Митний контроль на автомобільному транспортіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Митний контроль на автомобільному транспорті 

Митний контроль за вантажними автомобільними перевезеннями здійснюється відповідно до правил, уміщених у главі 19 МК України, та спеціальних правил. Особи, які здійснюють перевезення то­варів і громадян через митний кордон України автомобільним транспортом, у передбачених законом випадках повинні мати від­повідну ліцензію. На них покладається ряд обов'язків. Так, відповідно до ст. 146 МК України особи, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом, зобов'язані:

1) доставити товари за місцем призначення із збереженням митних забезпечень;

2) не розпочинати вивантаження чи перевантаження товарів без дозволу митного органу;

3) пред'явити митному органу необхідні для здійснення митного контролю і митного оформлення документи;

4) у невідкладних випадках за свій рахунок здійснювати виван­таження, навантаження, розпакування та упакування товарів і пред'являти їх до митного контролю.

Автотранспортний засіб, що використовується для переміщення товарів через митний кордон України, не потребує окремої митної де­кларації, якщо під час такого переміщення декларуються товари, які перевозяться цим автотранспортним засобом. Відомості про автотран­спортний засіб, що перевозить товари, вносяться до митної декларації, якою оформлено ці вантажі, книжки МДП, передбаченої Митною конвен­цією про перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року, товарно-транспортних накладних, дорожнього листа, провізних та інших супровідних документів, передбачених законодавством.

Митний контроль на автотранспорті можна поділити на два види: митний контроль автотранспортних засобів, що перевозять товари або прямують за товарами чи після вивантаження товару, і митний конт­роль товару. Транспортні засоби, що використовуються для перевезення товарів і інших предметів через митний кордон України, як ті, що ви­возять товари й інші предмети за межі України, так І ті, що виїжджа­ють за межі України для завезення товарів і інших предметів в Укра­їну, декларуються без заповнення окремої вантажної митної декларації.

Митний контроль здійснюється в прикордонних пунктах про­пускання на шосейних переходах, на шляху проходження й у місцях доставки товару. При здійсненні митного контролю мають на меті:

— виявлення і припинення використання транспортних засобів для приховання товарів від митного контролю;

— недопущення переміщення транспортних засобів через митний кордон для іншої мети, крім міжнародних перевезень пасажирів і офіційних вантажів;

— перевірка відповідності транспортних засобів встановленим вимогам для доставки вантажів під митним контролем.

Митному контролю так само підлягають товари, що переміщу­ються водіями вантажних автомобілів, експедиторами і водіями пасажирських автобусів. Цей контроль здійснюється аналогічно до контролю товарів, які переміщуються фізичними особами.

Митний контроль і оформлення на пунктах перетинання держав­ного кордону здійснюються в такій послідовності:

— подається повідомлення перевізником про ввезення чи виве­зення транспортного засобу або вантажу у формі письмового вру­чення документів посадовій особі митного органу;

— перевірка посадовими особами митного органу поданих до­кументів;

— ухвалення рішення про форму митного контролю транспорт­ного засобу;

— митне оформлення і контроль транспортного засобу і това­рів, що перевозяться;

— вручення перевізнику документів на транспортний засіб і то­вари та випуск транспортного засобу за кордон чи пропускання усе­редину країни.

Одночасно з митним контролем здійснюється прикордонний і паспортний контроль, а так само фіто- і санітарний контроль.

Митне оформлення і контроль пасажирського автотранспо­рту здійснюються в такому порядку:

— подається повідомлення про в'їзд (виїзд) і пред'являються документи на транспортний засіб і особисті документи водія і пасажирів посадовій особі прикордонних військ чи митного органу;

— здійснюється митне оформлення і митний контроль ручної поклажі і багажу водія і пасажирів;

— проводиться митне оформлення і контроль самого автотра­нспортного засобу і випуск транспортного засобу, ручної поклажі і багажу на виїзд чи в'їзд.

Огляд товарів, перевезених автотранспортом, належить до форм ми­тного контролю й здійснюється при перевірці наявного товару, транс­портного засобу, заявленого у митних документах. Для проведення ми­тного огляду товарів і транспортного засобу на прикордонних переходах обладнані спеціальні місця — доглядові склади, оснащені всіма необ­хідними технічними засобами. Огляд автотранспорту провадиться, як правило, безпосередньо в режимній зоні автопереходу в боксах для догляду, які повинні бути оснащені ямами чи підйомниками.

 

Митний контроль на трубопровідному транспорті

 

Як відомо, через територію України проходять великі трубопровідні, продуктопровідні трубопроводи та електромагістралі міжнародного значення. Від транзиту нафти, газу та електроенергії Україна значно виграє у поставках нафти та газу за пільговими тарифами тощо. Відповідно зважена митна політика вигідна і країнам-експортерам цих товарів, і Україні.

Особливості митного контролю та оформлення товарів, що транс­портуються трубопровідним транспортом, врегульовано главою 20 МК України. Митний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України, трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, у тому числі з метою транзиту через митну територію України, здійс­нюється в місцях митного контролю, які визначаються КМ України.

Порядок та терміни митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та ліні­ями електропередачі, визначається КМ України, виходячи з особ­ливостей їх переміщення через митний кордон України.

Для митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровід­ним транспортом, декларант подає митному органу такі документи:

1) зовнішньоекономічний договір (контракт);

2) акт приймання-передачі (акти приймання-передачі товару);

3) сертифікат якості;

4) рахунок-фактуру (інвойс);

5) маршрутну телетайпограму;

6) дозволи (ліцензії) відповідних органів державної влади;

7) інші документи, передбачені МК та іншими законодавчими актами України.

Для митного оформлення електроенергії декларант подає мит­ному органу такі документи:

1) зовнішньоекономічний договір (контракт);

2) довідку-підтвердження відповідного підприємства про кіль­кість електроенергії, що переміщується через митний кордон Укра­їни;

3) інші документи, передбачені МК та іншими законами України.

 

Контрольні питання:

1. Особливості митного контролю на транспорті.

2. Початок митного контролю на водному транспорті.

3. Схеми митного контролю на водному транспорті.

4. Способи митного контролю на транспорті.

5. Місця митного контролю на залізничному транспорті.

6. Елементи митного контролю за авіаперевезеннями.

7. Мета митного контролю за автоперевезеннями.


КИЇВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ МВС

Кафедра адміністративного права та управління в ОВС

Примірник № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуючий кафедрою адміністративного права та управління в ОВС

д.ю.н. С.Г. Стеценко

 

“ ___” ___________ 2005 року

 

Тільки для викладачів

 

ЛЕКЦІЯ

з навчальної дисципліни “Митне право України”

 

Тема № 7 “МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ І МИТНЕ ДЕКЛАРУВАННЯ”

 

 

Лекцію підготувала:

Кандидат юридичних наук, доцент

підполковник міліції Золотарьова Н.І.

 

 

ОБГОВОРЕНО

на засіданні кафедри адміністративного

права та управління в ОВС

“___” ___________ 2005 року

Протокол № _____

 

 

К И Ї В – 2 0 0 5


Поняття митного оформлення

 

Зовнішньоекономічна діяльність, насамперед зовнішня торгів­ля, неможливі без переміщення через митний кордон країни юриди­чними і фізичними особами товарів і транспортних засобів. Фізични­ми особами, що перетинають митний кордон України, переміщуються й предмети. При такому переміщенні товари і транспортні засоби підлягають митному оформленню і митному контролю в порядку і на умовах, що визначені в МК України та інших нормативних актах КМУ і ДМСУ.

Митне оформленнявідповідно до ч. 14 ст.1 МК України визна­ченояк виконання митним органом дій (процедур), які пов'язані із закріпленням результатів митного контролю товарів і транспорт­них засобів, що переміщуються через митний кордон України і мають юридичне значення для подальшого використання цих товарів і транспортних засобів. У той же час митне оформлення можна розглядати як обов'язок осіб, що переміщають товари пройти певну процедуру, як послідовні дії митних органів щодо легалізації переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон. Воно розглядається і як врегульована законом митна процедура. Митне оформлення являє собою дії посадових осіб митних органів, які здійснюються у встановленій послідовності і спрямовані на забез­печення дотримання чинного законодавства і встановленого порядку переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон. Легальне визначення митного оформлення також поміщене в «Типовій технології митного контролю і митного оформлення товарів і інших предметів»[31] як сукупність дій, пов'язаних із пропусканням в Україну або за її межі товарів, які переміщаються через митну територію України.

Відповідно до ст. 70 МК України метою митного оформлення є за­свідчення відомостей, одержаних під час митного контролю товарів І транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України та оформлення результатів такого контролю, а також статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів і транспортних засобів Митне оформлення здійснюється службовими особами митного органу.

Операції митного оформлення, порядок їх здійснення, а також форми митних декларацій та інших документів, що застосовуються під час митного оформлення товарів і транспортних засобів та порядок їх заповнення визначаються КМ України.

У той же час безпосередньо самим законом визначено місце і час проведення митного оформлення. Воно здійснюється в місцях розташування відповідних підрозділів митних органів протягом часу що його встановлюють митні органи за погодженням з органами уповноваженими здійснювати види контролю органами Згідно з міжнародними договорами митне оформлення у пунктах пропус­кання через митний кордон України може здійснюватися цілодобово Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України резидентами (крім громадян), за винят­ком випадав переміщення товарів і транспортних засобів через терито­рію України у режимі транзиту, здійснюється митними органами, у зоні діяльності яких розташовані ці резиденти. У випадках, визна­чених КМ України, митне оформлення в іншому митному органі може здійснюватися за письмовим погодженням між цим митним органом І митним органом, у зоні діяльності якого розташований відповідний резидент Місце здійснення митного оформлення товарів і транспорт­них засобів, що переміщуються через митний кордон України нерезиде­нтами (крім громадян), визначається КМ України.

Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що перемі­щуються через територію України у режимі транзиту, здійснюється митним органом за місцем ввезення цих товарів і транспортних засобів на митну територію України.

Товари, які при ввезенні на митну територію України були оформ­лені у режим митного складу, у подальшому можуть бути пере­оформлені у режим транзиту митним органом за місцем розташування митного ліцензійного складу, на якому зберігаються зазначені товари ДМСУ можуть визначатися ділянки території з комплексом бу­дівель, споруд, інженерно-технічних засобів та комунікацій необ­хідних для здійснення митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України — вантажні митні комплекси, автопорти, автотермінали. Вантажний митний комплекс, автопорт, автотермінал можуть входи­ти до митної системи України як спеціалізована митна організація або належати на праві власності юридичній особі — резиденту, зареєст­рованій як суб'єкт підприємницької діяльності. Відкриття вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів суб'єктами підприєм­ницької діяльності здійснюється за погодженням із уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Ви­моги, яким повинен відповідати вантажний митний комплекс, авто­порт, автотермінал, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Митне оформлення товарів і транспортних засобів, які вивозяться за межі митної території громадянами, може здійснюватися у будь-якому митному органі на всій митній території України. Митне оформлення товарів (крім тих, що переміщуються у несупроводжуваному багажі, а також автомобілів), які ввозяться на митну терито­рію України громадянами, здійснюється у пунктах пропускання через митний кордон України. Митне оформлення товарів, які вво­зяться на митну територію України громадянами у несупроводжуваному багажі, здійснюється митними органами за місцем прожи­вання або тимчасового перебування зазначених громадян.

Місця здійснення митного оформлення автомобілів, які ввозяться на митну територію України громадянами, визначається уповнова­женим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. На прохання осіб, що переміщують через митний кордон України товари і транспортні засоби, митне оформлення може здійснюватися поза місцем розташування митних органів, а також поза робочим часом, установленим для митних органів на умовах, визначених цим Кодексом. За митне оформлення товарів і транс­портних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, митними органами із зацікавлених осіб справляється плата в порядку та в розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України.

За рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи митне оформлення това­рів окремих видів може здійснюватися у спеціально визначених для цього митних органах. Таким чином, митне оформлення здійснюється:

1) на митному кордоні України, що збігається з державним кор­доном України, — у пунктах пропускання на державному кордоні України, через які здійснюється залізничне, автомобільне, морсь­ке, річкове, повітряне й інше сполучення, а також в інших районах митної території України;

2) у пунктах, розміщених на митному кордоні України, де він збігається з межами спеціальних митних зон, а також на території спеціальних митних зон;

3) у зонах митного контролю на території і в приміщеннях під­приємств за умови, що будуть виконані вимоги щодо забезпечен­ня митного контролю в повному обсязі.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.031 с.)