КИЇВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ МВСМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КИЇВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ МВСКафедра адміністративного права та управління в ОВС

Примірник № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуючий кафедрою адміністративного права та управління в ОВС

д.ю.н. С.Г. Стеценко

 

“ ___” ___________ 2005 року

 

Тільки для викладачів

 

ЛЕКЦІЯ

з навчальної дисципліни “Митне право України”

 

Тема № 5 “МИТНИЙ КОНТРОЛЬ”

 

 

Лекцію підготувала:

Кандидат юридичних наук, доцент

підполковник міліції Золотарьова Н.І.

 

 

ОБГОВОРЕНО

на засіданні кафедри адміністративного

права та управління в ОВС

“___” ___________ 2005 року

Протокол № _____

 

 

К И Ї В – 2 0 0 5


Митний контроль та його місце в системі контролю

 

Відповідно до ч.15 ст. 1 МК України митний контроль розгля­дається як сукупність заходів, що здійснюються митними органа­ми у межах своєї компетенції з метою забезпечення дотримання норми митного законодавства, положень міжнародних договорів. Іншими словами, митний контроль — здійснення митними органами України спеціальний дій, спрямованих на дотримання юридични­ми і фізичними особами митного законодавства України, міжнародних угод України та правил, які регулюють порядок ввезення, вивезення чи транзиту вантажів, транспортних засобів, валюти.

Варто відзначити, що в новому МК України норми про контроль розміщені в різних розділах і главах. Такий дезінтеграційний підхід спричинений необхідністю виділення особливостей правового механізму регулювання залежно від об'єкта контролю.

Відповідно до ст. 40 МК України митному контролю підлягають усі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України. Такий контроль передбачає проведення митними органами мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення дотримання законодавства України з питань митної справи. Обсяг таких процедур та порядок їх застосування визначаються МК, інши­ми нормативно-правовими актами України, а також міжнародними договорами України.

Митний контроль товарів, транспортних засобів перевізників у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється цілодобово та відповідно до Типових технологічних схем пропус­ку через державний кордон України автомобільних, водних, залізнич­них та повітряних транспортних засобів перевізників, що затверджу­ються Кабінетом Міністрів України.

Митний контроль здійснюється з метою забезпечення дотри­маннядержавними органами, підприємствами та їх посадовими особами, громадянами і іншими фізичними особами порядку пе­реміщення через митну територіюУкраїни товарів і транспорт­них засобів. Окрім цього, є й конкретні завдання митного контро­лю: виявлення за допомогою різних форм контролю відповідності проведених митних операцій і дій митному законодавству, дотри­мання фізичними й юридичними особами встановлених митних процедур та правил при переміщенні товарів і предметів через митний кордон, захист економічних інтересів України, запобіган­ня розповсюдженню зброї, наркотиків, захист екологічної безпеки.

Основні функції митного контролю:

— забезпечення дотримання митного законодавства;

— вживання заходів щодо захисту законних прав й інтересів фізичних та юридичних осіб при здійсненні митної справи;

— забезпечення економічної безпеки України;

— здійснення валютного контролю;

— стягнення мита, податків та інших митних платежів;

— забезпечення дозвільного порядку переміщення товарів і предметів, транспортних засобів через митний кордон України;

— участь у розробці заходів економічної політики при перемі­щенні товарів через митний кордон;

— здійснення та удосконалення митного контролю та митного оформлення, створення умов, які б сприяли збільшенню товарообігу через митний кордон;

— запобігання проникненню на територію і ринок України низь­коякісних товарів, екологічно небезпечних речовин, вірусів чи культур;

— співробітництво з митними органами інших держав. Таким чином, митний контроль є вагомим засобом реалізації

митної політики держави.

 

Види митного контролю

 

Залежно від предмета прийнято розрізняти загальний і спеціальні види митного контролю. Загальний митний контроль залежно від конкретного предмета можна поділити на митний контроль то­варів і митний контроль транспортних засобів.

Залежно від напрямку переміщення товарів прийнято розрізня­ти митний контроль імпортних, експортних і транзитних товарів.

Відповідно імпортний контроль здійснюється щодо товарів, які вво­зяться на територію України, експортний — щодо товарів, які вивозяться з України, а транзитний — щодо товарів, які перемі­щаються митною територією України.

Залежно від характеристик товарів, які зумовлюють особли­вості митного контролю, виділяють підвиди митного контролю товарів: митний контроль ручної поклажі та контроль багажу як такого, що супроводжується, так і такого, що не супрово­джується.

Митний контроль транспортних засобів визначається їх видом. Відповідно розрізняють:

— митний контроль автотранспортних засобів;

— митний контроль повітряних суден;

— митний контроль залізничних засобів;

— митний контроль річкових суден;

— митний контроль морських суден;

— митний контроль трубопровідного транспорту і електромереж. Залежно від виду й характеру співробітництва митних органів

країн сусідів виділяють такі різновиди митного контролю:

— односторонній митний контроль. Такий контроль проводиться тільки однією стороною, як правило, до перетинання митного кор­дону. Митні органи однієї сторони довіряють іншій стороні і по­вторного митного контролю не проводять. Така система контролю ще називається спрощеною;

— двосторонній митний контроль, який відповідно самостійно проводиться митницями двох країн;

— спільний митний контроль, який проводиться одночасно митними органами двох країн.

Окрім цього, розрізняють однократний митний контроль і повтор­ний митний контроль. Такий контроль здійснюється, як правило, щодо транспортних засобів або товарів, коли у митних органів є до­статньо для цього підстав. Однократний митний контроль прово­диться в тому разі, коли митний кордон перетинається в одному напрямку, а повторний — у тому разі, коли протягом короткого періоду транспортні засоби перетинають митний кордон двічі.

Під час проведення митного контролю митні органи самостій­но визначають форму та обсяг контролю, достатнього для забезпе­чення дотримання законодавства України з питань митної справи та міжнародних договорів України.

 

Форми митного контролю

 

Митний контроль здійснюється у формах, що передбачені ст. 41 МК України, де встановлено, що митний контроль здійснюється службовими особами митниці шляхом:

1) перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю;

2) митного огляду (огляду та переогляду товарів і транспортних засобів, особистого огляду громадян);

3) обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

4) усного опитування громадян та посадових осіб підприємств;

5) перевірки системи звітності та обліку товарів, що переміщу­ються через митний кордон України, а також своєчасності, досто­вірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів, які від­повідно до законів справляються при переміщенні товарів через митний кордон України;

6) огляду територій та приміщень складів тимчасового збері­гання, митних ліцензійних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться товари і транс­портні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи законом;

7) в інших формах, передбачених митним законодавством. Залежно від форми митного контролю виділяють:

— перевірку необхідних для досягнення мети такого контролю документів на товари та транспортні засоби (документальний ко­нтроль). Документальний митний контроль здійснюється шляхом перевірки документів на товари і транспортні засоби. При цьому вивчаються документи з метою встановлення їх відповідності вста­новленим вимогам. Як правило, документальний контроль передує огляду товарів і транспортних засобів. Самі документи можна поді­лити на транспортні, торгові, митні та інші, що необхідні для мит­ного контролю;

— огляд товарів і транспортних засобів (фактичний контроль);

— догляд товарів і транспортних засобів (фактичний контроль). Догляд — адміністративний захід, що полягає у фактичній пере­вірці товарів і транспортних засобів з метою встановлення закон­ності їх переміщення через митний кордон, попередження ввезення заборонених предметів, виявлення таємного переміщення товарів, визначення найменування товарів, їх кількості та ціни. Догляд має

на меті такі завдання: встановлення законності переміщення через митний кордон об'єктів митного контролю; виявлення товарів і транспортних засобів без документів; виявлення товарів, які за­боронені для ввезення чи вивезення, а також товарів, які перемі­щуються у спеціальному порядку (культурні цінності); встановлення тарифного найменування товару, його ціни, кількості і якості[28];

— передогляд транспортних засобів та інших предметів може про­водитися за наявності підстав вважати, що переміщувані через мит­ний кордон транспортні засоби, товари та інші предмети містять контрабанду або є самі контрабандою. Догляд та передогляд проводиться в присутності представника власника товарів і транспортних засобів.

Митний догляд може здійснюватися в таких видах:

— ідентифікаційний догляд, який здійснюється у спрощеному порядку з метою встановлення фактичної відповідності товарів їх опису і кількості, яка заявлена декларантом. Також визначається країна походження товарів та інші їх якості;

— догляд із переліком кількості вантажних місць без їх розпе­чатування, з вибірковим розпечатуванням чи розпечатуванням всіх вантажних місць;

— догляд із вимірюванням і визначенням характеристик товарів і взяттям проб й зразків чи без них;

— догляд, який спрямований на виявлення тайників та контра­банди.

Залежно від організації контролю за місцем його проведення прийнято розрізняти:

— контроль, який здійснюється по прибуттю товарів і транс­портних засобів в митний орган;

— суцільний митний контроль із застосуванням всіх його форм, що передбачаються митним законодавством, за винятком випадків звільнення від митного контролю;

— вибірковий митний контроль, який полягає у застосуванні ви­біркових методів перевірки. Перевіряється не весь товар, а лише його зразки.

У той же час чинним законодавством встановлено перелік то­варів, що в обов'язковому порядку підлягають митному догляду. До них належать:

— товари, що підлягають обкладенню акцизним податком чи приближені до таких в описовій частині;

— товари, які підлягають обкладенню митом;

— товари, які підлягають під нетарифне регулювання;

— товари, що близькі за правовим режимом до товарів, які об­кладаються митом чи підлягають під нетарифне регулювання, і коли не можна обійтися без догляду;

— щодо тих товарів, стосовно яких надійшла достатня для про­ведення перевірки оперативна інформація.

Крім зазначених форм контролю, застосовується також облік товарів і транспортних засобів. Звертається увага на товари і транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон, які розміщуються на митних складах, які перевозяться митними перевізниками. Такий облік здійснюється шляхом ведення різних реєстраційних книг і журналів.

Значна увага приділяється усному опитуванню фізичних осіб і представників юридичних осіб посадовими особами митних ор­ганів. Усне декларування здійснюється у передбачених чинним за­конодавством випадках при переміщенні через митний кордон осо­бистих речей.

Перевірка обліку і звітності проводиться стосовно товарів і транс­портних засобів, що знаходяться на митних складах чи вільних митних складах. Практикується інвентаризація товарів і транспортних засобів, які зберігаються на митному складі.

Ідентифікація як форма митного контролю здійснюється шляхом пломбування, опечатування, нанесення цифрових та інших позна­чень, ідентифікаційних знаків, прославленням штампів, взяттям проб і зразків, опису товарів і транспортних засобів, складенням креслень, фотографуванням, ілюстрацією, використанням товаросупровідної та іншої документації та іншими засобами ідентифікації. Митними органами можуть бути ідентифіковані: транспортні засоби, приміщення та інші місця знаходження товарів і транспортних засобів, що підля­гають митному контролю, місця здійснення контролю, товари і транс­портні засоби, які знаходяться під митним контролем.

При проведенні митного контролю застосовуються різноманітні технічні засоби, які сприяють якості та спрощенню процедури ми­тного контролю. З метою недопущення перевезення через митний кордон наркотиків широко використовуються собаки. У практичній діяльності всі види та форми митного контролю тісно переплітаються.

До форм контролю також належать спостерігання, обстеження, аналіз, розробка прогнозів та інше. Так, спостереження за реакці­єю фізичної особи на митну обстановку чи здійснювані митними органами дії дають змогу виявити неадекватні реакції підконтроль­них і по них виявити припущені порушення. Обстеженню підда­ються транспортні засоби, наприклад, пасажирські вагони. У ре­зультаті вдається виявити контрабанду. Аналіз типових порушень митних правил дозволяє підвищити ефективність митного контролю та суттєво скоротити час на його проведення.

Особливої уваги заслуговує догляд та передогляд речей. Він проводиться також за наявності підстав вважати, що громадянин переміщує через митний кордон України предмети, які підлягають контролю відповідно до чинного законодавства. Це перш за все товари, які підлягають санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному і екологічному контролю.

З метою попередження переміщення через митний кордон пред­метів, які відповідно до чинного законодавства заборонені до транзиту, догляду і передогляду підлягають речі громадян, їх до­гляд (передогляд) проводиться у присутності громадянина чи упо­вноваженої ним особи в разі:

— якщо є підстави вважати, що несупроводжуваний багаж мі­стить предмети, які загрожують життю та здоров'ю людей, тваринам і рослинам, або можуть заподіяти шкоду фізичним і юридичним особам;

— якщо громадянин або його представник не з'являються протягом місяця з дня надходження речей у несупроводжуваний багаж;

— при пересиланні речей у міжнародному поштовому сполученні;

— при залишенні на території України речей з порушенням зо­бов'язання про їх транзит через територію України.

Операції з товарами та іншими предметами, що знаходяться під митним контролем на вимогу митних органів, включають наванта­ження, розвантаження, перевантаження, усунення пошкодження упаковки, упаковку чи переупаковку товарів та інших предметів, які підлягають митному оформленню. Власники чи їх уповноважені особи повинні відкривати приміщення, ємності, та інші місця, в яких можуть знаходитися товари і предмети.

Варто зазначити, що навантаження, вивантаження й переванта­ження, виправлення пошкоджень упаковки, її розпечатування упа­ковка й переупаковка товарів і предметів, щодо яких митне офор­млення не було закінчене, а також зміна ідентифікаційних знаків чи маркування, нанесених на ці предмети чи їх упаковку, може проводитися лише з дозволу митниці.

Вказані операції проводяться за рахунок фізичних і юридичних осіб, які переміщують зазначені товари і предмети через митний кордон.

Товари і транспортні засоби перебувають під митним контролем з моменту його початку і до закінчення згідно з заявленим митним режимом. У разі ввезення на митну територію України товарів і транспортних засобів митний контроль розпочинається з моменту перетинання ними митного кордону України. У разі вивезення за межі митної території України митний контроль розпочинається з моме­нту пред'явлення товарів і транспортних засобів для митного офо­рмлення та їх декларування в установленому порядку.

Тривалість перебування товарів і транспортних засобів під мит­ним контролем на території зони митного контролю у пункті про­пуску на митному кордону України встановлюється відповідно до технологічної схеми пропуску через митний кордон осіб, товарів і транспортних засобів. Митний контроль закінчується:

у разі ввезення на митну територію України — після здійснен­ня у повному обсязі митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

у разі вивезення за межі митної території України — після здій­снення у повному обсязі митного оформлення товарів і транспор­тних засобів та перетинання ними митного кордону України, за винятком митних режимів, які передбачають перебування під мит­ним контролем протягом усього часу дії митного режиму.

 

Зони митного контролю

 

Відповідно до ст. 48 МК України митний контроль здійснюєть­ся в пунктах пропуску через митний кордон України. З метою забез­печення здійснення митними органами митного контролю за това­рами та транспортними засобами, що переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов'язаних з виявленням, попередженням та припиненням контрабанди та порушень митного законодавства в пунктах пропуску на митному кордоні України, в межах прикордонної смуги на державному кордоні, у морських і річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях, на терито­ріях підприємств, спеціальних митних зон, а також в інших місцях, визначених митними органами, створюються зони митного конт­ролю.

Згідно з ч.8 ст. 1 МК зона митного контролю — місце, визна­чене митними органами у пунктах пропуску через митний кордон

України або у інших місцях митної території України, в межах якого митні органи здійснюють митні процедури[29]. Це, як правило; територія, що прилягає до митного кордону в місцях його перетинання товара­ми і транспортними засобами, в місцях знаходження митних і віль­них митних складів, на території магазинів безмитної торгівлі, а та­кож в інших місцях митного оформлення і контролю. Таким чином, зони митного контролю — спеціально виділені та означені місця, що призначені для зберігання товарів і транспортних засобів, а також про­ведення з ними вантажних та інших операцій під митним контролем.

Порядок створення зон митного контролю, їх межі, режим їх функціонування визначаються Кабінетом Міністрів України. Зони митного контролю в межах пунктів пропуску через державний кордон створюються уповноваженим центральним органом вико­навчої влади з питань митної справи за погодженням з уповнова­женим органом центральної виконавчої влади з питань охорони державного кордону України. У більшій мірі у зонах митного контролю, створених в межах пунктів пропуску на митному кор­доні, споруди та об'єкти інфраструктури, що належать іншим органам, уповноваженим здійснювати види контролю, зазначені у МК, розміщуються з дозволу спеціально уповноваженого цент­рального органу виконавчої влади в галузі митної справи та з пи­тань охорони державного кордону України. Порядок надання таких дозволів визначається Кабінетом Міністрів України.

На територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають това­ри та інші предмети під митним контролем, митний орган визначає території зон митного контролю за умови виконання підприємством вимог, що забезпечують здійснення митного контролю у повному обсязі. При цьому переміщення товарів та інших предметів на території зони митного контролю чи за її межі контролюється митницею.

Якщо товари і транспортні засоби прибувають в години, коли митний орган не працює, то вони повинні бути поміщені на мит­ний склад. На митному складі створюються відповідні умови для проведення митного контролю. Власники складів повинні:

— виключити можливість вилучення товарів поза митним кон­тролем;

— не ускладнювати здійснення митного контролю і не втруча­тись в дії контролерів;

— дотримуватися умов ліцензії на створення митного складу і виконувати вимоги митних органів, надавати їм безоплатно приміщення, обладнання і засоби зв'язку для здійснення митного контролю і митного оформлення;

— вести облік товарів, що зберігаються на митному складі, і надавати митним органам звітність про них.

На практиці в зонах митного контролю, що створені в пунктах міжнародних пасажирських перевезень, з метою швидкого пропускан­ня пасажирів через митний кордон може проводитися двоканальний митний контроль за системою «зеленого» і «червоного» коридорів. Організація такого пропускання ґрунтується на знанні пасажирами вимог митного законодавства та правил митного оформлення. «Зе­леним» коридором, як правило, користуються ті пасажири, що мають при собі товари, які можуть бути оформлені безмитне та без отри­мання спеціальних дозволів. Інші пасажири проходять через «че­рвоний» коридор із заповненням та поданням митних декларацій. Втім така організація пропуску пасажирів через митний кордон України в разі необхідності не виключає можливості здійснення повного чи вибіркового контролю.

 

Здійснення митного контролю

 

Здійснення митного контролю — виключна прерогатива митних органів і одне з їхніх завдань. З одного боку контроль полягає у пе­ревірці достовірності заявлених даних, а з другого — у виявленні прихованих від митних органів порушень. З цією метою митні ор­гани вправі у примусовому порядку зупиняти і повертати в зони ми­тного контролю транспортні засоби та громадян, які без дозволу митних органів увійшли із зони митного контролю на митну тери­торію України, а також морські та річкові судна, які без дозволу митних органів вийшли із зони митного контролю за межі митної території України і не перебувають у територіальних водах інших держав. Перелік примусових заходів, а також порядок їх застосу­вання встановлюється МК України та іншими законами України. Контроль власне полягає у співставленні заявлених декларантом Даних про товар, предмети, транспортний засіб із фактичними. Тому відправною позицією для здійснення митного контролю є саме подані документи. Відповідно до ст. 56 МК України для здійснення мит­ного контролю подаються митному органові необхідні документи:

1) при перетинанні товарами і транспортними засобами митного кордону України;

2) при декларування товарів і транспортних засобів;

3) при повідомленні митного органу про намір здійснити пере­міщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;

4) при здійсненні митними органами інших контрольних фун­кцій відповідно до митного законодавства.

Процедура митного контролю умовно проходить у п’ять етапів. На першому проводиться формально-логічний контроль заявлених у документах відомостей з використанням комп'ютер­них програм. Також перевіряється правильність заповнення товар­но-транспортних документів на відповідність вказаних у них даних положенням контракту та іншим документам.

На другому етапі здійснюється перевірка правомірності проведених платіжно-розрахункових операцій в іноземній валюті вказаними в декларації банківськими установами, дотримання учасниками зов­нішньоекономічної діяльності валютного законодавства. Одночасно, за наявності, перевіряється паспорт зовнішньоекономічної угоди.

На третьому етапі перевіряється правильність обчислення митних платежів та надання митно-тарифним преференцій, факти­чне надходження заявлених платежів на відповідні рахунки митниці.

На четвертому етапі перевіряється правильність заповнення відповідних граф митної декларації, на підставі яких формується митна статистика.

На п 'ятому етапі посадовою особою митниці приймається рі­шення про проведення митного огляду товарів спеціальними спів­робітниками митниці на предмет відповідності заявленим в доку­ментах відомостям.

Після проведення всіх етапів на транспортному документі ста­виться штамп «Випуск дозволено».

 

Права і обов'язки

Суб'єктів митного контролю

 

Посадові особи митних органів при здійсненні митного контролю наділені функціональною владою і при виконанні посадових обо­в'язків керуються митним законодавством України. Ніхто не вправі спонукати посадові особи виконувати такі обов'язки, що не перед­бачені чинним законодавством. При здійсненні контролю посадова особа підвладна лише своєму безпосередньому і прямому нача­льнику. Але їх розпоряджень, що суперечать чинному законодав­ству, контролер не повинен виконувати.

При здійсненні митного контролю працівники митних органів вправі:

— вимагати безпосереднього надання і ознайомлення із необхідними документами, у тому числі банківськими, інформацією, яка пов'язана із здійсненням зовнішньоекономічної та іншої господарської діяльності, що має відношення до митної справи і функцій митних органів;

— отримувати всі необхідні довідки, письмові та усні пояснення від посадових осіб та інших співробітників, спрямовані на отри­мання митними органами інформації про порушення порядку вве­зення (вивозу) ліцензованих товарів;

— опечатувати приміщення;

— вилучати документи в тому разі, коли вони підлягають пере­вірці в іншому місці на підставі відповідного акта;

— мати доступ на територію і в приміщення, де можуть знахо­дитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному кон­тролю, а також необхідні для такого контролю документи.

При необхідності посадовим особам митних органів встановлю­ється місце і час для ознайомлення з інформацією і документами. Визначення періоду перебування під митним контролем здійсню­ється у відповідності з обраним митним режимом. Товари і транс­портні засоби знаходяться під митним контролем з моменту його початку до його закінчення. Законодавство встановлює і максималь­ний термін. Наприклад, максимальний термін зберігання товарів у режимі митного складу не повинен перевищувати три роки.

Визначення початку здійснення митного контролю транспортних засобів і товарів здійснюється в залежності від того, чи здійснюється їх ввезення чи вивезення. При їх ввезенні початок митного контро­лю визначається моментом перетину транспортними засобами ми­тного кордону. При вивезенні митний контроль починається з моменту прийняття митної декларації. Митний контроль завершується момен­том прийняття рішення про випуск товарів і транспортних засобів. Митні органи у межах своїх повноважень вправі застосовува­ти примусові заходи до порушників режиму зони митного конт­ролю. Вони вправі у примусовому порядку зупиняти і повертати в зони митного контролю транспортні засоби та громадян, які без дозволу митних органів увійшли із зони митного контролю на митну територію України, а також морські та річкові судна, які без дозволу митних органів вийшли з зони митного контролю за межі митної території України і не перебувають у територіальних водах інших держав.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 136; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.018 с.)