Приклад макету Посадової інструкціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад макету Посадової інструкціїНазва організації ЗАТВЕРДЖУЮ   (керівна особа уповноважена   затверджувати посадові інструкції)   (Підпис) (Прізвище, ініціали)  

Посадова інструкція

(назва посади)

І. Загальні положення

1.1. Відділ (підрозділ).

1.2. Повна назва посади.

1.3. Ця посаду підпорядковується й отримує накази, робочі розпорядження від...

1.4. Додаткові розпорядження Ви можете отримати від...

Указівки цих працівників Ви виконуєте тільки в тому випадку, якщо смороду не суперечать указівкам Вашого безпосереднього керівника.

1.5. Ця посаду дає розпорядження і методичні вказівки...

1.6. Виконавця цієї посади заміщує...

1.7. Виконавець цієї посади заміщує...

1.8. Закріплення на посаді.

Робота на цій посаді вимагає від працівника такої кваліфікації.

 

№ з/п Ознаки закріплення на посаді Вимоги
1.8.1. Освіта  
1.8.2. Спеціальність  
1.8.3. Мінімальний стаж роботи по спеціальності і т. інше  

Керівництво організації для цієї посади висуває такі цілі:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІ. Посадові обов'язки (основні напрями діяльності і завдання)

 

№ з/п Перелік оснвніих напрямів діяльності і завдань (функцій) Термін виконання
     

 

Для покращення організації своєї повсякденної роботи Ви ведете таку документацію:

№з/п Зміст і цілі інформації Форма доку-менту Періодичність складання
       

 

ІІІ. Права

Для виконання Ваших обов’язків Вам надаються такі

права:

3.1. Щодо своїх підлеглих – давати розпорядження і контролювати їх виконання.

 

Підлеглі (вказати посаду) По питаннях
   

Самостійно вирішувати такі питання:

Ви є представник організації і ведете листування по таких питаннях (для керівника):

3.4. Для ефективного виконання своїх службових обов,язків Ви взаємодієте з такими структурними підрозділами..., по таких питаннях..., для чого ведете такі види документів:

№з/п Зміст і цілі інформації, кому призначена Форма доку-менту Періодичність складання і передачі у відповідний підрозділ
       

ІV. Відповідальність

4.1. На цій посаді Ви несете відповідальність:

- за затримку і слабку роботу в напрямку встановлених цілей;

- за неповне використання наданих Вам прав;

- за підлеглих (вказати за кого і яким чином)

4.2. Вашу роботу безпосередній керівник оцінює на підставі таких показників (вказати конкретні показники діяльності підприємства і конкретної особи):

V. Доповнення і зміни

 

№ з/п Який пункт змінюється Нова редакція Дата зміни Хто затвердивши зміни
         

 

Посадова інструкція розроблена відповідно з...
Керівник структурного підрозділу (Підпис, ініціали, дата)
ПОГОДЖЕНО Начальник юридичного відділу (юрисконсульт) (Підпис, ініціали, дата)
З посадовою інструкцією ознайомлений (Підпис, ініціали, дата)  

 

*** Персональна відповідальність керівника та працівників кадрової служби встановлюється відповідними посадовими інструкціями.

Г) Кваліфікаційні характеристики працівників кадрових служб

(витяг з ДОВІДНИКА кваліфікаційних характеристик професій працівників.

ВИПУСК 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності

РОЗДІЛ 1. Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців,

Наказ МПСП від 29 грудня 2004 року N 336)

ДИРЕКТОР З КАДРОВИХ ПИТАНЬ ТА ПОБУТУ

Завдання та обов'язки.Організовує управління формуванням, використанням та розвитком персоналу підприємства на основі максимальної реалізації трудового потенціалу кожного працівника. Очолює роботу з формування кадрової політики, визначення її основних напрямів відповідно до стратегії розвитку підприємства і заходів до її реалізації. Бере участь у розробленні бізнес-планів підприємства в частині забезпечення його трудовими ресурсами. Організовує проведення досліджень, розроблення та реалізацію комплексу планів та програм щодо роботи з персоналом з метою залучення та закріплення на підприємстві працівників потрібних спеціальностей та кваліфікації на основі застосування наукових методів прогнозування та планування потреби у кадрах, з урахуванням забезпечення збалансованого розвитку виробничої та соціальної сфери, раціонального використання кадрового потенціалу з урахуванням перспектив його розвитку та розширення самостійності у нових економічних умовах. Проводить роботу з формування та підготовки резерву кадрів для висунення на керівні посади на основі політики планування кар'єри, створення системи безперервної підготовки персоналу. Організовує і координує розроблення комплексу заходів з підвищення трудової мотивації працівників усіх категорій на основі реалізації гнучкої політики матеріального стимулювання, поліпшення умов праці, підвищення її змістовності та престижності, раціоналізації структур та штатів, зміцнення дисципліни праці. Визначає напрями роботи з управління соціальними процесами на підприємстві, створення сприятливого соціально-психологічного клімату у колективі, стимулювання та розвитку форм участі працівників в управлінні виробництвом, створення соціальних гарантій, умов для ствердження здорового способу життя, підвищення змістовності використання вільного часу працюючих з метою підвищення їх трудової віддачі. Забезпечує організацію та координацію проведення досліджень щодо створення нормативно-методичної бази управління персоналом, вивчення та узагальнення передового досвіду в сфері нормування та організації праці, оцінки персоналу, профорієнтації та профвідбору, практичного упровадження методичних та нормативних розробок. Контролює додержання норм трудового законодавства у роботі з персоналом. Консультує керівників вищого рівня, а також керівників підрозділів з усіх питань, пов'язаних з персоналом. Забезпечує періодичну підготовку та своєчасне подання аналітичних матеріалів з соціальних та кадрових питань на підприємстві, складання прогнозів розвитку персоналу, виявлення проблем, що виникають, та підготовку можливих варіантів їх рішення. Забезпечує постійне удосконалення процесів управління персоналом підприємства на основі впровадження соціально-економічних та соціально-психологічних методів управління, передових технологій кадрової роботи, створення та ведення банку даних персоналу, стандартизації та уніфікації кадрової документації, застосування засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку. Здійснює методичне керівництво та координацію діяльності структурних підрозділів підприємства, які забезпечують управління персоналом. Організовує проведення необхідного обліку та складання звітності.

 

Повинен знати:законодавчі та нормативні правові акти, методичні матеріали, що стосуються питань праці та соціального розвитку; цілі, стратегію розвитку та бізнес-план підприємства; профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства; методику планування та прогнозування потреби у персоналі; методи аналізу кількісного та якісного складу працюючих; систему стандартів з праці, трудових та соціальних нормативів; порядок укладання трудових договорів, тарифних угод та регулювання трудових спорів; трудове законодавство; економіку, соціологію та психологію праці; сучасні теорії управління персоналом та його мотивації; форми і системи оплати праці, його стимулювання; методи оцінки працівників та результатів їх праці; передові технології кадрової роботи; стандарти та уніфіковані форми кадрової документації; основи технології виробництва; економіку і організацію виробництва; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

 

Кваліфікаційні вимоги.Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше 3 років.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.64 (0.007 с.)