Р о з д і л III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ТРУДОВОМУ ПРАВІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Р о з д і л III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ТРУДОВОМУ ПРАВІТрудова дисципліна. Поняття дисципліни праці й методи її забезпечення. Внутрішній трудовий розпорядок підприємств, установ, організацій. Статути і положення про дисципліну для окремих категорій працівників. Заохочення за успіхи у роботі, порядок їх застосування.

Поняття й види дисциплінарної відповідальності. Поняття та склад дисциплінарного проступку. Загальний порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності. Строки і порядок застосування дисциплінарних стягнень, порядок їх зняття. Особливості застосування дисциплінарних стягнень для окремих категорій працівників. Юридичне значення заходів громадського впливу та громадських стягнень.

Матеріальна відповідальність сторін трудового договору. Поняття і функції матеріальної відповідальності, її відмінності від майнової відповідальності осіб в інших галузях права. Взаємні обов’язки працівника та роботодавця в трудових правовідносинах щодо дбайливого ставлення до майна підприємства, установи, організації.

Підстава й умови матеріальної відповідальності працівників. Випадки, що виключають матеріальну відповідальність працівників. Види матеріальної відповідальності. Випадки повної матеріальної відповідальності. Обмежена матеріальна відповідальність працівників та її випадки. Договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Підстави й порядок укладення договорів про повну колективну (бригадну) матеріальну відповідальність.

Порядок визначення розміру заподіяної шкоди. Строки притягнення працівників до матеріальної відповідальності. Обставини, які підлягають урахуванню при визначенні розміру шкоди та його зменшенню. Порядок покриття шкоди.

Матеріальна відповідальність роботодавця перед працівником.

Підготовка і підвищення кваліфікації працівників. Права та обов’язки роботодавця з підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Права працівників на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації. Порядок оплати за час виробничого навчання, перекваліфікації, а також при навчанні іншим професіям. Гарантії та компенсації працівникам, направленим на підвищення кваліфікації.

Р о з д і л ІV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ СУБ'ЄКТІВ ТРУДОВОГО ПРАВА

Охорона праці. Поняття охорони праці та її зміст. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Гарантії прав працівників на охорону праці під час укладення трудового договору та під час роботи. Правове регулювання організації охорони праці на виробництві. Правовий статус служби охорони праці на підприємстві. Регулювання охорони праці у колективному договорі, угоді. Навчання, інструктаж і перевірка знань працівників з питань охорони праці. Атестація робочих місць за умовами праці.

Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру.

Трудові спори. Поняття трудових спорів. Види трудових спорів. Причини й обставини виникнення трудових спорів. Принципи розгляду трудових спорів. Індивідуальні трудові спори. Органи, що розглядають індивідуальні трудові спори. Особливості розгляду окремих видів трудових спорів. Порядок, строки, виконання рішень КТС по індивідуальних трудових спорах. Особливості виконання судових рішень по трудових спорах.

Поняття колективних трудових спорів, їх предмет, сторони. Порядок мирних процедур розв’язання колективних трудових спорів. Правове положення незалежного посередника. Правове положення Національної служби посередництва і примирення. Примирна комісія, її склад і компетенція. Трудовий арбітраж, його склад і компетенція.

Право на страйк і його обмеження. Здійснення права на страйк. Гарантії та правове положення працівників у зв’язку з проведенням страйку. Відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові спори.

Особливості регулювання праці окремих категорій працівників. Особливості правового регулювання праці жінок. Особливості правового регулювання праці неповнолітніх. Особливості правового регулювання праці осіб із зниженою працездатністю. Правове регулювання праці осіб, які поєднують роботу з навчанням.

Нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства. Нагляд і контроль за додержанням законодавства, їх поняття та відмінності. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Громадський контроль за додержанням законодавства про працю.

ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

Тема 1. Предмет, метод, система і

функції трудового права

 

Питання для обговорення

 

1. Трудове право України як самостійна галузь права. Взаємозв’язок трудового права з іншими галузями права.

2. Предмет трудового права.

3. Класифікація відносин, що складають предмет трудового права.

4. Метод трудового права, його особливості.

5.Співвідношення імперативних та диспозитивних елементів у змісті метода трудового права.

6. Функції трудового права.

7. Система трудового права.

Завдання

 

1. До батьків приїхали на свято п’ятеро їхніх дітей і за столом почали з’ясовувати, на кого з них поширюється трудове законодавство. Батько – механік електростанції, мати працює в колективному сільськогосподарському підприємстві, син Олександр – капітан річкового пароплава, донька Марія працює продавцем у торговій палатці свого чоловіка, донька Катерина – вільний художник і продає свої картини, син Володимир – військовослужбовець, а син Іван – фермер, його жінка – домогосподарка.

На кого із перелічених осіб поширюється трудове законодавство? Аргументуйте відповідь.

2.Семенця було прийнято на роботу лаборантом в НДІ з окладом 2000 грн. Через 4 місяці вона дізналася, що за схемою посадових окладів для працівників установлено оклади від 2000 до 2500 грн. У зв’язку з цим Семенець вимагав встановити йому оклад 2500 грн. і виплатити різницю за чотири місяці. Представник власника проти цього заперечував, зазначаючи, що Семенець не має спеціальної освіти і достатнього досвіду роботи.

Як вирішити даний спір? Чия думка є правильною з точки зору особливостей методу трудового права?

3. Підприємство «Укртелеком» побудувало багатоквартирний будинок і надало у ньому квартири для своїх працівників. Серед цих працівників виявилося декілька осіб, які своєчасно не сплачують квартирну плату, не оплачують комунальні послуги. З метою наведення порядку в утриманні будинку генеральний директор підприємства, пославшись на ст. 136 КЗпП України, дав розпорядження бухгалтерії проводити стягнення заборгованості із заробітної плати боржників.

Група працівників звернулась за юридичною консультацією.

Дайте мотивовану консультацію з даного питання.

Список літератури за темою

 

Жернаков В.В. Сфера дії трудового права: історичні та методологічні аспекти // Правова держава. НАН України. Ін-т держави і права ім. Корецького. – К.: ІнЮре. – 1998. – Вип. 9. – С. 177 – 185.

Жигалкін П., Жернаков В., Гончарова Г. Змістовне дослідження охоронної функції трудового права в умовах ринкових відносин // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 5.- C. 160-161.

Кондратьєв Р.І. Основні функції трудового права в умовах ринкових відносин // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 7.- C. 156-157.

Лазор В. Система трудового права України в сучасних умовах та її співвідношення з системою національного права // Юрид. Україна. – 2006. – № 9. – C. 43 – 48.

Лазор В.В. Некоторые проблемы системы трудового права и системы трудового законодательства Украины в современных рыночных условиях // Право і безпека. - 2006. - №5/2. - C. 98-100.

Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Монографія. – Львів, 1999.

Прилипко С.М. Розмежування права соціального забезпечення і трудового права // Право України. – 1999. – №10. – С. 58 – 61.

Проскуряков П.Д. Сфера дії трудового права: сутність та перспективи (у контексті розробки нового Трудового кодексу України) // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2005 р. №2.- Донецьк: ДЮІ, 2005.- C. 304-313.

Процевський О. Про предмет трудового права України // Право України. – 2001. – №12. – C. 81 – 86.

Процевский А.И. Метод правового регулирования трудовых отношений. – М.: Юрид. лит., 1972.

Процевский А.И. Предмет советского трудового права. – М.: Юрид. лит., 1979.

Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. – Одеса: Юрид. літ., 2001.

Щербина В.І. Теоретичні проблеми охоронної функції трудового права в умовах ринкових відносин. - Д.: Акад. митної служби України, 2004. - 211 c.

Щербина В.І. Основні функції трудового права в умовах ринкових відносин. - Д.: Акад. митної служби України, 2005. - 266 c.

 

Тема 2. Джерела трудового права

Питання для обговорення

 

1. Поняття та види джерел трудового права і форми їх вираження.

2. Конституція України як основне джерело трудового права.

3. Міжнародні договори про працю, конвенції, рекомендації МОП у галузі праці, їх співвідношення з законодавством України.

4. Кодекс законів про працю України. Закони та підзаконні нормативно-правові акти як джерела трудового права.

5. Акти соціального партнерства: угоди і колективні договори.

6. Локальні нормативно-правові акти: поняття, види, особливості.

7. Значення рішень Конституційного Суду України та керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду України.

8. Сфера дії норм трудового права. Дія нормативних актів у часі, просторі та за колом осіб.

 

Завдання

 

4.У галузевій угоді в галузі освіти було закріплено: «Вчителям загальноосвітніх шкіл встановити надбавки у розмірі 20% від посадового окладу». Дізнавшись про таке положення, колектив вчителів приватної загальноосвітньої школи «Сонечко» звернувся до директора з проханням встановити і їм такі надбавки. Однак директор відмовив у задоволенні такої вимоги, пояснюючи тим, що школа «Сонечко» є приватною, а вчителі, які в ній викладають, не є членами профспілки, що підписала галузеву угоду.

Чи правомірна відмова директора? Чи поширюється дія галузевих угод на підприємства, установи, організації приватної форми власності? Чи поширюється дія угоди на працівників, які не є членами профспілки, що підписала угоду?

 

5. Романенко, якого було звільнено з посади за систематичне невиконання без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку (п.3 ст. 40 КЗпП України), звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі.

Суд відмовив у поновленні на роботі на тій підставі, що позивач дійсно систематично порушував трудову дисципліну, і за перше порушення йому було оголошено догану. У своєму рішенні суд, встановлюючи факт систематичного порушення, посилався на п.п. 22 і 23 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів».

Чи може суд посилатися на зазначену постанову? Яка правова природа таких постанов? Чи є постанови Пленуму Верховного Суду України джерелами трудового права України?

Список літератури за темою

 

 

Єрьоменко В.В. Колізії між Конституцією та іншими актами трудового права // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / редкол. : В.Я. Тацій та ін. – Х.: Право, 2009. – № 4(59). – С. 144-153.

Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання соціально-трудових відносин // Право України. – 2002. – № 4. – С. 59-63.

Коляда Т. Соціально-правове положення неповнолітніх як підстава диференціації правового регулювання їх трудової діяльності// Право і безпека. – 2004. – №3. – С. 143-145.

Мельник К. Щодо розуміння єдності трудового права // Юридична Україна. – 2010.- №3.- С.79-84.

Феськов М. М. Про адаптацію трудового законодавства України до переглянутої Європейської соціальної хартії // Вісн. Одес. ін-ту внутр. справ. –1999. – № 4. – С.60 - 64.

Феськов М. М. Класифікація прав за Європейською соціальною хартією (переглянутою) // Актуальні проблеми держави і права: 3б. наук, праць. Вип. 9. – Одеса; Астропринт, 2000. – С.131 - 137.

Чанишева Г. Вплив міжнародних трудових норм на розвиток трудового права України // Підприємництво, госп-во і право. – 2001. – № 5. – С. 67 – 70.

Ярошенко О. Щодо природи локальних нормативно-правових актів у сфері трудового права //Вісник Академії правових наук України. – 2004. –№ 2(37). – С.131-135.

Ярошенко О. До питання про співвідношення норм міжнародного і національного трудового права // Право і безпека. – 2004. – № 3. – С.192-194.

Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: Моногр. – Х.: Вид. СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006.

Т е м а 3.Принципи трудового права

Колоквіум

 

Питання для обговорення

 

1. Поняття принципів права.

2. Поняття і значення принципів правового регулювання праці

3.Загальна характеристика основних принципів трудового права.

4. Система принципів трудового права.

5. Принципи окремих інститутів трудового права.

6. Реалізація принципів правового регулювання праці у нормах трудового законодавства.

7. Реалізація принципів трудового права в актах договірного регулювання трудових відносин.

 

Список літератури за темою

 

Вакуленко В.М., Панасюк О.Т. До питання про місце принципів у концепції розвитку трудового права: Концепція розвитку законодавства України. – К., 1996. – С. 293.

Вєтухова І. До питання про зміст принципу підвищення охорони праці жінок, які мають дітей, як суб`єкта трудових правовідносин // Вісн. Акад. правових наук України. – 1998. – № 2 (13). – C. 166 – 171.

Волощук О. Принцип забезпечення права на відпочинок як інституційний принцип трудового права // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 2. – C. 13 – 16.

Гаврилюк О. Сучасне втілення принципів трудового права // Право України. – 2001. – № 9. – C. 56 – 58.

Єрьоменко В.В. Поняття принципів трудового права та їх застосування // Вчені записки Таврійського нац. ун-ту ім. В.І. Вернадського: Юридичні науки / редкол. : В.Г. Ротань та ін. – Сімферополь: Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського, 2009. – т. 22(61) – №2. – С. 163-176.

Жернаков В. Реализация принципа свободы труда и запрета принудительного труда в законодательстве Украины // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 10. – С. 63-66.

Жернаков В.В. Свобода праці як принцип сучасного трудового права // Право України. – 1999. – № 3. – С. 34 – 36, 55.

Лавриненко О.В. Відмежування «принципів» від суміжних юридичних категорій у контексті аналізу сучасних наукових розробок: теоретико-методологічні аспекти // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2008. – Вип. 4. – С. 5-19.

Лукаш С.С. Принцип оптимального поєднання централізованого і локального правового регулювання трудових відносин // Держава і право. Юрид. і політ. науки. Вип. 38: Зб. наук. пр. – К.: Ін-т держави і права НАН України. – 2007. – С. 361-366.

Щербина В. Про основоположні принципи трудового права України // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 1. – C. 13 – 17.

Ярошенко О. До питання розмежування єдності та диференціації правового регулювання праці з іншими правовими категоріями // Вісн. Акад. правових наук України. – 2005. – № 3 (42). – C. 226 – 233.

Ярошенко О. Щодо дискримінації в реалізації права на працю // Право України. – 2000. – № 7. – С. 53.

Т е м а 4.Суб’єкти трудового права

 

Питання для обговорення

 

1. Поняття суб’єктів трудового права. Їх класифікація.

2. Трудова правосуб’єктність працівника: виникнення, зміст і припинення, випадки обмеження.

3. Роботодавець як суб’єкт трудових правовідносин. Ознаки трудової правосуб’єктності роботодавця.

4. Трудовий колектив підприємства, установи, організації та його представники як суб’єкти трудового права.

5. Профспілкові організації та їх органи як суб’єкти трудового права.

6. Державні органи як суб’єкти трудового права.

 

Завдання

6.Іванов працював у роботодавця – фізичної особи (суб’єкта підприємницької діяльності), який використовує найману працю. Коли після закінчення роботи Іванов звернувся до роботодавця з проханням внести запис у трудову книжку про зазначений період роботи, той відмовив у цьому, посилаючи на те, що трудові книжки ведуться тільки на працівників, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях. У нього немає бланків трудових книжок, він не знає, як правильно їх оформляти.

Іванов звернувся до юридичної консультації з питанням: «хто має зробити такий запис у трудовій книжці та завізувати його?».

Дайте мотивовану відповідь.

 

7.На засіданні виборного органу первинної профспілкової організації заводу “Центроліт”, який розглядав питання щодо згоди на звільнення електрика Волкова за п. 4 ст. 40 КЗпП України (прогул без поважних причин), із п’ятнадцяти членів були присутніми тільки шестеро. Більшістю голосів прийнято рішення про згоду на звільнення Волкова.

Чи законне рішення виборного органу первинної профспілкової організації?

8. На зборах трудового колективу Запорізького інструментального заводу було оголошено повідомлення, що надійшло від ДАІ, про порушення працівником заводу Морозом правил дорожнього руху і притягнення до адміністративної відповідальності. Збори вирішили звернутися до роботодавця із пропозицію не виплачувати йому місячну премію за це правопорушення.

Чи законне рішення загальних зборів?

9. Під час розгляду позову Климчук про поновлення на роботі було встановлено, що її звільнення проведено без погодження з виборним органом первинної профспілкової організації “Харчовик”, яка, на думку позивачки, діяла на підприємстві і профорганізатором якої було її обрано. У судовому засіданні встановлено, що наказ про звільнення Климчук за п. 1 ст. 40 КЗпП було видано 1 квітня 2002 р.; заснована профспілкова організація 11 березня, первинна організація була прийнята на облік у обласному комітеті профспілки працівників освіти 15 березня, легалізована районним управлінням юстиції 3 квітня 2002 р. Посаду Климчук дійсно було скорочено.

Яке рішення має прийняти суд?

Список літератури за темою

 

Гончарова Г.С. Повноваження трудових колективів на сучасному етапі // Матеріали наук. конф. "Конституція України – основа модернізації держави та суспільства", 21-22 червня 2001 р., Харків. – Х.: Право, 2001. – C. 193 – 196.

Іванова О. Релігійна організація як суб`єкт трудового права: захист прав її працівників // Право України. – 2000. – №6. – C. 46 – 49.

Костюк В. Трудова правосуб`єктність як основна правова властивість суб`єктів трудового права // Підприємництво, господарство і право. – 2005.– № 8. – C. 35–39.

Лазор В.В. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права і сторона трудових спорів // Право України. – 2003. – №10. – С. 100–103.

Нікіфоров В.Ю. Профспілки як суб`єкт трудового права // Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ. – Х.: Нац. ун-т внутр.справ, 2004. – Вип. 27.– C. 368 – 373.

Середа О. Обов’язки роботодавця та правові наслідки їх невиконання // Право України. – 2002. - № 9. – С. 82-86.

Середа О.Г. Проблеми правового регулювання діяльності організацій роботодавців // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України. – 2003. - Вип. 61. – С. 100-105.

Сільченко С. Актуальні проблеми створення професійних спілок і первинних профспілкових організацій // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 10. – С. 111 – 113.

Слюсар А.М. Правовий статус суб’єктів трудового права України: теоретико-правовий аспект: Монографія. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2011. – 336 с.

Хуторян Н.М. Проблеми визначення "роботодавець" за законодавством України // Держава і право. Юрид. і політ. науки. – К.: Ін-т держави і права НАН України, 2006. – Вип. 31. – C. 207 – 215.

Щербань В.А. Поняття і зміст правового статусу професійних спілок // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. – №8. – C. 88 – 99.

Якушев І. Юридичні властивості суб’єктів права // Вісн. Львівського ун-ту. Серія юрид. Вип. 35. – Львів, 2000. – С. 33 – 37.

Яремчук О.В. Трудовий колектив як суб`єкт трудового права // Право і безпека. – 2004. – №3/1. – C. 186 – 189.

Ярошенко О. М. Щодо основних прав та обов’язків працівників // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1999. – Вип. 39. – С. 64 – 67.

 

 

Тема 5.Трудові правовідносини

Питання для обговорення

 

1. Поняття й ознаки трудових правовідносин.

2. Відмінність трудових правовідносин від інших відносин, пов’язаних із працею.

3. Сторони та зміст трудових правовідносин.

4. Підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин.

 

Завдання

10. Бригадир Воронов від імені бригади уклав угоду з селянським господарством про те, що бригада зобов’язується відремонтувати токарний верстат, обладнання насосної станції, а також вентиляцію в клубі. Вся робота оцінена в 5000 грн. Угоду підписали бригадир і голова селянського господарства.

Які відносини виникли між бригадиром Вороновим та головою селянського господарства?

11. Дегтяренко працював водієм у НДІ. За дорученням директора інституту він виїхав у відрядження в Богодухівський район, де скоїв аварію, в результаті якої автомашину було пошкоджено. Вартість її ремонту становила 7600 грн. На цю суму інститут подав позов до Дегтяренка. Московський районний суд м. Харкова позов задовольнив повністю на підставі ст. ст. 1166, 1187 ЦК України. Дегтяренко оскаржив рішення суду в апеляційному суді. У скарзі він посилався на важкі умови поїздки по бездоріжжю і просив зменшити суму стягнення.

Нормами якої галузі права повинен був керуватись суд першої інстанції при прийнятті рішення? Чи підлягає скарга задоволенню?

 

12. Після обрання нового складу міської ради і міського голови на посаду головного редактора газети, заснованої міською радою, розпорядженням міського голови було призначено Петрусенка. Гнатюк, що займав цю посаду на протязі п’яти років, був звільнений, але оскаржив це рішення у суді. Суд скасував розпорядження міського голови як таке, що не відповідає вимогам Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». З дня призначення на посаду і до набрання чинності рішення суду Петрусенко пропрацював на посаді головного редактора 4 місяці.

Сукупність яких юридичних фактів дає підстави для виникнення трудових відносин із головним редактором засобу масової інформації, заснованого органом місцевого самоврядування? Чи були правові підстави для виникнення трудових відносин з Петрусенком?

 

13. Начальник верстаторемонтного цеху ВАТ «Промбуд» Рижко запросив на роботу наладчика Коваленка для виконання тимчасової роботи по налагодженню верстатів, а також водія Сомова для роботи за сумісництвом. Наладчик Коваленко і водій Сомов пропрацювали з 2 листопада по 30 грудня. Однак бухгалтерія відмовилася виплачувати їм заробітну плату, оскільки начальник верстаторемонтного цеху не користується правом найму і звільнення працівників, а тому їх не можна вважати працівниками підприємства. Коваленко і Сомов були не згодні з таким рішенням і звернулися до суду з позовом до ВАТ «Промбуд» про стягнення заробітної плати з 2 листопада по 30 грудня.

Дайте характеристику правовідносин, що існували у вказаний період.

14. Івченка було прийнято на роботу у фермерське господарство будівельником. Фактично ж він копав колодязі для фермерського господарства та інших організацій за вказівками керівництва фермерського господарства. 15 вересня 2011 р. між головою сільради і керуючим відділенням № 2 фермерського господарства, з однієї сторони, та Івченком – з другої, був укладений договір, за яким Івченко зобов’язувався викопати колодязь у с. Ясне, відділення № 2 – доставити матеріал для зрубу, а сільрада – оплатити роботу.

11 листопада 2011 р., коли Івченко копав колодязь, з ним стався нещасний випадок, унаслідок чого він став інвалідом. Від відшкодування шкоди у зв’язку з ушкодженням здоров’я фермерське господарство відмовилось, вважаючи, що нещасний випадок стався не при виконанні Івченком трудових обов’язків.

Які правовідносини виникли в даному випадку? Як вирішити цей спір?

 

15. Рішенням обласної міжгалузевої профспілкової конференції Чуба було обрано на посаду голови об’єднання профспілкових організацій області. Після двох років роботи він, на думку президії об’єднання, втратив інтерес до цієї роботи, внаслідок чого авторитет профспілок області зазнав суттєвих втрат, а їх права та інтереси постраждали (активність профспілкових організацій зменшилась, майно профспілок використовувалось не за призначенням, приміщення без належного оформленням здавалися в оренду суб’єктам господарської діяльності). Заслухавши пояснення Чуба, президія об’єднання профспілок області ухвалила рішення про усунення його від посади із формулюванням «за втрату довіри і вчинення дій, не сумісних із посадою керівника профспілкового об’єднання».

Чи є голова об’єднання профспілкових організацій області суб’єктом трудових правовідносин? Які юридичні факти є підставами припинення трудових правовідносин? Чи можна таке рішення профспілкового органу вважати достатньою підставою припинення трудових правовідносин?

 

Список літератури за темою

 

Барабаш О. Деякі властивості трудових правовідносин // Право України. – 1997. – № 8. – С. 53-55.

Вишновецька С. Трудові правовідносини як об`єкт дослідження науки трудового права // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №1. – C. 60 – 63.

Єрьоменко В.В. Застосування Конституції до трудових і пов’язаних з ними правовідносин // Актуальні проблеми права : теорія і практика : зб. наук. пр. / редкол. : Л.І. Лазор та ін. – Луганськ: Вид-во Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2009. – № 14. – С. 65-82.

Жернаков В.В. До питання про правове розуміння праці та трудових відносин // Держава і право. Юрид. і політ. науки. – К., 2006. – Вип. 34. – С. 307 – 311.

Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України. – 2000. – №7. – C. 49 – 52.

Мацюк А.Р. Трудовые правоотношения развитого социалистического общества. – К.: Наук. думка, 1984.

Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003.

 

 

Т е м а 6 . Соціальний діалог. Угоди з соціально-економічних питань та колективні договори

Питання для обговорення

1. Поняття, сторони соціального діалогу.

2. Поняття і види угод з соціально-економічних питань.

3. Зміст угод з соціально-економічних питань.

4. Порядок укладення, зміни угод і контроль за їх виконанням.

5. Поняття і зміст колективного договору.

6. Порядок укладення колективного договору, його реєстрація.

7. Строк чинності колективного договору та угод із соціально-економічних питань.

8. Відповідальність за порушення угод з соціально-економічних питань і колективних договорів.

Завдання

16.При укладенні колективного договору у ТОВ “Кишеня” власник запропонував профспілковій організації внести до нього такі положення:

- усі працівники при прийнятті на роботу мають проходити попередній медичний огляд;

- заробітна плата буде виплачуватися один раз на місяць 16 числа кожного місяця;

- робоча зміна триватиме 8 годин, а переробки компенсуватимуться премією або додатковою відпусткою;

- працівники, які порушили трудову дисципліну, будуть притягатися до відповідальності у вигляді штрафу;

- за прогул без поважних причин працівникам буде скорочуватися щорічна відпустка на кількість днів прогулу.

Голова профспілкового комітету звернувся до юрисконсульта з проханням пояснити, наскільки ці пропозиції відповідають вимогам чинного законодавства України.

Ваша думка.

17. Бухгалтерія, відповідно до колективного договору, утримує профспілкові внески із заробітної плати працюючих і перераховує їх на розрахунковий рахунок профспілки.

Директор відмовляється доплачувати бухгалтеру за цю роботу, мотивуючи відсутністю такої норми в законодавстві.

Як бути в такій ситуації? Чи можна зазначену доплату встановити у колективному договорі?

 

18. Водій Матвієнко тимчасово не працював на автомобілі у зв’язку з його ремонтом. Він наполягав на тому, що має право отримувати надбавку за класність за ці робочі дні, оскільки готовий був стати до роботи, але був вимушений не працювати з причин, що від нього не залежали. Між бухгалтером і юрисконсультом виникла суперечка: бухгалтер вважав, що надбавку за ці дні не слід виплачувати, а юрисконсульт роз’яснив, що надбавку за класність слід виплачувати. Не сплачувати її можна лише у разі, якщо водія буде переведено на іншу роботу, наприклад, слюсарем.

Чи можна ці питання вирішити у колективному договорі?

19. У результаті перевірок, що проводились органами прокуратури, було виявлено, що в багатьох організаціях колективні договори або не укладалися через відмову власників чи уповноважених ними органів їх укладати, або мали формальний характер.

У деяких колективних договорах передбачалася можливість власника або уповноваженого ним органу направляти працівників у довгострокові відпустки без збереження заробітної плати на період призупинення роботи у зв’язку з відсутністю сировини або тимчасовою затовареністю продукцією.

Чи обов’язкове укладення колективного договору власником або уповноваженим ним органом? У чому полягають особливості колективно-договірного регулювання? Чи законне включення до колективного договору вказаної умови?

20.Власник і профспілкова організація торгівельного центру “Континент”, ураховуючи пропозиції, що надійшли від працівників та керівників торгівельного центру, розробили проект колективного договору.

Після обговорення проекту на загальних зборах колективу було укладено колективний договір, до якого включені такі положення:

1) надавати працівникам соціальні відпустки (весілля – 3 дні, похорон – 3 дні). Проводити виплату допомоги на обрядові послуги за наявності необхідних документів і грошових коштів;

2) контролювати виконання працівниками магазину трудової дисципліни, застосовувати до її порушників дисциплінарні засоби впливу згідно із законом про працю;

3) заробітну плату виплачувати за місцем роботи по мірі надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок магазину;

4) усі працівники зобов’язуються без дозволу адміністрації не знаходитись у приміщенні магазину в неробочій час з причин, не пов’язаних з роботою, а також не запрошувати на робочі місця сторонніх осіб.

Чи законні дані положення? Аргументувати свою думку, посилаючись на закон.

 

Список літератури за темою

 

Гетьманцева Н.Д. Колективні угоди на регіональному рівні // Держава і право. Юрид. і політ. науки. – К.: Ін-т держави і права НАН України, 2002. – Вип. 16. – C. 264 – 269.

Гончарова Г.С., Жернаков В. Сфера укладення колективного договору // Право України. – 2000. – № 8. – С. 85 – 87.

Гончарова Г.С. Колективний договір у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації. – Х.: Б.в., 2004.

Жернаков В. Договірне регулювання соціально-трудових відносин // Вісн. Акад. правових наук України. – 2000. – № 4 (23). – Х.: Право, 2000. – C. 227 – 238.

Жернаков В. Особливості договірного регулювання праці у трудовому праві. – Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 91: Правознавство. Чернівці: ЧДУ, 2000. – С.43-47.

Комарницький В.І. Правова природа соціального партнерства на державному та низовому рівнях // Держава і право. Юрид. і політ. науки. – Вип. 12. – К.: Ін-т держави і права НАН України, 2001. – C. 268 – 275.

Трунова Г.А. Поняття соціального партнерства на сучасному етапі // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. – Вип. 282. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2005. – C. 59 – 62.

Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. – Одеса: Юрид. літ., 2001.

Чанишева Г. Право на колективні переговори: міжнародні стандарти і законодавство України // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 12. – C. 46 – 50.

Ярошенко О.М. Соціальне партнерство та його акти // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2004. – Вип. 66. – C. 53 – 58.

Ярошенко О. Щодо природи локальних нормативно-правових актів у сфері трудового права // Вісн. Акад. правових наук України. – 2004. – № 2 (37). – C. 131 – 138.

 

Т е м а 7.Правове регулювання зайнятості та працевлаштування

Питання для обговорення

1. Поняття зайнятості та її види.

2. Державна політика в сфері зайнятості.

3. Порядок реєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, та безробітних.

4. Порядок працевлаштування окремих категорій громадян.

5. Правовий статус безробітного.

6. Органи, що здійснюють працевлаштування, їх правовий статус.

7. Соціальні гарантії при втраті роботи та безробітті.

 

Завдання

21. 15-річний Степаненко, отримавши згоду від батьків улаштуватися на роботу, звернувся до центру зайнятості за консультацією про можливість отримання роботи. Степаненко був направлений для працевлаштування на підприємство в рахунок установленої виконкомом міської ради броні. Однак директор підприємства відмовився прийняти Степаненко на роботу, мотивуючи відмову тим, що на підприємстві навіть дорослі працівники зайняті неповний робочий тиждень, а для неповнолітніх взагалі роботи немає.

Чи правомірні дії директора? Чи є направлення центру зайнятості обов’язковим для керівника підприємства?

22.У районному центрі зайнятості звільненому за скороченням чисельності штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП України) провізору фармацевтичної промисловості Остапчуку запропонували достроково перейти на пенсію за віком, оскільки у нього 35 років страхового стажу. Він від цієї пропозиції відмовився, просив зареєструвати його як безробітного і виплачувати йому допомогу по безробіттю.

Чи правомірна пропозиція центру зайнятості? Чи має право Остапчук на реєстрацію та виплату допомоги?

23. Після закінчення вищого навчального закладу, в якому Трошин навчався на денному відділенні на контрактній основі, він не зміг самостійно знайти роботу. Трошин звернувся до служби зайнятості за допомогою у працевлаштуванні за набутою спеціальністю.

За яких умов він на­буде статусу безробітного? Чи буде надаватися йому до­помога по безробіттю?

Список літератури за темою

 

Барабаш А.Т., Маркина Т.Г. К вопросу о понятии и правовом механизме обеспечения занятости населения. Проблеми законності. Вип. 38: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1999. – 213 с. – С. 102-105.

Бойко Ю. Розмежування правового регулювання законодавства про працю та законодавства про зайнятість населення // Право України. – 1994. – № 10. – С. 39.

Дуюнова О., Турський В. Правові проблеми регулювання працевлаштування інвалідів // Вісник Академії прокуратури України. – 2006. – № 2. – С. 47-52.

Іншин М.І. Щодо правового забезпечення права на працю в умовах масового вивільнення робочої сили // Право України. – 1998. – № 3. – С. 77–78.

Маркіна Т.Г. Окремі аспекти поняття зайнятості населення // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Х.: Нац. юрид. акад. України. – 1999. – Вип. 39. – С. 88-91.

Прилипко С.М. Правове регулювання зайнятості населення // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Х.: Нац. юрид. акад. України. – 2001. – Вип. 49. – С. 104-113.

Сільченко С. ТрудовіПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.024 с.)