Перелік питань для підсумкового контролю знань 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік питань для підсумкового контролю знань1. Поняття держави, її ознаки та функції.

2. Форма держави.

3. Механізм і апарат держави.

4. Загальна характеристика правової держави.

5. Поняття, ознаки та функції права.

6. Система права: поняття і структура. Норма права

7. Джерела (форми) права.

8. Поняття, структура і види правових відносин.

9. Правопорушення: поняття, склад, види.

10. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.

11. Загальна характеристика Конституції України

12. Загальні засади конституційного ладу України.

13. Конституційні права, свободи і обов’язки людини і громадянина.

14. Поняття, принципи, підстави набуття і припинення громадянства.

15. Форми народовладдя і види виборчих систем. Виборча система України. Принципи виборчого права.

16. Система органів державної влади за Конституцією України.

17. Територіальний устрій та система місцевого самоврядування в Україні.

18. Судоустрій в Україні.

19. Поняття, принципи та форми судочинства в Україні.

20. Загальна характеристика системи правоохоронних органів України.

21. Загальна характеристика системи правозахисних органів України.

22. Предмет, система і джерела адміністративного права України.

23. Адміністративне правопорушення: поняття, ознаки, склад.

24. Адміністративна відповідальність: поняття, підстави та порядок притягнення. Види адміністративних стягнень.

25. Загальна характеристика фінансового права України.

26. Система оподаткування в Україні.

27. Поняття і ознаки злочину. Склад злочину.

28. Обставини, що виключають злочинність діяння.

29. Стадії вчинення злочину.

30. Співучасть у вчиненні злочину.

31. Кримінальне покарання та його види.

32. Обставини, що пом’якшують і обтяжують кримінальне покарання.

33. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

34. Загальна характеристика цивільного права і цивільних правовідносин..

35. Фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин.

36. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин.

37. Поняття і зміст права власності. Речові права на чуже майно. Форми власності в Україні.

38. Захист права власності.

39. Цивільні правочини: поняття, форми, види, умови дійсності.

40. Зобов’язальне право. Поняття цивільного договору, його видів.

41. Цивільно-правова відповідальність.

42. Спадкування за законом і за заповітом.

43. Позовна давність.

44. Поняття шлюбу, умови і порядок його укладення та розірвання.

45. Особисті і майнові права та обов’язки подружжя.

46. Права та обов’язки батьків і дітей.

47. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

48. Сімейні правовідносини за участю іноземного елементу.

49. Поняття, предмет, джерела житлового права України. Поняття та види житлового фонду.

50. Права й обов’язки суб’єктів житлових правовідносин. Відповідальність за порушення житлового законодавства.

51. Господарське право України: поняття, предмет, суб’єкти.

52. Поняття, принципи, види і суб’єкти підприємницької діяльності.

53. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.

54. Поняття і суб’єкти банкрутства.

55. Поняття, система і джерела екологічного права України.

56. Право природокористування.

57. Право власності на природні ресурси.

58. Зміст права власності на землю. Форми власності на землю.

59. Екологічні права і обов’язки громадян.

60. Відповідальність за порушення екологічного законодавства.

61. Поняття й система трудового права і трудового законодавства.

62. Класифікація трудових прав. Індивідуальні та колективні трудові права, їх зміст.

63. Працевлаштування та його правові форми.

64. Поняття, види, форми трудового договору.

65. Порядок укладення та зміст індивідуального й колективного трудового договору.

66. Припинення трудового договору.

67. Поняття, сторони і зміст колективних угод.

68. Переведення на іншу роботу.

69. Робочий час і його види.

70. Час відпочинку і його види.

71. Поняття та види відпусток, порядок їх надання. Державний нагляд і контроль за дотриманням законодавства про відпустки.

72. Поняття оплати праці. Поняття та види систем оплати праці.

73. Порядок виплати заробітної плати.

74. Премії і винагороди, надбавки і доплати.

75. Поняття трудової дисципліни. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

76. Поняття, підстава, умови та порядок притягення до дисциплінарної відповідальності.

77. Поняття та види матеріальної відповідальності працівників.

78. Визначення розміру шкоди, яка підлягає відшкодуванню працівником.

79. Підстава, умови і види матеріальної відповідальності роботодавця, за шкоду, заподіяну працівникові.

80. Організація охорони праці на підприємстві.

81. Спеціальні правила охорони праці на важких, небезпечних і шкідливих роботах.

82. Охорона праці жінок, молоді та осіб зі зниженою працездатністю.

83. Пенсійне забезпечення в Україні.

84. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.

85. Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

86. Порядок і строки розгляду індивідуальних трудових спорів у КТС.

87. Розгляд індивідуальних трудових спорів у суді. Виконання судових рішень у трудових спорах.

88. Порядок поновлення працівника на роботі.

89. Національна служба посередництва і примирення: функції, повноваження..

90. Право на страйк і його реалізація. Правові наслідки законного і незаконного страйку.

Приклад побудови екзаменаційного білету

ВНЗ УКООПСПІЛКИ «Полтавський університет економіки й торгівлі» Кафедра правознавства Екзаменаційний білет №______ з дисципліни «Правознавство» для студентів напряму підготовки __ 1. Правопорушення: поняття, склад, види. 2. Склад злочину. 3. Нотаріат. 4. Розв’язати задачу. Затверджені на засіданні кафедри правознавства Протокол № ___від _______________________ Викладач ____________ Завідувач кафедри____________

Шкала переведення балів в 4-бальну та шкалу ECTS

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою
A 86–100 5 (відмінно)
BC 71–85 4 (добре)
DE 60–70 3 (задовільно)
FX 35–59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
F 0–34 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

СПИСОК ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

 

Основна:

1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник / Н.Б. Болотіна. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 860 с.

2. Копиленко О.Л. Правознавство: Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник / О.Л. Копиленко, Ю.І.Римаренко, Л.І. Мозковий. – К.: “ВД Професіонал” , 2007. – 400 с.

3. Правознавство: підручник / А.I. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, [та ін.] . – 2-ге вид., доп . – М. : Правова єдність, 2009 . – 790 с.

4. Правознавство: Підручник/За ред. В.В. Копєйчикова, А.М.Колодія. – [8-е вид.] – К.:Юрінком Інтер, 2007. – 752 с.

5. Шпиталенко Г.А.Основи правознавства: навч. посібник / Г.А. Шпиталенко, Р.Б. Шпиталенко . – 5-е вид . – К. : Каравела, 2008 . – 376 с.

 

Додаткова:

Нормативно-правові акти ( на сайтах: //www.liga.kiev.ua; //www.rada.gov.ua; //www. uаzakon.com; //uapravo.net; //zakon.rada.gov.ua, //zakon.nau.ua ) :

6. Декларація прав дитини.

7. Загальна Декларація прав людини.

8. Конвенція про права дитини.

9. Конституція України.

10. Бюджетний кодекс України.

11. Водний кодекс України.

12. Господарський кодекс України.

13. Господарський процесуальний кодекс України.

14. Житловий кодекс України.

15. Земельний кодекс України.

16. Кодекс адміністративного судочинства України.

17. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

18. Кодекс України про надра.

19. Кодекс законів про працю України.

20. Кримінальний кодекс України.

21. Кримінально-процесуальний кодекс України.

22. Лісовий кодекс України.

23. Митний кодекс України.

24. Податковий кодекс України.

25. Сімейний кодекс України.

26. Цивiльний кодекс України.

27. Цивільний процесуальний кодекс України.

28. Про авторське право і суміжні права: Закон України.

29. Про адвокатуру: Закон України.

30. Про акціонерні товариства: Закон України.

31. Про Антимонопольний комітет України: Закон України.

32. Про аудиторську діяльність: Закон України.

33. Про банки і банківську діяльність: Закон України.

34. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України.

35. Про відпустки: Закон України.

36. Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України.

37. Про вибори народних депутатів України: Закон України.

38. Про вибори Президента України: Закон України.

39. Про виконавче провадження: Закон України.

40. Про вищу освіту: Закон України.

41. Про власність: Закон України.

42. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України.

43. Про господарські товариства: Закон України.

44. Про громадянство України: Закон України.

45. Про державну виконавчу службу: Закон України.

46. Про державну допомогу сім’ям з дітьми: Закон України.

47. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України.

48. Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України.

49. Про державну податкову службу в Україні.

50. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України.

51. Про державну службу: Закон України.

52. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України.

53. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам: Закон України.

54. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям: Закон України.

55. Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 рр.: Закон України.

56. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України: Закон України.

57. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України.

58. Про зайнятість населення: Закон України.

59. Про захист економічної конкуренції: Закон України.

60. Про захист рослин: Закон України.

61. Про збір на обов’язкове соціальне страхування: Закон України.

62. Про звернення громадян: Закон України.

63. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України.

64. Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України.

65. Про колективні договори і угоди: Закон України.

66. Про компенсацію громадянам частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати: Закон України.

67. Про Конституційний Суд України: Закон України.

68. Про кооперацію: Закон України.

69. Про кредитні спілки: Закон України.

70. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України.

71. Про міліцію: Закон України.

72. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України.

73. Про місцеві державні адміністрації: Закон України.

74. Про Національний банк України: Закон України.

75. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України.

76. Про нотаріат: Закон України.

77. Про об’єднання громадян: Закон України.

78. Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку: Закон України.

79. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності: Закон України від 18 лютого 1992 р.

80. Про оплату праці: Закон України.

81. Про органи реєстрації актів цивільного стану: Закон України.

82. Про оренду землі: Закон України.

83. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України.

84. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України.

85. Про охорону атмосферного повітря: Закон України.

86. Про охорону дитинства: Закон України.

87. Про охорону праці: Закон України.

88. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України.

89. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України.

90. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України.

91. Про політичні партії в Україні: Закон України.

92. Про попередження насильства в сім’ї: Закон України.

93. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України.

94. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами: Закон України.

95. Про Президента України: Закон України.

96. Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України.

97. Про прожитковий мінімум: Закон України.

98. Про прокуратуру: Закон України.

99. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України.

100. Про Рахункову палату: Закон України.

101. Про режим іноземного інвестування: Закон України.

102. Про рослинний світ: Закон України.

103. Про систему оподаткування: Закон України.

104. Про Службу безпеки України: Закон України.

105. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України.

106. Про соціальну роботу з дітьми та молоддю: Закон України.

107. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

108. Про статус народного депутата України: Закон України.

109. Про страхування: Закон України.

110. Про судоустрій і статус суддів: Закон України.

111. Про тваринний світ: Закон України.

112. Про фермерське господарство: Закон України.

113. Про форми власності на землю: Закон України.

114. Про Червону книгу України: Закон України.

115. Концепція Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України.

116. Положення про державний комітет України у справах сім'ї та молоді: Затвердж. Указом Президента України.

117. Положення про Національну службу посередництва і примирення. Затверджене Указом Президента України.

118. Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників: Постанова Кабінету Міністрів України.

119. Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням: Постанова Кабінету Міністрів України.

120. Порядок, тривалість і умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих учбових закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України.

121. Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні: Наказ Міністерства юстиції України.

122. Про Декларацію про загальні засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок: Постанова Верховної Ради України.

123. Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу. Постанова Кабінету Міністрів України.

124. Про затвердження Положення про прийомну сім’ю. Постанова Кабінету Міністрів України.

125. Про затвердження Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення: Постанова Кабінету Міністрів України.

126. Про затвердження Порядку передачі дітей, які є громадянами України, па усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім'ях усиновителів. Постанова Кабінету Міністрів України.

127. Про заходи щодо впро­вадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України.

128. Про Концепцію державної сімейної політики: Постанова Верховної Ради України.

129. Про перелік видів доходів, які враховуються при визначення розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб: Постанова Кабінету Міністрів України.

130. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України.

131. Про створення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій: Указ Президента України.

 

Навчальні посібники:

132. Адміністративне право України/ Ред. Бандурка М.І. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 540 с.

133. Адміністративне право України: Підручник для студентів/ Ред. Ю.П. Битяк. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.

134. Артикуца Н.В. Мова права і юридична термінологія: Навчальний посібник для студентів вузів. – К.: Стилос, 2002. – 198 с.

135. Бабкіна О.В. Теорія держави і права в схемах і визначеннях: Навч. Посібник для студентів вузів. – К.: МАУП, 2004. – 144 с.

136. Балакірєва Р.С. Загальнi засади конституцiйного ладу України + [Електрон. ресурс]: Текст лекції. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2002. – 16 с. – Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

137. Балакірєва Р.С. Конституційне право України: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2003. – 210 с.

138. Балюк Г.І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах (Загальна і особлива частини): Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 192 с.

139. Бахарах Д.Н. Административное право: Учебник для вузов. – М.: Изд-во БЕК, 1997. – 368 с.

140. Безродний С.Ф. та ін. Світова класична думка про державу і право: Навч. Посібник / С.Ф. Безродний, Г.Е. Ковальчук, О.С. Масний. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 400 с.

141. Беленчук І.А. Адміністративне право України: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2004. – 176 с.

142. Бобкова А.Г. Правове регулювання вiдносин у процедурi банкрутства: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2006. – 152 с.

143. Бойко М.Д. Трудове право України: Навч. посiбник / М.Д. Бойко. – К.: Атiка, 2007. – 312 с.

144. Болотiна Н.Б. Трудове право України + [Електрон. ресурс]: Пiдручник / Н.Б. Болотiна. – К.: Вiкар, 2003. – 725 с.

145. Бондар В.О. Екологічне право України у запитаннях і відповідях : Навчальний посібник. – Х.: Ксилон, 2006. – 246 с.

146. Булгакова В.Д. Господарське право: Підручник. - К.: «Либідь», 2007.- 420 с.

147. Біленчук П.Д. та ін. Місцеве самоврядування в Україні. Муніципальне право: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2000. – 304 с.

148. Васильев А.В. Теория государства и права: Учебник для студентов вузов. – 4‑е изд., перераб. и доп. – М.: Флинта; М.: МПСИ, 2005. – 436 с.

149. Ведєрніков Ю.А. Адміністративне право України: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2005. – 335 с.

150. Вєрєдніков Ю.А. Теорія держави і права: Навчальний посібник для студентів вузів. – 4‑е вид., доп. і перероб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.

151. Вінник О.М. Господарське право: Підручник. - К.: «Наукова думка», 2007.- 560 с.

152. Вишневский А.Ф. Общая теория государства и права: Учебное пособие для вузов / А.Ф. Вишневский, Н.А. Горбанюк, В.А. Кучинский. – Минск: Амалфея, 2004. – 689 с.

153. Волинка К.Г. Теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2003. – 240 с.

154. Воронянский А.В. Основы правоведения: учебное пособие / А.В.Воронянский, Г.В.Борисов, Зайончковский Ю.В. – Х.: Парус, 2007. – 432 с.

155. Гладкий С.О. Кримiнальне законодавство України + [Електрон. ресурс]: Текст лекцiї. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2003. – 19 с. – Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

156. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000. – 216 с.

157. Господарське право: Навч. посібник/ за ред. М.Л.Шелухiна. – К.:Центр навчальної лiтератури, 2006. – 616 с.

158. Грузінова Л.П. Трудові спори: Навч. посібник / Л.П. Грузінова, В.П. Пастухов, М.Л. Смолярова, Ю.М. Щотова/ Академія адвокатури України. – К.: Магістр ХХІ сторіччя, 2005. – 272 с.

159. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Особлива частина: Навчальний посібник .- К.: Алерта; КНТ, 2007.- 613с.

160. Екологічне право. Академічний курс: Підручник /За ред.. Ю.С.Шемшученка. – К.: Юридична думка, 2005. – 848 с.

161. Екологічне право: Особлива частина: Підручник для студентів юридичних вузів і факультетів: Повний академічний курс (Київський університет ім. Т.Г.Шевченка; Юридичний факульет. За ред. В.І. Андрейцева. – К.: Істина, 2001. – 544 с.

162. Екологічне право України: Підручник /Гетьман А.П., Шульга М.В., Попов В.К. та ін.. / За ред.. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. – Х.: Право, 2005. – 384 с.

163. Екологічне управління: Підручник / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.

164. Житлове право України: Навч. посібник / Галянтич М.К. – К.: МАУП, 2003. – 240 с.

165. Жук Л.А. Господарське право: Навч. посiбник/Л.А.Жук, I.Л.Жук, О.М.Неживець. – К.:Кондор, 2007. – 400с.

166. Загальна теорiя держави i права: Навч. посiбник / А.М. Колодiй; С.Л. Лисенков; В.П. Пастухов; О.Д. Тихомиров; за ред. В.В. Копєйчиков. – К.: Юрiнком Iнтер, 2000. – 312 с.

167. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридич. спец. вузів / За ред. М.В. Цвік та ін. – Х.: Право, 2002. – 432 с.

168. Загальна теорiя права (зі схемами, кросвордами, тестами) + [Електрон. ресурс]: Пiдручник / М.С. Кельман; О.Г. Мурашин. – К.: Кондор, 2002. – 353 с. – Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

169. История государства и права зарубежных стран. В 2‑х ч.: Учебник для вузов / Под ред. Н.А. Крашенинниковой, О.А. Жидкова. – 2‑е изд., стереотип. – М.: Изд‑во НОРМА; Инфра, 1999 – 2000. – Т. 1-2.

170. Капаєва Л.М. Фiнансове право: Навч. Посiбник. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2004. – 248 с.

171. Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів вузів. – Львів: “Новий світ – 2000”, 2004. – 584 с.

172. Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс/ В.М. Кириченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

173. Коваль Л.В. Адміністративне право: Курс лекцій для студ. юр.вузів. – К.: Вентурі, 1998. – 208 с.

174. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підр. – М.: Юрінком Інтер, 2001. – 736 с.

175. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник/ Колпаков В.К., Кузьменко О.В. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

176. Козак З.Я. Правове регулювання охорони праці: Навч. посіб. для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Львів, 2003. – 168 с.

177. Комарницький В.М.Екологічне право: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.М. Комарницький, В.І. Шевченко, С.В. Єлькін; Луганська академія внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності України. Кримський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ України. – 3-є вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

178. Конституционное право зарубежных стран: Курс лекций / Сост. А.В. Якушев. – М.: Изд-во ПРИОР, 2000. – 336 с.

179. Конституційне право України: Підручник / За ред. В.Ф.Погорілко. – К.: Наук. думка, 2000. – 732 с.

180. Костюченко О.А. Банкiвське право: Пiдручник. – К.: ВД «Професiонал», 2004. – 544 с.

181. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: Навч. посібник для вузів. – К.: Атіка, 2005. – 592 с.

182. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2000. – 318 с.

183. Кравчук М.В. Проблеми теорії держави і права (опорні конспекти): Навчальний посібник для студентів вузів. – 2‑е вид., змін. і доп. – К.: Професіонал, 2004. – 398 с.

184. Кравчук М.В. Теорія держави і права (опорні конспекти): Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2003. – 288 с.

185. Кримінальне право і законодавство України. Частина загальна: Курс лекцій / За ред. Коржанського М. – К.: Атіка, 2001. – 432 с.

186. Кримінальне право і законодавство України. Частина особлива: Курс лекцій / За ред. Коржанського М. – К.: Атіка, 2001. – 544 с.

187. Лахижа М.I. Вибори i референдум як конституцiйно-правовi засоби прямої демократiї + [Електрон. ресурс]: Текст лекцiй / М.I. Лахижа. – Полтава: РВВ ПКI, 2001. – 14 с. – Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

188. Марченко М.Н. Теория государства в вопросах и ответах: Учеб. пособие. – М.: Проспект, 2001. – 192 с.

189. Марчук В.М. Нариси з теорії права: Навч. посібник для студентів вузів. – К.: Істина, 2004. – 300 с.

190. Матузов Н.И. Теория государства и права: Учебник для студентов вузов / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – М.: Юристъ, 2005. – 542 с.

191. Міжнародне право навколишнього середовища // Міжнародне право: Основні галузі: Підручник / За ред. В.Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2004. – С.502-538.

192. Молдован В.В. Конституційне право: Опорні конспекти. Словник-довідник / В.В.Молдован, В.Ф. Мелещенко. – К.: Юмана, 1996. – 272 с.

193. Молдован В.В. Правоохоронні органи. Навч. посіб. – К.: Юмана, 1998. – 160 с.

194. Молдован В.В. Судоустрій: Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН. Судові органи ООН: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2003. – 256 с.

195. Орлюк О.П. Банкiвське право: Навч. посiбник / О.П. Орлюк. – К.: Юрiнком Iнтер, 2005. – 376 с.

196. Основи правознавства: Навч. посібник / М.В. Логвинова, В.К. Кафарський. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 568 с.

197. Основи правознавства: Навч. посібник / О.В.Негодченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.

198. Панов В.П. Международное уголовное право: Учеб. пособ. / В.П. Панов. – М.: Инфра-М, 1997. – 320 с.

199. Правознавство: Навч. посібник / Під заг. ред. В.П.Пастухова. – К: Алерта, 2006. – 398 с.

200. Пронин С.В. Государственное управление зарубежных стран: Учеб. пособие / С.В. Пронкин; О.Е. Петрунина. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 416 с.

201. Рабінович П. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник. – 5‑е вид. – Одеса: Юридична література, 2002. – 176 с.

202. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Навч. посібн. – 3‑тє вид., переробл. і доп. – К.:А.С.К.,2005. – 912 с.

203. Сімейне право: Навч. посібник / Ариванюк Т.О. та ін., за ред. Гопанчука В.С.– К.: Істина, 2002. – 304с.

204. Сімейне право України: Підручник/ Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264с.

205. Скакун О.Ф. Теория государства и права. Теория государства. Теория демократии, прав человека. Теория права. Основные типы правовых систем мира. (Общее сравнительное правоведение): Учебник. – Х.: “Консум”, 2000. – 704 с.

206. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник для вузів. – Харків: Консул, 2001. – 656 с.

207. Темнов Е.И. Теория государства и права: Учебное пособие для вузов. – М.: Право и закон ХХІ, 2004. – 239 с.

208. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – 2‑е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2000. – 776 с.

209. Теорія держави і права: Підручник / Ред. С.Л. Лисенков. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 448 с.

210. Трудове право України: Академiчний курс: Пiдручник / за ред. Н.М. Хуторян. – К.: А.С.К., 2004. – 608 с.

211. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. Л.П. Грузінової, В.Г. Короткіна. – К.: МАУП, 2003. – 254 с.

212. Трудове право України: Порядок ведення та оформлення кадрових документiв: Навч. посiбник / К.Б. Наровська; В.П. Пастухов; О.В. Тищенко; С.М. Чорноус; за ред. проф., заслуж. юр. України В.П. Пастухов. – К.: Алерта, 2005. – 280 с.

213. Уголовное право Украины: Общая часть: Учебник / Отв. ред Я.Ю. Кондратьев. – К.: Атика, 2002. – 448 с.

214. Фінансове право: Навчальний посібник/ За ред. Л. К. Воронової. - К.: Вентурі, 2006.- 384 с.

215. Фінансове право: Підручник / Є. О. Алісов, Л. К. Воронова (кер. авт. кол. і відп. ред. С. Т. Кадькаленко.- X.: Консум, 2004.- 496 с.

216. Фінансове право України: Підручник / Г.В.Бех, О.О.Дмитрик, І.Є.Криницький; За ред.. М.П.Кучерявенька. – К.: Юрінком Інтер, 2006.- 320с.

217. Фiнансове право України: Пiдручник / За ред. М.П. Кучерявенко. – К.: Юрiнком Iнтер, 2004. – 320 с.

218. Цивiльне право України: У 2-х т. Т. 1: Пiдручник / За ред. В.I. Борисова. – К.: Юрiнком Iнтер, 2004. – 480 с.

219. Цивiльне право України: У 2 т. Т. 2: Пiдручник / За ред. В.I. Борисова. – К.: Юрiнком Iнтер, 2004. – 552 с.

220. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Ученик /В.Е. Чиркин. – К.: Юристъ, 1997. – 568 с.

221. Шелухiн М.Л. Господарське процесуальне право [Текст]: навч. Посiбник / М.Л. Шелухiн, О.М. Зубатенко. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2006. – 264 с.

222. Шимон С.I. Цивiльне право України [Текст]. У 2 ч. Ч. 1: навч.-метод. посiб. / С.I. Шимон. – К.: КНЕУ, 2006. – 304 с.

223. Шимон С.I. Цивiльне право України [Текст]. У 2 ч. Ч. 2: навч.-метод. посiб. / С.I. Шимон. – К.: КНЕУ, 2006. – 312 с.

224. Щербина В.С. Господарське право: Навч. посібник для студ. вузів. – 3‑є вид., перероб і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 654 с.

 

Спеціальна література:

225. Авер¢янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. – К.: Ін Юре, 1997. – 48 с.

226. Антологія української юридичної думки: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова) та ін. – Т. 1: Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права . – К.: Видавничий Дім “Юридична книга”, 2002. – 568 с.

227. Бойко М.Д., Співак В.М., Хазін М.А. Цивільно-правові документи: зразки оформлення заяв, скарг, договорів. - К.: «Наукова думка», 2005.- 320с.

228. Болотіна Н.Б. Трудовий договір за законодавством України: Навч. посіб. – К.: Видавець А.В. Паливода, 2002. – 124 с.

229. Бурак В.Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні. – К.: Знання, КОО, 2003. – 382 с.

230. Волинець Л. Права дитини в Україні: Проблеми та перспективи досліджень. /Український інститут соціальних досліджень: Інститут дитинства. – К.: Логос, 2000. – 74 с.

231. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). – К.: МАУП, 1998. – 52 с.

232. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування законодавства про банкрутство / Укл. Б.М. Поляков, ВСУ, Вищий господарський суд України. – К.: Ін Юре, 2004. – 568 с.

233. Господарський кодекс України: Коментар / Ред. Саніахметова Н.О. – Харків: Одісей, 2004. – 846 с.

234. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / Пер. с фр. В.А. Туманова. – М.: Междунар. отношения, 1998. – 400 с.

235. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців / Ред. А.В. Дашкевич. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 239 с.

236. Дубовицкая Е.А. Европейское корпоративное право: Свобода перемещения компаний в Европейском сообществе. – М.: Вальтерс Клувер, 2004. – 190 с.

237. Житлове право України: Наук.-практ. посібник / Мічурін Є.О., Сліпченко С.О., Соболєв О.В. – Х.: Еспада, 2001. – 318 с.

238. Законодавство України про адміністративні правопорушення // Бюлетень законодавства і юридична практика. – 2005. – №4. – 430 с.

239. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.І. Семчика. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Видавничій дім «Ін Юре», 2004. – 748 с.

240. Екологічне законодавство України: Збірник нормативних актів (Ред. І.О.Заєць. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 416 с.

241. Костин Л.А. Международная организация труда. – М.: Изд-во «Экзамен», 2002. – 416 с.

242. Лазарев Б.М. Что такое правовое государство? – М.: Знание, 1990. – 62 с.

243. Лазор В.В. Теоретические и социальные аспекты сущности трудового договора и порядок разрешения споров при невыполнении его условий: Монография. – Луганск, Изд-во ВНУ им. В.Даля, 2002. – 250 с.

244. Лилак Д.Д. Мудрість прадавніх про право, закон, владу, правосуддя. – К.: Оріони, 2000. – 140 с.

245. Правове регулювання контрактної форми трудового договору / Авт.-уклад. А. С. Луценко. – Донецк, 1999.- 269 с.

246. Ковальський В.С. Правотворчість: теоретичні та логічні засади / В.С. Ковальський, І.П. Позінцев. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 192 c.

247. Мамут Л.С. Государство в ценностном измерении. – Норма, 1998. – 45 с.

248. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность. – Х.: Одиссей, 2004. – 272 с.

249. Михайліченко С.І. Правові засади здійснення екологічного контролю / С.І.Михайліченко, М.С. Михайліченко. – Полтава: Фірма „Техсервіс”, 2005. – 92 с.

250. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За заг. ред. В.К.Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004.- 688с.

251. Науково-практичний коментар до цивiльного законодавства України: В 4 т.. – К.: А.С.К. – Т.1.: Загальнi положення. Особистi немайнові права фiзичної особи. Право власностi та iншi речовi права: В 4 т / А.Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.В. Кривенко, В.Г. Ротань. – К.: А.С.К., 2004. – 928 с.

252. Науково-практичний коментар до цивiльного законодавства України: В 4 т.. – К.: А.С.К. – Т.2.: Право iнтелектуальної власностi. Зобов'язальне право: В 4 т / А.Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.В. Кривенко, В.Г. Ротань. – К.: А.С.К., 2004. – 864 с.

253. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України/ За ред. Ю.С.Червоного. – К.:Істина, 2003. – 464 с.

254. Правове регулювання іноземних інвестицій/ За ред. В.М.Коссака. - К.:Український центр правничих студій, 2003.- 192с.

255. Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 146 с.

256. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К., 2003.

257. Ротань В.Г., Зуб І.В., Стичинський Б.С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – 6-те вид., доп. і перероб. – К.: А.С.К., 2005.

258. Сільченко С.О. Строковий трудовий договір за законодавством України: поняття, види, умови укладення, зміни та припинення: Монографія. – Х.: Золоті сторінки, 2005. – 204 с.

259. Тимошенко В.І. Розвиток теорії держави в політико-правовій думці України і Росії (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.): Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 358 с.

260. Фуллер Лон Л. Мораль права. – К.: Сфера, 1999. – 232 с.

261. Харт Х.Л.А. Концепція права / Пер. з англ. – К.: Сфера, 1998. – 231 с.

262. Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 264 с.

263. Цивiльний кодекс України. Коментар / Заг. ред. Є.О. Харитонова, О.М. Калітенко. – Одеса: Юридична література, 2004. – 1112 с.

264. Циппеліус Р. Юридична методологія. – К.: Реферат, 2004. – 174 с.

265. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. – О.: Юридична література, 2001. – 328 с.

266. Шевчук Ю.В. Конституційно-правові гарантії екологічних прав громадян в Україні. – К.: Геопринт, 2006. – 132 с.

267. Щербина В.І. Основні функції трудового права в умовах ринкових відносин: Монографія. – Д.: Академія митної служби, 2005. – 266 с.

268. Ющик О.І. Правова реформа: загальне поняття, проблеми здійснення в Україні. – К.: Книга, 1997. – 194 с.

269. Ющик О.І. Теоретичні основи законодавчого процесу: Монографія. – К.: Парламентське видавництво, 2004. – 520 с.

270. Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: Монографія. – Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 456 с.

Довідкова література:

271. Большой юридический словарь / Ред. Сухарев А.Я. – М.: Инфра‑М, 1998. – 790 с.

272. Дарюк В.М., Журавльов С.Ю. Словник юридичних термінів.-К.: Наукова думка, 1993. - 560 с.

273. Дахно И.И. Словарь законодательных и нормативных терминов: Юридический словарь И. Дахно. – К.: “Блиц-Информ”, 1998. – 352 с.

274. Популярна юридична енциклопедія. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.

275. Популярный юридический энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 2000. – 800 с.

276. Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник / Ред. Сухарев А.Я. – М.: Норма, 2000. – 834 с.

277. Словник законодавчих термінів. – К.: Вид‑во Основа; Центр розвитку українського законодавства, 2000. – 608 с.

278. Юридичне енциклопедія: В 6 т. / Відп. Ред. Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Українська енциклопедія.

Т. 1: А-Г, 1659 ст. – 1998. – 672 с.
Т.2: Д-Й, 1595 ст. – 1998. – 747 с.
Т. 3: К-М, 1767 ст. – 2001. – 792 с.
Т. 4: Н-П, 1517 ст. – 2002. – 720 с.
Т. 5: П-С, 1668 ст. – 2003. – 735 с.

279. Юридический словарь / И. Дахно: Словарь законодательных и нормативных терминов. – 2‑е изд. Доп. – К.: “А.С.К.”, 2001. – 1056 с.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 100; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.173.214.227 (0.01 с.)