ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 13. Ефективність управління персоналомЗагальні засади ефективності в економіці та управлінні. Економічні та соціальні аспекти ефективності роботи з персоналом.

Система економічних показників ефективності управління персоналом. Показники соціальної ефективності управління персоналом. Технологія аналізу та оцінка ефективності управління персоналом. Витрати на персонал, методи їх нормування, планування й аналізу.

Визачення економічної шкоди внаслідок надмірної плинності персоналу, професійних захворювань і травматизму.

  №№   Назва змістового модуля (розділу), теми Кількість годин за формами навчання та видами занять
денна заочна
Ра-зом Аудиторні заняття Позаау-диторна робота Ра-зом Аудиторні заняття Позаау-диторна робота
Лекція Семанарське практичне лабораторне ІКР СРС Лекція Семанарське практичне лабораторне ІКР СРС
Модуль 1. Система управління персоналом: методологія створення, елементи і забезпечення
1. ТЕМА 1. Управління персоналом в системі менеджменту організацій - - -              
2. ТЕМА 2. Управління персоналом як соціальна система - - -              
3. ТЕМА 3. Формування колективу організації - - -              
4. ТЕМА 4. Згуртованість та соціальний розвиток колективу - - -              
5. ТЕМА 5. Кадрова політика організації - - -              
ТЕМА 6. Служби персоналу: організація та функції - - -              
Модуль 2. Процес управління персоналом: етапи і кадрові технології
ТЕМА 7. Кадрове планування в організаціях - - -              
ТЕМА 8. Організація набору та відбору кадрів - - -              
ТЕМА 9. Оцінювання та атестація персоналу - - -              
ТЕМА 10. Управління процесом розвитку та рухом персоналу - - -              
ТЕМА 11. Управління процесом вивільнення персоналу - - -              
ТЕМА 12. Соціальне партнерство в організації - - -              
ТЕМА 13. Ефективність управління персоналом - - -              
  ВСЬОГО: В т.ч. лекцій Семінарських занять Практичні заняття Індивідуальні заняття Самостійна робота           -   -     -                


Алгоритм вивчення теми


Термінологічний словник

№№ Основні поняття та терміни теми Зміст
1. Робоча сила – сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які вона використовує для виробництва матеріальних благ
2. Трудові ресурси – все соціально активне населення
3. Людські ресурси (особистість) – це сукупність різних якостей людей, які проявляються в процесі їх трудової діяльності
4. Людський фактор – це люди, організацій і установ, об’єднані для спільної діяльності, це суб’єкт суспільного життя, який має соціальну, демографічну, економічну і політичну структуру, і взаємодія яких забезпечує розвиток суспільства
5. Трудовий потенціал - це конкретні працівники, можливість використання яких у виробництві є відомою. Трудовий потенціал поділяється на трудовий потенціал працівника і організації – ТПП і ТПО.
6. ТПП – сукупна здібність фізичних і духовних якостей окремого працівника, досягти в заданих умовах певних результатів його виробничої діяльності з одного боку, і здатність удосконалюватись в процесі праці – з іншого боку
7. ТПО – це сукупність працездатних працівників, які можуть працювати в організації за наявності необхідних організаційно-технічних умов
8. Персонал – більш широке поняття ніж кадри. Це весь особовий склад організації, це постійні або тимчасові працівники, представники кваліфікованої і некваліфікованої праці
9. Кадри – це соціально-економічна категорія, яка включає в себе постійний штатний склад працівників, певної кваліфікації, які пройшли професійну підготовку і володіють спеціальними знаннями або досвідом роботи у вибраній сфері діяльності
10. Управління персоналом - це специфічна функція управлінської діяльності, головним об'єктом якої є людина, що входить у певні соціальні групи. Система взаємопов’язаних організаційно-економічних і соціальних заходів по створенню умов для нормального функціонування, розвитку і ефективного використання потенціалу робочої сили на рівні організації
11. Робота - певні завдання та обов’язки, що виконані, виконуються чи повинні бути виконані однією особою
12. Кваліфікація - здатність виконувати завдання та обов’язки відповідної роботи
13. Професія - здатність виконувати подібні роботи, які вимагають від особи певної кваліфікації

Довідкова інформація

Витяг з

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.236.140 (0.004 с.)