Особливості первинного насінництва сучасних сортівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особливості первинного насінництва сучасних сортівозимої пшениці.Для добору рослин, на базі яких створю-

ються насіннєві розсадники, потрібно використати лише u1074 ви-

нятково типовий для даного сорту посів. За своїми генетич-

ними характеристиками він повинен повністю відповідати то-

му насінню, яке було передане в держсортовипробування.

Тобто, у виробництво повинно надійти таке насіння, завдяки

якому сорт зможе реалізувати всі свої позитивні якості, вияв-

лені ним в держсортовипробуванні. Для сортів, незанесених

до Реєстру, по яких насінницькі розсадники закладаються

вперше, кращим посівом для індивідуальних доборів може

бути селекційна ланка "попереднє розмноження нового сор-

ту". У випадках повторного закладання розсадника випробу-

вання потомств першого року індивідуальні добори доцільно

здійснювати на посіві розсадника розмноження першого року

і, як виняток, на посіві розсадника розмноження другого року

або супереліти.

В окремих установах оригінатори сортів для добору ро-

доначальних елітних рослин використовують спеціальний

посів розсадника добору, в якому рослини вирощують, зі

зменшеною нормою висіву (1,5-2 млн. шт./га), що, крім усьо-

го, підвищує і продуктивність кожної рослини. Для розсадни-

ків добору може використовуватись насіння із страхових фо-

ндів розсадників розмноження урожаю різних років.

Відбирати доцільно не цілу рослину, а лише окремі нор-

мально розвинені колосся, ти-

пові за морфологічними озна-

ками сорту. Таким чином мож-

на уникнути помилок, які вини-

кають при доборах цілої рос-

лини (куща). Навіть при розрі-

дженому посіві декілька рослин

можуть мати вигляд одної рос-

лини.

Загальна кількість доборів

повинна забезпечити потреби

виробництва залежно від цін-

ності сорту і попиту на нього.

Не виключається застосування

відбору і цілих рослин, що за-

стосовується у первинному на-

сінництві багатьох наукових

установ

Вирощені лінії після рете-

льної окомірної оцінки та виб-

раковки усіх нетипових геноти-

пів збираються вручну і обмо-

лочуються окремо.

За нормальних умов виро-

щування урожай потомства

одного колосу в більшості ви-

падків сягає 200-270 г. Цієї кі-

лькості достатньо для посіву

лінії в наступній ланці – у роз-

саднику випробування u1087 по-

томств другого року. Крім того,

із урожаю кожної лінії частину

насіння (15-20 г) доцільно ви-

користати для аналізу на пока-

зник седиментації та для конт-

ролю генетичної чистоти та ти-

повості методами біохімічної

генетики (електрофорезу гліа-

Рис. 4.1. Схема виробництва насіння еліти методом індивідуаль-

Но-родинного добору

ПОСІБНИК УКРАЇНСЬКОГО ХЛІБОРОБА_________________________________________________ 2008

динів).

Після аналізування та окомірної оцінки для посіву розса-

дника випробування потомств другого року відбирається не

менше 500 ліній. Цю кількість ліній бажано збільшувати зва-

жаючи на те, що при цьому зростає коефіцієнт розмноження

в процесі вирощування оригінального насіння. Особливо не

бажано зменшувати кількості ліній у гетерогенних сортів та

сортів короткостеблового типу.

Сівбу слід здійснювати в оптимальні строки суцільним

способом з оптимальною нормою висіву насіння по кращих

попередниках, забезпечених вологою. При можливості, у по-

сівні відомості та польові журнали по кожній лінії окремо за-

писують її характеристику (формулу) за результатами аналі-

зу методами біохімічної генетики.

У розсаднику випробування потомств другого року обо-

в'язково повинен висіватися для порівняння стандарт – еліта

того ж сорту. Фенологічні спостереження повинні здійснюва-

тися регулярно з урахуванням усіх фаз. Це дає змогу своєча-

сно виділити лінії нетипові та генетично не однорідні. Їх ба-

жано скосити і видалити до цвітіння, щоб запобігти утворен-

ню спонтанних гібридів на лініях властивих даному сорту. З

цією ж метою під час прополювання видаляються випадкові

домішки на стандарті (еліті) до початку цвітіння.

Після повного дозрівання ліній у розсаднику випробуван-

ня потомств другого року збирання здійснюється тільки селе-

кційними комбайнами з застосуванням усіх засобів, що да-

ють змогу запобігти сортовому засміченню. Ділянки стандар-

тів бажано збирати першими.

Після визначення врожайності проводять бракування та

добір ліній за результатами фенологічних спостережень і ге-

нетичних аналізів. Для здійснення подальшого u1085 насінницького

процесу залишаються лише типові лінії. При методично ви-

сокому рівні виконання усіх робіт такі лінії складають біль-

шість, а їх загальна врожайність забезпечує не тільки посів в

достатніх обсягах наступної ланки розсадника розмноження

1-го року, але й створити відповідні страхові фонди. Крім то-

го, урожаю насіння у більшості випадків буває достатньо,

щоб частину його залишити для посіву в наступні 1-2 роки,

не застосовуючи повторного вирощування цього сорту в по-

передніх розсадниках.

Очищення насіння ліній розсадника випробування по-

томств другого року слід проводити окремо на малогабарит-

них сортувальних машинах. Очищення і збереження насіння

ліній розсадника випробування потомств другого року бажа-

но здійснювати окремо тому, що в деякі роки доводиться до-

пускати повторний посів ліній в тому ж розсаднику. При до-

триманні усіх вимог, щодо вирощування ліній в насіннєвих

розсадниках, такий прийом не знижує генетичних якостей

оригінального насіння.

Вирощування насіння в розсаднику розмноження 1-го ро-

ку з агротехнічної точки зору повністю співпадає з загально

відомою інтенсивною технологією для озимої пшениці, яка

розроблена для конкретної грунтово-кліматичної зони. Тобто,

розміщення таких посівів обов'язкове по кращих попередни-

ках, забезпечених елементами ґрунтового живлення, пере-

важно по чистих парах. Сівбу слід проводити тільки протрує-

ним насінням у кращі агрономічні строки, з обов'язковим вне-

сенням основного удобрення і підживленням рослин. Особ-

ливу увагу потрібно приділяти заходам боротьби з бур'яна-

ми, шкідниками та хворобами.

Крім того, при вирощуванні пшениці в розсаднику розм-

ноження 1-го року обов'язковими є сортові та видові пропо-

лювання. Для зручності їх проведення сівбу слід здійснювати

з доріжками шириною 45 см. Це дає змогу при проході по них

ретельно оглянути посів і видалити сортові та видові доміш-

ки, а також нетипові для даного сорту рослини.

При прополюванні сортів-напівкарликів слід враховувати,

що вони більш схильні до спонтанної гібридизації, тому їх

слід проводити двічі: першу – до цвітіння, а другу – після

прояву ознак забарвлення колосу та остюків.

Стосовно кількості і часу проведення сортових прополю-

вань в розсаднику розмноження можуть бути і додаткові ре-

комендації залежно від індивідуальних особливостей сорту.

Наприклад, деякі сорти мають рідкісну сортовідрізнювальну

ознаку – світло-зелений колір листків та стебла через майже

повну відсутність на них воскового нальоту. У зв'язку з цим

сортове прополювання на цих сортах бажано проводити в

період, коли різниця в забарвленні рослин найбільш чітко

спостерігається – зразу ж після колосіння. Під час такого

прополювання легко видаляються сортові домішки, тобто усі

рослини з восковим нальотом. Варто зазначити, що причина

змін складу в сортах-популяціях може полягати і в порушенні

технології вирощування та сортування насіння. Так, при зна-

чному відхиленні строків сівби від оптимальних як в один, так

і в інший бік, склад популяції може суттєво порушиться. Цей

склад може змінитися і за неправильного машинного сорту-

вання насіння, або роздільного використання крупної і дріб-

ної його фракцій.

Метод масового добору.За використання цього методу

схема вирощування насіння еліти включає, як правило, такі

ланки: розсадники розмноження 1-го та 2-го років, суперелі-

ту, еліту. Родоначальні рослини (колосся, волоті) відбирають

на високоврожайних чистосортних посівах розсадників розм-

ноження.

У більшості сортів перехреснозапильних культур масовий

добір проводять за схемою: розсадник розмноження 1-го ро-

ку → розсадник розмноження 2-го року → супереліта → елі-

та. Розсадник добору з оптимальною площею живлення рос-

лин (20×20; 60×20 см та ін.) використовується як аналізуючий

фон для виділення з популяції найбільш продуктивних рос-

лин, збільшення виходу родоначального насіння та збере-

ження чистоти сорту.

Для культур та сортів з високим коефіцієнтом розмно-

ження схему масового добору скорочують на 1-2 ланки.

Відібрані елітні рослини ретельно аналізують за типовіс-

тю по морфологічних u1086 ознаках, окремо обмолочують, візуаль-

но оцінюють за якістю насіння та продуктивністю, потім на-

сіння кращих рослин (колосся, волотей) об'єднують та за-

кладають як розсадник розмноження. Число рослин (колосся,

волотей), відібраних для закладки розсадника розмноження,

встановлюють з урахуванням коефіцієнта розмноження куль-

тури (сорту), інтенсивності бракування, потреби в насінні елі-

ти. При необхідності збільшення обсягів еліти, насіння роз-

садника розмноження 1-го року пересівають на Р-2. Розсад-

ники розмноження розміщують по кращих попередниках, на

полях з оптимальним агрофоном. Допускається сівба і ряд-

ковим способом зі зменшеною нормою висіву або широкоря-

дним (з доріжками для прополок). Протягом вегетації прово-

дять всі агротехнічні заходи по догляду та боротьбі зі шкідни-

ками, хворобами й бур'янами, видові та сортові прополюван-

ня, польове інспектування (апробацію) посівів.

Після збирання очищене й відсортоване насіння затаро-

вують у мішки з внутрішніми та зовнішніми етикетками. На-

сіння розсадника розмноження використовують на посів су-

переліти, яку потім пересівають на еліту.

За результатами досліджень, проведених у Селекційно-

генетичному інституті, масовий відбір не поступається перед

індивідуально-родинним за врожайними властивостями ви-

рощеного насіння еліти, але не забезпечує повне збережен-

ня чистосортності. Тому для підтримання чистоти сорту

більш гарантованим є індивідуально-родинний метод добо-

ру.

Метод половинокзабезпечує одержання насіння еліти

за схемою: розсадник добору → розсадник випробування по-

томств першого року → розсадник випробування потомств

другого року → розсадники розмноження → супереліта →

еліта. Для культур з високим коефіцієнтом розмноження

схему скорочують до 3-4 ланок. Суть методу полягає в тому,

що в РВ-1 висівають половину насіння кожної елітної росли-

ни з розсадника добору, а другу половину залишають у ре-

зерві. На наступний рік в РВ-2 використовують резервне на-

сіння, але тільки тих сімей, які показали кращі результати в

РВ-1.

ПОСІБНИК УКРАЇНСЬКОГО ХЛІБОРОБА_________________________________________________ 2008

У розсаднику добору використовують оптимальну площу

живлення для одержання з кожної елітної рослини максима-

льної кількості зерен (наприклад, озимого жита – не менше

400-500 шт.). Завдяки цьому з популяції відбирають більше

кращих генотипів сорту, ефективніше реалізовуючи спадкові

можливості кожної елітної рослини, контролюють генотип не

тільки по материнській, але й по батьківській лінії, виключа-

ють перезапилення кращих родин гіршими. Метод половинок

ефективний для перехреснозапильних культур, особливо

для диплоїдного озимого жита, гречки та ін.

Основою первинного насінництва є рекомендації науко-

во-дослідних установ, які є оригінаторами, що враховують

біологію сортів і включають перелік способів збереження чи-

стосортності та підтримання їх цінних властивостей. Це зу-

мовлює велику різноманітність методів і заходів виробництва

насіння еліти, які застосовуються у практиці.

У ряді науково-дослідних установ для озимої пшениці за-

стосовують також безперервний масовий відбір, при якому

насіння еліти вирощують за 3-ланковою схемою: розсадник

збереження сорту та оновлення насіння → супереліта → елі-

та.

Для сортів озимого жита з домінантним генетичним конт-

ролем короткостебельності в первинному насінництві засто-

совують парні аналізуючі схрещування та розсадник гомози-

готних короткостебельних потомств для зменшення в попу-

ляції числа довгостеблових рослин до мінімального рівня (не

більше 1%) .

Метод контрольованого пересівупередбачає висіван-

ня у розсаднику випробування потомств другого року 70-80%

родин однойменного розсадника урожаю минулих років та

щорічне поновлення решти потомств з числа кращих родин

розсадника випробування потомств першого року. Завдяки

цьому накопичується і багаторазово використовуються кращі

потомства врожаю різних років, зменшуються обсяги най-

більш трудомістких робіт у первинному насінництві (відбір та

аналіз елітних рослин, закладка потомств тощо) та приско-

рюється одержання насіння еліти. У лінійних сортів кращі ро-

дини РВ-2 збирають комбайном після проведеного заздале-

гідь відбору від кожної з них необхідної кількості насіння для

контрольованого пересіву.

Метод генетичного контролю.В основу його покладено

метод генетичних маркерів – спосіб підтримання сортів-

популяцій шляхом постійного контролю їх біотипового складу

за електрофоретичними спектрами запасних білків. У пер-

винному насінництві відбір елітних рослин (колосся, волоті)

та потомств супроводжується перевіркою їхньої типовості за

білковими маркерами, визначається справжність (істинність)

сорту в усіх ланках виробництва еліти.

Для прискореного одержання насіння еліти первинне на-

сінництво можна вести за скороченою схемою: розсадники

розмноження → супереліта → еліта (за високими темпами

розмноження насіння).

Цей метод широко використовується в первинному насін-

ництві озимої пшениці Селекційно-генетичного інституту та в

деяких інших науково-дослідних установах. Він дуже перспе-

ктивний, оскільки дає можливість значно скоротити схему

створення еліти і прискорити поширення нових сортів у ви-

робництві.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.013 с.)