ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ І СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ І СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІТема 8. Зобов’язально-договірні відносини у господарській діяльності

Основні терміни та поняття:господарське зобов’язання, майново-господарське, організаційно-господарське, соціально-комунальне, публічне зобов’язання, альтернативне зобов’язання, солідарне зобов’язання, субсидіарне зобов’язання, акцесорне зобов’язання, неустойка, штраф, пеня, застава, завдаток, порука, гарантія, притримання майна боржника, збитки, господарський договір, зміст господарського договору, форма господарського договору, істотні умови, звичайні умови, випадкові умови, оферта, акцепт, недійсність господарського договору, реституція, тендер, аукціон, ярмарок.

 

Методичні рекомендації до вивчення теми

Господарські зобов’язання є надзвичайно важливими правовідносинами, які пронизують собою практично всі відносини у сфері господарювання. Розгляд цієї теми необхідно розпочати з визначення господарського зобов’язання, яке виникає між суб’єктом господарювання та іншими учасниками відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених законодавством. Необхідно розкрити склад (суб’єкти, об’єкти і зміст) господарського зобов’язання, підстави їх виникнення, ознаки, які відрізняють цей вид зобов’язань від усіх інших (у першу чергу – цивільно-правових).

Потрібно визначити та пояснити які зобов’язання визнаються майново-господарськими, якими законодавчими актами вони регулюються, які особи можуть бути їх суб’єктами. Крім основних видів господарських зобов’язань, які було згадано вище, прийнято виділяти ще два види – соціально-комунальні та публічні зобов’язання. Охарактеризуйте їх (коли і між ким виникають, їх зміст тощо).

Основна мета існування господарських зобов’язань – їх належне виконання. Цивільним та господарським законодавством встановлюються загальні принципи та вимоги виконання господарських зобов’язань у належному місці, належний час тощо. Їх значення необхідно розкрити. Також потрібно зазначити випадки, коли законодавством допускається відступ від зазначених принципів.

Належне виконання господарських зобов’язань забезпечується заходами захисту прав і відповідальності учасників господарських відносин, передбаченими законодавством. За погодженням сторін можуть застосовуватися певні види (способи) забезпечення виконання зобов’язань (цивільно-правові та господарсько-правові). Їх необхідно назвати та охарактеризувати, вказавши на можливі випадки застосування.

Однією з найпоширеніших підстав виникнення господарських зобов’язань є господарський договір. Зміст господарського договору становлять його умови, визначені за угодою сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов’язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов’язкові умови відповідно до законодавства. Тому необхідно визначити, які умови договору є істотними, без яких договір не вважатиметься укладеним (завжди – умови щодо предмету, ціни, строків дії договору, для окремих видів договорі – свої умови). Які умови господарського договору є звичайними і випадковими, яке їх місце і значення в договорі?

Для розкриття теми також необхідно розкрити загальні умови та порядок укладання господарських договорів, які породжують господарські зобов’язання, у якій формі вони укладаються. Як розуміти господарський договір у формі єдиного документу, яка це спрощена форма господарського договору? Особливу увагу слід приділити процедурі укладання договору, регулюванню узгодження розбіжностей, які виникають при укладанні договорів (протокол розбіжностей, заходи врегулювання розбіжностей). Окремо слід сказати про особливості укладання господарських договорів на виконання державного замовлення, договорів, що укладаються на ярмарках, відкритих торгах, аукціонах, на біржах тощо.

Разом з укладанням господарських договорів студентам слід засвоїти порядок їх зміни та припинення, зокрема у випадках нотаріального посвідчення чи державної реєстрації договору, у судовому порядку. Що може бути об’єктивною підставою для таких дій? Крім того, у передбачених законом випадках господарське зобов’язання може бути на вимогу однієї зі сторін або відповідного органу державної влади визнано судом недійсним повністю або частково. Студентам слід знати такі випадки, розкрити наслідки визнання господарського зобов’язання недійсним, пояснити, коли в дохід держави і за рішенням якого органу стягується усе одержане сторонами за зобов’язанням, коли тільки з однієї із сторін, коли кожна зі сторін зобов’язана повернути другій стороні все одержане за зобов’язанням.

 

План лекційного заняття

1.Поняття та ознаки господарського договору.

2.Порядок укладення, зміни та припинення господарських договорів.

3.Підстави та наслідки визнання господарських договорів недійсними та неукладеними. Попередній договір.

4.Способи забезпечення належного виконання договірних зобовязань.

5.Відповідальність за порушення договірних зобов’язань.

 

План семінарського (практичного) заняття:

1.Поняття та ознаки господарського договору.

2.Порядок укладення, зміни та припинення господарських договорів.

3.Підстави та наслідки визнання господарських договорів недійсними та неукладеними. Попередній договір.

4.Способи забезпечення належного виконання договірних зобовязань.

5.Відповідальність за порушення договірних зобов’язань.

 

Питання для самостійного вивчення

1.Поняття, ознаки та підстави виникнення господарських зобов’язань.

2.Склад та зміст господарських зобов’язальних відносин.

3.Види господарських зобов’язань. Принципи та умови виконання господарських зобов’язань, їх припинення.

4.Види господарських договорів за різними критеріями.

 

Практичні завдання до самостійної роботи

Скласти термінологічний словник до теми.

Тести

1.Одним з різновидів недійсних угод за Цивільним кодексом є:

1) нікчемний;

2) нескладений;

3) неукладений;

4) неправильний.

2. Згідно Цивільного кодексу України оспорювана угода – це угода:

1) недійсність якої прямо не встановлена;

2) яка суперечить моральним засадам суспільства;

3) спрямована на реальне настання наслідків, що обумовлені нею;

4) недійсність якої встановлена законом.

3.Спосіб забезпечення належного виконання договору майнового характеру:

1) неустойка;

2) порука;

3) гарантія;

4) притримання.

Інформаційні джерела:

Основна література

1. Булгакова I.В. Господарське право України: Навч. посібник / I.В. Булгакова. – К.: Прецедент, 2006. – С. 227-265.

2. Вінник О.М. Господарське право: курс лекцій. – К.: Атіка, 2005. – С. 216-301.

3. Господарське право: Навч. посібник / за ред. М.Л. Шелухіна. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – С. 458-483.

4. Жук Л.А. Господарське право: Навч. посібник / Л.А. Жук, I.Л. Жук, О.М. Неживець. – К.: Кондор, 2007. – С. 357-384.

5. Пігач Я.М. Господарське законодавство: Навч. посібник / Я.М. Пігач, Л.М. Труфанова. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с.

6. Підприємницьке право: Підручн. / За ред. О.В. Старцева / 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Істина, 2005. – 600 с.

Нормативно-правові акти

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.

3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

4. Кодекс торговельного мореплавства України: Закон України № 176/95-ВР від 23 травня 1995 року // Голос України. – 1995. – № 127-128.

5. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: Закон України від 22 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 5. – Ст. 28.

6. Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування: Закон України від 14 жовтня 1994 року № 208/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 46. – Ст. 411.

7. Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти: Закон України № 1490-III від 22 лютого 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 20. – Ст. 148.

8. «Про захист прав споживачів: Закон України № 3682-ХІІ від 12 травня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 30.

9. Про інвестиційну діяльність: Закон України № 1560-ХІІ від 18 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – Ст. 647.

10. Про концесії: Закон України від 16 липня 1999 року № 997-XІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 41. – Ст. 372.

11. Про стандартизацію: Закон України від 17 травня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 31. – Ст. 145.

12. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 р. у редакції ЗУ № 2745-ІІІ від 4 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 7. – Ст. 50.

13. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України № 3480-IV від 23 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.

14. Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів: Указ Президента України № 567/94 від 4 жовтня 1994 р. // Урядовий кур’єр. – 1994. – № 154-155 (06.10.94). (Остання редакція – 1.07.1995 р.)., ІНКОТЕРМС-2000 (Введені в дію з 01.01.2000 р.) // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 63, Урядовий кур’єр. – 2002. – № 68.

15. Про затвердження Типового договору оренди землі: Постанова Кабінету Міністрів України № 220 від 3 березня 2004 року // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 50.

 

Додаткова література

1. Беляневич О.А. Договір як засіб саморегуляції господарських відносин: загальна характеристика // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 8. – С. 40-48.

2. Беляневич О.А. Про види джерел господарського договірного права // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 10. – С. 46-55.

3. Воловенко І. Неточності при складанні господарських договорів // Справочник экономиста. – 2007. – № 2. – С. 53-55.

4. Дмитрієва Ю. Визначення поняття «договору простого товариства» та його правова кваліфікація // Право України. – 2007. – № 9. – С. 96-100.

5. Договори в підприємницькій діяльності // Податки та бухгалтерський облік. – 2004. – 23 серп. – С.3-108. – Спецвипуск. – № 15/16.

6. Євстігнєєв А. Істотні умови договору за Цивільним та Господарським кодексами: порівняльний аспект // Юридичний журнал. – 2006. – № 1. – С. 22-23.

7. Клейменова С. До питання про систему договорів лізингу // Вісник прокуратури. – 2006. – № 8. – С. 62-66.

8. Коломієць Н. Становлення господарського зобов’язання як правової категорії // Право України. – 2006. – № 4. – С. 48-52.

9. Костенко Л. Ціна є обов’язковою умовою господарського договору // Бухгалтерія. – 2006. – 26 черв. (№ 26). – С. 85-87.

10. Кравчук В. Правові наслідки недійсності договорів про відчуження часток в статутному капіталі товариства // Юридична Україна. – 2007. – № 10. – С. 36-42.

11. Крижна В. Договір за ЦКУ та господарський договір за ГКУ // Бухгалтерія. – 2005. – 24 січ. (№ 3/4). – С. 66-71.

12. Крижна В.М. Права та обов’язки сторін за договором комерційної // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – № 7. – С.14-18.

13. Крисенко Т. Договір у господарській діяльності підприємств // Секретарь-референт. – 2005. – № 9. – С. 16-22.

14. Луговець Л. Особливості укладання господарських договорів згідно з новим законодавством України // Справочник экономиста. – 2004. – № 6. – С. 23-28, Справочник экономиста. – 2004. – № 7. – С. 70-73.

15. Мілаш В. До питання про підприємницькі комерційні договори з посиленим публічним інтересом // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 10. – С. 45-50.

16. Мілаш В. Теоретичні аспекти тлумачення господарського договору: історія та сучасність // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 5. – С. 31-35.

17. Мілаш В. Інтерес як системоутворюючий конструктивний елемент підприємницького комерційного договору // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 6. – С. 74-80.

18. Мілаш В. Нові підходи до визначення договору в господарському праві // Право України. – 2007. – № 9. – С. 31-36.

19. Мілаш В. Принцип свободи підприємницького комерційного договору // Право України. – 2005. – № 2. – С. 36-40.

20. Мілаш В. Проблема визначення кола учасників підприємницьких комерційних договірних відносин // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 12. – С. 7-13.

21. Мілаш В. Теоретичні аспекти співвідношення свободи підприємницького комерційного договору та обмежувальних чинників // Українське комерційне право. – 2005. – № 6. – С. 51-64.

22. Мілаш В. Функції підприємницького комерційного договору // Право України. – 2006. – № 2. – С. 50-54.

23. Мілаш В.С. Конструктивні системоутворюючі елементи підприємницького комерційного договору: постановка питання // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 3. – С. 203-214.

24. Мілаш В.С. Про підстави недійсності підприємницького комерційного договору // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 2. – С. 194-204.

25. Назаренко В. Особливості укладання, виконання та відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов договору комісії на продаж сільськогосподарської продукції у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 12. – С. 72-76.

26. Наранович А. Право подписи: директора компаний совершают большую ошибку, когда позволяют подписывать договоры не уполномоченным на это должностным лицам предприятия // Финансовая консультация. – 2005. – № 20. – С. 27-28.

27. Ніколенко Л. Правові проблеми класифікації господарських зобов’язань // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 11. – С. 39-42.

28. Орлова І. Визначення державних гарантій виконання господарських зобов’язань // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 9. – С. 104-106.

29. Пашков В. Проблеми визначення учасників господарсько-договірних відносин у галузі охорони здоров’я // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 5. – С. 34-38.

30. Подцерковний О.П. Ціна як умова господарського договору // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 6. – С. 144-151.

31. Рєзнікова В. Укладення господарського договору про спільну діяльність: проблемні аспекти правового регулювання // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 9. – С. 100-104.

32. Серебрякова Ю. Підстави визнання договору оренди нерухомості неукладеним: господарсько-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 2. – С. 92-94.

33. Сидоров Я.О. Підстави та особливості припинення договору комерційної концесії // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 9. – С. 98-106.

34. Сисуєв С.Ю. До проблеми визначення поняття господарський договір // Юриспруденція: теорія і практика. – 2006. – № 8. – С. 49-52.

35. Січко Д.С. Суб’єктивний склад договору фінансового лізингу // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2005. – № 2. – С. 180-184.

36. Тараба Н. Поняття договору міжнародного фінансового лізингу // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 2. – С. 11-14.

37. Томчишен С.В. Визнання договору неукладеним за Цивільним та Господарським кодексами України // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 4. – С. 178-188.

38. Федорчук Д. Забезпечення виконання зобов’язань у підприємницькій діяльності // Юридична газета. – 2006. – 28 верес. (№ 18). – С. 14.

39. Чабан О. Зміст інвестиційного договору (контракту) // Юридична Україна. – 2007. – № 12. – С. 44-48.

40. Черешнюк В. Укладення попереднього господарського договору та його правові наслідки // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 1. – С. 22-25.

 

* * *

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.01 с.)