Приклад побудови завдань для модульної контрольної роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад побудови завдань для модульної контрольної роботиЗРАЗОК МОДУЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

Полтавський університет споживчої кооперації України Проміжний контроль з дисципліни «Підприємницьке право» За модулем № 1 Варіант № 32 Тестові завдання 32.1. Забороняється займатися підприємницькою діяльністю: а) Особам, що не мають трудової книжки. б) Військовослужбовцям. в) Фізичним особам, які не створили юридичної особи. г) Особам, що не є членами Української спілки промисловців і підприємців. 32.2. Положення про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності затверджується: а) Президентом України; б) Міністерством економіки України; в) Кабінетом Міністрів України; г) Міністерством фінансів України. 32.3.ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» було прийнято: а) 1 червня 2000 р.; б) 30 листопада 1998 р.; в) 1 грудня 1999 р.; г) 30 червня 2001 р. 32.4. До малих підприємств належать новостворювані та діючі підприємства у промисловості та будівництві з чисельністю працюючих: а) до 100 чоловік; б) до 25 чоловік; в) до 200 чоловік; г) до 15 чоловік. Теоретичне питання 32.5. Поняття, підстави, способи і форми припинення підприємницької діяльності. Затверджені на засіданні кафедри правознавства Протокол № ___від _______________________ Завідувач кафедрою_______________________  

Апеляції з приводу оцінки подаються викладачеві чи завідувачу кафедрою упродовж 24 годин з моменту її оголошення.

* У зміст модульного завдання можуть вноситися зміни (можуть стосуватися кількості завдань, ситуаційне завдання може бути замінене теоретичним питанням).

Критерії підсумкового контролю результатів навчання студента шляхом складання іспиту з дисципліни «Підприємницьке право»

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за бальною шкалою, що використовується в ПУСКУ Оцінка за національною шкалою
F 1-34 2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)
FX 35-59 2 (незадовільно з можливістю повторного складання)
E 60-65 3 (задовільно достатньо)
D 66-70 3 (задовільно)
C 71-78 4 (добре)
В 79-85 4 (дуже добре)
А 86-100 5 (відмінно)

ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ БАЛІВ

(відповідно до тем навчальної дисципліни та завдань)

для студентів денної форми навчання напрямів підготовки:6.030601 – «Менеджмент» (програми професійного спрямування: «Менеджмент організацій»), 6.030601. – «Менеджмент» (програми професійного спрямування: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»),6.030601.а – «Менеджмент» (програми професійного спрямування: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»),6.030601.. – «Менеджмент» (програми професійного спрямування: «Менеджмент туристичного бізнесу»)

Назва змістового модулю, теми Вид навчальної роботи Бали
Змістовий модуль І. Загальні положення про підприємницьке право та підприємницьку діяльність
Тема 1. Поняття підприємницького права. Підприємницька діяльність. 1. Відвідування лекції 0,5
2.Підготовка конспекту питань семінарського заняття 0,5
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи 0,5
Разом: 1,5
Тема 2. Державне регулювання у сфері підприємництва. Контроль за здійсненням підприємницької діяльності. 1.Відвідування лекції 0,5
2.Підготовка конспекту питань семінарського заняття 0,5
3. Обговорення теоретичного питання на семін. (практ.) занятті 0,5
Разом: 1,5
Тема 3. Законодавство про захист економічної конкуренції. 1. Відвідування лекції 0,5
2.Підготовка конспекту питань семінарського заняття 0,5
3. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми 0,5
4. Виконання та захист індивідуального завдання 0,5
Разом: 1,5
Тема 4. Правове регулювання відносин власності сфері підприємницької діяльності. 1. Відвідування лекції 0,5
2. Підготовка конспекту питань семінарського заняття 0,5
3. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми 0,5
Разом: 1,5
Тема 5. Правовий статус суб’єктів підприємницької діяльності (суб’єктів господарювання). 1. Відвідування лекції 0,5
2. Підготовка конспекту питань семінарського заняття 0,5
3. Виконання та захист індивідуального завдання 0,5
Разом:
Тема 6. Організація підприємницької діяльності. 1. Відвідування лекції 0,5
2. Підготовка конспекту питань семінарського заняття 0,5
3. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми 0,5
4. Виконання та захист індивідуального завдання 0,5
Разом: 1,5
Тема 7. Ліквідація та реорганізація суб’єктів підприємницької діяльності. Банкрутство. 1. Відвідування лекції 0,5
2. Підготовка конспекту питань семінарського заняття 0,5
3. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми 0,5
Разом: 1,5
Модульна контрольна робота І
Змістовий модуль ІІ. Правове регулювання підприємницької діяльності в окремих галузях та сферах діяльності
Тема 8. Зобов’язально-договірні відносини у сфері підприємницької діяльності. 1. Відвідування лекції 0,5
2. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми 0,5
3. Підготовка конспекту питань семінарського заняття 0,5
Разом: 1,5
Тема 9. Договори про передачу майна у власність, користування. 1. Відвідування лекції 0,5
2. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи 0,5
3. Підготовка конспекту питань семінарського заняття 0,5
4. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми 0,5
Разом: 1,5
Тема 10. Договори про виконання робіт, надання послуг. 1. Відвідування лекції 0,5
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи 0,5
3. Підготовка конспекту питань семінарського заняття 0,5
Разом: 1,5
Тема 11. Правове регулювання якості. Захист прав споживачів. 1. Відвідування лекції 0,5
2. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми 0,5
3. Підготовка конспекту питань семінарського заняття 0,5
Разом:
Тема 12. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Інвестиційна діяльність. Спеціальні режими господарювання. 1. Відвідування лекції 0,5
2. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми 0,5
3. Підготовка конспекту питань семінарського заняття 0,5
Разом: 1,5
Тема 13. Кредитно-розрахункові відносини у сфері підприємництва. Правові основи фінансового контролю. 1. Відвідування лекції 0,5
2. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми 0,5
3. Підготовка конспекту питань семінарського заняття 0,5
Разом: 1,5
Тема 14. Відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності. 1. Відвідування лекції 0,5
2. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми 0,5
3. Підготовка конспекту питань семінарського заняття 0,5
Разом:
Тема 15. Захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності 1. Обговорення теоретичного питання на семін. (практ.) занятті 0,5
2. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми 0,5
3. Підготовка конспекту питань семінарського заняття 0,5
Разом: 1,5
Модульна контрольна робота ІІ
Разом за поточну роботу

ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ БАЛІВ

(відповідно до тем навчальної дисципліни та завдань)

для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки: 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»

Назва змістового модулю, теми Вид навчальної роботи Бали
Змістовий модуль І. Загальні положення про підприємницьке право та підприємницьку діяльність
Тема 1. Поняття підприємницького права. Підприємницька діяльність. 1. Відвідування лекції
2.Підготовка конспекту питань семінарського заняття
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
4. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми
Разом:
Тема 2. Державне регулювання у сфері підприємництва. Контроль за здійсненням підприємницької діяльності. 1.Відвідування лекції
2.Підготовка конспекту питань семінарського заняття
3. Обговорення теоретичного питання на семін. (практ.) занятті
4. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми
Разом:
Тема 3. Законодавство про захист економічної конкуренції. 1. Відвідування лекції
2.Підготовка конспекту питань семінарського заняття
3. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми
4. Виконання та захист індивідуального завдання
Разом:
Тема 4. Правове регулювання відносин власності сфері підприємницької діяльності. 1. Відвідування лекції
2. Підготовка конспекту питань семінарського заняття
3. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми
4. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми
Разом:
Тема 5. Правовий статус суб’єктів підприємницької діяльності (суб’єктів господарювання). 1. Відвідування лекції
2. Підготовка конспекту питань семінарського заняття
3. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми
4. Виконання та захист індивідуального завдання
Разом:
Тема 6. Організація підприємницької діяльності. 1. Відвідування лекції
2. Підготовка конспекту питань семінарського заняття
3. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми
4. Виконання та захист індивідуального завдання
Разом:
Тема 7. Ліквідація та реорганізація суб’єктів підприємницької діяльності. Банкруство. 1. Відвідування лекції
2. Підготовка конспекту питань семінарського заняття  
3.Підготовка розширеного термінологічного словника до теми  
4. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми
Разом:
     
Модульна контрольна робота І
Змістовий модуль ІІ. Правове регулювання підприємницької діяльності в окремих галузях та сферах діяльності
Тема 8. Зобов’язально-договірні відносини у сфері підприємницької діяльності. 1. Відвідування лекції
2. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми
3. Підготовка конспекту питань семінарського заняття
4. Виконання та захист індивідуального завдання
Разом:
Тема 9. Договори про передачу майна у власність, користування. 1. Відвідування лекції
2. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
3. Підготовка конспекту питань семінарського заняття
4. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми
Разом:
Тема 10. Договори про виконання робіт, надання послуг. 1. Відвідування лекції
2. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
4. Підготовка конспекту питань семінарського заняття
Разом:
Тема 11. Правове регулювання якості. Захист прав споживачів. 1. Відвідування лекції
2. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми
3. Виконання та захист індивідуального завдання
4. Підготовка конспекту питань семінарського заняття
Разом:
Тема12. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Інвестиційна діяльність. Спеціальні режими господарювання. 1. Відвідування лекції
2. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми
3.Виконання та захист індивідуального завдання
4. Підготовка конспекту питань семінарського заняття
Разом:  
Тема13.Кредитно-розрахункові відносини у сфері підприємництва. Правові основи фінансового контролю. 1. Відвідування лекції
2. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми
3. Виконання та захист індивідуального завдання
4. Підготовка конспекту питань семінарського заняття
Разом:
Тема 14. Відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності. 1. Відвідування лекції
2. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми
3. Виконання та захист індивідуального завдання
4. Підготовка конспекту питань семінарського заняття
Разом:
Тема 15. Захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності 1. Обговорення теоретичного питання на семін. (практ.) занятті
2. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми
3. Виконання та захист індивідуального завдання
4. Підготовка конспекту питань семінарського заняття
Разом:
Модульна контрольна робота
Разом за поточну роботу
         

ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ БАЛІВ

(відповідно до тем навчальної дисципліни та завдань)

для студентів заочної форми навчаннянапрямів підготовки: 6.030601 – «Менеджмент» (програми професійного спрямування: «Менеджмент організацій») та для студентів денної форми навчання напрямів підготовки: 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»

Назва змістового модулю, теми Вид навчальної роботи Бали
Змістовий модульІ. Загальні положення про підприємницьке право та підприємницьку діяльність
Тема 1. Поняття підприємницького права. Підприємницька діяльність. 1. Відвідування лекції 0,5
2.Підготовка конспекту питань семінарського заняття 0,5
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи 0,5
4. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми 0,5
Разом:
Тема 2. Державне регулювання у сфері підприємництва. Контроль за здійсненням підприємницької діяльності. 1.Відвідування лекції 0,5
2.Підготовка конспекту питань семінарського заняття 0,5
3. Обговорення теоретичного питання на семін. (практ.) занятті 0,5
4. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми 0,5
Разом:
Тема 3. Законодавство про захист економічної конкуренції. 1. Відвідування лекції 0,5
2.Підготовка конспекту питань семінарського заняття 0,5
3. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми 0,5
4. Виконання та захист індивідуального завдання 0,5
Разом:
Тема 4. Правове регулювання відносин власності сфері підприємницької діяльності. 1. Відвідування лекції 0,5
2. Підготовка конспекту питань семінарського заняття 0,5
3. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми 0,5
4. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми 0,5
Разом:
Тема 5. Правовий статус суб’єктів підприємницької діяльності (суб’єктів господарювання). 1. Відвідування лекції 0,5
2. Підготовка конспекту питань семінарського заняття 0,5
3. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми 0,5
4. Виконання та захист індивідуального завдання 0,5
Разом:
Тема 6. Організація підприємницької діяльності. 1. Відвідування лекції 0,5
2. Підготовка конспекту питань семінарського заняття 0,5
3. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми 0,5
4. Виконання та захист індивідуального завдання 0,5
Разом:
Тема 7. Ліквідація та реорганізація суб’єктів підприємницької діяльності. Банкруство. 1. Відвідування лекції 0,5
2. Підготовка конспекту питань семінарського заняття 0,5
3.Підготовка розширеного термінологічного словника до теми 0,5
4. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми 0,5
Разом:
     
Модульна контрольна робота І
Змістовий модуль ІІ. Правове регулювання підприємницької діяльності в окремих галузях та сферах діяльності
Тема 8. Зобов’язально-договірні відносини у сфері підприємницької діяльності. 1. Відвідування лекції 0,5
2. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми 0,5
3. Підготовка конспекту питань семінарського заняття 0,5
4. Виконання та захист індивідуального завдання 0,5
Разом:
Тема 9. Договори про передачу майна у власність, користування. 1. Відвідування лекції 0,5
2. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи 0,5
3. Підготовка конспекту питань семінарського заняття 0,5
4. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми 0,5
Разом:
Тема 10. Договори про виконання робіт, надання послуг. 1. Відвідування лекції 0,5
2. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми 0,5
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи 0,5
4. Підготовка конспекту питань семінарського заняття 0,5
Разом:
Тема 4. Правове регулювання якості. Захист прав споживачів. 1. Відвідування лекції 0,5
2. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми 0,5
3. Виконання та захист індивідуального завдання 0,5
4. Підготовка конспекту питань семінарського заняття 0,5
Разом:
Тема 11. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Інвестиційна діяльність. Спеціальні режими господарювання. 1. Відвідування лекції 0,5
2. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми 0,5
3.Виконання та захист індивідуального завдання 0,5
4. Підготовка конспекту питань семінарського заняття 0,5
Разом:  
Тема 12. Кредитно-розрахункові відносини у сфері підприємництва. Правові основи фінансового контролю. 1. Відвідування лекції 0,5
2. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми 0,5
3. Виконання та захист індивідуального завдання 0,5
4. Підготовка конспекту питань семінарського заняття 0,5
Разом:
Тема 13. Відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності. 1. Відвідування лекції 0,5
2. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми 0,5
3. Виконання та захист індивідуального завдання 0,5
4. Підготовка конспекту питань семінарського заняття 0,5
Разом:
Тема 15. Захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності 1. Обговорення теоретичного питання на семін. (практ.) занятті 0,5
2. Підготовка розширеного термінологічного словника до теми 0,5
3. Виконання та захист індивідуального завдання 0,5
4. Підготовка конспекту питань семінарського заняття 0,5
Разом:
Модульна контрольна робота
Разом за поточну роботу
       

 

ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ БАЛІВ

(відповідно до тем навчальної дисципліни та завдань)

для студентів денної форми навчання напрямів підготовки: 6.051701.. – «Харчові технології та інженерія» (програми професійного спрямування: «Організація ресторанного бізнесу»)Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.51.24 (0.011 с.)