АТЕСТУВАННЯ ВИРОБНИКІВ НАСІННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

АТЕСТУВАННЯ ВИРОБНИКІВ НАСІННЯПраво на виробництво та використання насіння, його ре-

алізацію, надається суб'єктам насінництва, які мають необ-

хідні виробничі умови, зазначені у переліку для проходження

атестації u1089 спеціальною комісією.

Заготівельні організації, насіннєобробні підприємства, які

займаються передпосівним обробленням насіння, фірми й

установи, що закуповують насіння, дороблюють його, паку-

ють і самі реалізують (оптова торгівля насінням), також

проходять атестацію і тільки після цього виноситься рішення

про видачу ліцензії. Обов'язковим для суб'єктів такого роду

господарювання повинна бути присутність у штаті

спеціаліста – агронома з насінництва. Комісія визначає

перелік сільськогосподарських культур та категорій насіння,

реалізацією яких планує займатись суб'єкт оптової торгівлі

насіПнонярмяд. ок проведення атестації суб'єктів господарювання

на право виробництва та реалізації насіння затверджується

спеціальним уповноваженим органом виконавчої влади з

питань аграрної політики.

Атестаційні комісіїу своїй роботі керуються Конституці-

єю України, законами України, актами Президента України та

Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної

політики України та Української академії аграрних наук. Атес-

таційна комісія з надання суб'єктам господарювання права

на виробництво та реалізацію утворюється наказом:

- оригінального й елітного насіння – Міністерства аграрної

політики України;

- репродукційного насіння, гібридів першого покоління –

Міністерства агропромислового комплексу АР Крим, голов-

них управлінь сільського господарства й продовольства об-

ласних державних адміністрацій.

До складу атестаційних комісій входять представники ор-

ганів виконавчої влади, Української академії аграрних наук,

науково-дослідних установ, громадських організацій, суб'єк-

тів насінництва. Персональний склад атестаційних комісій

затверджується наказом про їх створення. Такі комісії пра-

цюють постійно. Робота їх здійснюється на громадських за-

садах згідно з планом, затвердженим керівником органу, що

утворив відповідну комісію. Засідання комісії проводиться не

рідше одного разу на місяць.

Голова атестаційної комісії визначає час і місце прове-

дення засідання, яке веде її u1075 голова, а в разі його відсутності –

заступник. Засідання атестаційної комісії вважається право-

мірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин

членів комісії. Рішення приймається простою більшістю голо-

сів, присутніх на засіданні членів атестаційної комісії.

Суб'єкти господарювання для отримання права на виро-

бництво й реалізацію насіння подають до атестаційної комісії

заяву. До неї додаються:

- копія сертифікату на насіння;

- завірена копія ліцензійного договору, укладеного між

власником сорту і суб'єктом господарювання, на використан-

ня сорту;

- довідка про сплату роялті (винагороди автору) за викори-

стання сорту;

- документи, що підтверджують відповідність атестаційним

вимогам виробників насіння і садивного матеріалу. До остан-

ніх відносяться:

а) дані про забезпеченість кадрами фахівців з насінниц-

тва;

б) інформація про структуру попередників, її узгодже-

ність з рекомендаціями регіонального наукового центру, та

інших наукових установ, книга "історії полів";

в) інформація про заходи щодо збереження високої чис-

тоти та типовості, чистосортності посівів;

г) інформація про наявність сховищ, які забезпечують

дотримання необхідних умов зберігання насіння, матеріаль-

но-технічної бази (збиральна, насіннєочисна техніка, склад-

ські приміщення, сушильне обладнання).

Для суб'єктів господарювання, які атестуються на виро-

щування й реалізацію насіння технічних і продовольчих куль-

тур (кукурудзи, соняшнику, цукрових буряків та ін.), що мають

особливу схему вирощування гібридного насіння, встанов-

люються додаткові умови. Вказані категорії насіння вирощу-

ються тільки за участю селекційних установ. До цього також

залучаються спеціалісти переробних підприємств, де виро-

щене насіння буде доводитись до необхідних кондицій.

Сумісна робота з селекційними установами та

насіннєобробними підприємствами проводиться на

догоЗвгіірднниох ізза сЗаадкоанх.о м України "Про насіння і садивний ма-

теріал" (стаття 34) гібридне насіння вищевказаних культур,

призначене безпосередньо для висіву, реалізується u1090 тільки

після відповідної його обробки на сертифікованих насіннєвих

підприємствах, у спеціальних цехах і на обладнанні за умови

обов'язкової відповідності нормативним документам.

Атестаційні комісії на підставі результатів перевірки по-

даних документів приймають рішення щодо надання або ві-

дмови суб'єктам господарювання у праві на виробництво та

реалізацію насіння відповідних категорій.

Рішення атестаційної комісії підписується головуючим та

членами комісії, які брали участь у засіданні. На підставі рі-

шення атестаційної комісії готується подання про видачу су-

б'єкту господарювання паспорта та занесення його до Дер-

жавного реєстру виробників насіння. Подання разом з доку-

ментами направляється до Міністерства аграрної політики

України для прийняття відповідного рішення та наказу про

видачу паспорта.

Суб'єкти насінництва, які одержали паспорт на виробниц-

тво та реалізацію насіння відповідних категорій, заносяться

до Державного реєстру виробників насіння і садивного мате-

ріалу. Вони мають право реалізовувати насіння лише тих со-

ртів і гібридів, що зазначені в додатку до паспорта. Інші су-

б'єкти насінництва, що не занесені до Реєстру, не мають

права виробляти насіння та садивний матеріал для реаліза-

ції.

Паспорт видається не більше ніж на 5 років. Додаток до

паспорту оновлюється щорічно. Після закінчення терміну дії

проводиться переатестація. Дублікат паспорта може бути

виданий у разі втрати оригіналу і тільки за наявності запису в

Держаному реєстрі виробників насіння і садивного матеріалу.

У процесі ведення Реєстру до нього (за необхідності що-

року) вносяться додаткові записи стосовно змін категорії на-

сіння, культури, сорту, гібриду, ліцензій на використання сор-

ту. Зміни вносяться за поданням атестаційної комісії і зазна-

чаються в додатку до паспорту.

Виключення суб'єктів насінництва з Реєстру.Підста-

вою для прийняття рішення щодо виключення суб'єкта насін-

ництва може бути:

- ліквідація (реорганізація) суб'єкта насінництва;

- закінчення терміну ліцензійного договору між власником

сорту та виробником насіння;

- несвоєчасне подання (пізніше 10-денного терміну) відо-

мостей про зміни категорії насіння, садивного матеріалу, ку-

льтури, сорту, гібриду, ліцензії на використання сорту;

- невиконання умов, зазначених у ліцензійному договорі

(за клопотанням ліцензіара);

- подання Української державної насіннєвої інспекції, Дер-

жавної служби з охорони прав на сорти рослин, Головної

державної інспекції з карантину рослин України, їх регіональ-

них підрозділів та іншими організаціями щодо порушення су-

б'єктом насінництва атестаційних вимог, передбачених зако-

нодавством.

Інформація подається на розгляд регіональних атеста-

ційних комісій, які повинні перевірити надану інформацію (за

необхідності з виїздом на місця для встановлення достовір-

ності даних).

Комісія після перевірки всіх обставин щодо порушення

суб'єктом насінництва вимог законодавства і цього Порядку

повідомляє своє рішення про відмову в письмовій формі в

10-ти денний термін. Воно може бути оскаржене в порядку,

ПОСІБНИК УКРАЇНСЬКОГО ХЛІБОРОБА_________________________________________________ 2008

встановленому законодавством, у місячний термін, починаю-

чи від дати отримання повідомлення.

НАСІННЄВІ ФОНДИ

Страхові насіннєві фонди.Створення страхового на-

сіннєвого фонду є обов'язковим для всіх виробників насіння

(ст.15 Закону України «Про насіння і садивний матеріал»).

Страхові насіннєві фонди оригінального, елітного і репродук-

ційного насіння створюються відповідними суб'єктами насін-

ництва в обсягах, передбачених спеціально уповноваженим

центральним органом виконавчої влади з питань аграрної

політики України.

Поновлення страхових насін-

нєвих фондів проводиться щорі-

чно.

Багаторічний досвід з насін-

ництва свідчить про те, що опти-

мальний розмір страхових фон-

дів становить: для оригінального

насіння – 100%, елітного насіння

(супереліта – 50%, еліта – 25%),

репродукційне насіння – 15% від

запланованої потреби на наступ-

ний рік.

Використання насіння стра-

хових насіннєвих фондів не за

призначенням у межах строків,

визначених спеціально u1091 уповноваженим органом виконавчої

влади з питань аграрної політики України, забороняється.

Витрати на зберігання страхового насіннєвого фонду су-

б'єктами насінництва відшкодовуються за рахунок коштів

Державного бюджету України.

Державний резервний насіннєвий фондстворюється

на контрактній основі з доведенням квот виробництва з ме-

тою забезпечення насінням районів, що не виробляють вла-

сного насіння або мають обмежені можливості його виробни-

цтва, надання допомоги у разі знищення або пошкодження

насінницьких посівів внаслідок стихійного лиха, забезпечення

сортооновлення, сортозаміни та реалізації насіння за міжна-

родними договорами.

Заготівлю насіння сільськогосподарських рослин у дер-

жавний резервний насіннєвий фонд і його зберігання забез-

печують підприємства та організації за дорученням спеціа-

льно уповноваженого центрального органу виконавчої влади

з питань агарної політики України за рахунок коштів Держав-

ного бюджету України.

Використання товарного зерна на насіннєві цілі Законом

України "Про насіння і садивний матеріал" забороняється.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.185.78 (0.01 с.)