ПРИСКОРЕНЕ ВИРОБНИЦТВО НАСІННЯ НО-Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРИСКОРЕНЕ ВИРОБНИЦТВО НАСІННЯ НО-ВИХ СОРТІВ

Швидке впровадження нових високоврожайних сортів (за

3-4 роки) можна забезпечити лише шляхом організації розм-

ноження оригінального насіння, своєчасного розгортання пе-

рвинного насінництва та застосування прогресивних засобів

вирощування, які забезпечують високий коефіцієнт розмно-

ження насіння. По сортах, які проходять державне сортови-

пробування та добре зарекомендували себе, установа-

оригінатор організовує їх попереднє розмноження. У рік

включення сортів в Реєстр та список перспективних устано-

ви-оригінатори забезпечують НДУ, учгоспи сільськогоспо-

дарських вузів і інші суб'єкти насінництва оригінальним на-

сінням цих сортів для подальшого їх розмноження. Наявність

паспорту на використання насіння дає дозвіл цим суб'єктам

розмножувати для реалізації відповідну генерацію насіння.

При недостатньому запасі оригінального насіння, u1072 а також

при значному ареалі сорту його розподіляють невеликими

партіями, але з повним охопленням усіх установ.

Після визнання сорту перспективним (занесення його до

Реєстру сортів рослин України...) допускається посіви, площі

яких засіяні насінням генерації "розмноження нового, неза-

несеного до Реєстру, сорту" при польовому інспектуванні

(апробації) документувати як "супереліту" або "еліту" за умо-

ви відповідності цих посівів вимогам чинних нормативних до-

кументів. Таке рішення приймає комісія з інспектування (ап-

робації), у складі якої обов'язково повинен бути селекціонер-

автор сорту або його помічник (довірена особа).

Крім простого пересіву оригінального насіння, на почат-

ковому етапі впровадження нового сорту його автором допу-

скається прискорене виробництво насіння еліти за рахунок

скорочення числа ланок у схемі та застосування більш прос-

тих методів первинного насінництва. Так, по лінійних сортах,

а також на початковому етапі впровадження гетерогенних

сортів насіння еліти одержують масовим негативним добо-

ром.

По гетерогенних сортах з високим коефіцієнтом розмно-

ження використовують індивідуально-родинний добір за ско-

роченою схемою (2-3 ланки) або поєднання масового та ін-

дивідуально-родинного методів добору.

Таким чином, прискорене розмноження насіння забезпе-

чується підвищенням ефективності добору та використанням

різних засобів збільшення коефіцієнта розмноження насіння.

ІНСПЕКТУВАННЯ ( АПРОБАЦІЯ) СОРТОВИХ

ПОСІВІВ

Основна мета інспектуваннята польових обстежень

визначити придатність сортових і гібридних посівів для вико-

ристання на насінницькі цілі. Для цього оцінюють сортові

якості посівів сільськогосподарських культур та якість робіт

на ділянках гібридизації. Одночасно визначають засміченість

посівів культурними рослинами, насіння яких важко відокре-

млюється, а також карантинними, злісними й отруйними бу-

р'янами, встановлюють ступінь ураження посівів хворобами

та шкідниками сільськогосподарських рослин, перевіряють

дотримання господарством u1086 обов'язкових правил, які забез-

печують вирощування високоякісного насіння (організація та

якість робіт, агротехніка, прополювання, проривання, підго-

товка насіннєсховищ тощо). З виявленням у посіві карантин-

них об'єктів апробатор повинен негайно сповістити каран-

тинну інспекцію.

Організація робіт.Інспектуванню (апробації) підлягають

усі насіннєві посіви (починаючи з Р-1) сортів і батьківських

форм гібридів сільськогосподарських культур, що занесені до

Реєстру сортів рослин України, які призначені для викорис-

тання на насіннєві цілі.

За етапами насінництва встановлюються такі категорії

сортових посівів:

- оригінальне насіння (ОН) – первинні ланки насінництва,

які вирощують оригінатори сортів (гібридів) або науково-

дослідні установи для подальшого розмноження (розсадники

випробування першого (РВ-1) і другого (РВ-2) років, а також

розсадник розмноження першого року (Р-1);

- елітне насіння (ЕН) – посіви розсадників розмноження

другого року (Р-2, по деяких культурах й Р-3), супереліти й

еліти;

- репродукційне насіння (РН) – посіви першої-третьої (РН1-

3) четвертої та наступних репродукції (РНн).

- гібридне насіння (F1 – перше покоління, F2 – друге поко-

ління) – насіння, отримане від схрещування генетично від-

мінних рослин (батьківських форм гібридів).

Обсяги апробації сортових посівів визначаються вироб-

никами насіння самостійно, виходячи з необхідності задово-

лення власних насіннєвих потреб, створення страхових фон-

дів, виконання поставок у державний резервний насіннєвий

фонд згідно з укладеними договорами, а також з урахуван-

ням реалізації на ринку насіння.

ПОСІБНИК УКРАЇНСЬКОГО ХЛІБОРОБА_________________________________________________ 2008

Інспектування сортових посівів здійснюється у порядку,

визначеному спеціально уповноваженими органами виконав-

чої влади з питань аграрної політики в АР Крим та областей

України за рахунок коштів Державного бюджету України та

інших джерел фінансування. Вони й затверджують склади

комісій з апробації.

Польове інспектування проводять:

1) У суб'єктів насінництва, які за результатами атестації

одержали право на виробництво й реалізацію оригінального

(ОН) та елітного (ЕН) насіння – комісія в складі спеціалістів

обласної або районних державних насіннєвих інспекцій,

представників обласних або районних агроформувань, спів-

робітників відділу насінництва науково-дослідних установ,

селекціонера з відповідної культури у присутності представ-

ника господарства. За необхідності в комісію можуть бути

включені фітопатологи науково-дослідних установ або спеці-

алісти станцій захисту рослин.

2) У спеціалізованих насінницьких господарствах –

:комісія у складі агронома насіннєвої інспекції, агронома

управління сільського господарства і продовольства у прису-

тності агронома господарства, а за необхідності й представ-

ника організації-замовника насіння.

3) У реформованих та інших господарствах – агрономи

цих же господарств, а за їх відсутності агрономи інших гос-

подарств чи організацій, які мають спеціальну підготовку і ві-

дповідні документи. Реєстрацію посівів у реформованих та

інших господарствах проводять агрономи цих же госпо-

дарств.

В інспектуванні сортових посівів, урожай з яких заготов-

ляється до Державного насіннєвого страхового фонду, мо-

жуть брати участь фахівці ДАК "Хліб України".

У дослідних та навчально-дослідних господарствах, спе-

ціалізованих насінницьких господарствах агрономам-

насінникам, які безпосередньо займаються виробництвом

сортового насіння, проводити інспектування забороняється.

Члени комісії з інспектування та агрономи-контролери, які

призначені здійснювати контроль за вирощуванням насіння

на ділянках гібридизації перехреснозапильних культур (куку-

рудза, соняшник та ін.) повинні мати спеціальну підготовку:

закінчити курси інспекторів, брати участь у спеціальних ін-

структивних нарадах, які щороку організовує обласне агроп-

ромислове формування. Після закінчення курсів видається

"Посвідчення інспектора (апробатора)", яке дійсне протягом

трьох років.

Адміністрація суб'єктів насінництва на весь період інспек-

тування u1074 виділяє помічників інспекторів, які проходять відпо-

відний інструктаж, і під керівництвом інспекторів виконують

технічну роботу, а також забезпечує інспекторів автотранс-

портом.

Комісія з інспектування несе повну відповідальність за

своєчасне проведення інспектування та реєстрації сортових

посівів у господарстві, кваліфікований аналіз рослин, проб,

оформлення документів з інспектування та реєстрації сорто-

вих посівів і вчасне вручення їх за призначенням. Вона також

зобов'язана на підставі підсумків інспектування разом з агро-

номом господарства скласти перелік заходів по збиранню

врожаю, підготовці насіння до сівби, документуванню сорто-

вих посівів і насіння, інструктувати відповідних працівників

господарства про додержання правил насінництва, запобі-

гання засміченню насіння на всіх наступних етапах роботи,

про правильний облік насіння.

Для контролю за правильним проведенням інспектування

посівів і надання методичної допомоги інспекторам у кожно-

му обласному агропромисловому формуванні на групу гос-

подарств, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та

форм власності, призначається старший інспектор (апроба-

тор) із найбільш досвідчених спеціалістів державних насіннє-

вих інспекцій, районних агропромислових формувань. Стар-

ший інспектор несе повну відповідальність за якість інспекту-

вання посівів у закріплених за ним господарствах. Старших

інспекторів затверджує обласне агропромислове формуван-

ня.

Техніка інспектування насінницьких посівів. Комісія,

проходячи по найбільшій діагоналі посіву, через рівні проміж-

ки на кожній із встановлених контрольних ділянок (пунктів)

оглядає й аналізує без вибору визначену кількість стебел

(сім'янок, бобів), проводячи це безпосередньо в полі. На цих

же ділянках визначають забур'яненість посіву, ураженість

рослин хворобами тощо. Сортову оцінку посівів високих ге-

нерацій (розсадники, супереліта, еліта) проводять по двох

діагоналях поля.

Результати аналізу заносять до журналу інспектування

встановленої форми, після чого визначають u1089 середні показни-

ки (за аналізом рослин в усіх пунктах) сортової чистоти, за-

сміченості посіву іншими культурними рослинами (насіння

яких важко відокремлюється), карантинними, отруйними, злі-

сними бур'янами, ураженості хворобами та шкідниками.

За умовами розміщення сортових посівів зернобобових

культур у суміші із зерновими колосовими або іншими підт-

римуючими культурами, посіви інспектують за правилами,

встановленими для зернобобових культур у чистому вигляді.

Якщо ж підтримуюча культура посіяна сортовим насінням і

призначена для насінницьких цілей та може бути легко відо-

кремлена від основної культури, вона також апробується за

методикою, встановленою для відповідної культури.

Граничні норми сортової чистоти (типовості) посівів по-

винні відповідати нормам чинних нормативних документів на

сортові та посівні якості насіння.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.014 с.)