ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Правове регулювання відносин власності у сфері підприємницької діяльностіОсновні терміни та поняття: майно, правовий режим майна, форми власності, право приватної власності, право комунальної власності, право державної власності, правовий режим майна, право оперативного управління, право повного господарського відання, право оперативного використання майна, основні фонди, оборотні засоби, кошти, товари, прибуток, збитки.

 

Методичні рекомендації до вивчення теми

Матеріальною основою підприємницької діяльності є майно, така діяльність здійснюється на основі використання досить різноманітних об’єктів.

Структуру правового режиму майна становлять наступні елементи: сукупність правових норм, що регулюють відносини власності, визначають форми власності, види майна, су6’єктів права власності – правомочності власника; повноваження державного підприємства зі здійснення права повного господарського відання чи оперативного управління майном; правоздатність підприємства в майнових відносинах;визначені правовими засобами порядок і умови поділу майна на фонди, використання його в процесі виробничо-господарської та іншої діяльності;функції і компетенції керівників підприємства щодо управління майном і його ефективного використання з метою забезпечення статутної діяльності підприємства; порядок і умови розподілу і використання прибутку підприємства; встановлені правовими засобами майнові взаємовідносини підприємства як юридичної особи та держави, інших юридичних осіб та підприємців;правова охорона майна підприємства.

Стаття 316 ЦК України визначає право власності як право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею незалежно від волі інших осіб. Це визначення містить істотні ознаки, які дають можливість відмежувати право власності від інших суб’єктивних прав будь-якої особи. ЦК України відмовився від поділу власності на форми, а лише закріплює одне право власності, у якого можуть бути різні суб’єкти: український народ, фізичні та юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади; іноземні держави та інші суб’єкти публічного права.

Конституція України проголошує існування приватної, комунальної та державної форм власності.

Зміст права власності становлять правомочності володіння, користування та розпорядження. Право володіння означає юридично забезпечену можливість власника мати майно у своєму віданні, у сфері свого фактичного господарського впливу. Право користування – це закріплена юридично можливість господарського використання майна та одержання користі від його використання власником чи уповноваженими ним особами. Право розпорядження – це юридично закріплена можливість власника самостійно вирішувати долю майна шляхом його відчуження іншим особам, зміни стану та призначення.

Iншою формою правового режиму майна є обмежені речові права на чуже майно (право господарського відання, право оперативного управління, право оперативного використання майна, право володіння, право користування тощо).

Речі є найпоширенішим майном суб’єктів підприємницької діяльності. Коло речей та іншого майна, які використовуються суб’єктом для здійснення підприємницької діяльності, визначається, насамперед, самою природою підприємницької діяльності. Для неї характерно використання будь-якого майна для отримання прибутку. Прибуток є основною метою і необхідною ознакою підприємницької діяльності. Це положення є винятково важливим з огляду на те, що речі можуть бути об’єктами як цивільного (купівля будівлі), так і комерційного обороту (систематична здача цієї будівлі в оренду).

Гроші є особливим видом майна суб’єктів підприємницької діяльності. За своєю суттю гроші є багатофункціональною економічною категорією. Значення грошей для підприємницької діяльності надзвичайно велике. Гроші є досить складною категорією, яка визнається об’єктом цивільних прав. Виступаючи об’єктом правовідносин, гроші є однією зі складових майна суб’єктів підприємництва. Специфіка грошей як особливого об’єкта призводить до того, що грошові зобов’язання у всіх правових системах виділяються в судовій практиці в особливу категорію.

Відповідно до положень ГК України цінні папери є особливим видом майна суб’єкта підприємницької діяльності (ч. 7 ст. 139).

Правовий режим може встановлюватися також і щодо фондів, коли майно відокремлюється і обліковується окремо за особливими правилами, яких необхідно дотримуватися всім суб’єктам господарювання.

Майно суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) поділяється на різні фонди, тобто групи однорідних за економічними ознаками матеріальних цінностей або грошових коштів, що мають спільне цільове призначення і підпорядковуються встановленому для кожної із цих груп особливому правовому режиму.

 

План лекційного заняття

1.Майно як об’єкт підприємницької діяльності.

2.Відносини власності в сфері господарювання. Форми і види власності в Україні.

3.Правовий режим речей, грошей, цінних паперів та фондів.

 

План семінарського (практичного) заняття:

1.Майно як об’єкт підприємницької діяльності.

2.Відносини власності в сфері господарювання.

3.Форми і види власності в Україні.

4.Правовий режим речей, грошей, цінних паперів та фондів.

Питання для самостійного вивчення

1.Поняття та форми (види) правового режиму майна суб’єктів підприємницької діяльності.

2.Класифікація цінних паперів залежно від підстав.

Практичні завдання до самостійної роботи

Скласти термінологічний словник до теми.

Виконати письмову роботу з теми «Поняття цінних паперів та їх види».

Тести

1. Під правовим режимом майна суб’єкта підприємницької діяльності слід розyміти:

а) повноваження державного підприємства зі здійснення права повного господарського відання чи оперативного управління майном;

б) правоздатність підприємства в майнових відносинах;

в) встановлені правовими нормами склад цього майна, порядок його формування, використання і вибуття, обсяг прав та обов’язків з приводу володіння, користування і вибуття, порядок звернення на нього стягнень кредиторів, а також його правової охорони;

г) функції і компетенції керівників підприємства щодо управління майном і його ефективного використання з метою забезпечення статутної діяльності підприємства.

2. Основу правового режиму майна суб’єктів господарювання становлять:

а) право власності та інші речові права – право повного господарського відання, право оперативного управління, право оперативного використання;

б) повноваження державного підприємства зі здійснення права повного господарського відання чи оперативного управління майном;

в) склад майна, порядок його формування, використання і вибуття, обсяг прав та обов’язків з приводу володіння, користування і вибуття, порядок звернення на нього стягнень кредиторів, а також його правової охорони;

г) правова охорона майна підприємства.

3. Конституція України проголошує існування:

а) приватної, комунальної, колективної та державної форм власності;

б) приватної, колективної та державної форм власності;

в) приватної, комунальної та державної форм власності;

г) приватної та державної форм власності.

Інформаційні джерела:

Основна література

1. Карлін М.І., Носалюк А.В. Підприємницьке право у запитаннях та відповідях: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. – К.:Кондор, 2008. – 350 с.

2. Підприємницьке право: підручник / за ред. О.В. Старцева / 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Істина, 2005. – 600 с.

3. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: навч. посіб. – 3‑тє вид., перероб. і допов. – К.: А.С.К., 2005. – 912 с.

Нормативно-правові акти

4. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

5. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.

6. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

7. Земельний кодекс України: Закон України від 25 жовтня 2001 р. // Голос України. – 2001. – 20 листопада. – С. 3-12.

8. Про державну програму приватизації: Закон України № 1723-ІІІ від 18 травня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 24. – Ст. 981.

9. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України № 710/97 ВР від 10 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. –1998. – № 15. – Ст. 67.

10. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30. – Ст. 416.

11. Про оренду землі: Закон України в редакції Закону № 1211-IV від 2 жовтня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 10. – Ст. 102.

12. Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі: Закон України від 10 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 41. – Ст. 188.

13. Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва: Закон України № 1953-ІІІ від 14 вересня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 45 (10.11.2000). – Ст. 375.

14. Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України: Закон України № 1741-III від 18 травня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 24. – Ст. 982.

15. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України № 1264-XII від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

16. Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності: Закон України № 147/98-ВР від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 228.

17. Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон України № 847-XIV від 7 липня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 34. – Ст. 1768.

18. Про плату за землю: Закон України № 2535-XII від 3 липня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 38 (22.09.92). – Ст. 560.

19. Про приватизаційні папери: Закон України № 2173-ХІІ від 6 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24. – Ст. 352.

20. Про приватизацію державного майна: Закон України в редакції Закону № 89/97-ВР від 19 лютого 1997 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 17. – Ст. 122.

21. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України № 2171-XII від 6 березня 1992 р. у редакції Закону № 189/96-ВР від 15 травня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 34. – Ст. 160.

22. Про управління об’єктами державної власності: Закон України № 185-V від 21 вересня 2006 року // Офіційний вісник України. – 2006. – № 41.

23. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України № 3480-IV від 23 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31 (04.08.2006). – Ст. 268.

24. Про затвердження договорів оренди: Наказ Фонду державного майна України № 1774 від 23 серпня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 52. – Ст. 2281.

25. Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності: Постанова Кабінету Міністрів України № 1482 від 21 вересня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 38. – Ст. 1405.

26. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України: Постанова Правління НБУ № 358 від 3 жовтня 2005 року // Офіційний вісник України. – 2005. – № 43. – Ст. 271.

 

Додаткова література

27. Жук Л.А. Господарське право: навч. посібник / Л.А. Жук, I.Л. Жук, О.М. Неживець. – К.: Кондор, 2007. – С. 126-162.

28. Борисова Т. Життя без реприватизації: уряд пропонуватиме мирові угоди олігархам і не розмахуватиме шашкою // Україна молода. – 2005. – 13 серп. – С. 1, 2.

29. Волянська Г. Приватна власність і підприємництво / Г. Волянська, В. Кампо // Юридичний вісник України. – 2005. – 20-26 серп. (№ 33). – С. 1, 6.

30. Гладкова Н. Проблемні питання правових засад приватизації // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2005. – № 10. – С. 51-52.

31. Даценко І. Поняття і статус підприємства державної форми власності у контексті чинного законодавства України // Право України. – 2005. – № 3. – С. 56-59.

32. Даценко І. Що таке «реприватизація»? // Юридична газета. – 2005. – 31 серп. – С. 4-5.

33. Загнітко О. Правовий статус підприємств колективної власності / О. Загнітко, В. Малига // Право України. – 2005. – № 2. – С. 43-47.

34. Законодавство і судова практика з питань приватизації // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. – № 1. – С. 3-398.

35. Законодательство Украины о приватизации и корпоратизации // Право и практика. – 2004. – № 7. – С. 3-144.

36. Законодательство Украины о приватизации и корпоратизации в Украине // Право и практика. – 2005. – № 17. – С. 3-145.

37. Заруба П. Правове регулювання приватизаційних процесів: зарубіжний досвід та українські реалії // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 6. – С. 89-92.

38. Кравчук В. Конфіскація корпоративних прав // Вісник прокуратури. – 2007. – № 11. – С. 78-83.

* * *

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.01 с.)