ситуації.

ЗАДАЧА 2. Богданов та Окунева подали заяву на реєстрацію шлюбу, яка мала бути проведена 20 квітня. Однак 10 квітня Богданов потрапив в автомобільну катастрофу. У зв’язку з цим за заявою Окуневої реєстрація шлюбу була перенесена на 12 квітня. Коли працівник органу РАЦСу прибув до лікарні Богданов не розмовляв, на запитання не реагував. За наполяганням Окуневої, яка була вагітною, шлюб було зареєстровано.

Дайте юридичну оцінку ситуації.

 

ЗАДАЧА 3. 16-річний Андріїв подав до суду заяву про надання йому права на шлюб з 19-річною Юліановою у зв’язку з її вагітністю. Батьки Андріїва надіслали суду свої заперечення щодо цього.

Проаналізуйте ситуацію. Чи обов’язково має бути присутня Юліанова під час розгляду цієї справи судом? Чи мають юридичне значення заперечення батьків Андріїва? Чи має вказуватись у рішенні суду, з ким саме заявнику надається право на шлюб?

 

ЗАДАЧА 4. Натова та Попов зареєстрували шлюб. Через два роки, навчаючись у ВУЗІ в іншому місті, Попов познайомився з Онишко і теж зареєстрував з нею шлюб. Ще через рік Натова народила дитину. Оскільки Попов матеріально не допомагав, вона звернулась до суду з позовом про стягнення аліментів на утримання дитини.

Натомість Онишко звернулась із заявою до РАЦСу за місцем свого проживання про анулювання актового запису про шлюб Попова та Натової, зазначивши, що вони фактично припинили шлюбні відносини і їх шлюб уже три роки є недійсним.

Дайте юридичну оцінку ситуації.

ЗАДАЧА 5. Соловій та Романів зареєстрували шлюб. Через деякий час Соловій дізнався, що дружина має двох дітей від попереднього шлюбу. Соловій звернувся до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним за підставою відсутності його вільної згоди на укладення шлюбу з Романів.

Проаналізуйте ситуацію.

 

ЗАДАЧА 6. Таврій зареєстрував шлюб зі Солодченко. Через рік він звернувся до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним за підставою його фіктивності. Свої позовні вимоги він мотивував тим, що Солодченко уклала шлюб з корисливих мотивів. Зокрема, вона не бажає працювати і вимагає від Таврія її повного утримання. Народження дитини Солодченко теж не бажає.

Вирішіть спір.

 

ЗАДАЧА 7. Зареєструвавши шлюб, через деякий час Костюк з'ясувала, що до реєстрації шлюбу її чоловік спільно проживав з іншою жінкою, має з нею спільних малолітніх дітей. Вона звернулась до органу РАЦСу із заявою про анулювання актового запису про її шлюб з Костюком.

Які дії має вчинити орган РАЦСу?

 

ЗАДАЧА 8. Віктюк та Миронова подали до РАЦСу заяву про реєстрацію шлюбу. На другий день до працівника РАЦСу звернулась Генералова з проханням не реєструвати шлюбу між Віктюком та Мироновою, оскільки вона з Віктюком уже п’ять років проживає однією сім’єю, але без реєстрації шлюбу, у них є двоє спільних дітей.

Які дії має вчинити орган РАЦСу?

 

ЗАДАЧА 9. Пилипова звернулась до органу РАЦСу із заявою про реєстрацію шлюбу із Степановим, який на даний час перебуває в іншому місті. Пилипова пояснила, що Степанов не може особисто з’явитись і представила складену ним заяву, засвідчену його начальником за місцем праці. Крім того, Пилипова зазначила, що до цього моменту вона уже два роки проживала зі Степановим однією сім’єю і вони мають сина, а тому вона просить провести реєстрацію шлюбу через два тижні, а не через місяць.

Які дії має вчинити орган РАЦСу?

 

ЗАДАЧА 10. При поданні заяви про реєстрацію шлюбу з Ковальською Денисов зазначив, що його попередній шлюб з Климко уже розірвано, однак, він забув документи про це. Працівник органу РАЦСу заяву прийняла, але просила принести свідоцтво про розірвання попереднього шлюбу. Через місяць, коли наречені з’явились для реєстрації шлюбу, Денисов представив копію рішення суду про розірвання шлюбу, яке вступило в законну силу 23.12.2003 року, і пояснив, що саме розірвання шлюбу в органах РАЦСу він не реєстрував.

Які дії має вчинити орган РАЦСу?

 

ЗАДАЧА 11. Студентка Антонова після тривалої переписки погодилась вийти заміж за Шеремету, який був засуджений до позбавлення волі і перебував у колонії. Для цього вона заповнила бланк заяви про реєстрацію шлюбу, свій підпис завірила в інституті за місцем свого навчання, і надіслала цю заяву за місцем відбування покарання Шеремети. Начальник виправної установи Биков, розглянувши це звернення відмовився надати бланк такої ж заяви Шереметі і надав Антоновій відповідь, що дані про неї у поданій заяві мають бути засвідчені працівником місцевого органу РАЦСу за місцем її проживання. Антонова звернулась до адвоката з проханням підготувати скаргу на дії Бикова.

Дайте юридичну консультацію.

 

ЗАДАЧА 12. Після реєстрації шлюбу під час шлюбної подорожі Майданов з’ясував, що його дружина Лозова страждає на епілепсію, до того ж не може народити дитину. Лозова пояснила, що чоловік до укладення шлюбу ніколи не цікавився станом її здоров’я, ніколи не казав, що хоче мати дітей. Однак, Майданов вирішив припинити ці стосунки.

Дайте юридичну консультацію.

 

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення поняття шлюбу та розкрийте його ознаки.

2. Назвіть умови укладення шлюбу.

3. Який шлюбний вік встановлений в Україні для чоловіків та жінок? Чи має правове значення різниця у віці між нареченими? В якому порядку особі може бути надано право на шлюб до досягнення нею шлюбного віку?

4. Яка згода на укладення шлюбу вважається вільною?

5. Які є перешкоди до укладення шлюбу?

6. Розкрийте порядок державної реєстрації шлюбу. Якими нормативно-правовими актами треба керуватися? Чи визнається релігійний обряд шлюбу в Україні? Чи допускається подання заяви про реєстрацію шлюбу, реєстрація шлюбу через представника? Чи є обов’язковим медичне обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу? Після спливу якого строку від дня подання нареченими заяви відбувається реєстрація шлюбу? Чи може він бути скорочений або продовжений?

7. Які правові наслідки відмови наречених від реєстрації шлюбу?

8. Дайте визначення поняття недійсності шлюбу.

9. Назвіть обставини, за наявності яких шлюб є недійсним, шлюб визнається судом недійсним, шлюб може бути визнаний недійсним?

10. В якому порядку підтверджується недійсність шлюбу державними органами реєстрації актів цивільного стану, шлюб визнається недійсним судом?

11. З якого моменту шлюб є недійсним?

12. Які є загальні правові наслідки недійсності шлюбу?

13. Які є особливі правові наслідки недійсності шлюбу?

14. Чим відрізняються недійсний та неукладений шлюб?

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 435; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.207.90 (0.028 с.)