Тема 14: РОБОЧИЙ ЧАС. ЧАС ВІДПОЧИНКУ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 14: РОБОЧИЙ ЧАС. ЧАС ВІДПОЧИНКУМетодичні поради до вивчення теми:

Розгляд теми розпочніть із загальної характеристики правового регулювання робочого часу, яке здійснюється на рівні законів, підзаконних актів, колективно-договірного регулювання умов праці та угодою сторін трудового договору. Зверніть увагу на правильне визначення правового поняття робочого часу, яке до речі, на законодавчому рівні не визначено. У теорії трудового права під робочим розуміють час, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи й умов трудового договору повинен знаходитися на своєму робочому місці і виконувати обов’язки згідно з укладеним трудовим договором.

Робочий час складається з часу виконання працівником трудових обов’язків, підготовчо-завершального часу (це час отримання трудового завдання, отримання матеріалів та інструментів, ознайомлення з технічною документацією, час підготовки та прибирання робочого місця тощо). Зверніть увагу, що в деяких випадках, встановлених законодавством, до складу робочого часу зараховується час, коли робота фактично не виконувалась: простій не з вини працівника, оплачувальні перерви протягом робочої зміни.

У сфері правового регулювання робочого часу для працівників встановлено певні гарантії, ознайомтеся з ними. Зокрема, запам’ятайте статтю 45 Конституції України, яка гарантує працівникові встановлену законом тривалість робочого часу. Тобто законодавством про працю встановлена певна межа тривалості робочого часу, яка не може бути збільшена у локальних нормах, якими в більшості випадків здійснюється регулювання тривалості робочого часу на конкретних підприємствах, в установах, організаціях.

Відтак, в основі визначення робочого часу є встановлення його законом або на основі закону. Від цього залежить і тривалість робочого часу, яку можна поділити на такі види:

1) нормальна тривалість робочого часу, що не може перевищувати 40 годин на тиждень (ч. 1 ст. 50 КЗпП України);

2) скорочений робочий час, який за тривалістю менше нормального, але з оплатою праці як за нормальну тривалість і має такі особливості: а) встановлюється лише законом; б) поширюється тільки на окремі категорії працівників (з урахуванням їх віку, умов та інтенсивності праці, специфіки трудових функцій тощо). Студенти повинні знати категорії працівників, для яких встановлюється скорочений робочий час;

3) неповний робочий час, характерними ознаками якого є такі: а) як правило, встановлюється за угодою сторін трудового договору; б) оплата праці здійснюється згідно з нормами виробітку чи залежно від відпрацьованого часу; в) обсяг трудових прав працівників не обмежується; г) може встановлюватись як неповний робочий день, так і неповний робочий тиждень, а також поєднання неповного робочого дня і неповного робочого тижня (наприклад, робота протягом п’яти годин чотири дні у тиждень); д) для окремих працівників власник зобов’язаний встановити неповний робочий час (це вагітні жінки а також жінки, які мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, або жінки, що здійснюють догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку. Вважається, що обов’язок встановити неповний робочий час стосується і випадків, коли на цьому наполягає і чоловік – працівник із сімейними обов’язками, а не тільки жінка).

У правовому регулюванні робочого часу важливе місце займає режим робочого часу та його облік. Під режимом робочого часу в трудовому праві розуміється розподіл норми робочого часу протягом конкретного календарного періоду. До елементів режиму роботи належать:

1) час початку і закінчення роботи;

2) час і тривалість перерв у роботі;

3) тривалість та порядок чергування змін.

Слід розрізняти режим робочого часу працівників і режим роботи підприємства. Зокрема підприємство може працювати у цілодобовому режимі, а працівники – за змінами.

Розрізняють загальні й спеціальні режими. До загальних режимів належать п’ятиденний і шестиденний тиждень. До спеціальних режимів робочого часу належать такі:

1) змінна робота;

2) гнучкий графік роботи;

3) роздроблений робочий день;

4) ненормований робочий день;

5) вахтовий метод організації роботи.

На підставі вивчення чинного законодавства, навчальної літератури необхідно дати правильну характеристику існуючим режимам робочого часу, звернувши увагу на коло осіб, специфіку виробничих умов, що викликають необхідність застосування того чи іншого режиму.

Належної уваги заслуговує питання щодо надурочної роботи. Надурочні роботи, як правило, не допускаються. Надурочними вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня. Роботодавець може застосовувати надурочні роботи лише у виняткових випадках, які Ви повинні знати. Засвоєння питання, що пропонується до вивчення, передбачає визначення категорій працівників, яких згідно зі ст. 62 КЗпП забороняється залучати до надурочних робіт. Дозвіл на виконання надурочних робіт необхідно одержати до початку виконання робіт, за винятком виключних ситуацій. Розглядаючи питання про надурочні роботи, використовуйте статті 62, 64, 65 КЗпП України. Оплата роботи в надурочний час врегульована ст. 106 КЗпП. Так, за погодинною системою оплати праці робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки.

Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається. Граничні норми застосування надурочних робіт встановлені ст. 65 КЗпП. Так, надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.

Від надурочної роботи необхідно відрізняти режим ненормованого робочого часу – це особливий режим робочого часу, який встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу. У разі потреби ця категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість робочого часу (ця робота не вважається надурочною).

Ненормований робочий день на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форми власності, може застосовуватися для керівників, спеціалістів і робітників у таких випадках: коли праця не піддається точному обліку в часі; коли робочий час за характером роботи поділяється на частини невизначеної тривалості (сільське господарство); коли робочий час розподіляється на розсуд працівника.

Зверніть увагу, що на працівників з ненормованим робочим днем поширюється встановлений на підприємстві режим робочого часу. У зв’язку з цим роботодавець не має права систематично залучати працівників, які працюють за таким режимом, до роботи понад встановлену тривалість робочого часу.

Облік робочого часу вважається за доцільне розглядати як фіксацію відомостей про явку працівників на роботу і виконання ними встановленої тривалості робочого часу. Необхідно знати, що облік робочого часу ведеться в табелях встановленої форми.

Слід звернути увагу на те, що облік робочого часу поділяють на поденний і підсумований.

Розгляд поденного обліку робочого часу розглядайте виходячи з того, що це є облік, коли встановлена законом норма робочого дня є обов’язковою для кожного дня роботи. При цьому робочий час підраховується протягом кожного робочого дня відповідно до табеля прибуття на роботу і залишення роботи працівником. Облік приходу на роботу працівника і часу, коли він іде з роботи, ведеться в організації загалом або в структурних підрозділах.

Розгляд питання щодо поняття та видів часу відпочинку почніть з того, що право працівників на відпочинок забезпечується не тільки встановленням норми тривалості робочого часу (ст. 50 КЗпП), а й наданням працівникам відповідно до законодавства часу відпочинку. Конкретні умови встановлення та використання часу відпочинку регулюються також на рівні локальних нормативних актів та індивідуальних трудових договорів.

Слід знати, що час відпочинку – це час, протягом якого працівник відповідно до законодавства та правил внутрішнього трудового розпорядку звільняється від виконання своїх трудових обов’язків і може використовувати його на свій розсуд для задоволення своїх інтересів та поновлення працездатності.

Законодавством встановлені наступні види часу відпочинку:

1) перерви протягом робочого дня (зміни);

2) щоденний відпочинок (міжзмінна перерва);

3) вихідні дні (щотижневий відпочинок);

4) святкові й неробочі дні;

5) відпустки.

Студенти повинні зупинитися на кожному з видів часу відпочинку і підкріплювати свої відповіді посиланнями на відповідні статті КЗпП України. Проаналізуйте особливості кожного із зазначених видів відпочинку, основними з яких є такі:

1) перерва для відпочинку і харчування відповідно до ст. 66 КЗпП встановлюється не пізніше чотирьох годин після початку робочого дня (зміни) і не перевищує двох годин, а конкретна її тривалість визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства. Запам’ятайте, що перерви не включаються у робочий час і не оплачуються. У той же час зверніть увагу на те, що законодавством передбачені спеціальні перерви, які включаються у робочий час та оплачуються (н-д, додаткові перерви жінці для годування дитини віком до 1,5 року; перерви при роботі на відкритому повітрі в холодну пору року; спеціальні перерви при навантажувально-розвантажувальних роботах тощо);

2) щоденний відпочинок між робочими днями (змінами) не може бути менше 12 годин. Перехід зі зміни у зміну відбувається за графіками змінності та, як правило, після вихідного дня;

3) щотижневих вихідних днів може бути два в разі п’ятиденного робочого тижня й один – у разі шестиденного. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менш як 42 години (ст. 70 КЗпП). Робота у вихідні дні забороняється, вона можлива лише у виняткових випадках, перерахованих у ст. 71 КЗпП, з попереднього дозволу профкому. Пам’ятайте, що залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) роботодавця. Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

4) святкові й неробочі дні як вид часу відпочинку чітко визначені ст. 73 КЗпП України. Але й у ці дні робота допускається: а) на безперервно діючих підприємствах; б) для виконання робіт з обслуговування населення; в) для виконання невідкладних ремонтних чи вантажно-розвантажувальних робіт. Оплата за роботу у вихідний, святковий і неробочий день обчислюється та компенсується за правилами, визначеними відповідно до ст. 107 КЗпП. На бажання працівника, який працював у святковий і неробочий день, йому може бути наданий інший день відпочинку;

5) щорічні відпустки – найтриваліший час відпочинку. При з’ясуванні питання про відпустки студентам необхідно детально розглянути та проаналізувати Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року. Вивчення питання щодо відпусток, їх видів та порядку надання почніть з визначення, що відпустка – це вільний від роботи час визначеної тривалості в календарних днях із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених законодавством.

Відносини, пов’язані з різними видами відпусток, регулюються Конституцією України, Законом України «Про відпустки» (надалі – Закон), КЗпП України, іншими законами та нормативно-правовими актами України.

Закон встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.

Відпустки залежно від їх оплати поділяються на оплачувані – зі збереженням на період відпустки заробітної плати та не оплачувані – без збереження заробітної плати. Законом України «Про відпустки» встановлені наступні види відпусток:

1) щорічні відпустки:

- основна відпустка (ст. 6 Закону);

- додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці (ст. 7 Закону);

- додаткова відпустка за особливий характер праці (ст. 8 Закону);

- інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;

2) додаткові відпустки у зв’язку з навчанням (ст. 13, 14 і 15 Закону);

3) творча відпустка (ст. 16 Закону);

4) соціальні відпустки:

- відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (ст. 17 Закону);

- відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ст. 18 Закону);

- додаткова відпустка працівникам, які мають дітей (ст. 19 Закону);

5) відпустки без збереження заробітної плати (статті 25, 26 Закону).

Враховуйте, що законодавством, колективним договором, угодою і трудовим договором можуть встановлюватися інші види відпусток.

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. Зверніть увагу, що святкові і неробочі дні (ст. 73 КЗпП) при визначенні тривалості щорічних відпусток не враховуються. Також варто розглянути ст. 6 Закону «Про відпустки», яка передбачає надання відпусток більшої тривалості для певних категорій працівників. Крім того, треба мати на увазі, що деяким категоріям працівників (н-д, державним службовцям, суддям, прокурорсько-слідчим працівникам) відпустки надаються згідно зі спеціальними нормативно-правовими актами, проте тривалість їх відпусток не може бути меншою за встановлену Законом «Про відпустки».

За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути меншою 24 календарних днів. Особам віком до вісімнадцяти років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається. Надання відпусток оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця.

Право працівника на щорічну основну та додаткову відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців роботи на даному підприємстві. Черговість надання наступних відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації, і доводиться до відома працівників.

До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховуються періоди роботи, встановлені ст. 9 Закону та передбачені законодавством. Студентам необхідно знати, як обчислюється стаж роботи, що дає право на щорічну відпустку (ст. 9 Закону), як здійснюється оплата відпусток (розділ V Закону «Про відпустки»).

 

Завдання для самопідготовки

Елементарний рівень:

 

1. Опрацювати питання лекційного заняття:

1. Поняття та види робочого часу. Облік робочого часу.

2. Режим робочого часу та його види.

3. Надурочні роботи.

 

2. Виписати у словник правничої термінології та дати визначення основних термінів і понять:

робочий час, робочий тиждень, нормальний робочий час, скорочений робочий час, неповний робочий час, режим робочого часу, облік робочого часу, фактичний допуск до роботи, час відпочинку; перерва протягом робочого дня (зміни); святкові дні; неробочі дні; щотижневий безперервний відпочинок; відпустка; основна щорічна відпустка; додаткова щорічна відпустка; додаткова відпустка у зв’язку з навчанням; соціальна відпустка; творча відпустка; стаж, що дає право на відпустку

3. Ознайомитися з рекомендованою літературою до теми, скласти опорний конспект та підготуватися до обговорення основних питань семінарського заняття.

План семінарського заняття:

1. Види часу відпочинку.

2. Поняття та види відпусток.

3. Порядок надання відпусток.

4. Режим праці у вихідні та святкові дні.

 

4. Опрацювати питання теми, винесені на самостійне вивчення:

1. Право працівника на відпочинок і гарантії його реалізації.

2. Державний нагляд і контроль за дотриманням законодавства про відпустки.

 

Індивідуальні завдання:

Достатній рівень:

 

І. Підготуйте електронний варіант презентації з питань:

1. Скорочений робочий час для окремих категорій працівників.

2. Поняття чергування та порядок його застосування відповідно до вимог трудового права.

3. Вахтовий метод організації робіт.

4. Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку неповнолітніх осіб.

5. Порядок та умови застосування застосування неповного робочого часу.

6. Особливості залучення до роботи в нічний час.

7. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням.

8. Державний нагляд і контроль за дотриманням законодавства про відпустки.

9. Право працівника на відпочинок і гарантії його реалізації.

10. Відпустки без збереження заробітної плати й порядок їх надання.

ІІ. Зробіть підбірку додаткової літератури з визначеної проблеми:

11. Правове регулювання робочого часу молоді.

12. Порядок надання відпусток.

13. Режим робочого часу та його види.

14. Види часу відпочинку.

15. Поняття та види робочого часу.

ІІІ. Виконайте завдання:

16. Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми 14:

                    П                    
                    Р                    
                    А                    
                    В                    
                    О                    
                    З                    
                    Н                    
                    А                    
                    В                    
                    С                    
                    Т                    
                    В                    
                    О                    

 

17. Посилаючись на публікації ЗМІ, проаналізуйте наведені в них факти реалізації права працівників на відпочинок (наведіть 5 прикладів).

18. Складіть чайнворд з основних понять і категорій теми 14.

19. Посилаючись на публікації ЗМІ, проаналізуйте наведені в них факти порушення роботодавцем норм, що регулюють тривалість робочого часу працівників (наведіть 5 прикладів).

20. До складу бригади, що працює позмінно (І зміна — з 800 до 1600, а II - з 1600-2300), входять:

а) 25-літня М.;

б) 17-літній К.;

в) 28-літня О. (інвалід III групи);

г) 24-літня Ж. (має дворічну дитину);

ґ) 18-літній С. (навчається заочно в технікумі).

Щодо яких осіб порушено трудове законодавство? Посилайтеся на законодавство.

21. Посилаючись на законодавство, дайте відповідь, хто із зазначених осіб має право на скорочений або неповний робочий час:

а) 19-річний лаборант, який працює в ренгенкабінеті поліклініки;

б) 20-річний токар, який доглядає важко хвору матір;

в) 16-річний слюсар;

г) 23-річний тесля, який працює в третю зміну;

д) 30-річний вчитель;

е) 27-річна ткаля, яка має дитину.

22. Вписавши слова по-вертикалі, складіть кросворд з понять і категорій теми 14:

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Т Р У Д О В Е П Р А В О
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

23. Посилаючись на законодавство, дайте відповідь, хто із зазначених осіб має право на скорочений або неповний робочий час:

а) 16-літній токар;

б) 33-літній лікар-терапевт;

в) 20-літня бухгалтер, що має дванадцятилітню дитину;

г) 38-літній водій, що доглядає за хворим батьком;

ґ) 25-літня секретарка (вагітна);

д) 28-літній слюсар, що працює у другу зміну до 200;

є) 33-річний чоловік, що працює у забої.

24. Посилаючись на законодавство, прокоментуйте зміст уривка із колективного договору: ЗАТ "Колос" працює з 5-денним робочим тижнем. Робочий день триває з 800 до 1900. Загальна перерва встановлюється з 1100 до 1300". Чи відповідає такий графік трудовому законодавству?

25. Розв'яжіть задачу (А:Б) + В + Г = Ґ, коли:

А — мінімальна обідня перерва;

Б — термін, протягом якого виписується трудова книжка при першому працевлаштуванні;

В — мінімальна щорічна відпустка;

Г — максимальний термін переведення на іншу роботу у випадку аварії;

Ґ — мінімальна відпустка для неповнолітніх.

26. Вивчивши трудове законодавство, заповніть таблицю. Обов’язково вказуйте норми законодавства, за якими формулюється відповідь:

робочий час: скорочений неповний
Кому надається    
Обов’язковість надання    
Ступінь зменшення робочого часу    
Час надання    
Заробітна плата    

 

27. Посилаючись на законодавство, дайте відповідь: Робочий день повара у шкільній їдальні розпочинається о 600. О котрій годині найпізніше повинен закінчуватися його робочий день у суботу?

28. Розв'яжіть задачу (А-БхВ)-Г = Ґ:Д + (Е-Є), коли:

А — нормальна тривалість робочого часу;

Б — час, що вважається закінченням нічного робочого часу;

В — кількість видів матеріальної відповідальності;

Г — кількість основних видів відпусток за трудовим законодавством;

Ґ— тривалість робочого часу, що повинна встановлюватися для 17-літнього юнака;

Д — кількість неробочих днів за трудовим законодавством;

Е — мінімальний термін, через який робітник має право на щорічну відпустку в перший рік роботи;

Є — термін з дня одержання згоди профспілки, протягом якого роботодавець має право звільнити працівника.

29. Розв'яжіть задачу (А-Б)-В + Г = Ґ, коли:

А — максимальна загальна тривалість щорічної та додаткової віпусток;

Б — мінімальна тривалість щотижневого безперервного відпочинку;

В — термін, не рідше якого повинна виплачуватися заробітна плата;

Г — кількість видів дисциплінарних стягнень;

Ґ — кількість видів трудових договорів за строками.

30. Розв'яжіть задачу (А:Б + В + 2):Г = Ґ-Д, коли:

А — тривалість робочого часу на тиждень у осіб, зайнятих на шкідливих роботах;

Б — максимальний термін випробування для інженера;

В — час, що вважається у трудовому законодавстві початком нічного робочого часу;

Г — максимальний час з моменту скоєння дисциплінарного право­порушення, протягом якого накладається дисциплінарне стягнення;

Ґ — термін, протягом якого КТС повинна розглянути скаргу робітника;

Д — Термін нез'явлення на роботі робітника внаслідок тимчасової непрацездатності, понад який роботодавець має право його звільнити.

 

Високий рівень

І. Виконайте завдання:

1. Розробити структурно-логічну схему «Види робочого часу».

2. Опрацювати додаткові джерела з теми та підготувати усну міні-доповідь, доповідь-презентацію або аналітичний огляд наукових публікацій: Особливості регулювання часу відпочинку жінок, осіб з сімейними обов’язками в конвенціях МОП.

3. Виконайте реферат на тему: Правове регулювання ненормованого робочого часу.

4. Розробити структурно-логічну схему «Види відпусток».

5. Опрацювати додаткові джерела з теми та підготувати аналітичний огляд наукових публікацій: Соціальні відпустки.

6. Складіть сценарій ділової гри на тему: «Регулювання робочого часу неповнолітньої особи в трудових правовідносинах».

7. Виконайте реферат на тему: Правове регулювання робочого часу молоді в конвенціях МОП.

8. Опрацювати додаткові джерела з теми та підготувати аналітичний огляд наукових публікацій: Види часу відпочинку.

9. Виконайте реферат на тему: Відпустки без збереження заробітної плати й порядок їх надання.

10. Опрацювати додаткові джерела з теми та підготувати аналітичний огляд наукових публікацій: Зарубіжний досвід у регулюванні робочого часу працівників.

11. Виконайте реферат на тему: Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням.

12. Складіть сценарій ділової гри на тему: «Регулювання часу відпочинку неповнолітньої особи в трудових правовідносинах».

13. Виконайте реферат на тему: Творча відпустка: поняття, особливості та порядок надання.

14. Опрацювати додаткові джерела з теми та підготувати аналітичний огляд наукових публікацій: Регулювання відпусток у конвенціях МОП та європейських нормативних актах.

15. Розробити структурно-логічну схему «Види часу відпочинку».

16. Опрацювати додаткові джерела з теми та підготувати аналітичний огляд наукових публікацій: Право працівника на відпочинок і гарантії його реалізації.

17. Виконайте реферат на тему: Щорічна відпустка: порядок поділу на частини та відкликання працівника з відпустки.

18. Складіть сценарій ділової гри на тему: «Порушення права працівника на відпустку у зв’язку із навчанням».

ІІ. Зробіть юридичний аналіз ситуації:

 

19. Начальник автобази Сидоров запросив на роботу двох зварників для ремонту підсобних приміщень. Трудовий договір у письмовій формі з ними не було укладено, з наказом про прийняття на роботу їх не ознайомили, однак у відділі кадрів повідомили, що вони можуть приступити до роботи. Оплата проводилася в кінці кожного місяця за витратними ордерами. Через шість місяців, коли робота була закінчена, зварникам оголосили, що вони звільнені. Зварники проти звільнення не заперечували, але вимагали, щоб їм виплатили грошову компенсацію за невикористану відпустку.

20. У зв’язку з необхідністю завершення ремонтно-будівельних робіт у строк виконроб Єгоров запропонував робітникам залишатися після роботи на 2 години протягом трьох днів підряд. Після здачі в експлуатацію об’єкта робітники поцікавилися у начальника будівельного комбінату, як буде компенсована надурочна робота. Однак начальник відповів, що ніякого розпорядження про залучення працівників до надурочної роботи він не видавав, крім того, працівники отримали премію за здачу об’єкта у строк. Чи мала місце в цьому випадку надурочна робота? Який порядок залучення до надурочної роботи?

21. Робітниця фабрики, яка потребує за медичним висновком переведення на більш легку роботу, подала про це заяву начальнику цеху. Останній відмовив у переведенні, посилаючись на відсутність такої роботи, і запропонував Родіній піти у відпустку без збереження заробітної плати. Дайте аналіз ситуації. Чи порушив норми трудового законодавства роботодавець? Як у даній ситуації діяти працівникові?

22. 17-річний К. влаштувався на роботу лаборантом в НДІ у вересні. У березні наступного року він звернувся до директора заводу з проханням надати йому двотижневу відпустку для поїздки до родичів разом з батьками, які отримали відпустку на іншому підприємстві. Адміністрація відмовила йому, пояснюючи це, по-перше, виробничими обставинами та, по-друге, тим, що він відпрацював на підприємстві менше одинадцяти місяців. Але С. не погодився з аргументами адміністрації. Дайте аналіз ситуації. Чи порушив норми трудового законодавства роботодавець? Як у даній ситуації діяти працівникові?

23. 17-річний М. працює у вагонному депо слюсарем. Депо забезпечує ремонт вагонів електропотягів і працює в три зміни: перша зміна з 7 до 16 години, друга – з 16 до 24 годин та третя – з 0 до 7 годин. У зв’язку з виробничою необхідністю майстер запропонував М. працювати у другу або в третю зміну. М. погодився. Дайте аналіз ситуації. Чи порушив норми трудового законодавства роботодавець?

24. За умовами трудового договору, укладеного із сімнадцятилітнім Антоном 2 січня 2010 року для нього встановлюється:

а) випробувальний термін 10 днів;

б) 5 денний робочий тиждень із 8-годинним робочим днем;

в) відпустка 25 календарних днів (з 1 липня 2010 року).

Антон заявив, що хоче відпустку влітку, але власник пояснив, що відпустка надається лише через 11 відпрацьованих місяців.

Які норми трудового законодавства було порушено при укладенні трудового договору із Антоном?

25. Оксані О. (працює швеєю, має дитину 7 років, 8-годинний робочий день, 5-денний робочий тиждень) через день доводиться працювати по 1-2 години понад норму із-за виробничої необхідності. Вона звернулася до директора підприємства із проханням не залучати її додатково після роботи, оскільки вона не встигає забирати у ці дні дитину зі школи. У відповідь директор запропонував шукати іншу роботу. Дайте аналіз ситуації. Чи порушив норми трудового законодавства роботодавець? Як у даній ситуації діяти працівниці?

26. У зв'язку із необхідністю ліквідації аварії на водогоні, що постачає воду у місто, аварійна бригада працювала два дні (четвер, п'ятниця) у понадурочний час по 4 години. Коли начальник міськводо-каналу повідомив, що необхідно й у суботу працювати у понаднор-мований час, двоє робітників відмовилися. За що їх було звільнено. Робітники звернулися із скаргою про незаконне звільнення у профспілку. Яку відповідь вони отримають? Який порядок вирішення ситуації? Як буде вирішено справу?

27. Галина пройшла конкурсний відбір і влаштувалася кухарем із високою зарплатою у престижний ресторан. За правилами внутрішнього трудового розпорядку, затвердженими власником, її робочий день триває з 1500 до 200 із обідньою перервою 1 год. при 5-денному робочому тижні. На її запитання — чому робочий час встановлено із порушенням трудового законодавства, директор відповів, що це компенсується великою зарплатою і взагалі, якщо її щось не задовольняє, то її місце може зайняти одна із десяти інших претен­денток. Дайте аналіз ситуації. Які норми трудового законодавства порушив власник? Як у даній ситуації діяти працівниці?

28. 16-річна Ганна працювала оператором ЕОМ у конструкторському бюро та заочно навчалася у технікумі. Згідно з правилами внутрішнього розпорядку її робочий тиждень становив 38 годин. Навесні вона звернулася до адміністрації з проханням надати їй відпустку для складання екзаменів у технікумі в червні, а одразу після цього надати чергову щорічну відпустку. Адміністрація відмовила Ганні, мотивуючи це хворобою кількох працівниць, які виконували ті ж функції, та надзвичайним напруженням з виконанням піврічного завдання. Дайте аналіз ситуації. Чи порушив норми трудового законодавства роботодавець? Як у даній ситуації діяти працівниці?

29. Громадянка Павленко С.М. була прийнята на роботу замість громадянки Кириченко О.В., що пішла у декретну відпустку. Після досягнення дитиною дворічного віку громадянка Кириченко О.В. вийшла на роботу. У зв’язку з цим роботодавець вирішив звільнити громадянку Павленко С.М. Вона проти звільнення заперечувала, мотивуючи це вагітністю, яка була підтверджена медичною довідкою.

А) Яка робота надавалася громадянці Павленко С.М.. і який порядок приймання на роботу повинен бути дотриманий у даному випадку?

Б) Чи має громадянка Павленко С.М., як тимчасовий працівник, право на пільги по закону в зв’язку з вагітністю і що це за пільги?

В) Проаналізуйте дії роботодавця.

Г) Чи законні вимоги Павле

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 787; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.204.73.51 (0.011 с.)