ПОЛЬОВИЙ КОНТРОЛЬ У НАСІННИЦТВІ ГІБРИ-Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОЛЬОВИЙ КОНТРОЛЬ У НАСІННИЦТВІ ГІБРИ-ДІВ

З метою збереження повної біологічної і морфологічної

вирівняності ліній, які вирощуються на ділянках розмноження

і гібридизації, необхідно своєчасно проводити сортові пропо-

лювання і фітосанітарні прочистки як на материнських, так і

на батьківських рядках.

При утворенні 5-6 пар справжніх листків нетипові рослини

відрізняються більш потужним розвитком і висотою, за роз-

міром і формою листків, особливостями їх зазублення і гоф-

рування. За 1-1,5 тижні до початку цвітіння ретельно вида-

ляють:

- рослини, які помітно відрізняються за висотою від рослин

батьківських форм, з іншою формою стебла, забарвленням,

зазубленням та гофруванням листків, з іншим опушенням

стебла і листя;

- уражені несправжньою борошнистою росою, прикорене-

вою і стебловою формами склеротиніозу та іншими хворо-

бами;

- гіллясті рослини в рядках стерильних аналогів та одно-

кошикові рослини в багатокошикових батьківських лініях.

Не можна допускати до цвітіння жодної рослини соняш-

нику, яка б відрізнялася за якоюсь ознакою від рослин осно-

вного типу.

Контроль повноти стерильності.Біологічна цінність

стерильних аналогів та урожайні якості гібридного насіння

першого покоління залежать від своєчасного та якісного ви-

далення кошиків з фертильними квітками в рядках стериль-

ного аналога. Для цього з початком цвітіння стерильних ліній

на ділянках розмноження і в материнських рядках цих же лі-

ній на ділянках гібридизації особливу увагу звертають на ви-

далення вищеплених або випадкових фертильних рослин.

Стерильні кошики відрізняються палево-жовтим кольором, а

фертильні мають темне забарвлення пиляків. Зрізані кошики

фертильних рослин кладуть тут же на землю квітками дони-

зу, а стебла зрізають під корінь, щоб запобігти утворенню па-

зушних стебел.

Фертильні кошики в стерильних рядках знищують з само-

го початку їх цвітіння, коли починають квітувати поодинокі

трубчасті квітки периферійного ряду кошика. Цю роботу не

ПОСІБНИК УКРАЇНСЬКОГО ХЛІБОРОБА_________________________________________________ 2008

припиняють до повного закінчення цвітіння на всіх ділянках і

проводять щодня незалежно від погоди з 6 до 9 години ран-

ку, тобто до початку розкриття пиляків і активного льоту

бджіл.

Неякісна робота з вилучення фертильних рослин в ряд-

ках материнської форми призводить до збільшення відсотку

фертильних, самозапилених рослин материнської лінії в гіб-

ридному насінні, до багатоярусності посівів, що призводить

до зниження урожаю на товарних посівах та його технологіч-

ності.

Після повного закінчення цвітіння масиву, на ділянках гі-

бридизації батьківські ряди повністю знищують, а звільнені

від соняшнику смуги дискують.

Польові обстеження ділянок розмноження батьківсь-

ких форм і ділянок гібридизації.Польовий контроль здійс-

нює комісія, яка затверджується обласним управлінням

сільського господарства і продовольства. До складу комісії

входять агроном-контролер, агроном обласного (регіональ-

ного) управління, представники селекційної установи в при-

сутності представника господарства.

За кожним агрономом-контролером закріплюють декілька

господарств, які мають 400-600 гектарів загальної площі по-

сівів ділянок розмноження і ділянок гібридизації. Роботу кож-

ного агронома – контролера перевіряє державний агроном-

інспектор.

За 10-15 днів до початку цвітіння агроном-контролер з аг-

рономом районного управління сільського господарства і

представником насінницького господарства попередньо об-

стежують ділянки гібридизації з метою встановлення прави-

льності вирощування насіння: дотримання норм просторової

ізоляції, правильність чергування рядків батьківських форм,

проведення сортових прополювань і фітосанітарних прочис-

ток і наявність актів.

З початку і до повного цвітіння стерильних форм комісія

проводить 3 польових обстеження. Перше – коли цвіте 10-

15% рослин стерильного аналогу; друге – при цвітінні 50%

рослин; третє – коли зацвіте 90-100% рослин.

Обстеження проводять з інтервалом в 3-4 дні без попе-

редження керівників і спеціалістів господарства.

За результатами перевірки складають акт польових об-

стежень посівів соняшнику на ділянках гібридизації і розмно-

ження стерильних батьківських форм (форма № 194).

Кількість обстеження рослин повинна визначатися з роз-

рахунку 20 рослин на 1 га. На ділянці площею до 50 га

польові обстеження проводять по діагоналі в 20 пунктах по

50 рослин стерильної форми, що зацвіли (всього 1000 рос-

лин). При цьому враховують кількість залишених на кореню

при проведенні останньої прочистки і не перевернуті квітами

на землю. Під час першого обстеження аналізують 200 рос-

лин із розрахунку 4 на 1 га, тобто по 10 в кожному пункті.

Якщо площа перевищує 50 га, додатково продивляються

по 20 рослин на кожний гектар. Наприклад, при площі ділян-

ки 100 га обстежують 2000 рослин, тобто в кожному з 20 пун-

ктів по 100 рослин. (При першому обстеженні відповідно 400

рослин по 20 в кожному пункті.)

Кількість фертильних рослин у стерильних формах на ді-

лянках гібридизації не повинна перевищувати 1%, на ділян-

ках розмноження насіння супереліти та еліти – 0,5%. На ді-

лянках розмноження оригінального (маточного) насіння до-

мішки не допускаються.

Відсоток домішок визначають відношенням числа ферти-

льних рослин до загальної кількості оглянутих, помножених

на 100. Наприклад, при обстеженні 100 га оглянуто 2000 ро-

слин і виявлено 15 фертильних рослин. Відсоток фертильних

рослин в даному разі складає (15:2000) 100 = 0,75%.

ІНСПЕКТУВАННЯ ( АПРОБАЦІЯ) БАТЬКІВСЬКИХ

ФОРМ ГІБРИДІВ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОК УМЕНТІВ

При проведенні польової апробації визначають придат-

ність вирощуваного насіння ліній для використання на насін-

нєві цілі. Результати апробації материнських ліній на ділян-

ках розмноження заносять до акту апробації за формою

№196.

До апробації посівів приступають на початку повної стиг-

лості. Методика проведення апробації така ж, як і для сортів-

популяцій.

Ділянки розмноження ліній-відновлювачів фертильності

пилку та ліній-закріплювачів стерильності апробують і ре-

зультати заносять в акт апробації за формою № 197.

Товарні посіви гібридів соняшнику оформлюють актом

реєстрації сортових і гібридних посівів (форма № 199).

У випадку вибракування ділянки з числа насіннєвих посі-

вів складають акт вибракування посівів з числа придатних

для використання на насіннєві цілі (форма №200).

Щоб уникнути механічного змішування насіння при збері-

ганні, реалізації і сівбі батьківських форм, необхідно в усіх

документах, які засвідчують посівні і сортові якості, допису-

вати до назви:

- лінії-закріплювача стерильності – літеру "Б" (фертильна);

- стерильного аналогу – "А" (стерильна);

- лінії-відновлювача фертильності пилку – слово "віднов-

лювач" або літеру "В".

При затарюванні насіння батьківських форм, на мішках із

стерильним аналогом лінії пишуть літеру "А" і по діагоналі

проводять чорну смугу шириною до 5 см; на мішках з насін-

ням закріплювача стерильності - літеру "Б"; на мішках з бать-

ківською лінією – відновлювачем фертильності пилку став-

лять букву "В".

Партії батьківських форм супроводжують "Атестатом на

насіння" (форма № 216), партії з насінням гібридів першого

покоління товарного призначення – "Свідоцтвом на гібридне

насіння" (форма № 219).

ҐРУНТОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ГІ Б-

РИДНОСТІ НАСІННЯ

Рівень генетичної цінності і біологічної чистоти визнача-

ється за показником "Закріплення стерильності та морфоло-

гічна однорідність вирощеного насіння". Ґрунтовому контро-

лю підлягає насіння стерильних материнських форм таких

категорій та генерацій:

- оригінальне (маточне) насіння;

- суперелітне та елітне насіння, вирощене на ізольованих

ділянках розмноження, прості стерильні гібриди, що викорис-

товуються як материнська форма трилінійних гібридів.

Згідно з Наказом Мінсільгосппроду України №117/27 від

16.04.96р. "Про проведення ґрунтового контролю насіння ба-

тьківських форм і гібридів соняшнику", повноваження з орга-

нізації та проведення цього заходу покладені на Інститут

олійних культур УААН і Запорізьку обласну державну насін-

нєву інспекцію.

Оцінку стерильних аналогів материнських ліній проводять

за двома методами.

Перший метод. Проби насіння масою 1 кг, відбирають,

згідно ДСТУ 12036-85, представники районних державних

насіннєвих інспекцій за участю спеціалістів селекційно-

дослідної установи після очистки даної партії насіння, але не

пізніше 20 жовтня, і надсилають на адресу науково-дослідної

установи, якій доручено проведення ґрунтового контролю.

Зразок супроводжується актом відбору проби та етикеткою.

Із середньої проби відбирають дві масою 100 г, з кожної

проби беруть по 130 сім'янок і висівають в ґрунт теплиці в 2-х

повтореннях по одній сім'янці в гніздо, щоб після випадів ро-

слин до моменту обліку було не менше 100 рослин в кожно-

му повторенні. Сіють з міжряддям 50 см і відстанню 15 см в

рядку. Проривку посівів не проводять. Відповідно до теорії

ймовірностей при вибірці в 100 рослин насіння першої кате-

горії при ймовірності помилки 5% може мати відхил мінливо-

сті ознаки фертильності від 0 до 7%, другої категорії – від 2

до 11%.

Оцінку ступеню закріплення стерильності проводять по

мірі розкривання трубчастих квіток на квітколожі кожної u1082 конк-

ретної рослини. Повністю або частково фертильні рослини

відмічають мітками. Після закінчення цвітіння визначають за-

гальну кількість стерильних рослин і їх відсоток по відношен-

ню до загальної кількості підрахованих рослин даної форми.

ПОСІБНИК УКРАЇНСЬКОГО ХЛІБОРОБА_________________________________________________ 2008

Паралельно з обліком повноти стерильності установлю-

ють і відмічають рослини, які відрізняють за зовнішніми озна-

ками від основної форми. Відсоток таких рослин по відно-

шенню до загальної кількості облікових рослин покаже рівень

типовості.

Другий метод– електрофоретичний аналіз запасних біл-

ків або ізоферментного складу батьківських форм і гібридів,

проводять в науково-дослідних установах, які володіють не-

обхідними методиками і обладнанням.

Результати ґрунтового контролю оформляють актом ре-

єстрації ґрунтового контролю по показнику "закріплення сте-

рильності материнської форми гібрида соняшнику" (форма

№ 219а).

Насіння, яке пройшло ґрунтконтроль, залежно від ступеня

стерильності ділять на 2 категорії (табл. 6.2).

ТАБЛИЦЯ 6.2 – СТЕРИЛЬНІСТЬ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ ЗА КАТЕ-

ГОРІЯМИ

Категорія

Відсоток стерильних

Рослин (не менше)

Оригінальне насіння 98

Елітне та репродукційне насіння 95

На ділянках розмноження оригінального (маточного) на-

сіння показники стерильності повинні бути на рівні 100%, су-

перелітного та елітного – 99,5, на ділянках гібридизації –

99,0%.

Гібридність насіння з ділянок гібридизації, важливий якіс-

ний показник повноти запилення материнської форми пиля-

ками відновлювача фертильності, визначається двома спо-

собами.

Перший метод базується на факті, що всі материнські

форми гібридів, внесених до Реєстру сортів рослин України,

уражуються збудником несправжньої борошнистої роси

(Plasmopara helianthi), а батьківські форми забезпечують гіб-

ридам генетичний захист генами стійкості до всіх 11 рас па-

тогену. Тому оцінку гібридності проводять на інфікованому

цією хворобою фоні наступним чином.

З середньої проби масою 1 кг відбирають 4 проби по 110

насінин, які пророщують. Насіння, яке має проростки довжи-

ною '33-4 мм, переміщують у розчин з суспензією зооспор P.

helianthi і витримують при температурі 13-15 С для заражен-

ня. З появою спороношення борошнистої роси на сім'ядоль-

них листках соняшнику визначають гібридність партії насіння.

Другий спосіб – біохімічний, передбачає вивчення елект-

рофоретичного спектру запасних білків або ізоферментів в

гібридах першого покоління у порівнянні зі спектрами відпо-

відних самозапилених ліній.

ФІТОСАНІТАРНИЙ КОНТРОЛЬ

Посівні якості насіння соняшнику залежать від багатьох

факторів, в тому числі і від ступеню їх ураження фітопатоге-

нами.

За даними Долгової О.М., на посівах соняшнику спостері-

гали дифузне розповсюдження склеротиніозу, сірої, сухої

гнилей, несправжньої борошнистої роси, альтернаріозу, фу-

заріозу та інших хвороб. Численні аналізи показують, що в

залежності від погодних умов і місця вирощування соняшни-

ку склад мікрофлори насіння змінюється.

Використання для сівби насіння, зараженого збудниками

хвороб, сприяє їх розповсюдженню. Поява патогенів в нових

районах пов'язана із завезенням зараженого насіння. При сі-

вбі збудник разом з насінням рівномірно розміщується в полі,

створюючи численні осередки первинної інфекції. В зв'язку з

цим, особливого значення набуває фітопатологічна експер-

тиза насіння, яка дозволяє виявити в окремих партіях спе-

цифічність патогенів і дійти правильного рішення щодо про-

труєння. Більшість патогенів, які складають мікрофлору на-

сіння, локалізована в лушпинні і ядрі насінини.

В Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр'єва розроблена ме-

тодика виявлення патогенів як на мертвому середовищі, так і

в живих проростках. При пророщуванні насіння соняшнику в

лабораторних умовах встановлено, що патогени, які були

виявлені в ядрі, розвивались в здорових за зовнішнім вигля-

дом проростках. Отже, в насіннєвому матеріалі можуть бути

не лише склероції (або їх частки), але й збудники хвороб в

здоровому, за зовнішнім виглядом, насінні.

Очищення від домішок склероціїв повністю не звільняє

партію насіння від інфекції. Тому протруєння є обов'язковим

заходом передпосівної обробки насіння. Достатньо ефектив-

ними в боротьбі з внутрішньою інфекцією є системні фунгі-

циди типу Сумілекс, Фундозол, Фентіурам та інші.

Проте застосування хімічних засобів захисту доцільне

лише після кваліфікованого фітосанітарного контролю насін-

ня.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 267; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.012 с.)