Тема 12. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим іноземного інвестування. Спеціальні режими господарювання. 





Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 12. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим іноземного інвестування. Спеціальні режими господарювання.



 

Основні терміни та поняття: зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, транзит, суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності, національний режим, режим найбільшого сприяння, спеціальний режим, митно-тарифне регулювання, мито, митна вартість товару, нетарифне регулювання, ліцензування ЗЕД, квотування, реекспорт, спеціальні імпортні процедури, зовнішньоекономічний договір (контракт), іноземні інвестиції, суб’єкти іноземного інвестування, форми здійснення іноземних інвестицій, види іноземних інвестицій, об’єкти іноземного інвестування, режим іноземного інвестування, гарантії захисту прав інвесторів, спеціальний режим господарювання, спеціальна (вільна) економічна зона, територія пріоритетного розвитку, концесія.

Методичні рекомендації до вивчення теми

Зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання є господарська діяльність, яка у процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України майном та/або робочою силою. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на принципах свободи її суб’єктів добровільно вступати в зовнішньоекономічні відносини, здійснювати в будь-яких не заборонених законом формах й рівності перед законом усіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Потрібно визначити, хто може бути суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності. Розкрити види зовнішньоекономічної діяльності. Пояснити, якими нормативно-правовими актами визначаються перелік видів зовнішньоекономічних операцій, що здійснюються на території України, умови і порядок їх здійснення.

Потрібно визначити цілі й завдання державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Розкрити принципи зовнішньоекономічної діяльності, зокрема принцип еквівалентності, неприпустимості демпінгу при ввезенні й вивезенні товарів та ін.

Кабінет Міністрів України може встановлювати перелік товарів (робіт, послуг), експорт і імпорт яких здійснюється суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності лише за наявності ліцензії. Слід навести визначення ліцензії і розкрити порядок ліцензування експортно-імпортних операцій, а також назвати види ліцензій.

Режим квотування зовнішньоекономічних операцій запроваджується у випадках, передбачених законом, чинними міжнародними договорами України, і здійснюється шляхом обмеження загальної кількості та/або сумарної митної вартості товарів, які можуть бути ввезені (вивезені) за певний період. Потрібно розкрити порядок квотування і види квот.

Потрібно охарактеризувати зовнішньоекономічний договір. Слід розкрити основні умови зовнішньоекономічного договору, яким чином здійснюється обрання права, за яким визначається його форма, права та обов’язки сторін. Пояснити, що таке індикативні ціни, ким, в якому порядку і для чого вони встановлюються.

З метою забезпечення відповідності зовнішньоекономічних договорів законодавству України може запроваджуватись їх державна реєстрація. Доцільно зупинитися на видах зовнішньоекономічних договорів, що підлягають державній реєстрації, а також розкрити порядок її здійснення.

Слід зазначити, на яких засадах держава здійснює захист прав і законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України. Перелічити санкції, що можуть застосовуватись у разі недобросовісної конкуренції з боку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності або їх зарубіжних контрагентів.

Необхідно дати загальну характеристику законодавства про інвестиційну діяльність в Україні, визначити поняття інвестицій та інвестиційної діяльності (у першу чергу – іноземних), назвати їх види та форми, охарактеризувати правовий статус суб’єктів інвестиційної діяльності, вказати яким чином держава здійснює регулювання інвестиційної діяльності, захищає права інвесторів.

Потрібно зазначити, що спеціальною (вільною) економічною зоною вважається частина території України, на якій встановлено спеціальний правовий режим господарської діяльності, особливий порядок застосування та дії законодавства України. На території спеціальної (вільної) економічної зони можуть запроваджуватися пільгові митні, податкові, валютно-фінансові та інші умови підприємницької діяльності вітчизняних і зарубіжних інвесторів. Необхідно знати з якою метою створюються спеціальні (вільні) економічні зони. Охарактеризувати типи спеціальних (вільних) економічних зон, таких як технологічні парки, технополіси, комплексні виробничі зони, туристично-рекреаційні та ін.

Слід визначити засади концесійної діяльності в Україні, зокрема поєднання державного регулювання концесійної діяльності та здійснення її на основі концесійного договору, вибір концесіонерів переважно на конкурсній основі, взаємна вигода сторін у концесійному договорі, державне гарантування інвестицій концесіонерів тощо. Визначити сфери господарювання, в яких дозволена концесійна діяльність, об’єкти права державної або комунальної власності, що можуть надаватися в концесію, а також види підприємницької діяльності, які забороняється здійснювати на концесійній основі.

Зазначити вимоги до концесійних договорів, порядок їх укладення, а також інші питання правового регулювання концесійної діяльності.

Морські райони, що зовні прилягають до територіального моря України, включаючи райони навколо островів, що належать Україні, становлять виключну (морську) економічну зону України. Слід знати що є виключної (морської) економічної зони України, вказати які права має держава у виключній (морській) економічній зоні.

Потрібно розглянути особливості здійснення господарської діяльності на державному кордоні, а також у санітарно-захисних та інших охоронних зонах, на територіях і об’єктах, що особливо охороняються.

Необхідно зазначити, що господарська діяльність в умовах надзвичайного стану – особливого правового режиму діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, передбаченого Конституцією України, який тимчасово допускає обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб і покладає на них додаткові обов’язки, – може здійснюватися з урахуванням обмежень і зобов’язань, встановлених Указом Президента України про введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

У період дії воєнного стану, введеного на території України або в окремих її місцевостях, правовий режим господарської діяльності визначається на основі закону про оборону України, інших законодавчих актів про забезпечення обороноздатності держави і законодавства про режим воєнного стану.

Наостанок необхідно зазначити, що таке концесія, на яких засадах, принципах базується концесійна діяльність в Україні, яке майно може бути об’єктом концесії.

План лекційного заняття

1.Поняття зовнішньоекономічної діяльності.

2.Види зовнішньоекономічної діяльності.

3.Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

4.Ліцензування, квотування зовнішньоекономічних операцій.

5.Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон.

 

План семінарського (практичного) заняття:

1.Поняття зовнішньоекономічної діяльності.

2.Види зовнішньоекономічної діяльності.

3.Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

4.Ліцензування, квотування зовнішньоекономічних операцій.

5.Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон.

 

Питання для самостійного вивчення

1.Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

2.Нормативно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

3.Правовий режим зовнішньоекономічної діяльності.

4.Спеціальні вимоги щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

 

Практичні завдання до самостійної роботи

Скласти термінологічний словник до теми.

Зробити письмову роботу з теми «Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності».

Тести

1.Що таке субсидія:

1) допомога в грошовій або натуральній формі юридичним і фізичним особам;

2) вид грошової допомоги місцевим органам влади;

3) це особливий вид асигнований із бюджету держави;

4) допомога у грошовій формі суб’єктам підприємницької діяльності.

2.В залежності від терміну реалізації інвестиції можна поділити на:

1) короткострокові і довгострокові;

2) короткострокові, середньострокові і довгострокові;

3) інвестиції які діють від 1-3 років;

4) інвестиції не поділяються від терміну реалізації.

3.Що таке вільна економічна зона:

1) частина території України, на якій встановлюється спеціальний правовий режим економічної діяльності та особливий порядок застосування чинного законодавства України;

2) частина території України, на якій встановлюється спеціальний правовий режим;

3) частина території України, на якій встановлюється спеціальний правовий режим економічної діяльності та особливий порядок;

4) усі відповіді вірні.

Інформаційні джерела:

Основна література

1. Вінник О.М. Господарське право: курс лекцій. – К.: Атіка, 2005. – С. 509-593.

2. Господарське право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна. – К.: МАУП, 2005. – С. 388-406.

3. Господарське право: Навч. посібник / за ред. М.Л. Шелухіна. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – С. 566-600.

4. Жук Л.А. Господарське право: Навч. посібник / Л.А. Жук, I.Л. Жук, О.М. Неживець. – К.: Кондор, 2007. – С. 331-356.

5. Пігач Я.М. Господарське законодавство: Навч. посібник / Я.М. Пігач, Л.М. Труфанова. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с.

6. Підприємницьке право: Підручн. / За ред. О.В. Старцева / 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Істина, 2005. – 600 с.

 

Нормативно-правові акти

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.

3. Про державний кордон України: Закон України № 1777-ХІІ від 4 листопада 1991 р. // Голос України. – 1991. – № 242.

4. Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування суб’єктів експериментальної економічної зони «Сиваш: Закон України № 65/96-ВР від 23 лютого 1996 р. // Голос України. – 1996. – № 50.

5. Про енергозбереження: Закон України № 74/94-ВР від 1 липня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 30. – Ст. 283.

6. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України № 2673-ХІІ від 13 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 50. – Ст. 676.

7. Про захист іноземних інвестицій в Україні: Закон України № 1540a-XII від 10 вересня 1991 р. // Голос України. – 1991. – № 185.

8. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

9. Про інвестиційну діяльність: Закон України № 1560-ХІІ від 18 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – Ст. 647.

10. Про концесії: Закон України від 16 липня 1999 року № 997-XІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 41. – Ст. 372.

11. Про податок на додану вартість: Закон України № 168/97-ВР від 3 квітня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 21. – Ст. 156.

12. Про правовий режим воєнного стану: Закон України № 1647-ІІІ від 6 квітня 2000 р. // Урядовий кур’єр. – 2000. – № 107.

13. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України № 1550-ІІІ від 16 березня 2000 р. // Урядовий кур’єр. – 2000. – № 107.

14. Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами: Закон України № 1547-ІІІ від 16 березня 2000 р. // Урядовий кур’єр. – 2000. – № 67.

15. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19 (07.05.96). – Ст. 80.

16. Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова: Закон України № 1714‑ІІІ від 11 травня 2000 р. // Урядовий кур’єр. – 2000. – № 100.

17. Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Шостки Сумської області: Закон України № 1251-IV від 18 листопада 2003 р. // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 238.

18. Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області: Закон України № 970-XIV від 15 липня 1999 р. // Урядовий кур’єр. – 1999. – № 147.

19. Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області: Закон України № 2673-ХІІ від 3 грудня 1999 р. // Урядовий кур’єр. – 1999. – № 245.

20. Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону «Порт Крим» в Автономній республіці Крим: Закон України № 2189-ІІІ від 21 грудня 2000 р. // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 18.

21. Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області: Закон України № 2354-ІІІ від 5 квітня 2001 р. // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 81.

22. Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області: Закон України № 357-XIV від 24 грудня 1998 р. // Урядовий кур’єр. – 1999. – № 9.

23. Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області: Закон України № 356-XIV від 24 грудня 1998 р. // Урядовий кур’єр. – 1999. – № 6-7.

24. Про спеціальну (вільну) економічну зону «Порто-франко» на території Одеського морського торговельного порту: Закон України № 1607-ІІІ від 23 березня 2000 р. // Урядовий кур’єр. – 2000. – № 87.

25. Про спеціальну економічну зону «Закарпаття: Закон України № 2322-ІІІ від 22 березня 2001 р. // Урядовий кур’єр. – 1998. – № 242-243.

26. Про спеціальну економічну зону «Миколаїв: Закон України № 1909-ІІІ від 13 липня 2000 р. // Урядовий кур’єр. – 2000. – № 161.

27. Про спеціальну економічну зону «Рені: Закон України № 1605-ІІІ від 23 березня 2000 р. // Урядовий кур’єр. – 2000. – № 87.

28. Про спеціальну економічну зону «Славутич: Закон України № 721-XIV від 3 червня 1999 р. // Урядовий кур’єр. – 1999. – № 120-121.

29. Про спеціальну економічну зону «Яворів: Закон України № 402-XIV від 15 січня 1999 р. // Урядовий кур’єр. – 1999. – № 30.

30. Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець: Закон України № 514-XIV від 18 березня 1999 р. // Урядовий кур’єр. – 1999. – № 64.

31. Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження: Закон України № 1457-ІІІ від 17 лютого 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 12. – Ст. 97.

32. Про додаткові заходи щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України: Указ Президента України № 580/2003 від 7 липня 2003 р. // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 129.

33. Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів: Указ Президента України № 567/94 від 4 жовтня 1994 р. // Урядовий кур’єр. – 1994. – № 154-155, ІНКОТЕРМС-2000 (Введені в дію з 01.01.2000 р.) // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 63 (03.04.2002), Урядовий кур’єр. – 2002. – № 68.

34. Про Консультативну раду з питань іноземних інвестицій в Україні: Указ Президента України № 323/97 від 11 квітня 1997 року // Урядовий кур’єр. – 1997. – № 70-71.

35. Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій: Постанова Кабінету Міністрів України № 928 від 7 серпня 1996 р. // Урядовий кур’єр. – 1996. – № 186-187.

36. Про затвердження типового концесійного договору: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року // Офіційний вісник України. – 2000. – № 15. – Ст. 454.

37. Про затвердження Типового положення про раду з питань залучення іноземних інвестицій при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській державній адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України № 382 від 28 березня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 13. – Ст. 667.

38. Постанова Кабінету Міністрів України, НБУ «Про посилення контролю за проведенням розрахунків резидентів і нерезидентів за зовнішньоекономічними операціями» № 1968 від 12 грудня 1998 р. // Урядовий кур’єр. – 1998. – № 242-243.

39. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про порядок здійснення іноземних інвестицій шляхом набуття у власність нерезидентами облігацій внутрішніх державних позик» № 17 від 19 січня 2004 р., Зареєстровано Мін’юстом України № 157/8756 від 4 лютого 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 5. – Ст. 277.

40. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями» № 514 від 3 грудня 2003 р., Зареєстровано Мін’юстом України № 1213/8534 від 24 грудня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52 (частина 1). – Ст. 2831.

 

Додаткова література

1. Бондарєв Т. Іноземні інвестиції в Україні – законодавче регулювання // Юридична газета. – 2004. – 4 листоп. (№ 20). – С.9.

2. Буткевич О. Комплексні виробничі зони в Україні як один з типів ВЕЗ // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 2. – С. 50-51.

3. Буткевич О.В. Визначення суб’єктів вільних економічних зон за чинним законодавством України // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 2. – С. 244-250.

4. Буткевич О.В. Сторони в договорі (контракті) на реалізацію інвестиційного проекту у вільній економічній зоні // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. – № 10. – С. 70-77.

5. Вінник О.М. Правове становище інвестиційних фірм за законодавством Європейського Союзу : (з точки зору адаптації українського законодавства до права ЄС) // Вісник господарського судочинства. – 2007. – № 5. – С. 100-110.

6. Гаман М. Формування законодавчих та інституційних засад держвного регулювання інвестиційної діяльності в Україні // Вісник Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2003. – № 3. – С. 194-204.

7. Даценко І. Господарська діяльність на території україни іноземних юридичних і фізичних осіб // Юридичний вісник України. – 2004. – 19-25 черв. – № 25. – С. 8-9.

8. Дозорець О. Деякі практичні аспекти здійснення іноземного інвестування в Україні // Юридична газета. – 2004. – 4 листоп. (№ 20). – С.12.

9. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні // Право і практика. – 2008. – № 3. – С. 3-290.

10. Іноземне інвестування // Юридичний вісник України. – 2007. – 6-12 жовт. (№ 40). – С. 1-48 (Вкл.). – Тематична добірка.

11. Козлов С. Інвестиційна парадигма української економіки: або Як звабити капітал на законних підставах // Юридична газета. – 2004. – 4 листоп. (№ 20). – С.10-11.

12. Котик О. Загальнотеоретичні питання захисту прав іноземних інвесторів в Україні // Юридична Україна. – 2007. – № 9. – С. 73-77.

13. Літвінчук І. А. Правові засади припинення існування пільгового режиму в спеціальній економічній зоні // Митна справа. – 2004. – № 4. – С.52-57.

14. Мальський О. Чотири способи фінансування українських дочірніх компаній іноземними інвесторами // Юридична газета. – 2007. – 15 листоп. (№ 46). – С. 16.

15. Мандра Г. Інвестиційний імідж України // Юридичний радник. – 2007. – № 6. – С. 56-59.

16. Мілаш В. Договірна правосуб’єктність сторін зовнішньоекономічного договору // Право України. – 2004. – № 6. – С. 39-42.

17. Нагребельний В.П. Державні гарантії і пільги для іноземних інвесторів в Україні та проблеми їх реалізації // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. – № 12. – С. 31-38.

18. Назаренко В. Особливості укладання, виконання та відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов договору комісії на продаж сільськогосподарської продукції у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 12. – С. 72-76.

19. Назаренко В. Сторони договору комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 10. – С. 87-91.

 

* * *





Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 165; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.172.77 (0.01 с.)