Вирощування насіння міжлінійних гібридів соняшни-Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вирощування насіння міжлінійних гібридів соняшни-ку товарного призначення на ділянках гібридизації.За

даними румунських дослідників, при ізоляції 1 км трапляєть-

ся 10-15% випадків іншого роду запилення, а за даними Се-

лекційно-генетичного інституту (м. Одеса), при ізоляції 2-2,5

км таких випадків відмічається 4-10%. В умовах Харківської

області, де нижче насиченість посівів соняшнику і достатня

кількість природних перешкод (лісосмуги, лісові масиви та

ін.), ізоляція 2,5 км дозволяє отримати насіння гібридів з ви-

соким ступенем (99-99,8%) гібридності.

Таким чином, як показують дослідження, проведені в різ-

них зонах України, збільшення просторової ізоляції ділянок

гібридизації сприяє отриманню насіння з більш високим сту-

пенем гібридності.

Крім того, за рекомендаціями установ-оригінаторів ділян-

ки гібридизації можна об'єднувати. Наприклад, гібриди селе-

кції ІР ім. В.Я. Юр'єва Харківський 49, Світоч, Погляд мають

одну батьківську лінію Х711В, їх можна вирощувати на одній

ізольованій ділянці гібридизації з ізоляцією від інших посівів

соняшнику не менш, ніж 2000 метрів.

Для сівалки СУПН-8 чергування материнських (М) і бать-

ківських (В) рядків, як правило, практикується за схемою 6:2,

12:4, а для СПЧ – 6М – 8:4; 12:6; 18:6. Для цього треба заси-

пати насіннєві ящики сіялки насінням батьківських форм со-

няшнику в такій послідовності:

1) при сівбі одним агрегатом:

В М М М М М М В (схема 6:2)

М М М М М М В В (схема 12:4)

М М М М В В (схема 8:4);

2) при сівбі двома агрегатами (схема 12:6, 18:6):

М М М М М М В В В В В В,

де В – батьківська форма;

М – материнська форма.

Схеми 12:6 та 18:6 шестирядковою сівалкою можуть за-

стосовуватись лише при забезпеченні надійного запилення

бджолами з розрахунку 3 вулика на 1 га.

Враховуючи різний розмір та форму насіння батьківських

форм, слід приділяти належну увагу добору висівних дисків

та регулюванню сівалок. Наприклад, насіння гібридів Харків-

ський 49, Світоч, Зустріч, Погляд, Кий, Красень, Еней, Сівер

різне за розміром, тому діаметр отворів висівних дисків для

ліній Сх1006А, Сх503А, Сх2111А, може бути від 2,2 до 3 мм;

ПОСІБНИК УКРАЇНСЬКОГО ХЛІБОРОБА_________________________________________________ 2008

для лінії Сх908А, Сх1002А – 3 мм, для ліній Х711В – 2,1-2,2

мм. Як правило, витрата насіння батьківських форм соняш-

нику складає 3,5-6 кг на 1 га.

Якщо батьківські форми висівають на одній ізольованій

ділянці, доцільно проводити посів одночасно в такій послідо-

вності:

Сх908А і Х711В;

Сх1006А і Х711В;

Сх2111А і Х711В;

Сх503 А і Х711В.

Вирощування насіння гібридів соняшнику з різним

терміном квітування батьківських форм.У зв'язку з тим,

що цвітіння материнських ліній гібридів Кий, Красень, Еней

(Сх908А, Сх1006А) та Згода, Анонс, Символ (Од3369А,

Од391А) настає на 10-14 днів раніше, батьківські форми цих

гібридів (Х711 В, Х762 В, Х526В та RHAcd, Од1295В,

Од1318В) слід висівати на 10-12 днів раніше на глибину 3-4

см. Материнську лінію треба висівати лише після появи

сім’ядолей у цих ліній та першої пари справжніх листків у лі-

нії Х762 В. У середньостиглого гібрида Всесвіт в ранні строки

висівають материнську лінію NS-26А, батьківську лінію

Х720В треба сіяти лише після появи сім'ядолей материнської

лінії.

При виробництві насіння гібридів Харківської селекції слід

враховувати деякі особливості.

Зокрема, на ділянках гібридизації гібриду Кий передбача-

ється використання сівалок типу СУПН-8 і СПЧ-6 за схемами

6:2, 4:2, а саме:

М М М В В М М М;

М М В В М М.

Кращих показників досягають при використанні дванад-

цятирядкових сівалок з міжряддям 45 см за схемою 18:6:

М М М М М М М М М В В В.

Найбільш вдалою схемою посіву на ділянках гібридизації

гібридів Красень, Еней при застосуванні сівалки СУПН-8 є

14:2, а СПЧ-6 – 10:2. При сівбі сівалками з шириною міжрядь

45 см рекомендується схема 20:4 або 10:2.

Щоб зберегти повну біологічну чистоту і морфологічну

вирівняність лінії, виростити високоякісне насіння на ділянці

гібридизації, треба своєчасно проводити сортові прополю-

вання та фітосанітарні прочистки, як материнських, так і ба-

тьківських рослин.

При появі 4-9 пар справжніх листків, у рядках стерильної

форми видаляють гіллясті, надмірно розвинуті й високі рос-

лини, які відрізняються від основного типу. В рядках батьків-

ської гіллястої форми видаляють однокошикові, а також ви-

сокорослі гіллясті рослини, які помітно перевищують по ви-

соті рослини основного типу. Як у материнської, так і у бать-

ківської форми видаляють уражені хворобами (несправжня

борошниста роса, прикоренева і стеблова форми склероти-

нії) рослини. Не можна допускати цвітіння жодної нетипової,

за будь-якою ознакою, рослини.

Для забезпечення високого ступеню запилення рослин

материнських форм соняшнику рекомендується виставляти

за тиждень до початку цвітіння вулики з розрахунку дві – три

бджолосім'ї на гектар. Підвозити до ділянок гібридизації пасі-

ки від інших посівів соняшнику на початку цвітіння категорич-

но забороняється.

На протязі всього періоду цвітіння материнських форм з

них видаляють фертильні рослини. Стерильні кошики мате-

ринських форм мають світло-жовте забарвлення, а ферти-

льні – темне забарвлення через пиляки квіток. Зрізані фер-

тильні кошики кладуть на землю квітками вниз, а стебло зрі-

зають повністю. Цю роботу виконують щодня до повного за-

вершення цвітіння материнської лінії незалежно від погодних

умов з 6 до 9 години ранку, u1090 тобто до початку інтенсивного

розтріскування пиляків.

Контроль за повнотою стерильності материнської лінії

здійснюється під безпосереднім керівництвом і за участю аг-

ронома-насінника господарства.

Кращих результатів при сортовому прополюванні та фі-

топрочистках досягають при індивідуальному закріпленні ро-

бітників з розрахунку 1 га ділянки гібридизації на одну особу.

Батьківські рядки лінії-відновлювача фертильності пилку

після повного закінчення цвітіння материнських форм необ-

хідно обов'язково зібрати на зелений корм або силос чи за-

дискувати. Це спрощує збір материнських рослин групи А.

Прокоси забезпечують активну аерацію посівів і цим самим

зменшують ступінь ураження хворобами, сприяють більш

дружному достиганню соняшнику на ділянках гібридизації.

До збирання материнських ліній соняшнику приступають

при настанні технічної стиглості кошиків і вологості насіння

не вище 10-12%. Кожну материнську лінію збирають окремо,

ретельно очищеним комбайном, обладнаним пристроєм для

збирання соняшнику. Частоту обертання барабану молотар-

ки знижують до 280-300 об/хв.

Насіння, яке поступає на тік, підлягає негайній попередній

очистці. При необхідності воно доводиться до стандартної

вологості (8%) за допомогою установок активного вентилю-

вання або сушарок з м'яким режимом сушіння.

Первинну очистку зібраного насіння F1 рекомендується

проводити на машинах грубої очистки з підвісними решета-

ми, розмір отворів яких становить 2,2 20 мм.

Організація робіт та оплата праці.Для виконання усіх

робіт укладається договір, в якому обумовлюються обсяги,

види та строки робіт, їх якість і форма оплати.

Слід зазначити, що за будь-якої форми оплати праці аг-

роном-насінняр господарства повинен кожний день контро-

лювати якість виконання всіх робіт під час цвітіння соняшни-

ку.

ІНСПЕКТУВАННЯ ( АПРОБАЦІЯ) СОРТОВИХ

ПОСІВІВ

Інспектуванню підлягають всі сортові посіви соняшнику,

які знаходяться на полях науково-дослідних установ та їх до-

слідних господарств, учбово-дослідних господарств сільсько-

господарських вузів і технікумів, спеціалізованих насінниць-

ких господарств та інших суб'єктів насінництва, насіння яких

використовується на насіннєві цілі. Інспектуванню (апробації)

підлягають посіви сортів та гібридів, занесених до Реєстру

сортів рослин України.

Для інспектування і реєстрації посівів соняшнику необхід-

но мати документ, який підтверджує, що сівба проведена со-

ртовим насінням. Таким документом є атестат на насіння

(свідоцтво на насіння, сортове посвідчення).

Перед інспектуванням посівів інспектор (апробатор) зо-

бов'язаний:

а) перевірити наявність у господарстві документів на ви-

сіяне сортове насіння;

б) встановити, що в господарстві при зберіганні та сівбі

не було змішування насіння апробованого сорту з іншими

сортами;

в) встановити місце і площу посіву, з'ясувати по якому

попереднику було проведено сівбу;

г) оглянути сортові посіви в натурі та при необхідності

організувати додаткові заходи по збереженню і поліпшенню

сортових якостей посіву (сортові й видові прополювання, фі-

тосанітарні прочистки, знищення бур'янів);

д) при огляді сортових посівів візуально визначити при-

близну урожайність соняшнику на ділянці, що апробується;

е) визначити кордони кожної ділянки, що апробується;

встановити наявність просторової ізоляції, виділити ділянки,

які мають бути виключені з числа придатних для насінництва

за недотримання правил розмноження сортового насіння;

є) впевнитись у відсутності карантинних об'єктів.

Примітка.На насіннєвих посівах соняшнику до початку

інспектування має бути проведено не менш двох прочисток з

видаленням нетипових рослин та уражених хворобами.

Норми сортової чистоти.У перехреснозапильних рос-

лин, до яких належить соняшник, морфологічні ознаки сортів

виражені не різко, тому немає можливості за зовнішніми

ознаками рослини з достатньою упевненістю визначити на-

ПОСІБНИК УКРАЇНСЬКОГО ХЛІБОРОБА_________________________________________________ 2008

лежність її до того або іншого сорту. Через це при інспекту-

ванні соняшнику визначають типовість, тобто належність ос-

новної маси рослин u1110 і домішок до певних типів. Крім того, при

цьому визначають панцирність, тобто наявність у даному ма-

сиві рослин з не панцирним насінням.

Типовість (сортову чистоту) посіву, наявність домішок,

ураження хворобами і пошкодження шкідниками соняшнику

встановлюють при огляді рослин на пні та шляхом аналізу-

вання рослин за формою і забарвленням.

Типовість визначають відношенням кількості сім'янок або

рослин основного типу до числа проаналізованих рослин або

сім'янок. Граничні норми сортової чистоти різних категорій

посівів соняшнику наведені в таблиці.

ТАБЛИЦЯ 6.1 НОРМИ СОРТОВОЇ ЧИСТОТИ (ТИПОВОСТІ І ПАН-

ЦИРНОСТІ) ПОСІВІВ СОНЯШНИКУ (В% НЕ МЕНШЕ)

Сорт, гібрид Показники

Категорії посівів

ОН (оригіна-

Льне насіння)

ЕН (елітне

Насіння)

РН-1 (репродук-

Ція насіння)

Сорт типовість

панцирність

99,9

99,0

99,8

98,0

98,0

96,0

Гібрид 1-го поко-

ління

типовість

панцирність

-

-

-

-

98,0

97,0

Батьківські форми

гібридів

типовість

панцирність

99,9

99,0*

98,0

98,0*

98,0

97,0*

* - тільки материнських форм

Інспектування (апробація) сортів-популяцій.На посі-

вах сортів-популяцій апробацію проводять у фазі технічної

стиглості, рухаючись по діагоналі поля. Апробатор зупиня-

ється через рівні проміжки і у кожному з 50 пунктів відбирає з

10 рослин підряд по дві нормально розвинуті сім'янки (відс-

тупаючи приблизно на 1/3 від краю кошика) і складає їх в мі-

шечки з тканини або паперовий пакет. Разом з відбором сі-

м'янок він оглядає ці рослини для визначення типовості та

ураження їх вовчком або хворобами. Результати огляду за-

писуються у журнал.

Відібрані сім'янки в кількості 1000 шт. ретельно змішують

і ділять на дві рівні частини, одну з них аналізують, а другу

зберігають на випадок перевірки. Аналіз зразка починають з

визначення типовості сім'янок, яку встановлюють за розмі-

ром, формою та забарвленням окремих сім'янок. У результа-

ті цього аналізу всі сім'янки кожного зразка повинні бути роз-

ділені на дві групи: типові для даного сорту і нетипові.

Сорти соняшнику, занесені до Реєстру сортів України, по

забарвленню сім'янок треба розділити на такі групи, для яких

типовими є: темно-смугасті _________(чорні з сірими смугами); сіро-

смугасті (сірі з білими смугами); чорно-вугільні; бурі. Нетипо-

вими є гризові фуксинки (чорно-фіолетові), білі та сріблясті.

Після виділення типових сім'янок визначають їх панцир-

ність. Панцирність сортів – популяцій з сіро-смугастим заба-

рвленням визначають шляхом зішкрябування лезом ножа

епідермісу і коркової тканини з ребра кожної сім'янки чи обш-

парювання окропом. При цьому способі всю групу типових

сім'янок кладуть у скляну, емальовану чи алюмінієву посуди-

ну, заливають окропом і витримують 10 хвилин. Потім воду

зливають, а обшпарене насіння оглядають. Непанцирні сі-

м'янки після обшпарювання набувають більш світлого сіру-

ватого забарвлення, тоді як у більшості панцирних сортів сі-

м'янки мають більш темне (чорне) забарвлення.

Панцирність сортів з чорним і бурим забарвленням сім'я-

нок визначають хімічним способом в лабораторіях.

Складені в скляний посуд, типові сім'янки заливають су-

мішкою, яка складається з 85 частин 13%-го розчину двох-

ромовокислого калію і 15 частин концентрованої сірчаної ки-

слоти. Цим реактивом сім'янки обробляють при кімнатній те-

мпературі 30 хвилин. Під дією реактиву епідерміс і коркопо-

дібна тканина сім'янок знебарвлюється і на панцирних насі-

нинах з'являється чорний пігмент панцирного шару, який від-

сутній у безпанцирних сім'янок.

Хвороби соняшнику – сіру і білу гнилі, несправжню боро-

шнисту росу – визначають у відсотках з числа оглянутих рос-

лин. Ступінь ураження вовчком установлюють шляхом поділу

всіх квітконосів вовчка на кількість уражених рослин з числа

оглянутих.

Норми сортової чистоти (типовості), панцирності та сту-

пеня ураженості хворобами повинні відповідати вимогам

чинних нормативних документів.

Посівні якості насіння сортів-популяцій.Аналіз науко-

вих даних про вплив крупності насіння на врожайність соня-

шнику показує, що всі кондиційні фракції, незалежно від роз-

міру, дають однаковий результат. За даними ВНДІОК, напри-

клад, урожайні якості насіння сорту Передовик усіх фракцій

(за винятком нефракційованих u1110 і нестандартних) виявились

однаковими незалежно від умов вирощування. Отже, біологі-

чно повноцінними слід вважати всі фракції насіння розміром

більше 3 мм.

В.С.Леснік, М.І.Бучучану, Л.В.Караджова зазначають, що

всі площі посіву товарного соняшнику треба засівати насін-

ням першої репродукції, оскільки між врожайними якостями

посівів маточного насіння, супереліти, еліти і першої репро-

дукції суттєвої різниці немає.

Дані аргентинських вчених свідчать про те, що в норма-

льних кліматичних умовах продуктивність соняшнику не за-

лежить від крупності насіння. Тому використання дрібного

насіння є вигідним через зменшення норми висіву.

Маса 1000 насінин сортів соняшнику має бути не менш,

ніж 50 г. Наявність склероціїв білої і сірої гнилей в насінні со-

няшнику (крім оригінального) не повинна перевищувати 3 шт.

на 1 кг.

Кожна партія оригінального і елітного насіння сортів со-

няшнику, що реалізується для посіву, супроводжується "Ате-

статом на насіння" а першої репродукції – "Свідоцтвом на

насіння".

Ці документи виробники насіння оформляють на основі

"Акту апробації" (форма № 193) та "Посвідчення про конди-

ційність насіння" (форма № 263).Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.137.68 (0.023 с.)