Вирощування насіння стерильних аналогів та анало-Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вирощування насіння стерильних аналогів та анало-гів-закріплювачів стерильності.Розсадник добору закла-

дається 1 раз на 3-4 роки. Насіннєвий матеріал для посіву

відбирають в насіннєвому розсаднику або на ділянці розм-

ноження стерильної лінії. Насіння одержують від самозапи-

лення найбільш типових рослин лінії-закріплювача і одноча-

сно частиною пилку цієї рослини запилюють найбільш типові

рослини стерильного аналога.

Насіння, одержане від кожної пари качанів, висівають в

розсаднику добору окремими суміжними рядками по 30-50

зерен, а залишки їх зберігають. Через кожні 10-20 пар для

порівняння висівають два рядки еліти даної лінії, один з яких

− стерильний аналог, другий − закріплювач стерильності.

На протязі всього вегетаційного періоду проводяться

спостереження за кожною висіяною сім'єю, фіксуються нети-

пові сім'ї та рослини з квітуючими волотями в стерильних

аналогах. Залишки нетипових та квітуючих сімей вибракову-

ються.

В зв'язку з тим, що ознака стерильності у стерильних

аналогів в значній мірі залежить від еколого-кліматичних

умов, насінництво стерильних аналогів-закріплювачів стери-

льності повинно проводитись в найбільш сприятливих умо-

вах для росту і розвитку рослин та тих кліматичних зонах, де

вони будуть використовуватись для одержання гібридного

ПОСІБНИК УКРАЇНСЬКОГО ХЛІБОРОБА_________________________________________________ 2008

насіння. В таких умовах необхідно проводити дуже жорстку

браковку сімей, які дають рослини з фертильними волотями.

Насіннєвий розсадник закладається парними сім'ями (за-

кріплювач та стерильна). В перший рік в розсаднику прово-

дять посів залишками насіння з типових пар качанів, які пе-

ревірялись в розсаднику добору.

У наступні 2-3 роки розсадник закладається насінням u1090 ти-

пових качанів з найбільш типових пар сімей насіннєвого роз-

саднику.

Посів в розсаднику проводять в два строки: в перший −

висівають сім'ї стерильного аналога, а перед появою сходів

висівають сім'ї аналогів − закріплювачів стерильності.

За результатами спостережень нетипові пари сімей або

сім'ї, у яких на рослинах стерильного аналога знайдені навіть

поодинокі квітуючі волоті, вибраковують повністю до цвітіння

або на початку його. Сівба у два строки полегшує вибраковку

таких сімей.

Під час збирання вибраковують сім'ї (попарно), які відхи-

ляються від основного типу сімей за ознаками качанів, а та-

кож нетипові качани з сімей, які залишаються для розмно-

ження.

Урожай з рослин типових пар сімей (стерильних та закрі-

плювачів) збирають окремо і об'єднують в дві різні партії: су-

переліту стерильної та супереліту закріплювача лінії. В пер-

шу чергу в розсаднику проводять збирання закріплювача і

тільки потім приступають до збирання стерильної форми.

Розсадник еліти. Посів здійснюють з чергуванням рядків

насінням супереліти стерильного аналога та аналога-

закріплювача стерильності. В період вегетації в рядках сте-

рильної форми та закріплювача стерильності проводять сор-

тові прополки з видаленням під корінь нетипових рослин. Ро-

слини з фертильними волотями в рядках стерильних форм є

домішками і їх видаляють на протязі всього періоду цвітіння

волотей.

При вирощуванні еліти стерильної самозапиленої лінії

рядки аналога-закріплювача викошують до фази повної стиг-

лості, щоб уникнути засмічення ним насіння стерильної лінії.

Якщо насіння стерильної лінії планується в подальшому

розмножити до першої репродукції, то в розсаднику еліти за-

кріплювач стерильності збирають також на насіння. Докумен-

тується як еліта і використовується для подальшого розмно-

ження.

Вирощування до першої репродукції насіння стерильних

аналогів ліній проводиться шляхом чергування рядків еліти

стерильного аналога та аналога-закріплювача стерильності.

До насіння закріплювача обов'язково домішують насіння ма-

ячної u1082 культури. В період вегетації в рядках стерильної фор-

ми та закріплювача проводять сортові прополки з видален-

ням нетипових та хворих рослин. В рядках стерильних форм

видаляють фертильні рослини на протязі всього періоду цві-

тіння волотей.

Вирощування насіння ліній-закріплювачів стериль-

ності (батьківських форм материнських гібридів).Зви-

чайна рядова партія насіння фертильної самозапиленої лінії

без відбору на здатність закріплювати не може використову-

ватись як батьківська форма материнського стерильного гіб-

рида, оскільки батьківські форми-закріплювачі спеціально

створюють лише селекційні заклади. Насінницька робота з

цими лініями зводиться до підтримки типовості та їх здатнос-

ті зберігати повну стерильність в материнському гібриді.

Розсадник добору лінії закріплювача закладається періо-

дично один раз на 3-4 роки. Насіннєвий матеріал для посіву

створюється шляхом самозапилення рослин лінії-

закріплювача стерильності. Одночасно з самозапиленням ці

рослини схрещують з тією стерильною лінією (гібридом), з

якого вона приймає участь в материнському гібриді. Насіння

від самозапилених качанів висівають в окремі рядки за мето-

дом половинок і тут же без ізоляції, чергуючи рядки, висіва-

ють сім'ї стерильного гібрида, які одержані за участю само-

запилених рослин. За результатами спостережень за цвітін-

ням стерильних гібридів вибраковують ті сім'ї з ліній, які не

дали повної стерильності в гібриді. Крім того, сім'ї лінії оці-

нюють і за типовістю.

Якщо лінію відбирають виключно на закріплюючу здат-

ність, а за сортовими ознаками вона типова, то в розсаднику

добору, який закладається без ізоляції, висівають тільки гіб-

ридне насіння для перевірки їх на стерильність. Насіння від

самозапилених качанів висівають на ізольованій ділянці піз-

ніше − на початку появи сходів в розсаднику добору. В тако-

му випадку посів сімей лінії-закріплювача є насіннєвим роз-

садником даної лінії.

Насіннєвий розсадник закладають половинками сімей пі-

сля того, як в розсаднику добору самозапилені сім'ї будуть

перевірені на здатність закріплювати стерильність та на ти-

повість.

Надалі насіння вирощують в розсаднику за правилами,

які прийняті для звичайних ліній.

Вирощування насіння ліній-відновлювачів фертиль-

ності.Здатність ліній відновлювати фертильність обов'язко-

во контролюють в процесі насінництва. Такий контроль про-

водять 1 раз на 3-4 роки шляхом самозапилення та одночас-

ного схрещування рослин лінії з материнською стерильною

формою того гібрида, в якому ця лінія використовується як

батьківська форма (самостійно або в схрещуванні з іншою

лінією).

Насіння з самозапилених качанів та відповідних їм гібри-

дних качанів сіють парами в розсаднику добору. Сім'ї лінії

представлені 25-30, а гібриди − 80-100 рослинами. В розсад-

нику добору сім'ї оцінюють за морфологічними ознаками та

чоловічою фертильністю (якщо лінія-відновлювач створена

на стерильній основі), а гібриди − тільки за чоловічою фер-

тильностю. Відбирають типові сім'ї з відновлюючою здатніс-

тю не нижче 50% і з фертильністю (по лініям-відновлювачам,

які створені на стерильній основі) не нижче 75%. Якщо в ба-

тьківському гібриді лише одна лінія-відновлювач, то віднов-

лююча здатність її повинна бути не нижче 90%.

Залишки насіння сімей, які одержали позитивну оцінку в

розсаднику добору, висівають в насіннєвому розсаднику. В

цьому розсаднику нетипові та стерильні рослини в межах ко-

жної лінії, а, при необхідності, і окремі сім'ї, вибраковують.

В наступні 2 роки насіннєвий розсадник закладають на-

сінням качанів, які відібрані на типових сім'ях насіннєвого ро-

зсаднику 1–го року.

Насіння еліти та наступних репродукцій вирощують за

методикою, прийнятою для звичайних ліній.

В зв'язку з тим, що часті пересіви самозапилених ліній є

небажаними, оскільки сприяють біологічному та механічному

засміченню, рекомендується виробляти насіння в первинних

ланках насінництва (супереліта та еліта) в обсязі 2-3 річної

потреби.

Одержане від оригінатора насіння використовується

установою для посіву на ділянках розмноження, звідки потім

воно спрямовується на u1079 закладку насіннєвих розсадників та

самозапилення.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.68.118 (0.007 с.)