ПОЛЬОВЕ ІНСПЕКТ УВАННЯ (АПРОБАЦІЯ)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОЛЬОВЕ ІНСПЕКТ УВАННЯ (АПРОБАЦІЯ)Польовій апробації підлягають посіви дефіцитних і перс-

пективних сортів та гібридних популяцій, всі посіви батьківсь-

ких форм гібридів кукурудзи, ділянки гібридизації і розмно-

ження до другого покоління простих, трилінійних, сестринсь-

ких і бекросних гібридів.

Польову апробацію посівів супереліти, еліти, першої та

наступних репродукцій самозапилених ліній, першого і на-

ступного поколінь простих, трилінійних, сестринських і бекро-

сних гібридів-батьківських форм проводить комісія в складі

представника обласної державної насіннєвої інспекції, селе-

кціонера по кукурудзі або співробітника відділу насінництва

науково-дослідної установи-оригінатора та агронома-

насінника господарства.

Польову апробацію проводять в період воскової або на

початку повної стиглості, але обов'язково за наявності чітко

окреслених основних апробаційних ознак (консистенція, ко-

лір зерна, забарвлення стрижня).

Для визначення типовості посіви площею u1076 до 50 га прохо-

дять за діагоналлю ділянки і аналізують на пні 250 нормаль-

но розвинених качанів (у 25 пунктах по 10 качанів у кожному).

Якщо площа ділянки, що апробується, в одному масиві

перевищує 50 га, то апробатор, проходячи найдовшою діаго-

наллю ділянки, аналізує додатково до основної проби по 5

качанів на кожний гектар, що перевищує 50 га. Аналіз прово-

дять у тих же 25 пунктах, але кількість качанів у кожному пун-

кті збільшується.

На кожну ділянку кукурудзи, що апробується, складають

окремий акт апробації. За умови встановлення однорідності

посівів кукурудзи, розташованих у різних масивах, за типові-

стю та іншими якостями (репродукція, покоління, категорія),

апробатору дозволяється скласти на них один акт, зазначи-

вши в ньому середньозважений відсоток типовості та інших

показників якості посіву. Дані аналізу по кожній пробі окремо

мають бути зазначені у відповідному пункті акта апробації.

На всіх посівах супереліти і еліти самозапилених ліній і

сортів (звичайних, аналогів-закріплювачів стерильності і від-

новлювачів фертильності) проводять аналіз за двома діаго-

налями, при цьому проби аналізують по кожній пробі. Типо-

вість та інші якості посіву визначають за середньоарифмети-

чною величиною згідно з результатами.

На посівах супереліти і еліти стерильних ліній аналізують

качани як на рядках стерильної форми, так і на рядках ана-

лога-закріплювача, незалежно, за двома діагоналями. На по-

сівах першої та другої репродукцій стерильних ліній на ділян-

ках гібридизації при вирощуванні насіння першого покоління

простих міжлінійних, сестринських, трилінійних і бекросних

гібридів (батьківських форм інших типів гібридів) аналізують

качани як на рядках материнської форми, так і на рядках за-

пилювача незалежно за однією діагоналлю.

У випадку, коли рослини батьківського компонента вико-

шені відразу ж після квітування, відсутність апробаційних да-

них по запилювачу замінюють дані електрофоретичного ана-

лізу.

На посівах насіннєвих розсадників качани в пробу не від-

бирають, а аналізують їх на рослинах.

За необхідності перевірки роботи апробаторів перегля-

дають урожай качанів з апробованої площі до їх перебиран-

ня.

При аналізі качани кукурудзи ділять на дві групи:

1. Качани основного типу, до якого належить лінія, гібрид,

гібридна популяція, що апробується, До цієї групи включають

як здорові, так і хворі качани, незалежно від наявності чужо-

запильних (ксенійних) зерен та ступеню розвитку качанів.

Ксенійні зерна підраховують при аналізі качанів;

2. Качани − домішки інших типів, у тому числі хворі. У цій

групі ксенійні зерна не підраховують.

Основний тип качана лінії чи гібрида, що апробується,

визначають за консистенцією, формою зерна, його кольором

та забарвленням стрижня (квіткових плівок), формою качана,

кількістю рядків зерен тощо.

Консистенцію зерна визначають у середній частині кача-

на, відступаючи на 3-5 см (в залежності від розміру качана)

від верхівки до основи качана, тому що зерна нижньої, і, осо-

бливо, верхньої частини качана нетипові. Під впливом не-

сприятливих умов росту і в результаті череззерниці консис-

тенція зерна у зубовидних форм може змінюватися у бік роз-

витку кремнистості, особливо на недорозвинених качанах. У

цьому випадку з'являються качани з наявністю зерен, які

втратили повністю або частково зубовидну форму, але збе-

регли характерний для даного сорту колір зерна і квіткових

плівок.

У кремнистих форм до основного типу належать качани з

зернами, які мають матовість, але без вдавленості.

При визначенні кольору зерна не слід брати до уваги на-

явність на його поверхні нальоту рожевого чи фіолетового

відтінків, що звичайно є наслідком захворювання качанів

грибковими хворобами або ж забарвлення зерна водороз-

чинним антоціаном, який знаходиться в обгортках качанів.

Крім того, визначаючи колір зерна гібридів (особливо у жов-

тозерних), не слід брати до уваги різницю у відтінках основ-

ного забарвлення.

У всіх білозерних форм до ксенійних відносяться жовто-і

синьозабарвлені зерна, а в цукрових білозерних та жовтозе-

рних сортів також зерна, що мають іншу консистенцію.

У зубоподібних білозерних u1092 форм до ксенійних відносять

як цілком сині і жовті зерна, так і зерна, що мають блідо-

жовту роговидну бокову частину ендосперму з білою мучнис-

тою верхівкою.

Іноді від проникання дощової води під обгортки качана

зерно білозерних сортів набуває безладно розкиданих жов-

туватих відтінків, головним чином на поверхні зерна, такі зе-

рна не можна відносити до ксенійних.

У зубоподібних жовтозерних форм до ксенійних відносять

сині зерна з чисто-білою верхівкою при блідо-жовтому заба-

рвленні іншої частини зерна.

Стрижні качанів за кольором поділяють на дві групи: білі

й червоні. До останньої групи відносять також качани, що

мають рожеве або блідо-рожеве забарвлення стрижня.

При інспектуванні (апробації) посівів самозапильних ліній,

гібридів і сортів з білим стрижнем (за винятком першої і на-

ступних репродукцій кремнистих білострижневих сортів) ка-

чани з червоним стрижнем вважають сортовою домішкою,

якщо їх наявність не передбачена описом.

За інспектування посівів першої і наступних репродукцій

кремнистих сортів з білим стрижнем, а також різних їх анало-

гів (стерильних, закріплювачів і відновлювачів) качани з чер-

воним стрижнем, якщо вони типові за іншими апробаційними

ознаками, не вважають домішкою і відносять до допустимих

відхилень. При апробації решти форм із червоним забарв-

ленням стрижня наявність качанів з білим стрижнем має за-

значатися науково-дослідною установою-оригінатором в

описах відповідних самозапильних ліній, гібридів і сортів.

До групи "домішки інших типів" при апробації кукурудзи

відносяться:

ПОСІБНИК УКРАЇНСЬКОГО ХЛІБОРОБА_________________________________________________ 2008

- качани, що відрізняються від качанів основного типу за

консистенцією, кольором зерна або квіткових плівок, крім ви-

падків, передбачених вище;

- качани, в яких зернівок з іншим кольором більше 40% (це

не стосується гібридів, одержаних від схрещування батьків-

ських форм з різним кольором зерна);

- качани крохмалистих і кремнистих форм, у яких половина

зерен крохмалиста, а решта кремниста;

- качани цукрових і високолізинових u1092 форм, які мають понад

40% зерен іншої консистенції.

Результати аналізу качанів записують у журнал. Одноча-

сно з цим апробатор підраховує загальну кількість хворих ка-

чанів і окремо кількість качанів, уражених кожною з хвороб:

пухирчастою і летючою сажками, фузаріозом, червоною і сі-

рою гнилями, біллю, диплоділзом, нігроспоріозом та іншими.

Відсоток основного типу, домішок інших типів і хворих ка-

чанів визначають від загальної кількості проаналізованих ка-

чанів.

При обчисленні відсотку качанів основного типу не вра-

ховують лише качани, які повністю уражені сажкою. При під-

рахунку ксенійних зерен і визначенні ксенійності беруть до

уваги качани, які частково уражені сажкою, а також поверхня

яких пошкоджена гризунами більше, ніж на чверть.

Ксенійність визначають таким чином: підраховують кіль-

кість ксенійних зерен на всіх качанах тільки основного типу,

одержане число ділять на кількість качанів основного типу і

частку множать на 100.

Обчислення відсотка та інших показників, що визначають

якість посіву закінчується десятими долями.

Приклад.

Апробують ділянку самозапиленої лінії ДС103МВ (відно-

влювача) першої репродукції, яка належить до кремнистого

жовтозерного типу з білим стрижнем качана площею 120 га:

а) з 600 проаналізованих качанів 592 були основного типу

(як із ксеніями, так і без них) − отже, відсоток качанів основ-

ного типу дорівнює:

98,7;

592 100

б) число качанів інших типів (наприклад, зубовидних жов-

тозерних, з червоним стрижнем, зубоподібних, білозерних та

інших) − 8, таким чином відсоток качанів інших типів буде до-

рівнювати:

1,3;

8 100

в) загальна кількість ксенійних зерен на 592 качанах ос-

новного типу 120 штук − отже, ксенійність дорівнює:

20%;

120 100

г) загальна кількість качанів, уражених хворобами − 36 із

600 або 6%, з них уражено фузаріозом − 24 (0,4%), нігроспо-

ріозом − 4 (0,7%), біллю − 10 (1,7%), червоною гниллю − 2

(0,03%).

Один качан може бути одночасно уражений кількома

хворобами, тому сума відсотків усіх хвороб може перебіль-

шувати загальний відсоток ураженості посіву, як це видно з

наведеного вище прикладу.

Якщо в результаті апробації буде u1074 виявлено, що посів має

типовість нижчу, а ксенійність вищу встановлених норм, то

ділянка підлягає вибракуванню.

Репродукцію встановлюють для сортів, гібридних попу-

ляцій і самозапильних ліній. Для гібридів замість репродукції

визначають покоління.

Категорію сортової типовості встановлюють при апроба-

ції сортів і гібридних популяцій. Категорію самозапильних лі-

ній і гібридів не встановлюють.

Оформлення актів апробації.За результатами польової

апробації апробатор складає такі документи:

- на посіви супереліти і еліти закріплювачів стерильності і

відновлювачів фертильності, самозапилених ліній, сортів і гі-

бридних популяцій − акт апробації (форма 197) у трьох при-

мірниках, один з яких залишають у господарстві, другий – ві-

дправляють в обласну або районну держнасінінспекцію, тре-

тій − вищій за підпорядкуванням організації;

- на посіви супереліти, еліти, першої і наступних репродук-

цій стерильних самозапилених ліній і сортів, а також на діля-

нки гібридизації простих, трилінійних, сестринських та бекро-

сних гібридів, які є батьківськими формами інших типів гібри-

дів − акт апробації (форма 196) у трьох примірниках;

- на всі посіви першої і другої репродукцій самозапилених

ліній, закріплювачів фертильності; ділянки розмноження про-

стих, трилінійних і сестринських гібридів (батьківських форм),

посіви сортів і гібридних популяцій, які визнані придатними

на насінницькі цілі − акт апробації (форма 193) − у чотирьох

примірниках; один з яких залишають у господарстві, другий

направляють на завод або організацію системи хлібопродук-

тів (якщо насіння здають в держресурси), третій − в обласне

агропромислове формування і четвертий − вищій за підпо-

рядкуванням організації;

- на загальні посіви сортів кукурудзи, які визначені придат-

ними на насінницькі цілі, складають акт апробації (форма

193) − у трьох примірниках, з яких один залишають у госпо-

дарстві, другий направляють в районне агропромислове фо-

рмування, третій − до підприємства хлібопродукців;

- на всі не апробовані посіви сортів і гібридів кукурудзи

складають акт реєстрації (форма 199) − у двох примірниках,

один з яких залишають у господарстві, а другий направляють

до районного агропромислового формування. Якщо урожай

із зареєстрованих посівів кукурудзи передбачають здати до

підприємства хлібопродуктів для використання на насіннєві

цілі, то заповнюють третій примірник акта реєстрації для цьо-

го підприємства;

- на всі посіви самозапилених ліній, гібридні посіви, які ви-

знані непридатними на насіннєві цілі, складають акт вибраку-

вання (форма 200) − у двох примірниках, з яких один зали-

шають у господарстві, а другий направляють до районного

агропромислового формування. В насінницьких господарст-

вах і науково-дослідних установах акт вибракування склада-

ють у трьох примірниках і третій примірник направляють до

вищої за підпорядкуванням організації.

Під час проведення апробації посівів апробатор зобов'я-

заний вести журнал для обліку виконання роботи, до якого

записує результати апробації і дату видачі апробаційного до-

кумента на всі апробовані площі. Категорія, репродукція або

покоління, до яких віднесений посів при апробації, мають бу-

ти написані літерами.

Репродукцію або покоління насіння встановлюють на ос-

нові поданих господарством документів на висіяне насіння.

Акти апробації, реєстрації і вибракування сортових посі-

вів вручають господарству і надсилають організаціям не піз-

ніше доби після проведення апробації або реєстрації сорто-

вих посівів кукурудзи.

При видачі господарству акта апробації апробатор подає

до нього зразок заповненого сортового посвідчення або сві-

доцтва на насіння. Кожен акт, що видається повинен бути пі-

дписаний апробатором і представниками господарства, які

брали участь у проведенні апробації. Виправлення в актах

апробації можуть бути зроблені лише старшим апробатором

чи інспектором, який перевірив правильність проведення ро-

біт. Усі виправлення в актах апробації повинні бути окремо

обумовлені й підписанні особою, яка їх внесла.

У разі внесення до акту будь-яких змін, старший апроба-

тор вживає u1079 заходів до відповідного виправлення решти при-

мірників акта, переданих на заготівельний пункт, вручених

господарству тощо.

Якщо в результаті перевірки роботи апробатора буде ви-

явлено, що посів невірно визнаний сортовим або ж неприда-

тним на насіннєві цілі, апробатор чи інспектор анулює скла-

дений акт і замінює його іншим актом відповідно до резуль-

татів перевірки.

ПОСІБНИК УКРАЇНСЬКОГО ХЛІБОРОБА_________________________________________________ 2008

Старший апробатор зобов'язаний перевірити правиль-

ність проведення апробації і оформлення всіх документів і

затвердити їх.

При перевірці роботи по визначенню відсотка типовості

посіву допускаються такі граничні розбіжності між даними

апробатора й інспектора чи старшого апробатора (у відсот-

ках):

- для супереліти і еліти сортів, самозапильних ліній і гібри-

дних популяцій − 0,2;

- для батьківських форм гібридів кукурудзи першої репро-

дукції (поколінь): самозапильних ліній, аналогів сортів (сте-

рильних, закріплювачів стерильності і відновлювачів ферти-

льності), простих, трилінійних, сестринських і бекросних гіб-

ридів − 0,4;

- для сортів і гібридних популяцій − 0,8.

Якщо при перевірці роботи апробатора виявлена різниця

в межах допустимого розходження, то сортова типовість, ви-

значена апробатором, залишається без змін. У випадку, коли

розбіжність перевищує допустиму, акт апробації виправля-

ють за даними аналізу, проведеного інспектором або стар-

шим апробатором.

При внесенні виправлень в акт апробації старший апро-

батор або інспектор повинен зробити про це відповідну при-

мітку і повідомити хлібоприймальний пункт.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.056 с.)