ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЯ ПРОСТИХ ГІБРИДІВ-Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЯ ПРОСТИХ ГІБРИДІВ-БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ

При вирощуванні простих стерильних гібридів-

материнських форм використовують самозапилені лінії з чо-

ловічою стерильністю. Батьківські лінії повинні мати здат-

ність повністю зберігати в простих гібридах стерильність во-

лотей (закріплювати стерильність), якщо цей гібрид викорис-

товується як материнська форма подвійного між лінійного

або трилінійного гібрида.

Виробництво батьківських простих гібридів може здійс-

нюватись шляхом використання в схрещуваннях звичайних

фертильних ліній, а також їх стерильних аналогів та аналогів

– відновлювачів фертильності.

При вирощуванні батьківських простих гібридів-

відновлювачів фертильності, використовуються лінії-

відновлювачі фертильності. Якщо обидві лінії-відновлювачі,

то і простий гібрид, який одержано від схрещування цих ліній,

буде повним відновлювачем фертильності. Коли ж тільки од-

на з цих ліній відновлювач, то гібрид буде напіввідновлюва-

ПОСІБНИК УКРАЇНСЬКОГО ХЛІБОРОБА_________________________________________________ 2008

чем. Але ж в обох випадках насіння першого покоління (F1)

батьківських простих гібридів вирощують на ділянках гібри-

дизації з обриванням волотей.

Якщо для батьківських простих гібридів вже створено

стерильний аналог самофертильної лінії, то насіння виро-

щують без обривання волотей. В цьому випадку батьківська

самозапилена лінія повинна відновлювати фертильність в

простому гібриді і одночасно бути відновлювачем фертиль-

ності в подвійному міжлінійному, п'ятилінійному та інших гіб-

ридах.

ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЯ ГІБРИДІВ ПЕРШОГО

ПОКОЛІННЯ

Посів здійснюється з чергуванням рядків материнської та

батьківської форми. Співвідношення материнських та бать-

ківських рядків на ділянках гібридизації може бути 8:4; 12:4;

6:2. Конкретна схема посіву визначається наявністю посівної

та збиральної техніки, а також залежить від біологічних влас-

тивостей батьківських форм. Сівалкою СУПН-8 проводять сі-

вбу за схемою 6:2; 12:4, а сівалкою СПЧ-6 − за u1089 схемою 8:4.

Насіння батьківських форм засипають у насіннєві банки

сівалок в такій послідовності:

Сівалка СУПН-8 схема 12:4 ББММММММ

Схема 6:2 БММММММБ

сівалка СПЧ-6 схема 8:4 ББММММ, де:

М − материнська форма (стерильна)

Б − батьківська форма (відновлювач фертильності пилку).

ТАБЛИЦЯ 5.1 – ГУСТОТА БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ НА ДІЛЯНКАХ

ГІБРИДИЗАЦІЇ

Батьківська форма Кількість рослин, тис. шт./га

Гібриди:

Ранньостиглі

55-60

Середньоранні 50

Лінії:

Середньостиглі

55-60

Щоб забезпечити достатній рівень запилення рослин ма-

теринської форми гібрида і одержати високий урожай гібрид-

ного насіння потрібно висівати не менше 6-7 кг/га насіння ба-

тьківських форм. Зниження норми висіву батьківської форми

неприпустиме.

Необхідну кількість насіння материнських та батьківських

форм на гектар висівають шляхом добору дисків з потрібною

кількістю отворів.

Для отримання високоякісного гібридного насіння, збере-

ження його сортових властивостей, необхідно своєчасно

проводити сортові прополки (прочистки) як в материнських,

так і в батьківських рядках.

Перші сортові прополювання починають в фазі 6-8 лист-

ків. Видаляють нетипові, а також уражені хворобами росли-

ни. До нетипових відносять рослини, які різко відрізняються

від основного типу за висотою, кольором, шириною листа,

наявністю антоціану в основі стебла або листка, за кущистіс-

тю, більш раннім або пізнім викиданням волоті. Кількість сор-

тових прополок повинна бути не менше двох. Останню сор-

тову прополку проводять у фазі викидання волотей. Робота

виконується під безпосереднім керівництвом і участю агро-

нома-насінника господарства.

З початком цвітіння починають польові обстеження. Осо-

бливо важливо після першого польового обстеження вида-

лити фертильні та напівфертильні волоті у рослин в рядках

материнської форми, якщо їх кількість перевищує норму. Фе-

ртильні та напівфертильні волоті відрізняються від стериль-

них наявністю більш крупних і повних пиляків.

Рядки батьківської форми на ділянках гібридизації через

10 днів після закінчення цвітіння материнської форми u1085 необ-

хідно викосити на зелений корм, силос або звалити тракто-

ром Т-25, Т-16 в агрегаті з водоналивним або іншим катком.

Це виключає можливість механічного засмічення гібридного

насіння батьківською формою, полегшує збирання. Прокоси,

які утворилися в посівах, забезпечують краще продування

посіву вітром, що сприяє більш дружному дозріванню.

До збирання качанів на ділянках гібридизації приступають

при вологості зерна 35% і нижче. Використовують комбайни

Херсонець 7 або Херсонець 200.

Насіннєві качани, які надходять на тік, необхідно негайно

перебрати і доочистити. Під час перебирання видаляють ка-

чани нетипові, батьківської форми-запилювача, недозрілі,

уражені хворобами, доочищують від обгорток. Після цього

насіннєві качани відправляють до кукурудзокалібрувального

заводу, де їх досушують, обмолочують, а потім калібрують та

затарюють насіння.

МЕТОДИКА ПОЛЬОВИХ ОБСТЕЖЕНЬ

Польові обстеження ділянок гібридизації кукурудзи про-

водяться з метою державного контролю за якістю насіння гі-

бридів першого покоління. В польових обстеженнях визнача-

ється якість сортових прополок, а також придатність врожаю

на насіннєві цілі.

Польові обстеження ділянок гібридизації при вирощуванні

насіння гібридів першого покоління проводить комісія за уча-

стю спеціалістів місцевих держнасінінспекцій.

В свою чергу, в науково-дослідних установах польові об-

стеження та апробація ділянок вирощування батьківських

форм кукурудзи проводяться комісією у складі агрономів-

контролерів з числа спеціалістів райуправлінь сільського гос-

подарства, обласної державної насіннєвої інспекції, інспек-

торів-фахівців наукових установ та обласних управлінь сіль-

ського господарства і продовольства.

Перед тим, як приступити до польових обстежень, комісія

повинна ознайомитись з наявністю сортових документів на

висіяне насіння, дотриманням просторової ізоляції, чергу-

ванням материнської та батьківської форм.

Господарство повинно мати паспорт на право вирощу-

вання гібридного насіння кукурудзи.

Більшість районованих u1075 гібридів переведені на стерильну

основу і вирощуються без обривання волотей. Польові об-

стеження на ділянках гібридизації, що вирощуються за цієї

схемою, проводять для визначення відсотку рослин з ферти-

льними та напівстерильними волотями в рядках материнсь-

ких стерильних форм.

За 10 днів до цвітіння проводять попереднє обстеження

ділянок. В період цвітіння проводять три польових обстежен-

ня: перше − на початку цвітіння качанів, коли кількість їх не

перевищує 5%, друге − в період, коли рослин з квітуючими

качанами 40-60% (визначається окомірно), і третє − наприкі-

нці цвітіння, коли 90-100% мають качани, що вже зацвіли.

При кожному з обстежень визначають повноту стериль-

ності материнських стерильних форм, а при першому обсте-

женні також і відсоток рослин з качанами, що викинули нитки

приймочок. Особливо важливою ця перевірка є при першому

польовому обстеженні, оскільки ще можливо обірвати волоті

фертильних та напівстерильних рослин, якщо їх кількість пе-

ревищує норму.

При першому обстеженні на площі до 50 га для визна-

чення повноти стерильності продивляються та аналізують

200 рослин материнської форми з качанами, що викинули

нитки приймочок (в 20 пунктах по 10 рослин в кожному). Як-

що площа ділянки перевищує 50 га, то кількість рослин для

аналізу збільшують: на кожний гектар понад площі 50 га бе-

руть додатково по чотири рослини.

Під час другого та третього обстеження визначають тіль-

ки повноту стерильності материнської форми. Визначення

відсотка рослин з квітуючими качанами проводиться окомір-

но. Для визначення повноти стерильності на площі до 50 га

під час обстежень аналізують 1000 рослин (по 50 рослин в 20

пунктах) з качанами, що викинули нитки приймочок, а також

без ниток, але з квітуючими волотями. Якщо площа ділянки

більш 50 га, то на кожний додатковий гектар аналізують до-

датково по 20 рослин в тих же 20 пунктах.

На ділянках гібридизації для одержання насіння за схе-

мою повного відновлення кількість фертильних та напівсте-

рильних рослин при першому обстеженні не повинна пере-

вищувати 2%. Якщо при першому обстеженні u1074 виявлено рос-

лин з фертильними волотями більше 2%, а рослин з викину-

ПОСІБНИК УКРАЇНСЬКОГО ХЛІБОРОБА_________________________________________________ 2008

тими нитками качанів не більше 5%, агроном-контролер дає

вказівку обривати волоті на рослинах материнської форми

щоденно - до повного їх видалення. В такому разі наступні

польові обстеження проводяться для перевірки своєчасності

та якості виконання цієї роботи. Кількість необірваних квітую-

чих волотей на цій площі не повинна перевищувати 2%.

При наступних обстеженнях на ділянках гібридизації, де

за схемою відновлення вирощують насіння подвійних міжлі-

нійних, трилінійних, п'ятилінійних, а також простих гібридів,

кількість рослин з квітуючими волотями не повинна переви-

щувати 3%.

На ділянках гібридизації, де використовуються стерильні

материнські форми, дуже важливо не пропустити час прове-

дення першого польового обстеження, оскільки запізнення

може призвести до вибраковки ділянки.

Результати польових обстежень кожної ділянки гібриди-

зації заносяться в спеціальний бланк акта обстеження №

194.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.197.23 (0.017 с.)