Джерела трудового права України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Джерела трудового права України.Основні принципи трудового права.

5. Система трудового права і система законодавства про працю.

6. Суб’єкти трудового права.

Трудові правовідносини.

8. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування.

9. Соціальне партнерство та його правові форми.

10. Трудовий договір: поняття, зміст, порядок укладення.

11. Контракт як вид трудового договору.

12. Правове регулювання змін трудового договору.

13. Правове регулювання припинення трудового договору.

14. Правове регулювання робочого часу.

15. Правове регулювання часу відпочинку.

16. Правове регулювання оплати праці.

17. Правове забезпечення дисципліни праці.

18. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду заподіяну підприємству, установі, організації.

19. Трудові спори.

20. Охорона праці.

21. Поняття і види трудових спорів, причини їх виникнення.

22. Колективні трудові спори: предмет, сторони, порядок вирішення.

23. Поняття страйку та порядок його проведення.


10. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТРУДОВЕ ПРАВО ”

1. Трудове право як самостійна галузь права. Його місце в системі права України.

2. Предмет трудового права.

3. Метод трудового права.

4. Функції трудового права.

5. Система трудового права і система законодавства про працю.

6. Джерела трудового права.

7. Конституція України як правова засада регулювання соціально-трудових відносин Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин.

8. Загальне та спеціальне законодавство про працю.

9. Акти міжнародних організацій як джерела трудового права.

10. Значення рішень Конституційного Суду України та постанов Пленуму Верховного Суду України для правового регулювання трудових відносин.

11. Оціночні поняття в законодавстві про працю.

12. Суб’єкти трудового права.

13. Поняття права на працю та його гарантії відповідно до Конституції України та законодавства про працю.

14. Поняття та зміст трудових правовідносин.

15. Права профспілок в сфері соціально-трудових відносин.

16. Захисна функція профспілок та форми її реалізації.

17. Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин.

18. Зміст колективного договору та порядок його укладення.

19. Угоди між соціальними партнерами як джерела трудового права.

20. Поняття безробітного. Його правовий статус.

21. Загальний порядок прийняття на роботу. Заборона необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу.

22. Поняття трудового договору та його відмінності від суміжних цивільно-правових договорів, пов’язаних з працею.

23. Зміст трудового договору.

24. Місце роботи та робоче місце як умова трудового договору.

25. Форма і строк трудового договору.

26. Трудова функції (професія, спеціальність, посада, кваліфікація) як умова трудового договору.

27. Випробування при прийнятті на роботу.

28. Контракт як особлива форма трудового договору. Сфера його застосування.

29. Поняття, види і порядок переведення на іншу роботу.

30. Істотні умови праці: їх поняття, порядок зміни і правові наслідки.

31. Переміщення і його відмінності від постійного та тимчасового переведення на іншу роботу.

32. Сумісництво посад і його відмінності від суміщення професій і заміщення відсутнього працівника.

33. Особливості правового регулювання праці сезонних і тимчасових працівників.

34. Особливості правового регулювання праці жінок.

35. Особливості правового регулювання праці неповнолітніх.

36. Правове регулювання службових відряджень.

37. Відсторонення працівника від роботи та його відмінності від розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

38. Загальна характеристика підстав припинення трудового договору.

39. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника та його відмінності від припинення трудового договору за угодою сторін.

40. Розірвання трудового договору з ініціативи осіб, які не є стороною трудового договору.

41. Підстави і порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за підставами, передбаченими п.1 ст. 40 КЗпП України.

42. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді або
виконуваній роботі та відмовою або скасуванням допуску до державної таємниці (п. 2 ст. 40 КЗпП).

43. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за систематичне невиконання працівником без поважних причин
трудових обов'язків (п. 3 ст. 40 КЗпП).

44. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за прогул (п. 4 ст. 40 КЗпП).

45. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у разі нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців
підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (п. 5 ст. 40 КЗпП).

46. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у разі поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю
роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП).

47. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у разі появи працівника на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння (п. 7 ст. 40 КЗпП).

48. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у разі вчинення працівником за місцем роботи розкрадання (п. 8 ст. 40 КЗпП).

49. Розірвання трудового договору за одноразовий грубий проступок (п. 1 ст. 41 КЗпП).

50. Розірвання трудового договору у разі винних дій керівника підприємства, установи, організації, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати (п. 1-1 ст. 41 КЗпП).

51. Розірвання трудового договору за втратою довір’я (п. 2 ст. 41 КЗпП).

52. Розірвання трудового договору за аморальний проступок (п.3 ст. 41 КЗпП).

53. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

54. Строки розрахунку при звільненні. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні.

55. Вихідна допомога: випадки її виплати і розміри.

56. Трудова книжка працівника.

57. Поняття і види робочого часу. Порівняльна характеристика видів робочого часу.

58. Робота понад встановлену тривалість робочого часу (надурочні роботи, чергування).

59. Режими робочого часу.

60. Право працівника на відпочинок і гарантії його реалізації. Види часу відпочинку.

61. Поняття, види часу відпочинку та його регулювання у трудовому законодавстві.

62. Відпустки працівників: поняття і види.

63. Поняття заробітної плати та її відмінності від гарантійних та компенсаційних виплат.

64. Методи регулювання заробітної плати.

65. Мінімальна заробітна плата. Індексація заробітної плати.

66. Тарифна система оплати праці.

67. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати.

68. Обмеження відрахувань із заробітної плати.

69. Поняття трудової дисципліни і засоби її забезпечення.

70. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

71. Заохочення за успіхи в роботі, їх види та порядок застосування.

72. Поняття і види дисциплінарної відповідальності. Її правове регулювання.

73. Дисциплінарна відповідальність за спеціальними законами, статутами і положеннями про дисципліну.

74. Стягнення за порушення трудової дисципліни; порядок їх застосування.

75. Поняття матеріальної відповідальності працівників та її відмінності від майнової цивільно-правової відповідальності.

76. Поняття, функції та види матеріальної відповідальності.

77. Підстава і умови матеріальної відповідальності працівників.

78. Випадки повної матеріальної відповідальності.

79. Визначення розміру і порядок покриття шкоди, заподіяної працівником підприємству, установі, організації.

80. Колективна матеріальна відповідальність.

81. Охорона праці як інститут трудового права.

82. Навчання з питань техніки безпеки. Види інструктажу.

83. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах, організаціях.

84. Поняття і види трудових спорів. Організація комісій по трудових спорах, її компетенція.

85. Порядок і строки розгляду трудових спорів в комісіях по трудових спорах.

86. Індивідуальні трудові спори, що розглядаються безпосередньо в судах.

87. Колективні трудові спори: предмет, сторони, момент виникнення.

88. Порядок вирішення колективних трудових спорів.

89. Поняття страйку і правове регулювання його проведення.

90. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни вистав-ляється у відомості та в залікову книжку згідно з такою шкалою:

Оцінка за шкалою ECTS   Визначення За національною системою За системою НУ «ЮАУ ім..ЯрославаМудрого»
A Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 90-100
B Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками 80-89
C Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю незначних помилок 75-79
D Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків 70-74
E Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії 60-69
FX Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти 35-59
F Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс 1-34

 


Розподіл балів за модулями

Модуль І (обов’язковий) поточне тестування Модуль ІІ (факультативний) індивідуальна робота Сума балів за 2 модулі Підсум- ковий іспит Сума загальна (два модулі і іспит)  
3М 1   5-9 3М 2   5-11 ЗМ 3   5-10 3М 4   5-10     4-10 20 - 50     1-50     21-100
               

Примітка: ЗМ – змістовий модуль.

 

ЗМІСТ

 

1. Вступ.
2. Опис предмета курсу
3. Загальний розрахунок годин навчальної дисципліни “Трудове право”
4. Програма навчальної дисципліни “Трудове право”
5. Завдання до практичних занять
6. Словник основних термінів трудового права
7. Самостійна робота студентів
8. Індивідуальна робота студентів
9. Теми курсових робіт.
Контрольні питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни “Трудове право”
Критерії оцінки успішності студентів

 


 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.201 (0.035 с.)