Кадрова політика компанії «СЕРВІС-ЦЕНТР»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кадрова політика компанії «СЕРВІС-ЦЕНТР»Кадрова політика нашої компанії полягає в ретельному плануванні, організації, мотивації і контролю персонала.

В умовах сучасної ринкової економіки грамотна кадрова політика керівництва компанії підвищує довіру до неї партнерів і впливає на зміцнення іміджу компанії в діловому світі .

Основою кадрової політики є принцип (розвитку) збереження провідних співробітників і залучення нового персоналу у відповідності до високих вимог їх професійного й особистого рівня. Компанія розглядає свій персонал як капітал, який одержала в ході конкурентної боротьби, а витрати на нього - як довгострокові інвестиції в розвиток бізнесу. У зв'язку з цим компанія орієнтується на встановлення з кожним співробітником тривалих трудових відносин, заснованих на принципах соціального партнерства і дотримання вимог трудового законодавства.

 

Завданнями кадрової політики компанії є :

 • створення корпоративної культури, що сприяє формуванню команди, яка працює заради загальних цілей;
 • створення умов для підвищення професійного рівня співробітників,
 • створення позитивного образа компанії;
 • створення системи кадрового планування;
 • створення ефективної мотиваційної системи.

Орієнтація кадрової політики компанії.

Компанія орієнтується на молодих фахівців, їхній кар'єрний ріст і самореалізацію. У зв'язку із цим ми проводимо активну роботу з українськими ВУЗами з метою підбора молодих, амбіційних, перспективних фахівців.

У рамках програми співробітництва з ВУЗами директора і начальники відділів "САВСЕРВІС-ЦЕНТР" проводять презентації для студентів, описують принципи роботи, перспективи розвитку дистрибуційного бізнеса і можливі шляхи розвитку молодих фахівців усередині підприємства.

Планується активний розвиток і продовження проекту, у зв'язку із чим була розроблена наступна програма заходів:

 • надання бази "САВСЕРВІС-ЦЕНТРа" для проходження практики студентами;
 • додаткові стипендії для кращих студентів;
 • можливість подальшого працевлаштування, інформація про вакансії (дошка оголошень);
 • надання спонсорської допомоги ВУЗам у рамках КДМ, КВВ, технічне забезпечення кабінетів;
 • участь фахівців "САВСЕРВІС-ЦЕнтра" у семінарських заняттях як експертів;
 • спільні чемпіонати з футболу ;
 • залучення студентів до участі в промоакціях

КАДРОВА ПОЛІТИКА Національного медичного університету (НМУ)

Кадрова політика в НМУ - це добір і розстановка, підготовка та виховання науково-педагогічних та наукових працівників вищої кваліфікації, які мають відповідну освіту, професійно-практичну підготовку, високі моральні якості, фізичний стан яких дозволяє виконувати службові обов'язки.

Основним завданням кадрової політики є забезпечення навчального, наукового, лікувального та виховного процесів.

В своїй кадровій політиці НМУ керується: Законом України від 23 травня 1991р. №1060 ХП "Про освіту"; Законом України від 17 січня 2002 р. №2984 Ш "Про вищу освіту"; Указом Президента України від
12 вересня 1995 р. №832/95 "Основні напрямки реформування вищої освіти в Україні"; Указом Президента України від 23 січня 1996 р. №77/96 "Про заходи щодо реформування підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів"; Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України щодо кадрового забезпечення ВНЗ; Статутом НМУ; рішеннями ректорату.

В університеті працюють (за станом на 1 січня 2004 р.) 1104 викладачі та 39 наукових співробітників. Серед них 5 академіків та 25 членів-кореспондентів Національної та галузевих академій, 24 члени громадських академій, 49 заслужених діячів наук і техніки, заслужених працівників вищої школи, заслужених працівників народної освіти, заслужених винахідників та лікарів, 54 лауреати державних та іменних премій, 38 членів зарубіжних академій та асоціацій.

Науково-педагогічними і науковими співробітниками працюють 168 докторів та 691 кандидат наук, з них 148 професорів та 318 доцентів.

Підготовка фахівців вищої кваліфікації проводиться через докторантуру, аспірантуру, магістратуру та інституцію здобувачів.

На сьогодні докторантуру відкрито із 14 спеціальностей, аспірантуру із 38, магістратуру із 39. В НМУ готується 4 докторанти, 64 аспіранти і 29 магістрів. В цілому, в університеті над виконанням докторських дисертацій працюють 64 співробітники та 134 - над кандидатськими.

До наукової роботи залучаються студенти, які плідно працюють в студентських гуртках, створених при кожній кафедрі, і які об'єднує СНТ ім. Киселя.

Поряд з цим, в НМУ працюють 28,6 % викладачів без наукового ступеня; в останнє десятиріччя має місце тенденція до збільшення середнього віку представників викладацького та наукового корпусу (від 46,1 років у 1990 р. до 50,6 років у 2003 році). Не на всіх кафедрах створено дійовий резерв доцентів, професорів та завідувачів кафедр. Все це вимагає широкого залучення до навчального та наукового процесів талановитих перспективних молодих людей із числа випускників НМУ, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів котрих об'єднує рада молодих вчених, їхньої подальшої підготовки та виховання. Передбачається також збереження досвідчених науковців і викладачів пенсійного та перед пенсійного віку, які передаватимуть свій великий науковий та викладацький досвід молодим працівникам університету.
Для підготовки висококваліфікованих науково-педагогічних і наукових кадрів в університеті створено всі необхідні умови: кафедри та наукові підрозділи очолюють визнані в Україні та за її межами вчені, які мають великий досвід щодо підготовки та атестації наукових кадрів. Більшість кафедр та НДЛЦ забезпечені обладнанням та апаратурою, що дозволяє проводити наукові дослідження на сучасному науково-методичному рівні.

Заключним етапом підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації є їхня атестація в спеціалізованих радах та Вченій раді університету. В НМУ працюють 6 спеціалізованих вчених рад, які охоплюють 18 спеціальностей по присудженню наукових ступенів доктора та кандидата наук. На Вченій раді НМУ постійно проводиться атестація співробітників по присвоєнню вченого звання "професор", "доцент" та "старший науковий співробітник."

Основними напрямками кадрової політики в НМУ є:

- поліпшення добору та розстановки кадрів із залученням талановитих молодих вчених та висококваліфікованих фахівців;

- раціональне використання кадрових ресурсів відповідно до їх кваліфікації, працьовитості та сумлінності;

- формування, підготовка та виховання дійового резерву професорсько-викладацького складу та науковців;

- суттєве зменшення кількості викладачів та наукових співробітників без наукового ступеня;
- створення оптимальних умов для підвищення професійної майстерності співробітників при виконанні НДР та дисертацій, виданні монографій, підручників, посібників тощо;

- організаційне, економічне та кадрове забезпечення розробок нових оригінальних методів і технологій для діагностики, лікування й профілактики хвороб, а також нових високоефективних лікарських засобів та їх промислового виробництва, що створюються при виконанні НДР;

- забезпечення матеріальної та моральної зацікавленості співробітників у підвищені свого фахового рівня в усіх видах навчальної та наукової роботи;

- удосконалення роботи факультету підвищення кваліфікації викладачів для засвоєння та впровадження сучасних досягнень в освітянській і дослідницькій роботі.

Основные положения кадровой политики Банка на 2006 год

Общие положения

Кадровая политика — целостная долгосрочная стратегия управления персоналом Банка, основная цель которой заключается в полном и своевременном удовлетворении потребностей Банка в трудовых ресурсах необходимого качества и количества.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.23.193 (0.008 с.)