Вказівки до виконання індивідуальних завдань 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вказівки до виконання індивідуальних завданьОднією із форм індивідуальної творчої роботи є написання та захист реферату.

Робота над рефератом складається із наступних етапів: вибір теми на основі тематики, затвердженої кафедрою; накопичення інформаційного матеріалу; підготовка та написання реферату; захист реферату.

Реферат повинен мати наступну структуру:

– план;

– короткий вступ;

– виклад основного змісту теми;

– висновки;

– список використаної літератури.

План – це логічна основа реферату, від нього залежить структура, зміст, логічний зв’язок частин реферату. Розробка плану розпочинається з ознайомлення з відповідною літературою, на основі якої складається попередній план з 2-3 пунктів. План не слід занадто деталізувати – в ньому даються основні, центральні питання теми у логічній послідовності. Доцільно попередньо складений план реферату узгодити на консультації із викладачем.

Маючи попередній план, необхідно звернутися до бібліографії. Суттєву допомогу в ознайомленні із бібліографією можуть надати бібліотечні каталоги (алфавітний, систематичний, предметний), довідкова література (енциклопедії, словники, статистичні збірники), наукова та періодична література (монографії, журнали, газети).

Основному тексту в рефераті передує вступ.У ньому необхідно показати значення, актуальність проблеми, яка розглядається, обґрунтувати вибір теми., сформулювати основну мету, яка буде розкрита в рефераті.

В основній частині роботи велику увагу слід приділити глибокому теоретичному аналізові як теми в цілому, так і окремих її питань, правильно ув’язати теоретичні положення із практикою, розкрити матеріалу у відповідності зі складеним планом.

Виклад основних питань завершується короткими висновками, де узагальнюються найважливіші положення, розглянуті в рефераті.

Реферат повинен бути написаний грамотно, без помилок, повторів, скорочень.

Важливе значення має правильне оформлення реферату. На титульному аркуші необхідно вказати назву вищого навчального закладу, факультету, реферату, групу, своє прізвище та ініціали, прізвище наукового керівника. На наступному аркуші наводиться план реферату із наведенням сторінок відповідних розділів.

Зазначені у тексті цитати повинні відповідати посиланням на джерела, з яких вони наведені та оформлені таким чином: [1, с. 25], де перша цифра – номер джерела за списком використаної літератури, а друга вказує на номер сторінки. Текст реферату повинен бути набраний на комп’ютері з одного боку аркушу формату А4, шрифт Tіmеs Nеw Rоman, розмір 14, поля: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм, 1,5 інтервал. Кожний розділ плану розпочинається з нової сторінки. Сторінки повинні бути пронумеровані у правому верхньому куті. Обсяг реферату 12-15 сторінок.

У кінці реферату наводиться список використаної літератури (8-10 джерел), розташованої в алфавітному порядку за прізвищем автора, з наведенням назви праці (статті), видавництва, року видання та загальної кількості сторінок по кожному літературному джерелу.

Підготовлений реферат захищається на семінарському або індивідуальному занятті. Аргументом для підготовки до захисту реферату є позитивна рецензія наукового керівника, в іншому випадку його необхідно доопрацювати відповідно до наданих в ній рекомендацій. Реферат не допускається до захисту, якщо текст реферату є компіляцією тексту підручника; основні питання не розкрито або викладено фрагментарно; текст містить помилки; реферат оформлено неправильно.

Підготовка до захисту реферату включає усунення недоліків та помилок, вказаних у рецензії та складання короткого резюме реферату (визначення важливих понять, фактів, формулювання висновків), що буде сприяти закріпленню матеріалу в пам’яті і вільному його викладу під час захисту.

 

Підготувати письмову доповідь (есе), реферат на одну із запропонованих тем:

 1. Підзаконні акти як джерела підприємницького права.
 2. Локальні акти як джерела підприємницького права.
 3. Поняття та прояви монопольної діяльності.
 4. Неправомірні угоди між підприємцями.
 5. Дискримінація підприємців органами державної влади та управління.
 6. Виробничий кооператив (порядок створення і членство, права та обов’язки членів виробничого кооперативу, управління).
 7. Фермерське господарство.
 8. Асоціація, корпорація. Консорціум, концерн.
 9. Холдингові компанії.
 10. Склад майна і порядок здійснення внесків учасниками сумісної діяльності.
 11. Поняття та соціально-економічне призначення банкрутства.
 12. Суб’єкти банкрутства.Учасники провадження у справі про банкрутство.
 13. Порядок провадження у справі про банкрутство.
 14. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів.
 15. Правові наслідки визнання боржника банкрутом.
 16. Реорганізація юридичної особи суб’єкта підприємницької діяльності. Форми реорганізації.
 17. Зміст і форма господарського договору.
 18. Біржові угоди та їх види. Правовий статус фондової біржі.
 19. Договір безоплатного користування майном.
 20. Умови договору оренди.Основні права і обов’язки орендаря.
 21. Страхування:поняття та види.
 22. Учасники правовідносин у сфері страхування, їх правовий статус.
 23. Правове регулювання страхової діяльності у підприємництві.
 24. Види договору страхування.Права і обов’язки сторін за договором страхування.
 25. Зовнішньоекономічний договір (контракт).Державна реєстрація зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
 26. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій.
 27. Виключна (морська) економічна зона України.
 28. Особливості здійснення господарської діяльності на державному кордоні України.
 29. Строки застосування адміністративно-господарських санкцій.
 30. Порядок розгляду спорів у господарських судах, апеляційне та касаційне оскарження рішень господарських судів.Виконання рішень господарського суду.
 31. Спори, що підлягають розгляду третейськими судами. Розгляд спорів третейським судом.
 32. Проблеми оскарження рішень третейських судів.
 33. Виконання рішень третейського суду.

 

Підготувати проект документу:

1. Установчі документи господарського товариства.

2. Заповнити реєстраційну картку на реєстрацію фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності, юридичної особи – суб’єкта господарювання.

3. Проект господарського договору (на вибір).

4. Претензію.

5. Позовну заяву до господарського суду.

6. Позовну заяву до загального суду про захист прав споживачів.

 

Поширеною формою індивідуальної роботиєучасть у роботі правознавчого дискусійного клубу «Феміда» (підготовка доповіді, участь у дебатах, оформлення стінгазети).

Підготовку доповіді рекомендується здійснювати за такими етапами :

– вибір теми доповіді;

– підбір літератури та інших джерел;

– визначення форми і структури доповіді;

– підготовка тексту доповіді.

Обрати тему доповіді можна самостійно або із запропонованого кафедрою правознавства переліку і повідомити про це викладача, обраного в якості консультанта (керівника). Тема роботи визначається в межах загальної проблеми дискусії, запропонованої Радою клубу «Феміда» і затвердженою кафедрою правознавства. Тема доповіді не обов’язково повинна бути цілком юридичною за змістом, але містити певні правові аспекти питань, що пропонуються до розгляду. Важливо, щоб тема була актуальною, становила інтерес під кутом зору ситуації в українському суспільстві та світі і, безперечно, цікавою для самого доповідача. Також при визначенні теми слід враховувати доступність (насамперед, наявність у бібліотеці) необхідних для розгляду відповідної теми правових і літературних джерел. Отже, остаточний варіант теми доповіді доцільно формулювати разом з викладачем-консультантом.

Роботу над темою слід почати з підбору літератури – ознайомлення з підручниками, навчальними посібниками, науковими монографіями, статтями у збірниках і періодичних виданнях, нормативно-правовими актами, міжнародними договорами, матеріалами юридичної практики тощо. У разі потреби варто звернутися за рекомендаціями до викладача (щодо кількості і якості джерел, необхідних для належного розкриття відповідної теми). У процесі вивчення літератури доцільно робити виписки і записи, поступово формуючи матеріал з окремих питань доповіді. Оскільки доповідь призначена для використання під час дискусії, для її підготовки рекомендується широко використовувати публіцистичні матеріали, особливо ті, що написані «живою» мовою.

При оформленні матеріалів доповіді необхідно дотримуватись певних правил оформлення. Текст доповіді повинен включати титульну сторінку, план та інші структурні частини, передбачені планом. План подається на другій сторінці роботи і повинен включати: «Вступ» (у ньому визначаються актуальність обраної теми, її взаємозв’язок із загальною проблемою дискусії і мета, якої студент намагатиметься досягти, розглядаючи цю тему); основну частину роботи, що складається з декількох розміщених у певній логічній послідовності питань відповідно до змісту теми; «Висновок» (у ньому підводиться підсумок досягнення визначеної у вступі роботи мети, чітко окреслюється власне ставлення до проблеми, що є предметом дискусії, розкриваються практичні способи вирішення цієї проблеми); «Список літератури».

Робота повинна бути написана грамотно, розбірливим почерком або надрукована. Відповіді подаються відповідно до нумерації питань плану роботи і починаються із заголовків. Сторінки необхідно пронумерувати і скріпити. Обсяг тексту доповіді – 10-12 сторінок на папері формату А-4 (210х297). При цьому обсяг вступу повинен складати не більше 1 сторінки, а висновку – 2 сторінок. На титульній сторінці необхідно вказати: назву навчального закладу, тему роботи, прізвище, ім’я, по-батькові студента, номер групи, прізвище та ініціали викладача-консультанта, рік і місце написання роботи.

Текст доповіді повинен містити посилання на використані літературні джерела. Цитати з використаних джерел необхідно брати в лапки і давати точні і повні посилання на ці джерела. Посилання робляться у вигляді зносок (в нижній частині сторінки). Зноски подаються за існуючими бібліографічними правилами (автор, назва роботи, місце і рік видання, номер сторінки). Посилання повинні бути пронумеровані. В кінці роботи з додержанням бібліографічних правил подається список використаних правових джерел та літератури у такій послідовності: 1) нормативно-правові акти та інші правові документи (подаються за юридичною силою і датою прийняття); 2) література (подається в алфавітному порядку); 3) інші матеріали.

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів (100)
1. Обов’язкові види СРС
1.1. Відвідува­ння лекцій, опра­цювання матеріа­лу, винесеного на самост. розгляд Систематично, відповідно розкладу аудиторних занять Перевірка під час модулів 5 балів (0,5х 10 лекцій)
1.2. Підготовка до семінарських (практ.) занять (+ питань, винесе­них на СРС) Систематично, відповідно до розкладу аудиторних занять Активна робота на семін. (практ.) заняттях, тесту­вання, перевірка завдань 40 балів (8 занять х 5 балів)
1.3. Підготовка тем, винесених на СРС (без семін./практ. занять) Систематично, відповідно до розкладу ІКР Перевірка під час ІКР правильності виконання завдань, МКР 8 балів (4 теми х 2 бали)
1.4. Підготовка до модульних контрольних робіт (2 модулі) Останнє заняття відповідного модуля Перевірка правильності виконання модульних робіт 10 балів (5+5)
2. Вибіркові види СРС
2.1. Написання рефератів за тематикою ІНДЗ Згідно розкладу семінарських (практ.) занять Захист рефератів під час семінарів (практ.) чи ІКР до 5 балів
2.2. Аналітич­ний огляд нової літератури з теми семінар­ського заняття Згідно розкладу семінарських (практичних) занять Виступ на семінарі (практичному занятті) до 5 балів
2.3. Участь у роботі клубу «Феміда», гуртка «ІнЮре», конференцій Відповідно графіка роботи клубу, гуртка, конференцій Наукова робота (доповідь), підготовка стінгазети 10 балів, до 20 за значні досягнення (призові місця тощо)
2.4. Підготовка есе чи презента­ції Згідно розкладу семін./практ. занять чи ІКР Захист під час семінарів (практ. занять чи ІКР
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 82; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.117.125 (0.009 с.)