ВІДНОСИНИ МІЖ ОРИГІНАТОРАМИ, ВИРОБНИ-Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВІДНОСИНИ МІЖ ОРИГІНАТОРАМИ, ВИРОБНИ-КАМИ І СПОЖИВАЧАМИ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКЦІЇ

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО СПЛАТИ РОЯЛТІ

1. Це роз'яснення регулює організаційні відносини при

виробництві оригінального і елітного насіння u1074 внаслідок пере-

дачі чи придбання права на використання запатентованого

чи зареєстрованого сорту рослин, включаючи продаж насін-

ня.

Метою регулювання виробництва, продажу-купівлі насін-

ня є формування цивілізованого насіннєвого ринку та раціо-

нальне використання насіння з урахуванням державних і су-

спільних інтересів:

- поширення та зміцнення ділового співробітництва між на-

уковими, виробничими та комерційними структурами;

- вихід на ринок з конкурентноздатною продукцією рослин-

ництва;

- відшкодування витрат на створення сорту рослин і одер-

жання правового захисту на нього;

ПОСІБНИК УКРАЇНСЬКОГО ХЛІБОРОБА_________________________________________________ 2008

- скорочення терміну освоєння виробництва насіння нових

перспективних сортів рослин;

- поглиблення та поширення інвестиційних процесів у на-

сінництві.

2. Терміни, що використовуються у даному роз'яснені:

- зареєстрований сорт – сорт рослини, занесений до Ре-

єстру сортів рослин України;

- автор сорту – громадянин, творчою працею якого створе-

но сорт;

- роботодавець – особа, яка уклала з працівником письмо-

вий договір (контракт) на створення сорту;

- паушальний платіж (роялті, комбінований платіж) – ви-

плата ліцензійної винагороди у вигляді зафіксованої в ліцен-

зійному договорі суми;

- ліцензійний договір – письмова угода, яка визначає межі

та умови використання насіння зареєстрованого сорту, між

власником прав на сорт (ліцензіаром) та особою, яка бажає

використовувати сорт (ліцензіатом);

- виключна ліцензія – передача за ліцензійною угодою

власником прав на сорт, засвідчених свідоцтвом або патен-

том на сорт, або його правонаступником будь-якій особі пра-

ва на використання сорту, включаючи право надання сублі-

цензій на використання сорту третім особам;

- невиключна ліцензія – передача за ліцензійною угодою

власником прав на сорт, засвідчених свідоцтвом або патен-

том на сорт, або його правонаступником будь-якій особі пра-

ва на використання сорту, яка визначає обмеження цих прав,

що не суперечить нормам чинного законодавства України.

3. Насіння сортів рослин, створених за рахунок коштів

юридичних та фізичних осіб, є їх власністю і права на них ре-

алізуються згідно з нормами чинного законодавства та цим

Роз'ясненням.

За авторами сортів зберігається право на авторство, яке

діє безстрокове. Соціально-економічні відносини між авто-

ром(ами) і роботодавцем щодо сорту визначається письмо-

вою угодою між ними.

4. Порядок користування правами на сорт, які належать

співвласникам сортів, визначається письмовою угодою між

ними, умови якої не суперечать нормам чинного законодав-

ства.

5. Наявність ліцензійною договору є обов'язковою умо-

вою для одержання у встановленому порядку сертифіката на

вироблене для продажу насіння або садивний матеріал.

6. Підстави для визнання ліцензійного договору недійс-

ним:

- невідповідність його умов вимогам чинного законодавст-

ва та цього роз'яснення;

- наявність умов, які перешкоджають виконанню мети лі-

цензійного договору (необґрунтоване обмеження обсягу ви-

робництва насіння, нав'язування технологічних операцій, те-

хнічних і хімічних засобів, додаткової сировини та матеріалів,

які не потрібні для виконання умов ліцензійного договору то-

що); заперечують використання конкуруючої агротехнології

щодо сорту; зобов'язують реалізувати вироблене насіння

особам, вказаним ліцензіаром; обмежують дослідні роботи

щодо селекції і насінництва;

- необґрунтоване обмеження або завищення продажної ці-

ни виробленого насіння зареєстрованого сорту;

- наявність винагороди ліцензіару за передані права щодо

виробництва і продажу насіння, розмір якої перевищує еко-

номічно обґрунтовані ставки роялті або величини паушаль-

ного платежу.

Ліцензійний договір втрачає силу, якщо стануть відомі

факти порушення будь-яких авторських прав та прав власно-

сті щодо запатентованого чи зареєстрованого сорту, визна-

чених чинним законодавством України.

7. Ліцензійний договір на сорт, а також договір про пе-

редачу прав на патент реєструється в Державної службі з

охорони прав на сорти рослин.

ОБОВ'ЯЗКИ ВИРОБНИКІВ НАСІННЯ І САДИ-

ВНОГО u1052 МАТЕРІАЛУ

Виробники насіння і садивного матеріалу зобов'язані:

- укладати ліцензійні договори з власниками сорту на його

використання;

- створювати страхові насіннєві фонди в установлених об-

сягах;

- додержуватись технологічних і методичних вимог щодо

збереження сортової чистоти, біологічних і урожайних влас-

тивостей сорту та посівних якостей насіння;

- гарантувати відповідність насіння , що підлягає реаліза-

ції, сортовій чистоті та посівним якостям, зазначеним у сер-

тифікаті на насіння;

- своєчасно здавати зразки насіння для контролю якості

сортової чистоти і типовості;

- зберігати дублікати проб насіння протягом терміну дії до-

кумента, який засвідчує якість насіння;

- вести по кожному сорту насінницьку документацію за

встановленими формами і зберігати її протягом трьох років;

- додержуватись встановленого порядку маркування і за-

тарення насіння;

- відшкодовувати матеріальні збитки споживачу за реалі-

зацію йому некондиційного насіння;

- сприяти державним інспекторам з насінництва у виконан-

ні їх функцій.

ВІДНОСИНИ МІЖ ОРИГІНАТОРАМИ І ВИРОБ-

НИКАМИ НАСІННЯ ТА САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Виробники насіння і садивного матеріалу (суб'єкти насін-

ництва), фізичні та юридичні особи, що займаються вироб-

ництвом і реалізацією насіння будь-якої категорії сортів і гіб-

ридів, занесених до Реєстру сортів рослин, обов'язково по-

винні мати паспорт на право виробництва і реалізації насіння

та садивного матеріалу та ліцензійний договір з оригінато-

ром.

Важливим пунктом договору є виплата суми відрахувань,

узгодженої суб'єктом насінництва з оригінатором сорту.

Порядок виплати обирається відповідно до волевиявлен-

ня сторін: як одноразовий (паушальний платіж), поточні від-

рахування (роялті) або іншим чином (комбінований платіж), а

вартість об'єкта ліцензійного договору визначається, виходя-

чи з дійсних витрат на створення сорту, попиту на насіння

сорту та суспільної потреби в ньому. Розмір відрахувань (ро-

ялті) визначається як частка вартості реалізованого насіння.

У додатку до ліцензійного u1076 договору зазначається культура,

сорт, категорія, кількість насіння, яке реалізується та вид

платежу, розмір роялті (у%) і термін оплати платежів роялті.

Додаток узгоджується підписами ліцензіара і ліцензіата.

Зазвичай Сторона 1 на умовах, передбачених договором,

надає Стороні 2 на термін чинності договору невиключне

право (невиключну ліцензію) на використання вказаних у до-

датку сортів і гібридів рослин визначеної категорії без права

передачі не виключного права іншим особам. Невиключне

право за цим договором обмежується включно правом на ві-

дтворення Стороною 2 у власному господарстві насіннєвого

матеріалу і правом на продаж, передачу або інше відчужен-

ня, одержаного шляхом відтворення насіння першої та ниж-

чих репродукцій, третім особам (Сторона 3).

У випадку, коли розмноження елітного насіння реалізу-

ється Стороною 2 Стороні 3, ліцензіар може передати право

ліцензіату на укладання з іншими особами ліцензійних дого-

ворів на використання ними зазначеного насіння. У такому

випадку ліцензіат зобов'язаний надавити ліцензіарові у ви-

значений договором термін копії ліцензійних договорів, укла-

дених ним з іншими особами.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА НА-

СІННЯ ЗАПАТЕНТОВАНИХ І ЗАРЕЄСТРОВАНИХ

СОРТІВ

Юридичні та фізичні особи, які передають за межі Украї-

ни насіння запатентованих чи зареєстрованих сортів рослин

без санкції оригінатора та відповідних державних органів, не-

суть відповідальність згідно з чинним законодавством Украї-

ни (додаток К).

Спірні питання щодо додержання прав власності на на-

сіння запатентованих або зареєстрованих сортів рослин,

умов ліцензійних договорів, розмірів і порядку розрахунків за

ПОСІБНИК УКРАЇНСЬКОГО ХЛІБОРОБА_________________________________________________ 2008

використання прав, встановлених чинним законодавством

України, вирішуються у судовому порядку.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.01 с.)