КОМІРНЕ ІНСПЕКТ УВАННЯ (АПРОБАЦІЯ)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КОМІРНЕ ІНСПЕКТ УВАННЯ (АПРОБАЦІЯ)Комірній апробації підлягає весь урожай супереліти, елі-

ти, першої і другої репродукцій самозапильних ліній, які є ба-

тьківськими формами гібридів кукурудзи; першого і другого

покоління простих, трилінійних, сестринських і бекросних гіб-

ридів (батьківських форм), а також гібридів товарного приз-

начення, якщо урожай качанів перебирається у господарстві.

Комірну апробацію кукурудзи проводять після переби-

рання насіннєвих качанів u8722 . вона доповнює польову апроба-

цію і польові обстеження При перебиранні вилучають усі ка-

чани, що належать до іншого типу, качани з великою кількіс-

тю ксенійний зерен, недорозвинені, хворі та пошкоджені шкі-

дниками.

Комірну апробацію проводять по середньому зразку, який

відбирається з кожної партії кукурудзи в качанах. Для цього з

партії насіннєвої кукурудзи, яка зберігається в засіках (сапет-

ках) чи на токах, відбирають у п'яти місцях із трьох шарів на

різній глибині по 40 качанів. З партії кукурудзи масою до 100

тонн для аналізу відбирається середній зразок з 200 качанів.

Якщо партія насіння перевищує встановлений розмір, то

на кожні наступні 30 тонн число качанів для аналізу збільшу-

ють на 10.

Аналіз зразка, визначення типовості та ксенійності про-

водять таким же чином, як і при польовій апробації. Визна-

чаючи ураженість хворобами, підраховують загальну кіль-

кість уражених зернівок у зразку та окремо по хворобах у пе-

реліку на 100 качанів. На першій і наступних репродукціях

(поколіннях) хвороби зернівки підраховують як на качанах

основного типу, так і на качанах інших типів, які є в зразку.

Кількість зернівок, уражених диплодіозом, біллю, фузарі-

озом, негроспоріозом, червоною і сірою гнилями та іншими

хворобами для супереліти і еліти сортів, гібридних популяцій

і самозапильних ліній не повинна перебільшувати 300 штук

на 100 качанів, а для першого і наступних репродукцій (поко-

лінь) самозапильних ліній − 500 штук на 100 качанів.

Комірну апробацію здійснює агроном господарства, яке

виростило насіння. Акт комірної апробації перевіряє старший

апробатор.

Акт комірної апробації (форма 203) складають на насіння

батьківських форм у трьох примірниках, а на інше − у двох.

Згідно з чинними нормативними документами, що регла-

ментують сортові та посівні якості, не допускається до сівби

насіння кукурудзи, що не відповідає зазначеним нормам, а

також таке, в якому знайдено насіння карантинних бур'янів і

живих шкідників.

ҐРУНТОВИЙ КОНТРОЛЬ

Завдання ґрунтового контролю − перевірити типовість та

ступінь стерильності самозапилених u1083 ліній, а також стериль-

них простих гібридів. На ґрунтовий контроль відбирають зра-

зки:

а) від всіх партій насіння супереліти, еліти та першої ре-

продукції самозапилених ліній;

б) від всіх партій насіння стерильних простих гібридів;

в) від всіх партій насіння супереліти, еліти та наступних

репродукцій стерильних аналогів, ліній, які є материнськими

формами гібридів;

г) від всіх партій насіння супереліти, еліти самозапилених

ліній-закріплювачів стерильності, відновлювачів фертильно-

сті.

Для цієї мети репродуцент супереліти і еліти закріплюва-

ча стерильності та відновлювача фертильності висилає на

ґрунтовий контроль відповідний гібрид першого покоління,

який одержано за участю закріплювача та відновлювача.

Середній зразок масою 1 кг відбирає спеціаліст районної

державної насіннєвої інспекції сумісно зі спеціалістами селе-

кційно-дослідного закладу або насіннєвого господарства, яке

виростило насіння. Зразок супроводжується актом відбору та

етикеткою.

Середній зразок відбирають з дотриманням правил, які

встановлені ГОСТ 12036-66 та ГОСТ 12047-66 та направля-

ють на ґрунтовий контроль не пізніше 31 грудня в Інститут

зернового господарства (м. Дніпропетровськ).

Середній зразок, який поступив на ґрунтконтроль, попе-

редньо перевіряють по загальному виду. Потім з нього від-

бирають дві проби для посіву в ґрунт. Сіють в двох повтор-

ностях.

Висівають в гніздо по 1 зерну, а при пониженій схожості

по 2-3. Проривка посівів не проводиться.

Типовість та наявність біологічного засмічення встанов-

люють шляхом аналізу всіх рослин та качанів на ділянках.

ОСОБЛИВОСТІ АГРОТЕХНІКИ І МЕХАНІЗОВА-

НИХ РОБІТ НА НАСІННИЦЬКИХ ПОСІВАХ КУКУРУ-

ДЗИ

Щоб одержати високоякісне насіння кукурудзи необхідно

суворо дотримуватись правил його вирощування в усіх лан-

ках.

По-перше.Насіннєві посіви слід розміщувати по кращих

попередниках, на полях з найменшою забур'яненістю або за-

безпечувати увесь комплекс заходів по поліпшенню фітоса-

нітарного стану поля та підвищенню родючості ґрунтів.

По-друге.Необхідно витримувати просторову ізоляцію.

Ділянки, які не відповідають цим вимогам − вибраковують.

По-третє.Від посіву до збирання і доробки насіння необ-

хідно виконати увесь комплекс специфічних заходів та робіт,

які забезпечують отримання насіння з високими сортовими

та посівними якостями.

Кукурудза– культура високоінтенсивного типу, тому ви-

сокий рівень агротехніки при одержанні насіння − один з ос-

новних законів насінництва, який сприяє поліпшенню вро-

жайних якостей гібридів.

На ділянках, де вирощується насіння батьківських форм

та гібридів першого покоління, необхідно суворо дотримува-

тись технологічної дисципліни, застосовувати весь комплекс

агротехнічних заходів, які забезпечують одержання високоя-

кісного насіння.

Попередники. Кукурудзу вирощують у польових, кормо-

вих та інших сівозмінах, а також на постійних ділянках, до-

тримуючись норм просторової ізоляції при розміщенні посівів

(табл. 5.2).

Кращими попередниками є озимі по зайнятих парах, зер-

нобобові, картопля; задовільними − ярі зернові, цукрові буря-

ки на зрошенні; незадовільними − цукрові буряки на богарі,

суданка, ячмінь, соняшник, кукурудза.

ТАБЛИЦЯ 5.2 – НОРМИ ПРОСТОРОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ ДЛЯ НАСІННИ-

ЦЬКИХ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ

ПОСІБНИК УКРАЇНСЬКОГО ХЛІБОРОБА_________________________________________________ 2008

Вид насінницького посіву

Норма ізоляції, м

(не менше)

Самозапилені лінії:

а) супереліта і еліта

б) перша і наступна репродукції

Супереліта та еліта сортів і гібридних популяцій 300

Батьківські форми першої і другої репродукцій (поколінь):

стерильні аналоги, аналоги-закріплювачі й аналоги-

відновлювачі сортів, прості, трилінійні, сестринські, бекро-

сні гібриди

Ділянки гібридизації подвійних міжлінійних, складних, сор-

толінійних, трилінійних і простих гібридів фуражного вико-

ристання, а також посіви районованих сортів і гібридних

популяцій першої і наступної репродукцій

Добрива. Для формування високих урожаїв кукурудзи на

середніх за родючістю ґрунтах оптимальною дозою є

N90P60K60 + 25-30 тонн перегною. При відсутності мінераль-

них добрив задовільною u1076 дозою є внесення перегною під зяб-

леву оранку слід вносити перегній в кількості 55-60 т/га.

100% органічних та 70-75% мінеральних добрив вносять

восени під зяблеву оранку. Решту (азотні та комплексні міне-

ральні добрива) бажано вносити весною в рядки. Ефектив-

ним є підживлення рослин азотними добривами під час дру-

гого міжрядного обробітку.

Основний обробіток ґрунту. Лущення дисковими лущиль-

никами ЛДГ-10 або ЛДГ-15 на глибину 8 см у два сліди. Ва-

жливо зробити це одразу після збирання попередника. Най-

кращий тип підготовки поля восени − за системою напівпа-

рового обробітку.

Ефективним є і другий тип обробітку, особливо при забу-

р'яненості поля коренепаростковими та кореневищними бу-

р'янами − пізньоосіння оранка на зяб з попередньою періо-

дичною обробкою дисковими лущильниками ЛДГ-10, ЛДГ-15

або БДТ-7.

Передпосівний обробіток ґрунту.Ранньовесняне боро-

нування, вирівнювання поля шлейфами, потім культивація

на глибину 6-8 см в агрегаті з боронами. Перед посівом про-

водиться культивація на глибину 5-6 см з попереднім вне-

сенням базових гербіцидів. Передпосівну культивацію про-

водять культиваторами зі стрілчастими лапами АРВ-8,1-0,2;

КПС-4 та комбінованими машинами типу "Європак" на глиби-

ну 6-8 см.

Підготовка насіння до сівби.Насіння гібридів кукурудзи

має відповідати вимогам стандарту (схожість не менше 92%),

бути відкаліброваним, протруєним.

На сертифікованих кукурудзо-калібрувальних заводах

насіння ділиться на 4 фракції:

І фракція − КП (крупні плоскі) − ширина більше 8,0 мм,

товщина менше 5,5 мм;

ІІ фракція − МП (мілкі плоскі) − ширина 6,5-8,0 мм,

товщина менше 5,9 мм;

ІІІ фракція – КК (крупні круглі) −

Ширина більше 8,0 мм,

товщина більше 5,5 мм;

IV фракція − КМ (мілкі круглі) − ширина 6,5-8,0 мм,

Товщина 5,0 мм.

Відповідну градацію мають висіваючі диски сівалок.

Насіння кукурудзи протруюють наступними препаратами:

вітавакс 200, 75%-й з.п. (2 кг/т), вітавакс 200ФФ, 34%-й в.с.к.

(2,5-3 л/т), максим, 2,55-й т.к.с. (1 л/т). Обробляють водяною

суспензією препаратів або способом зволоження: 5-8 л води

на 1 т насіння.

Ефективність протруйників підвищується при застосуван-

ні їх за методом інкрустації полівініловим спиртом (ПВС), на-

трієвою сіллю карбоксилметилцелюлози (Nа КМЦ).

Для захисту сходів від дротяників насіння обробляють

прометом 400, 4-1 м.с. − 25 л/т, круізером 6-9 л/т, космосом

250 3-4 л/т, семафором 2 л/т.

Внесення гербіцидів. Базові або ґрунтовігербіциди (табл.

5.4) вносять під передпосівну культивацію.

ТАБЛИЦЯ 5.3 – ГЕРБІЦИДИ, ЯКІ ВНОСЯТЬ НА НАСІННИЦЬКИХ

ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ

Назва

Норма витрати

На 1 га

Види бур'янівПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.011 с.)