Тема 16: ВНУТРІШНІЙ ТРУДОВИЙ РОЗПОРЯДОК ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТРУДОВИМ ПРАВОМ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 16: ВНУТРІШНІЙ ТРУДОВИЙ РОЗПОРЯДОК ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТРУДОВИМ ПРАВОММетодичні поради до вивчення теми:

Висвітлення цієї теми необхідно почати з поняття дисципліни праці за трудовим правом, її значення в сучасних умовах. У літературі поняття дисципліни праці як правової категорії розглядається:

1) як один з основних принципів трудового права;

2) як елемент трудових правовідносин;

3) як інститут трудового права;

4) як фактична поведінка, тобто рівень дотримання всіма працюючими на виробництві дисципліни праці.

Як правовий інститут трудову дисципліну потрібно розуміти як сукупність правових норм, які регулюють внутрішній трудовий розпорядок, встановлюють обов’язки працівників і роботодавця, що визначають заходи заохочення за успіхи у праці та відповідальність за винне невиконання цих обов’язків. Студентам необхідно дати загальну характеристику правового регулювання дисципліни праці.

Порядок поведінки, взаємодії між працівниками на конкретному підприємстві, в установі, організації у процесі здійснення трудової діяльності називається внутрішнім трудовим розпорядком. Трудовий розпорядок охоплює систему нормативних актів, які регулюють порядок здійснення трудової діяльності. Нормативно-правові акти, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок, поділяються на дві групи:

– загальні (КЗпП України, закони України, укази Президента України, Типові правила внутрішнього трудового розпорядку та ін.);

– спеціальні, які враховують специфіку окремих галузей господарювання, а також особливості праці окремих категорій працівників (галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку, статути про дисципліну; положення про дисципліну окремих категорій працівників тощо).

Правова сутність внутрішнього трудового розпорядку як передумови забезпечення трудової дисципліни залежить від багатьох чинників. Але найповніше вона визначається в чіткості прав і обов’язків сторін трудового процесу, що передбачаються:

а) типовими, галузевими і локальними правилами внутрішнього трудового розпорядку;

б) спеціальними статутами про дисципліну;

в) технічними правилами чи інструкціями загального або посадового характеру.

Методи забезпечення трудової дисципліни доцільно вивчати як способи забезпечення виконання працівниками та роботодавцем своїх обов’язків, передбачені трудовим законодавством.

Методи забезпечення трудової дисципліни законодавчо закріплені ст. 140 КЗпП, ними є:

1) метод переконання – спосіб виховного впливу на працівників. У сучасних умовах набувають значення економічні й організаційні умови праці, регламентування взаємних прав та обов’язків сторін трудових правовідносин і матеріальне стимулювання сумлінної праці;

2) метод заохочення – моральне та матеріальне заохочення за сумлінну працю, надання переваг і пільг працівникам, які успішно й сумлінно виконують свої трудові обов’язки;

3) метод примусу – застосування до порушників трудової дисципліни, у необхідних випадках, заходів дисциплінарного і громадського впливу та матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну роботодавцеві внаслідок невиконання покладених на них трудових обов’язків.

На особливу увагу при вивченні цієї теми заслуговує питання щодо дисциплінарної відповідальності та її видів. Розгляд зазначеного питання почніть з засвоєння, що трудовим законодавством встановлено два види відповідальності працівників - дисциплінарна та матеріальна.

Відповідальність згідно з трудовим правом слід розуміти як окремий вид юридичної відповідальності, яка полягає у передбаченому нормами трудового права обов’язку працівника відповідати за вчинене трудове правопорушення і нести відповідальність.

Підставою дисциплінарної відповідальності є трудове правопорушення – протиправне діяння, яке полягає у невиконанні або неналежному виконанні працівником трудових обов’язків. Розрізняють два види трудового правопорушення – дисциплінарний проступок і трудове майнове правопорушення. Загальним для цих правопорушень є невиконання працівником саме трудових обов’язків. Особливості кожного з цих видів правопорушення зумовлюють застосування у трудовому праві вищезазначених видів відповідальності працівників за трудовим законодавством України.

Необхідно запам’ятати, що дисциплінарна відповідальність як один з видів юридичної відповідальності – це обов’язок працівника відповідати перед роботодавцем за скоєний ним дисциплінарний проступок і понести дисциплінарну відповідальність, передбачену законодавством України про працю. Підставою дисциплінарної відповідальності є дисциплінарний проступок, склад якого традиційно включає: суб’єкт, об’єкт, суб’єктивну сторону і об’єктивну сторону.

Потрібно звернути увагу на те, що дисциплінарним проступком визнається невиконання саме трудових обов’язків. За загальним правилом, невиконання громадських доручень, моральних, етичних правил поведінки, не пов’язаних з виконанням трудової функції, не може викликати застосування юридичної відповідальності.

Згідно зі ст. 147 КЗпП. за порушення трудової дисципліни до працівника може застосовуватися тільки один із заходів стягнення: догана або звільнення. Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників інші дисциплінарні стягнення. Як заходи дисциплінарного стягнення застосовуються підстави звільнення, передбачені пп. 3, 4, 7, 8 і п. 1 ст. 41 КЗпП України. Студентам необхідно добре засвоїти порядок застосування, оскарження і зняття дисциплінарних стягнень, передбачених статтями 147-151 КЗпП. При цьому варто сконцентрувати увагу на таких ключових моментах:

1) ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення (ст. 61 Конституції України);

2) за кожне порушення трудової дисципліни може застосовуватися лише одне дисциплінарне стягнення;

3) до застосування дисциплінарного стягнення роботодавець повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. Відсутність таких пояснень не перешкоджає застосуванню стягнення, якщо роботодавець має докази того, що пояснення від працівника він зажадав, але працівник їх не надав. Таким доказом може бути акт, складений за підписом кількох осіб, яким підтверджується відмова працівника надати пояснення по суті порушення трудової дисципліни.

4) обираючи вид стягнення, роботодавець повинен враховувати певні умови:

– ступінь тяжкості вчиненого проступку;

– заподіяну працівником шкоду;

– попередню роботу працівника;

– обставини, за яких вчинено проступок.

5) працівник має право оскаржити до суду дисциплінарне звільнення, посилаючись на те, що власник або уповноважений ним орган не врахував перелічених факторів;

6) стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) й повідомляється працівникові під розписку;

7) наказ (розпорядження) про застосування дисциплінарного стягнення з вказівкою мотивів його застосування повідомляється працівнику під розписку в триденний строк (п. 31 Типових правил). Пропущення цього строку означає, що порушено порядок застосування дисциплінарного стягнення;

8) відмова працівника засвідчити своїм підписом факт пред’явлення йому наказу (розпорядження) про накладання дисциплінарного стягнення не впливає на дійсність оголошеного стягнення;

9) при вирішенні питання про застосування дисциплінарного стягнення до працівників, обраних до профспілкових органів, необхідно враховувати гарантії, визначені для них ст. 252 КЗпП.

Слід мати на увазі, що не належать до заходів дисциплінарного стягнення відсторонення працівника від роботи, депреміювання, зниження кваліфікаційного розряду робітникові на один розряд за грубе порушення технологічної дисципліни та інші серйозні порушення, які спричинили погіршення якості продукції.

У той же час треба уважно вивчити додаткові заходи впливу на порушників трудової дисципліни (позбавлення безкоштовної путівки, де преміювання, перенесення черги на житло тощо). При цьому варто мати на увазі, що поняття «заходи дисциплінарного та громадського впливу» ширше поняття «заходи дисциплінарного та громадського стягнення».

Матеріальна відповідальність сторін трудового договору являє собою обов’язок однієї з його сторін відшкодувати відповідно до законодавства майнову шкоду, заподіяну іншій стороні трудового договору внаслідок порушення своїх обов’язків у трудових правовідносинах. Варто мати на увазі, що матеріальна відповідальність (на відміну від дисциплінарної) має двосторонній, взаємний характер, оскільки відповідальність несуть не тільки працівники перед роботодавцем, а й роботодавець несе відповідальність перед працівником за заподіяння йому шкоди.

Матеріальна відповідальність працівників є самостійним видом юридичної відповідальності, яка може бути застосована незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності (ч. 3 ст. 130 КЗпП).

Потрібно з’ясувати, що підставою матеріальної відповідальності в трудових правовідносинах є трудове майнове правопорушення, тобто винне порушення однієї із сторін трудового договору своїх трудових обов’язків, що спричинило майнову шкоду іншій стороні. Студентам необхідно розкрити і дати правову характеристику умовам матеріальної відповідальності та її видам.

Залежно від форми вини працівника, особи та інших обставин, за яких була заподіяна шкода, може бути покладена обмежена чи повна матеріальна відповідальність. В окремих випадках встановлюється підвищена матеріальна відповідальність.

При обмеженій матеріальній відповідальності (ст. ст. 132, 133 КЗпП) за шкоду, заподіяну роботодавцю при виконанні трудових обов’язків, працівники, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середньомісячного заробітку. Таким чином, обмежена відповідальність складається з обов’язку працівника відшкодувати шкоду в передбачених законом межах. За повної матеріальної працівник зобов’язаний відшкодувати шкоду в повному обсязі. Вона наступає лише у безпосередньо визначених законом випадках:

1) наявність письмового договору між працівником і власником про повну матеріальну відповідальність;

2) одержання працівником майна під звіт за разовим дорученням;

3) заподіяння шкоди діями працівника, які переслідуються у кримінальному порядку;

4) заподіяння шкоди працівником, який перебував у нетверезому стані;

5) заподіяння шкоди недостачею, умисним знищенням чи зіпсуттям матеріалів, продукції тощо;

6) коли спеціальним законом на працівника покладено повну матеріальну відповідальність за заподіяння шкоди (касири, працівники підприємств зв’язку тощо);

7) заподіяння шкоди в разі не виконання трудових обов’язків (використання транспорту підприємства у власних цілях).

Повна матеріальна відповідальність залежно від організації праці поділяється на колективну (бригадну) та індивідуальну.

Студенти повинні знати чинний порядок покриття шкоди, заподіяної працівником. Правове забезпечення покриття матеріальної шкоди реалізується двома способами: 1) добровільним покриттям заподіяної шкоди; 2) примусовим стягненням заподіяної шкоди.

Роботодавець відшкодовує працівникові шкоду, заподіяну у зв’язку з: 1) порушенням його права на працю (у разі незаконної відмови в прийнятті на роботу; при незаконному відстороненні від роботи; при незаконному переведенні на іншу роботу; при незаконному звільненні з роботи; у разі неправильного або не відповідного чинному законодавству формулювання причин звільнення в трудовій книжці, що перешкоджає працевлаштуванню працівника; у зв’язку із затриманням проведення розрахунку та видачі трудової книжки при звільненні; у разі затримки виконання рішення про поновлення на роботі працівника); 2) незабезпечення збереження особистих речей працівника під час роботи; 3) невчасним або неправильним оформленням документів працівника про працю і заробітну плату, що призвели до виникнення шкоди у працівника.

Особливість відповідальності власника або уповноваженого ним органу перед працівником полягає у тому, що небезпечні та шкідливі умови праці можуть завдати моральної шкоди працівнику, порушити його нормальні життєві зв’язки і потребують додаткових зусиль для організації свого життя. Тому власник або уповноважений ним орган може нести перед працівником не тільки матеріальне, а й моральне відшкодування завданих збитків.

Завдання для самопідготовки

Елементарний рівень:

 

1. Виписати у словник правничої термінології та дати визначення основних термінів і понять:

внутрішній трудовий розпорядок, заохочення, трудова дисципліна, технологічна дисципліна праці, виробнича дисципліна, дисциплінарна відповідальність, дисциплінарний проступок, трудове майнове правопорушення, об’єкт дисциплінарного проступку, об’єктивна сторона дисциплінарного проступку, суб’єкт дисциплінарного проступку, суб’єктивна сторона дисциплінарного проступку, загальна дисциплінарна відповідальність, спеціальна дисциплінарна відповідальність, дисциплінарне стягнення. матеріальна відповідальність, заподіяна шкода, суб’єкт майнової відповідальності, пряма дійсна шкода, протиправна дія, вина працівника,межі матеріальної відповідальності, обмежена матеріальна відповідальність, повна матеріальна відповідальність, індивідуальна матеріальна відповідальність, колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, відповідальність роботодавця перед працівником.

2. Ознайомитися з рекомендованою літературою до теми, скласти опорний конспект та підготуватися до обговорення основних питань семінарського заняття.

План семінарського заняття:

1. Поняття трудової дисципліни і методи її забезпечення .

2. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Трудові обов’язки працівників і роботодавця.

3. Поняття, підстава, умови та порядок притягення до дисциплінарної відповідальності.

4. Поняття та види матеріальної відповідальності працівників. Визначення розміру шкоди, яка підлягає відшкодуванню працівником.

5. Підстава, умови і види матеріальної відповідальності підприємства, установи, організації за шкоду, заподіяну працівникові.

 

3. Опрацювати питання теми, винесені на самостійне вивчення:

1. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

2. Поняття, підстави, види заохочень і порядок їх застосування.

3. Додаткові заходи впливу на порушників трудової дисципліни та їх застосування.

4. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність

Індивідуальні завдання:

Достатній рівень:

 

І. Виконайте завдання:

1. Посилаючись на публікації ЗМІ, проаналізуйте наведені в них факти притягнення до матеріальної відповідальності працівника (наведіть 5 прикладів).

2. Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми 16:

                    П                    
                    Р                    
                    А                    
                    В                    
                    О                    
                    З                    
                    Н                    
                    А                    
                    В                    
                    С                    
                    Т                    
                    В                    
                    О                    

3. Визначте, чи буде особа нести матеріальну відповідальність у зазначених випадках. Якщо буде, то яку?

а) Тракторист підприємства продав солярку із бака трактора;

б) Токар загубив інструменти, отримані на складі по відомості;

в) Робітник залишив спецодяг на вулиці, який намок під дощем і став непридатним;

г) Через халатність начальника цеху щодо організації збереження матеріальних цінностей виявлено недостачу 3-х електродвигунів;

ґ) Токар С. у стані алкогольного сп'яніння виготовив 23 бракованих деталі;

д) У результаті вимкнення електроенергії згорів електродвигун верстата, на якому працював токар В.;

є) У касира Ш. (зарплата 800 грн) виявлено недостачу у касі 2400 грн;

є) Директор конструкторського бюро незаконно звільнив підлеглого;

ж) Під час обідньої перерви робітник зламав пульт ввімкнення/вимк­нення конвеєра, у зв'язку з чим прилад залишився у неробочому стані протягом трьох годин;

з) Фрезерувальник виготовив 15 бракованих деталей через неякісний метал.

4. Опрацювавши питання «Додаткові заходи впливу на порушників трудової дисципліни та їх застосування.», змоделюйте три приклади застосування дисциплінарних заходів впливу.

5. Визначте, в яких із наведених випадків винний буде притягнений до матеріальної і дисциплінарної відповідальності. Чи можливе притягнення до інших видів відповідальності? Посилайтесь на законодавство:

а) громадянин Р., працюючи на токарному верстаті, втратив пильність і внаслідок цього припустився дефекту в деталі;

б) громадянка П. працює кухарем ресторану. Внаслідок раптового вимикання електромережі зіпсовано їжу, що готувалася на електроплиті;

в) громадянка С. запізнилася на роботу через припинення роботи транспорту внаслідок сильного снігопаду.

6. Вписавши слова по-вертикалі, складіть кросворд з понять і категорій теми 16:

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Т Р У Д О В Е П Р А В О
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

7. Опрацювавши питання «Порядок застосування дисциплінарних стягнень», змоделюйте правову ситуацію відповідного змісту.

8. Складіть чайнворд з основних понять і категорій теми 16.

9. Опрацювавши питання «Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність», змоделюйте правову ситуацію відповідного змісту.

10. Визначте, в яких із наведених випадків винний буде притягнений до матеріальної і дисциплінарної відповідальності. Чи можливе притягнення до інших видів відповідальності? Посилайтесь на законодавство:

а) громадянин Н. власною машиною завдав пошкоджень рекламному щиту, що стоїть на узбіччі;

б) громадянка Д. працюючи продавцем, грубо поводилася з покупцями;

в) громадянин О., водій, у нетверезому стані виїхав з автобази і скоїв аварію, пошкодивши три автомашини.

11. Складіть таблицю «Додаткові заходи впливу на порушників трудової дисципліни та їх застосування».

Галузь трудових відносин Види дисциплінарних заходів впливу Особливості застосування
     

12. Поясніть, на кого покладається обов’язок доведення обставин заподіяння шкоди? Змоделюйте правову ситуацію відповідного змісту.

13. Складіть таблицю «Стадії процедури накладення дисциплінарного стягнення».

14. Посилаючись на публікації ЗМІ, проаналізуйте наведені в них факти притягнення до дисциплінарної відповідальності працівника (наведіть 5 прикладів).

15. Посилаючись на публікації ЗМІ, проаналізуйте наведені в них факти заохочення працівників за трудові досягнення (наведіть 5 прикладів).

ІІ. Зробіть підбірку додаткової літератури з визначеної проблеми:

16. Поняття, підстава та умови дисциплінарної відповідальності.

17. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

18. Поняття, підстава та умови матеріальної відповідальності.

19. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.

20. Поняття, підстави, види заохочень і порядок їх застосування.

ІІІ. Підготуйте електронний варіант презентації з питань:

21. Додаткові заходи впливу на порушників трудової дисципліни та їх застосування.

22. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівником.

23. Поняття, підстави, види заохочень і порядок їх застосування.

24. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.

25. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

26. Відшкодування моральної шкоди у трудових правовідносинах.

27. Порядок визначення розміру шкоди, яка підлягає відшкодуванню працівником.

28. Матеріальна відповідальність роботодавця у трудових правовідносинах.

29. Поняття, підстава, умови притягення до дисциплінарної відповідальності.

30. Порядок застосування дисциплінарних стягнень

 

Високий рівень

 

І. Зробіть юридичний аналіз ситуації:

1. Токар Рябцев, що працював в ТОВ “Проммонтаж”, допустив грубе порушення технологічної дисципліни, за що йому було оголошено догану, знижено кваліфікаційний розряд, а роботу над продукцією, що виявилася браком, не оплатили. Також Рябцева було притягнено до матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду. Рябцев звернувся до юрисконсульта підприємства з питанням про правомірність накладення на нього одночасно чотирьох стягнень. Яку відповідь повинен дати юрисконсульт?

2. Бухгалтер Курносова була відсутньою на роботі три з половиною години. Отримавши письмове пояснення Курносової, з якого було видно, що вона була відсутньою на робочому місці через особисті проблеми вдома, головний бухгалтер оголосив їй догану за прогул без поважної причини. Курносова, яка до цього не мала ніяких стягнень, більше того кілька разів заохочувалась, звернулася із заявою до КТС про зняття накладеного дисциплінарного стягнення. Крім цього, Курносова вказувала в заяві, що прогулом вважається відсутність на роботі протягом усього робочого дня, вона ж була відсутньою на роботі тільки 3,5 години. Що розуміється під прогулом без поважної причини? Як має бути вирішений спір?

3. Інженер Петренко був звільнений з роботи 18 березня 2003 р. за систематичне невиконання обов’язків, покладених на нього договором. При розгляді позову про поновлення на роботі в суді з’ясувалося, що за час роботи на підприємстві він дійсно порушував трудову дисципліну, за що адміністрація оголошувала йому догану в жовтні 2009 р., в січні 2010 р., а 12 березня 2011 р. Петренко спізнився на роботу, за що і був звільнений. Яке рішення повинен винести суд? Яким є порядок звільнення?

4. Слюсареві Іванову була оголошена догана за роботу на верстаті без захисних окулярів, а слюсарю Петрову – за відмову від проходження медичного огляду. Через три дні Іванов знову отримав зауваження за роботу буз окулярів, а слюсар Петров відмовився пройти медичний огляд. Директор заводу, отримавши згоду профкому, звільнив їх за п.3 ст.40 КЗпП.

5. Шофер Галкін працював на автомобілі 10 годин підряд, після чого йому було наказано працювати ще три години. Галкін відмовився виконати це розпорядження, посилаючись на те, що у зв'язку з втомою він не може безпечно вести машину. За це Галкіну була оголошена догана. Дайте правову оцінку діям адміністрації.

6. Державний інспектор, ознайомившись із змістом колективного договору підприємства, виявив норму, згідно з якою кожний працівник, що порушив трудову або виробничу дисципліну, буде притягнений до дисциплінарної та матеріальної відповідальності у вигляді штрафу. Крім того, працівникам, які допустили прогул без поважних причин, буде скорочуватись щорічна відпустка на кількість днів прогулу. Прокоментуйте ситуацію, спираючись на законодавство.

7. Водій автокомбінату Демиденко у зв'язку з ремонтом його автомобіля був переведений на іншу роботу як вантажник. За відмову від переведення на цю роботу Демиденко був звільнений за прогул. Демиденко звернувся до районного суду з позовом про поновлення на колишній роботі. Яке рішення повинен винести суд?

8. Закінчивши дев’ятий клас, Андрій вирішив піти працювати і влаштувався теслею на завод. Два місяці все було добре – Андрій старанно працював, одночасно вступив до вечірньої школи. Але потім ситуація несподівано змінилася – Андрій почав запізнюватися на роботу, за що йому було оголошено догану. А потім Андрій внаслідок власної неуважності та недбалості зіпсував важливу деталь, яку обробляв. Після цього, отримавши згоду профспілкового комітету, адміністрація видала наказ про звільнення Андрія з роботи.

9. Економіст взуттєвої фабрики В. відмовився виконати розпорядження начальника планового відділу про виконання обов’язків громадського вихователя неповнолітнього, який працював у відділі за направленням комісії у справах неповнолітніх. У той же день вантажник М. не прийшов на збори трудового колективу, де обговорювалися питання реорганізації підприємства. За ці порушення директор фабрики видав наказ, у якому обом працівникам було оголошено догану. Чи відповідають дії адміністрації трудовому законодавству?

10. Ч. працювала у санаторії завідуючою складом. Вирішивши перейти на інше місце роботи, вона подала заяву про звільнення за власним бажанням. Адміністрація перевірила наявність майна, яке було доручено Ч., і виявила нестачу деякої кількості речей. У зв’язку з цим адміністрація відмовилася звільнити Ч. та видати їй трудову книжку до того, як вона розрахується із санаторієм за втрачені речі. Чи правильно діяла адміністрація?

11. Пекар М., перебуваючи у нетверезому стані, спізнився на роботу, а потім переплутав рецептуру тіста і випік 200 буханок неякісного хліба. Чи буде нести пекар відповідальність?

12. П., обробляючи деталь, припустився грубої недбалості і зіпсував коштовну деталь, яка після цього не підлягає використанню. За це йому було оголошено догану. Крім того, він був позбавлений премії за підсумками роботи за квартал. Адміністрація звернулася із позовом до суду щодо повернення матеріальної шкоди, яку вчинив П. виробництву. П. звернувся до профспілкового комітету за захистом своїх прав, які, на його думку, порушені, - за одну провину його покарано одразу трьома стягненнями.

13. Робітник Д. був звільнений з роботи 18 березня 2008 р. за систематичне невиконання обов’язків, покладених на нього трудовим договором. При розгляді позову про поновлення на роботі в суді з’ясувалося, що за час роботи на підприємстві він дійсно порушував трудову дисципліну, за що адміністрація оголошувала йому догану в жовтні 2006 р., в січні 2007 р., а 17 березня 2008 р. Д. спізнився на роботу, за що і був звільнений. Яке рішення повинен винести суд? Яким є порядок звільнення?

14. Механік Колосов був відсутній на робочому місці протягом першої половини робочого дня. У пояснювальній записці, яку від нього вимагав директор про причини відсутності, Колосов вказав, що на прохання іншого механіка надавав йому допомогу в ремонті екскаватора на його робочому місці. Наступного дня був виданий наказ про звільнення Колосова за відсутність на робочому місці без поважних причин понад три години. Вважаючи звільнення незаконним, Колосов звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі з оплатою за період вимушеного прогулу.

15. Лаборант Воронков, проводячи лабораторні дослідження, підключив прилад до мережі високої напруги, внаслідок чого останній був приведений до непридатності. Наказом по НДІ Воронкову було оголошено догану, і на нього покладений обов’язок відшкодувати заподіяну шкоду в повному розмірі. Воронков заперечував, вказуючи на те, що прилад він зіпсував випадково, а застосування двох стягнень за один проступок незаконне. Чи можливе застосування матеріальної відповідальності одночасно з дисциплінарною? Чи є умисна вина необхідною умовою для покладення на працівника матеріальної відповідальності? Яку відповідальність може нести Воронков за знищення приладу?

16. За систематичне паління на робочому місці бухгалтерові Квачику оголосили догану, зняли премію, відпустку перенесли з серпня на грудень, зменшили посадовий оклад до кінця року. Які норми трудового законодавства порушено?

17. Водій Мартинов 10 грудня зявився на роботі о 10 годині ранку, тоді як робочий день починається о шостій ранку. У пояснювальній записці працівник пояснив, що він проспав. Власник АТП довідася про це в той же день. Який останній термін коли він має право накласти на водія дисциплінарне стягнення? Які заходи можуть бути застосовані до працівника?

18. На територію деревообробного цеху привезли дошки. За вказівкою начальника цеху їїх було складено надворі і накрито на випадок дощу. Начальник не прослідкував за тим, як було виконано його розпорядження. У результаті кількаденних дощів дошки розмокли і стали непридатними для використання. Чи є підстави для притягнення до відповідальності, якщо так, то хто має відповідати? Які заходи можуть бути застосовані до винних осіб?

19. Після закінчення робочого дня бригада святкувала день народження бригадира. Уночі на території цеху спалахнула пожежа, внаслідок чого згоріло два столи та комп’ютер. Як було встановлено, причиною пожежі стали недопалки у попільничці, залишені після святкування. Чи є підстави для притягнення до відповідальності, якщо так, то хто має відповідати? Яка відповідальність може бути застосовані до винних осіб?

20. Під час рейсу 17 березня машиніст порушив інструкцію і перевищів швидкість. Про це довідалися через п’ять місяців після розшифровки записів приладів – 22 серпня. За результатами службового розслідування 21 вересня адміністрація видала наказ про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності.

21. Продавець магазину Н. нахамила покупцеві. Директор магазину передала справу про порушення трудової дисципліни до суду. Але Н. не погодилася з діями директора і заявила, що за порушення трудової дисципліни передбачені дисциплінарні стягнення: зауваження, догана тощо. Чи є правомірними дії адміністрації?

22. 20 січня касир С. і прдавець К. розпочали роботу о 9 ранку, тоді як робочий день починається о восьмій ранку. Директор магазину зажадав пояснень. Обидві працівниці обґрунтували своє запізнення тим, що мешкають в іншому кінці міста і не змогли вчасно виїхати зі свого мікрорайону у зв’язку з припиненням роботи транспорту через сильний снігопад. Директор магазину залишився незадоволеним і видав наказ про звільнення працівниць.

23. Фрезерувальник В. запізнився на роботу на 4 години. У поснювальній записці він вказав, що змушений був затриматися вдома через аварію системи центрального опалювання до прибуття комунальної служби і ліквідації її наслідків. Адиміністрація видала наказ про занесення догани до трудової книжки В. і стягнення штрафу за невироблену під час прогулу продукцію.

24. За прогул слюсареві З. було винесено догану. Працівник не погодився з рішенням керівництва і голосно обговорював цю подію з товаришами. Наступного дня, зваживши на те, що З. не визнав своє вини, адміністрація видала наказ про звільнення З.

25. Під час паління на робочому місці застав бухгалтера Г. керівник установи. Наступного дня Г. дізнався про своє звільненя й притягнення до адміністративної відповідальності. Працівник оспорив це рішення, оскільки вважав, що не повинен за о

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 653; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.173.214.227 (0.01 с.)