ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮЗмістовний модуль І. Загальні положення про підприємницьке право та підприємницьку діяльність

1. Поняття підприємницького права.Предмет та метод підприємницького права.

2. Система підприємницького права.

3. Поняття та види джерел підприємницького права.

4. Поняття підприємницької діяльності, її ознаки та принципи.Види підприємницької діяльності.

5. Поняття державного регулювання економіки.Основні напрями державної економічної політики.Правові форми державного керівництва економікою.

6. Поняття контролю, його сутність.Засоби державного регулювання підприємницької діяльності.

7. Державні гарантії прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності.

8. Шляхи захисту прав та законних інтересів суб’єктів підприємницького права.

9. Конкуренція у сфері господарювання.Поняття і види конкуренції та монополії.

10. Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

11. Поняття недобросовісної конкуренції, її прояви на ринку.

12. Організаційно-правові методи боротьби з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

13. Майно як об’єкт підприємницької діяльності.

14. Форми і види власності в Україні.

15. Правовий режим речей.Правовий режим грошей. Правовий режим фондів.

16. Поняття цінних паперів та їх види.Правовий режим цінних паперів.

17. Поняття та ознаки суб’єктів господарювання. Класифікації суб’єктів господарювання за різними ознаками.

18. Здійснення підприємницької діяльності фізичною особою.

19. Підприємство як організаційно-правова форма здійснення підприємницької діяльності.

20. Господарські товариства:поняття і види.

21. Виробничий кооператив (порядок створення і членство, права та обов’язки членів виробничого кооперативу, управління).

22. Філії та представництва підприємств.Дочірні підприємства, їх правовий статус.

23. Господарські об’єднання: види та організаційно-правові форми.

24. Реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності у державних органах.Отримання дозволів на початок роботи.Взяття на облік суб’єктів підприємницької діяльності в державних органах та установах.

25. Державна реєстрація змін (доповнень) до установчих документів юридичних осіб.Державна реєстрація зміни до відомостей про фізичну особу-підприємця.

26. Установчі документи юридичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності.

27. Поняття та соціально-економічне призначення банкрутства.Суб’єкти банкрутства.

28. Судові процедури, що застосовуються до боржника під час провадження у справі про банкрутство.

29. Підстави та наслідки скасування державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

 

Змістовий модуль ІІ. Правове регулювання підприємницької діяльності в окремих галузях та сферах діяльності

1. Поняття, ознаки та підстави виникнення господарських зобов’язань. Види господарських зобов’язань. Принципи та умови виконання господарських зобов’язань, їх припинення.

2. Поняття та ознаки господарського договору.Підстави та наслідки визнання господарських договорів недійсними та неукладеними.

3. Виконання договірних зобов’язань.Способи забезпечення належного виконання договірних зобов’язань.Відповідальність за порушення договірних зобов’язань.

4. Договір поставки.Договір купівлі-продажу, його види.

5. Договір міни, бартерний договір, договір безоплатної передачі (дарування).

6. Поняття та зміст договору майнового найму.Види договорів майнового найму.

7. Договір оренди. Договір лізингу, концесійний договір.

8. Поняття, ознаки та види бірж.

9. Поняття та види договорів про виконання робіт та надання послуг.Договір підряду та підряду на капітальне будівництво.

10. Транспортні договори. Договір перевезення пасажирів і багажу. Договір транспортної експедиції.

11. Договір доручення. Договір комісії. Договір консигнації. Договір схову.

12. Правове регулювання страхової діяльності у сфері підприємництві.

13. Основні права споживачів та їх захист.Правові гарантії забезпечення належної якості товарів.

14. Поняття зовнішньоекономічної діяльності.Види зовнішньоекономічної діяльності. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

15. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.Ліцензування, квотування зовнішньоекономічних операцій.

16. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон.

17. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності.

18. Поняття і види банків. Національний банк України.

19. Готівкові та безготівкові розрахунки в господарському обороті.

20. Договори позики, кредиту (види, значення, істотні умови).

21. Договір банківського вкладу.Договір банківського рахунку.Депозитний договір.

22. Факторингові операції.

23. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності.

24. Поняття форми господарсько-правової відповідальності.

25. Відшкодування збитків: склад і розмір, умови і порядок застосування.

26. Штрафні санкції як вид господарсько-правових санкцій:поняття, сфера застосування, види, механізм реалізації.

27. Оперативно-господарські санкції: поняття, сфера застосування, види, механізм реалізації.

28. Адміністративно-господарські санкції:поняття і види.

29. Адміністративно-правовий захист суб’єктів підприємницької діяльності.Нотаріальний захист суб’єктів підприємницької діяльності.

30. Судовий захист суб’єктів підприємницької діяльності.Захист прав третейскими судами.Міжнародний комерційний арбітраж.

31. Порядок звернення до господарського суду.Підвідомчість та підсудність спорів господарським судам. Позовна заява.

ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ПОТОЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

Оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студента з навчальної дисципліни «Підприємницьке право» здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу – це така організація навчального процесу, при якій вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається шляхом послідовного і ґрунтовного опрацювання змістових модулів, а оцінювання якості його роботи та рівня здобутих знань, умінь і навичок здійснюється за рейтинговою системою.

Рейтингове оцінювання знань студента – це система, яка передбачає перехід від констатуючого до накопичувального статусу балів. Необхідною умовою рейтингової системи є її багатобальність.

Студентом накопичуються бали за різні форми і види роботи.

0,5 б. – за кожне відвідане лекційне чи семінарське (практичне) заняття (за умови наявності конспекту),

0,5-1 б. – усна відповідь на конкретне запитання (не репродуктивного характеру) на лекційному чи семінарському (практичному) занятті в ході фронтального опитування,

1-2 б. – змістовне доповнення (мінімально – 3 хвилини),

2-3 б. – тест (10 питань – 2 бали, 20 питань – 3 бали),

0,5-1 б. – формулювання змістовних запитань до доповідача,

1-2 б. – складання словника основних понять і термінів(глосарію) на занятті біля дошки,

1-3 б. – творче завдання на картці не тестового характеру (залежно від рівня складності – максимально 3 бали (визначається за конкретне завдання)),

1-5 б. – виготовлення наочності з глибоким смисловим навантаженням до теми лекційного чи семінарського (практичного) заняття (за погодженням з викладачем),

1-5 б. – підготовка реферату за тематикою ІНДЗ (вимоги: повинен мати науковий характер, написаний з використанням не тільки підручників, але й наукових статей, монографій тощо, максимальна оцінка залежить від складності теми),

1-20 б. – участь у конкурсах наукових робіт, наукових конференціях, публікація тез та статей (залежно від досягнень, зайняття призових місць, рівня конкурсу тощо) (додаткові бали).

Середня оцінка за семінарське (практичне) заняття – 5 балів. Вона може не обмежуватися у разі виконання студентом творчих додаткових завдань. Обмеження вводяться з метою рівномірного розподілу балів між усіма студентами, які прагнуть отримати максимальний бал. Обов’язком викладача є забезпечення дидактичними завданнями усіх студентів, які бажають і можуть набрати максимальний бал. Викладач рівномірно розподіляє завдання між студентами.

Приклад: відповідь – 4 б. + завдання для самостійної роботи – 1 б.=5 балів

 

Перелік завдань для самостійної роботи наведено після кожної теми семінарського (практичного) заняття, а їх виконання є частиною оцінки з навчальної дисципліни.

 

Критерії оцінювання усної відповіді студента
на семінарському (практичному) занятті:

4б. – вичерпна і глибока відповідь на питання семінарського (практичного) заняття. Студент виявив всебічне, систематичне й глибоке знання матеріалу, глибоко засвоїв основну й додаткову літературу з теми, рекомендовану планом. Доповідає активно й упевнено, не прив’язаний до конспекту. Відповідь вирізняється багатством і точністю використаних термінів. Матеріал викладається послідовно й логічно. У розумінні та викладі навчального матеріалу студент виявляє науковий підхід і творчі здібності. Після завершення доповіді відповідає на всі питання викладача та товаришів. (При цьому викладач має право поставити до трьох коротких питань за темою заняття загалом, а не лише з питання, яке висвітлював студент).

3 б. –студент виявляє достатньо повне знання матеріалу, не припускається у відповіді суттєвих неточностей, засвоїв основну літературу, рекомендовану викладачем у плані семінарського (практичного) заняття. Дає відповіді на запитання викладача та одногрупників. Часто звертається до конспекту.

2 б. – студент виявляє знання матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і роботи за спеціальністю. Доповідач прикутий до конспекту, припускається помилок. Матеріал частково розкриває проблему. Відповідає на поставлені запитання з помилками, однак спроможний зі сторонньою допомогою виправити їх.

1 б. – студент відповідає, читаючи з конспекту (ксерокопії), без допомоги якого у матеріалом володіє не достатньо, допускає принципові помилки. Матеріал не розкриває проблему. Відповідає на поставлені запитання тільки зі сторонньою допомогою.

0,5 б.– студент читає з конспекту. Матеріал розкриває проблему поверхово чи фрагментарно. На запитання викладачів та студентів відповісти не може.

0 б. – відповіді немає або вона абсолютно не розкриває сутності питання.

Отримані бали складають предметний та загальний рейтинг студента. (За повний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Підприємницьке право» студент має можливість отримати 5 балів, за підготовку усіх семінарських (практичних ) занять з цієї дисципліни – 40 балів. Оцінка за кожне семінарське (практичне) заняття складає 5 балів).

Однією з найважливіших вимог, що висуваються до навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців за кредитно-модульною системою організації навчального процесу є інформаційно-дидактичне забезпечення всіх елементів навчального плану. Особливу увагу необхідно приділити методичному забезпеченню організації самостійної роботи та виконанню індивідуальних завдань студента[3].

Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється шляхом перевірки його робочого зошита, де виконуються завдання, передбачені планом самостійної роботи, а також під час поточного тестування чи співбесіди, у ході яких викладач визначає загальний рівень засвоєння студентом вузлових питань кожної з тем, винесених на самостійне опрацювання (1-2 бали) (зокрема, під час семінарських (практичних) занять). Використання тестів для поточного контролю дозволяє раціонально використовувати навчальний час і виключити суб’єктивний підхід до оцінки навчальних досягнень студента.

Здобуття призових місць є підставою для нарахування додаткових балів відповідно до наведеної шкали розподілу балів.

Для ґрунтовного вивчення навчальної дисципліни «Підприємницьке право» слід самостійно виконати всі дидактичні завдання, передбачені її програмою та відповідним методичним забезпеченням (підготовка словника основних понять і термінів, тезовий виклад відповідей на теоретичні питання, письмове виконання практичних завдань для самостійної роботи). У додатковому контролі засвоєння студентом кожної з тем, винесених на самостійне опрацювання, потреби не має, оскільки цю функцію виконує рубіжний контроль (модульна контрольна робота). У ній рівномірно представлений увесь навчальний матеріал змістового модуля.

Модульна контрольна робота (МКР) складається із різнорівневих завдань, серед яких основну масу складають тестові. Тестові завдання з курсу «Підприємницьке право», орієнтовані на системну контекстну інтерпретацію тієї чи іншої правової норми чи конструкції, функціонально спрямовані на розвиток професійного мислення. Засвоєні студентом знання, якими він оперує шукаючи правильну відповідь на питання тестового завдання, є необхідною передумовою виконання останнього, а не самоціллю тестування.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 94; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.009 с.)