Відомості, які оголошуються громадянами при переміщені через митний кордон товарів та інших предметів 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відомості, які оголошуються громадянами при переміщені через митний кордон товарів та інших предметів 

Відомості, які оголошуються громадянами при переміщені че­рез митний кордон товарів та інших предметів, встановлені од­нойменним переліком, який затверджено постановою КМУ від 15 липня 1997 р. № 748. До таких відомостей належать:

1. Режим переміщення товарів і предметів через митний кордон: в'їзд, виїзд, транзит.

2. Відомості про фізичну особу: прізвище, ім'я по батькові, серія і номер паспорту.

3. Місце постійного проживання (країна).

4. Громадянство (підданство).

5. З якої чи/або в яку країну направляється.

6. Разом з ним діти і скільки.

7. Кількість місць супроводжуваного багажу, включаючи руч­ну поклажу.

8. Кількість місць несупроводжуваного багажу, який відправлено за вантажними документами.

9. Сума національної валюти України, іншої валюти готівкою, валютних цінностей, кількість виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінних каменів у будь-якому вигляді і стані.

10. Наявність товарів, що потребують обов'язкового декларування і переміщення яких через митний кордон здійснюється за дозвільни­ми документами відповідних компетентних органів — будь-якої зброї, набоїв і вибухових речовин, наркотиків і психотропних речовин, пред­метів старини та мистецтва, друкованих видань та інших носіїв інфор­мації, отруйних і сильнодіючих речовин і ліків, радіоактивних мате­ріалів, об'єктів флори і фауни, їх частин і отриманої від них продукції, високочастотних радіоелектронних пристроїв і засобів зв'язку.

11. Наявність товарів, які підлягають обкладенню митом.

12. Наявність товарів, які ввозяться (вивозяться) тимчасово.

13. Транспортний засіб.

14. Додаткова інформація про назву і інші розрізняльні ознаки товару: номер і дата видання дозвільного документу і назву органу, що його видав, вартість товару в національній валюті і доларах США.

15. Відомості про транспортний засіб — вид, марка, рік випус­ку, об'єм двигуна, номер шасі, кузова, двигуна; митний режим — ввезення/вивезення (тимчасове, зворотне).

Всі перелічені відомості підтверджуються особистим підписом.

 

Митні ліцензійні склади

Митні ліцензійні складина території України створені відпо­відно до МК України та затвердженого наказом № 592 від 31 груд­ня 1996 р. ДМСУ «Положення про відкриття і експлуатацію мит­них ліцензійних складів»[27] та іншими нормативними актами.

Митний склад — митний режим, за якого ввезені із-за меж ми­тної території України товари зберігаються під митним контролем без стягування мита та інших податків і без застосування заходів нетарифного регулювання й інших обмежень в період зберігання, а товари, які вивозяться за межі митної території України, зберіга­ються під митним контролем з моменту початку митного оформ­лення митними органами України до фактичного вивезення за межі митної території України. При цьому зберігання товарів у режимі митного складу забезпечується шляхом використання спеціально призначеного і обладнаного приміщення чи іншого місця — мит­ного ліцензійного складу. Іншими словами, саме таке приміщення у поєднанні із спеціальним митним режимом зберігання в ньому товарів і визнається митним ліцензійним складом.

Митні ліцензійні склади надають послуги особам, що перемі­щують через митний кордон товари і транспортні засоби на під­приємницьких засадах. Власниками митних ліцензійних складів є суб'єкти підприємництва, які в установленому порядку отримали ліцензію на право відкриття і експлуатації митного ліцензійного складу. Свої відносини із клієнтами вони будують на основі ци­вільно-правового договору.

Головними завданнями митних ліцензійних складів є:

— сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності Украї­ни і її зближення з існуючою світовою практикою;

— створення умов для підготовки імпортних товарів для вико­ристання на території України;

— зниження витрат на переміщення товарів через митний кор­дон України.

Розрізняють митні ліцензійні склади відкритого і закритого типу. На митних складах відкритого типу зберігаються товари будь-якого товаровласника, а на митних складах закритого типу — лише влас­ника митного складу.

До митних ліцензійних складів чинним законодавством вста­новлені певні вимоги. Так їх робота повинна бути організована таким чином, щоб ввезення і вивезення товарів здійснювалося з дотриманням митного законодавства, а порядок зберігання гаран­тував їх постійне перебування під митним контролем у режимі «митний склад» і виключав можливість надходження чи вилучення цих товарів поза митним контролем.

Як митний ліцензійний склад може виступати одне чи декіль­ка спеціально визначених і обладнаних приміщень чи інших призна­чених для зберігання товарів в режимі митного складу споруд. Територія складу має бути огороджена. Якщо товари є великогаба­ритними або з інших причин не можуть зберігатися в приміщен­нях митного складу, як виняток передбачена можливість їх зберігання на відкритих площадках за умови наявності добового посту охорони. До приміщень митних складів висуваються вимоги, що відповідають вимогам охоронної і протипожежної сигналізації, умовам для праці митників та ін. У складі повинні бути вантаж­но-розвантажувальні і транспортні засоби, складське обладнання, за­соби зв'язку, оргтехніка, меблі, засоби обліку і контролю.

Митний склад може використовуватися тільки для зберігання товарів, які розміщуються в режимі митного складу. Для їх розмі­щення власник товару подає митному органу мотивовану заяву, в якій визначає мету розміщення товару і режим. Цей товар декла­рується шляхом заповнення вантажної митної декларації. Разом з нею митному органу подаються такі документи:

— договір на зберігання товарів на митному ліцензійному складі і зовнішньоекономічний контракт;

— транспортні та інші документи на товари, які ввозяться (накладні, коносаменти, специфікації, рахунки-фактури та інше);

— інші документи, які необхідні для здійснення митного оформ­лення і митного контролю.

З метою збереження товарів, що знаходяться на митному ліцен­зійному складі, з ними дозволяється проводити такі операції: очи­щення, провітрювання, сушку, створення оптимального темпе­ратурного режиму зберігання, інвентаризацію, захист від корозії, фарбування. Окрім цього, дозволяється проводити операції щодо підготовки товарів до реалізації: переміщення товарів у межах ліцензійного складу з метою їх раціонального розміщення, подріб­нення партій, формування відправлень, сортування, пакування, пе­репакування, маркування, завантаження, розвантаження, перева­нтаження, прості операції з доукомплектуванням чи доведення до робочого стану, боротьба із шкідниками, тестування.

З митного складу товари випускаються в таких випадках:

— тимчасово, з наступним поверненням;

— для вільного використання на території України;

— для тимчасового використання на території України;

— для переробки на території України;

— за митний кордон України;

— для перевезення на інші митні ліцензійні склади, що знахо­дяться в зоні дії тієї ж самої митниці;

— для перевезення в інші митні органи для проведення митного оформлення згідно з митними режимами.

Митні склади ліквідуються у разі відміни чи анулювання ліце­нзії, або за заявою їх власників.

 

Контрольні питання:

1. Поняття митної території і митного кордону та їх значення

2. Поняття та види митних режимів.

3. Експорт товарів.

4. Реекспорт товарів.

5. Імпорт.

6. Реімпорт.

7. Транзит та його особливості.

8. Зміст митних режимів.

9. Принципи переміщення товарів і предметів через митний кордон України.

10. Особливості переміщення через митний кордон України спад­щини.

11. Товари, що не допускаються до переміщення через митний кордон України.

12 Відходи виробництва, що не підлягають пропуску на терито­рію України.

13. Відомості, що сповіщаються при переміщені через митний кордон товарів і предметів.

14. Поняття та особливість ліцензійних митних складів

15. Власники митних складів та їх правове становище.

16. Завдання ліцензійних митних складів.

17. Випуск товарів з митного ліцензійного складу.


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 96; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.219.12 (0.008 с.)