ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вступ. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. 

План

1. Зміст, мета, завдання курсу.

2. Роль мови у суспільному житті.

3. Поняття літературної мови. Мовна норма.

4. Поняття стилю та жанру української літературної мови.

5. Найважливіші риси, які визначають діловий стиль.

6. Класифікація документів. Формуляр документа. Основні правила оформлення документів.

7. Вимоги до тексту документа. Оформлення сторінки.

 

Ключові поняття: Мова і нація. Мовна норма. Українська літературна мова. Мовна політика в Україні. Національна мова. Стильові різновиди сучасної української літературної мови. Основні ознаки офіційно-ділового стилю. Підстилі ОДС. Документ. Формуляр документа.

 

 

Література

1. Ботвина Н. Ділова українська мова. - К., 2001.

2. Паламар Л.,Кацавець Г. Українське ділове мов­лення. - К., 1997.

3. Пентилюк М. Культура мови і стилістика. - К., 1994.

4. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілку­вання. - Львів, 2001.

5. Савенкова Л. Комунікативні процеси у навчанні. -К.,1996.

6. Сучасна українська літературна мова / Грищенко А., МацькоЛ. та ін. – К. 1997.

7. Українська мова: Енциклопедія. - К., 2000.

8. Януш Я. Сучасна українська мова:Курс лекцій.-К., 1997. - Ч. І.

 

I. Активізуючі запитання до теми:

 

1. Що таке мова?

2. Дайте визначення державної мови.

3. Що означає поняття «літературна мова»?

4. Чим відрізняється поняття «національна мова» й «літературна мова»?

5. Що таке норма літературної мови?

6. Що регламентують орфоепічні норми? Наведітьпри­клади.

7. Що ви розумієте під орфографічними нормами? Наве­діть приклади.

8. Назвіть словники, що фіксують орфографічні норми.

9. Що передбачають стилістичні норми? Наведіть при­клади.

10. Назвіть дві форми сучасної української літературної

мови. Чому обидві форми однаково важливі для суспільства?

11. Що таке стиль мови?

12. Назвіть основні стилі сучасної української літератур­ної мови.

13. Які головні ознаки офіційно-ділового стилю?

14. Наведіть приклади готових словесних формул, що вживаються у текстах офіційно-ділового стилю.

15. Наведіть приклади текстів офіційно-ділового стилю.

16. Що таке документ?

17. Які види документів виділяють: 1) за найменуванням; 2) за походженням; 3) за місцем виникнення; 4) за призна­ченням; 5) за напрямком; 6) за формою; 7) за ступенем глас­ності; 8) за стадіями створення; 9) за строками виконання?

18. Що таке копія?

19. З яких елементів складається документ? Як ці еле­менти називаються?

20. Що таке формуляр?

21. Як треба оформляти реквізит «адресат»?

22. Як називається спосіб засвідчення документа після його підписання?

23. З яких елементів складається резолюція?

24. Дайте визначення бланка документа.

25. Які основні правила оформлення документа?

26. Яких правил слід дотримуватися під час складання тексту документа?

27. Якого розміру папір використовують для оформлення організаційно-розпорядчих документів?

28. Як нумерують сторінки документів?

29. Що таке рубрикація тексту?

30. Які дві системи нумерації рубрик ви знаєте?

 

Практичні завдання

 

Завдання 1. Визначте стиль поданих уривків. Які мовні зворо­ти та вирази характеризують той чи інший стиль?

1. Не розвинувши власного міського сленгу, українська мова на Україні виробила інше своєрідне явище, що дістало там і свою власну назву — суржик, суміш українського з російським при більш-менш довільному вживанні складників того чи іншого шару, де складники другої мови підносять експресію вислову. Суржик уживається широко, почасти по містах, далеко типовіше — по селах. Це живе явище, і воно заслуговує на вивчення, чого воно поки що не дочекалося на радянській Україні. Але тоді, як міський сленг націлений у майбуття мови, прогнози щодо суржику мали б бути протилежного характеру (Ю. Шевельов).

2. Комп'ютер — електронна програмована цифрова машина; електронний пристрій для виконання складних обчислень і пере­творення даних, керований спеціальними програмами. Складаєть­ся зокрема з процесорів, внутрішньої та зовнішньої пам'яті. Разом з периферійними пристроями утворює комп'ютерну систему. Розрізняють комп'ютери мейнфрейми (великі), мінікомп'ютери, персональні комп'ютери, а також суперкомп'ютери, призначені для виконання особливо складних обчислень. Проґрес угалузі електроніки уможливив мініатюризацію комп'ютерів та їх знач­не поширення. Завдяки розвиткові комп'ютерних мереж (напр., Інтернету) пересічні користувачі одержують доступ до про­грам та інформації, накопичених у комп'ютерних архівах у ціло­му світі, а також до нових технологій розповсюдження інфор­мації (напр., електронної пошти).

 

3. Тож як тільки комуністичний режим зрозумів, що ситуація вийшла з-під контролю, кампанію українізації в 1932-1933 роках було брутально припинено, а національне відродження умертвле­но й розстріляно. Істинне ставлення більшовизму до українізації цілком однозначно виявилося вже на її початку на деяких заселе­них українцями теренах, що увійти до складу Російської Феде­рації. Досить тут згадати “процедуру “ перепису населення Ку­бані, що відбувався у 20-х роках: траплялися непоодинокі випадки, коли під дулом пістолета український селянин мусив відповідати на запитання: “Ти русский или петлюровец?”— і зрозуміло, що з того часу кількість росіян на цій території зросла на сотні тисяч. Варто зазначити також, що розуміння істинного підспуддя українізації виявлялося у декого із діячів української культури вже і в роки, коли вона набувала розмаху. «Їхня українізація, — висловлюється, наприклад, один із персонажів п'єси М. Куліша “Мина Мазайло”, — це спосіб виявити всіх нас українців, а тоді знищити разом, щоб і духу не було”. Прогноз, що й казати, справ­дився стовідсотково.

Власне, М. Куліш завбачив те, що невдовзі сформулював у своєму тостові з нагоди святкування 20-річчя жовтневого перевороту вождь радянської імперії Сталін:“Іми будемо знищувати кожного такого ворога, ми будемо знищувати увесь його рід, його сім'ю” ( А. Погрібний).

 

4. Не судіть ближнього, щоб вас не судили. Бо судитиме вас Бог так, як ви судите інших. Бог відміряє вам скільки ж, скільки ви відміряли іншим. Чому ви бачите скалку в оці брата свого, а колоди у власному оці не помічаєте? Як же ви скажете йому: “Дозволь вийняти скалку з ока твого”, — коли колоду у власно­му оці маєте? Лицеміри, витягніть спершу колоду з ока свого, а тоді побачите, як ліпше вийняти скалку з ока братового.

Не давайте святого собакам, не кидайте свиням перлів своїх. Свині потопчуть їх ногами, а собаки повернуться й накинуть­ся на них.

5. Маріє Степанівно, скажіть, будь ласка, чи готові до­кументи для митниці?

— Не цілком. Чекаємо останні дані з сьомої філії.

— Зателефонуйте в наші філії і запросіть усіх керівників відділів прибути наступної п'ятниці о 15.00 до мене з ре­зультатами планової інвентаризації.

Гаразд, Петре В’ячеславовичу. У приймальні чекає на­чальник відділу кадрів.

— Запросіть. Хай заходить.

— До речі, Петре В'ячеславовичу, вам сьогодні о 14. 30 слід бути у міськвиконкомі.

— Дякую. Я про це пам'ятаю. Викличте, будь ласка, на 14. 00 машину та підготуйте звітну документацію за перший квар­тал поточного року.

6. 5 Обставини непереборної сили

5. 1 Сторони не несуть відповідальності щодо невиконан­ня зобов'язань за угодою в разі, якщо таке невиконання стало­ся внаслідок дії обставин непереборної сили. Остаточні тер­міни виконання зобов'язань Сторін за цією угодою коригу­ються на період, що дорівнює часові, протягом якого діяли об­ставини непереборної сили, котрі заважали виконанню зобо­в'язань Сторін.

5. 2 Для цілей цієї угоди термін “обставини непереборної сили” означає: пожежі, повені, землетруси, інші стихійні лиха, а також заколоти, військові дії будь-якого роду, дії або нормативні вимоги державних органів, або будь-які інші обставини, що не згадані вище та знаходяться поза розумним контролем Сторін, і такі, що виникли після підписання цієї угоди й негативно та істотно впливають на спроможність Сторін виконувати їхні зобов'язання за цією угодою, за умови, однак, щодо обставин непереборної сили ніколи не будуть віднесені дії Сторін.

5. З Підтвердження наявності однієї або більше з вище­зазначених обставин непереборної сили, що впливають на не­виконання зобов'язань однією зі Сторін за цією угодою, у разі виникнення сумніву з боку іншої Сторони здійснюється Тор­гово-промисловою палатою України або в порядку арбітраж­ного судочинства.

6 Юридичні адреси Сторін

 

 

7.

Кам'янець на Поділлі

Мій дорогий Пелісьє!

Багато вже минуло часу, коли я з Вами бачився. З цього часу пережили ми багато страшних моментів і не один сивий волос вказує на ті болючі етапи тієї дороги, якою ми пішли. Ми маємо багато ворогів, але через те власне скристалізува­лась єдність волі нашою народу, через те й запалало могутнім вогнем бажання нашої країни до власної суверенности...

Через Вас звертаюсь я до великої французької демократії. Її діяльність, її посвята мусить подвоїтись. Нехай вона тру­бить алярм! Нехай вона примусить того, кого слід, шанувати закони любови і людскости! Нехай французький уряд зніме бльокаду і тим дасть змогу купити для нашої армії та нашо­го народу медичні средства і ліки...

Наш народ ненавидить большевиків і вважає їх своїми смер­тельними ворогами; так само відносится він і до правих, дес­потичних і жорстоких приклонників Денікіна...

Ви, мій Друже, є одним з тих, хто sive ira etstudio виступає в обороні нашої нації, і я вірю, що настане день, коли правда і справедливість побідить.

Дозвольте мені в доказ моєї вдячности за Вашу моральну поміч стиснути Вашу руку.

Відданий Вам Петлюра

28 жовтня 1919 р.

 

Завдання 2. Прочитайте текст. Визначте, який це документ: 1) за походженням; 2) за місцем виникнення; 3) за спрямуванням; 4) за найменуванням.

Міністерство освіти і науки України Друкарні видавництва

Одеський державний “Освіта”

університет внутрішніх справ 65011, Одеса - 11

65032, Одеса-32, вул. Польова, 10

вуп. Успенська, 1

тел. 54-02-13

02.03.09. № 450

Про виготовлення бланків індивідуальних

планів роботи викладачів

Просимо виготовити бланки індивідуальних планів роботи викладачів на папері видавництва у кількості 1 (однієї) тисячі штук протягом II квар­талу 2009 року. Оплату гарантуємо.

Ректор університету (підпис) В. В. Могилко

Головний бухгалтер (підпис) К. Л. Лук'янчук

Завдання 3. Прочитайте текст. Назвіть основні реквізити цього до­кумента.

Голові профспілкового комітету

Вінницької середньої школи № 2

Тимошенкові Івану Петровичу

учителя української мови і літератури

Сніжок Л. В., яка проживає за адресою:

вул. Б. Грінченка, буд. ЗО,кв. 5

 

Заява

Прошу Вас надати мені путівку до санаторію для лікування в період моєї відпустки (серпень, 2009 р.).

До заяви додаю довідку з лікувального закладу про необхідність лікування серцево-судинного захворювання.

04. 08. 2001 Підпис

 

Завдання 4. Правильно оформіть гриф затвердження.

І. 28.06.2009.

Наказ Міністерства освіти і науки України. №15.

Затверджено

 

II. ОЗЖ2009.

(підпис) К. М. Шевченко.

Затверджую.

Директор училища.

Завдання 5. Оформіть дату цифровим способом. Поясніть, яким днем датується документ.

П'ятого вересня дві тисячі другого року, дванадцятого липня тисяча дев'ятсот п'ятдесят четвертого року, восьмого лютого дві тисячі третього року, двадцятого березня двох­тисячного року, першого січня тисяча дев'ятсот дев'яносто дев'ятого року.

 

Завдання 6. Прочитайте, правильно оформіть реквізит «резолюція».

Оголосити подяку на Педагогічній раді учителів

15.05.2009.

особистий підпис

доц. Ковальчуку І.І.

 

Завдання 7. Оформіть правильно реквізит «підпис».

1. (підпис) директор профтехучилища №• 2 С. С. Шевчук

2. Лазаренко М. К. Директор зош № 186 (підпис)

Директор зош № 136 Васильченко Н. П. (підпис)

 

Завдання 8. Виправте помилки в оформленні реквізиту “дата”. Правильні варіанти запишіть.

1) 5.X.03; 2) 1 вересня 02 року; 3) 30.2.2003 р.; 4) 8.4.09.

 

Домашнє завдання:

1. Доберіть приклади текстів різних стилів

2. Продовжіть речення.

- Текст - це ...

- Текст документа повинен містити ...

- Оформляється текст у вигляді...

- Форма анкети використовується ...

- Текст поділяється на взаємозумовлені логічні елемен­ти: ...

- Під час складання текстів документів слід дотримува­тися таких правил:...

3. Доберіть до поданих висловів літературні відповідники і запишіть їх.

Точка зору, на протязі, приймати участь, приймати міри, носити ім’я, повістка дня, вибач мене, дякую тебе, приходити в голову, кидатися в очі, оточуюче середовище, по можливості, в кінці кінців, матеріальне положення, заключити угоду, виписка з протоколу, проявити інтерес.

 

Практичне заняття №2

Документація щодо особового складу

План

1. Заява. Її реквізити та оформлення. Рапорт.

2. Характеристика.

3. Особливості вживання іменника в ОДМ.

 

Ключові поняття: адресат, адресант, заяви внутрішні й зовнішні, заяви прості, складні, рапорт, реквізити характеристики.

 

Література

1. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. Підручник для вищих навчальних закладів. – Харків. 2002.

2. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1996.

3. Сербенська О., Редько Ю., Федик О. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити. Посібник. – Львів: Світ, 1994.

4. Сербенська О, Практичний словничок нормативних висловів. –Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2002.

5. Словник юридичних термінів. – К., 1994.

 

Активізуючі запитання до теми:

1. Що таке заява?

2. Які реквізити характерні для заяви?

3. Які бувають заяви за походженням?

4. Що таке характеристика?

5. Назвіть реквізити характеристики.

6. Які бувають характеристики за напрямком?

7. Хто підписує характеристику і від якої особи викладається текст характеристики?

Практичні завдання

Завдання №1 Відредагуйте текст заяви і запишіть правильний варіант

До Одеського районного суду м. Одеси

Петренка Маріанни Валер’янівни,

яка проживає по вулиці Дворянській, 3

 

 

Заява

За посвідкою про народження я значуся як Петренко Маріанна Валер’янівна, за паспортом також. При реєстрації шлюбу 17 квітня 1994 року неправильно я була записана як Петренко Марина Валер’янівна.

Приморський районний відділ ЗАГСу 10 лютого 2000 року відмовив мені внести виправлення у посвідці про шлюб.

Прошу встановити неправильність запису у книзі реєстрації мого шлюбу.

17 вересня 2002 року Власноручний підпис

 

 

Завдання №2 Перепишіть, зі слів, поданих у дужках, виберіть те, яке є найдоцільнішим і правильним у конкретному реченні. Замініть, де треба, малу літеру великою.

Характеристика (Залєсова, Залісова) Миколи Сергійовича

1954 року народження, (замісника, заступника) начальника (управ­ління (м)іжнародних (з)в'язків МЗС України, (кандидата (е)кономічних наук.

(Залєсов, Залісов) М. С. (перебуває, працює, знаходиться) на посаді (замісника, заступника) начальника (управління (м)іжнародних (з)в'язків (міністерства (з)акордонних (с)прав України з вересня 1993 року. На цій посаді Микола Сергійович (виявив, показав, засвідчив, зарекомендував) себе (обдарованим, здібним, кмітливим), (настирливим, упертим, наполег­ливим), (суворим, вимогливим, прискіпливим) керівником, завдяки чому (досяг, добився, домігся) (істотних, суттєвих, значних, вагомих) успіхів у роботі. Він творчо (застосовує, використовує) в роботі свої знання та навички, вміє (своєчасно, оперативно) (розв'язувати, вирішувати) постав­лені (задачі, завдання, настанови, розпорядження). Постійно (підносить, збільшує, підвищує) свій (кваліфікаційний, фаховий, професійний) рівень. Добре (знає, орудує, володіє) англійською та німецькою мовами.

(Багаторазово, не раз, часто-густо, неодноразово) виїздив за (к)ордон у складі урядових (представників, делегацій, обранців), де (показав, виявив» засвідчив, зарекомендував) себе (спеціалістом, вченим, фахівцем) висо­кого (класу, рівня).

За (досягнення, перемогу, успіхи) в роботі (Залєсова, Залісова) Миколу Сергійовича (винагороджено, нагороджено) (п)очесною (г)рамотою (п)резидента (у)країни.

(Виписано, видано, надруковано) для подання до (п)осольства США.

 

Завдання №3. Подані прізвища запишіть українською мовою. Поясніть їх правопис.

Ефимов, Савельев, Евгеньев, Дернов, Благоев, Литвинов, Лукьянов,

Сухарев, Давыдов, Демьянов, Лучанинов, Георгиев, Рощин, Марцинкевич, Теркин, Шимчак, Гущин, Слепцов, Муромцев, Астафьев, Звягинцев, Светлов, Белов, Столетов, Кожицкий, Миклошич, Душин, Сергеев, Едличка, Пергачов, Куницын, Лесков, Шитик, Мирошников, Андрианов, Елютин, Пугачев, Зверев, Живков, Исаенков, Дернов, Артемов, Алексеев, Мацеев, Тимирязев.

Завдання №4. Доберіть синоніми до поданих слів, користу­ючись словами з довідки; з кількома складіть речення (на вибір).

Здібний, сумлінний, суттєвий, фахівець, ґрунтовний, успішний.

Довідка: глибокий, обдарований, старанний, дотепний, кмітливий, важливий, майстер, значний, талановитий, ретельний, професіонал, добросовісний, істотний, міцний, вдалий, вагомий, спеціаліст, вичерпний, щасливий, усебічний, блискучий.

Завдання №5. Перекладіть подані іменники, уведіть їх до словосполучень, поставивши в родовому відмінку однини.

Рояль, тюль, толь, шампунь, степень, боль, вуаль, корь, насыпь.

Завдання №6. Утворіть форму кличного відмінка.

Марія Іванівна, Ганна Степанівна, Микола Васильович, Надія Дмитрівна, Наталя Хомівна, добродій, шановний колега, друг Любомир, пані Марія, пан полковник, товариш майор, пан Іваничук, колега Тарасенко.

Завдання №7. Продовжіть текст характеристики юриста.

Пані Вітрук І.П. працює…

За час роботи проявила…

До службових обов’язків ставиться…

Дбає про…

Цікавиться…

Постійно підвищує…

У спілкуванні з підлеглими…

Має…

Домашнє завдання:

1. Відредагуйте тексти заяв. Запишіть пра­вильно. Поясніть правопис підкреслених слів. З’ясуйте різницю між словами положеннястановище, складіть з ними речення.

1. У відповідності до постанови Кабінету міністрів прошу Вашого дозволу на розгляд клопотання про надання нашій родині допомоги, до якої входить 10 чоловік, із яких 8 непра­цюючих.

2. Прошу надати мені матеріальну допомогу в зв'язку з тяжким матеріальним положенням.

3. У зв'язку з захворюванням прошу Вашого дозволу на звільнення мене з занять з 01. 09 по 10. 09.

4. Через сімейні проблеми прошу перевести мене на за­очну форму навчання.

5. Прошу допустити мене до дострокового складання літ­ньої екзаменаційної сесії.

6. Прошу поставити мене на чергу для отримання житла. В НПУ імені М. П. Драгоманова працюю з 1994 року. Разом з сім'єю мешкаю в однокімнатній квартирі з жилою площею 18,9 кв. м.

7. У зв'язку з переходом на іншу роботу прошу звільнити мене з роботи молодшого наукового співробітника відділу історії та граматики української мови.

8. Прошу призначити мене на посаду вчителя української мови та літератури в Київській загальноосвітній школі № 25.

 

2. Напишіть характеристику на свого товариша (товаришку).

 

 

Практичне заняття №3

Документація щодо особового складу

План

1. Резюме.

2. Автобіографія.

3. Накази щодо особового складу.

4. Особливості вживання прикметника в ОДМ.

Ключові поняття: резюме, автобіографія, наказ, наказ про прийняття на роботу, звільнення з роботи, надання відпусток, заохочення, стягнення.

Література

1. Бурячок А, Про зміни та доповнення в третьому й четвертому виданнях «Українського правопису» 1990, 1993 р. // УМЛІІІ, -1993. - №5 - 6.

2. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови. Навчальний посібник. - К.: ТОВ «ЛДЛ», 1998.

3. Жовтобрюх МА., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. - 4-е вид, - К., 1972.

4. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. Вид- 3-є. - К., 1982.

5. Сербенеька О, Практичний словничок нормативних висловів. -Львів:

Наукове товариство ім. Шевченка, 2002.

6. Орфографічний словник української мови.-К., 1994.

7. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К. 2003.

 

Практичні завдання

Завдання 1.Продовжіть речення.

Резюме – це документ…

Основна вимога до цього документа - …

У резюме реквізити розташовують у такій послідовності; …

Аби досягти успіху, під час складання резюме рекомендують дотримуватися таких правил: …

Автобіографія – це …

В автобіографіях обов’язково зазаначають: …

Головні вимоги під час її написання – …

Наказ – це розпорядчий документ …

Накази з особового складу регламентують …

Кожний пункт наказу починається з …

У наказах про прийняття на роботу обов’язково зазаначають …

У наказах про надання відпустки зазаначають: …

Реквізити наказу такі: …

Наказ набуває чинності з …

 

Завдання 2.Розташуйте реквізити автобіографії відповідно до правил її оформлення.

1. Підпис автора.

2. Відомості про трудову діяльність.

3. Назва документа.

4. Стислі відомості про склад сім’ї.

5. Дата.

6. Відомості про громадську роботу.

7. Прізвище, ім’я, по батькові.

8. Відомості про навчання.

9. Дата і місце народження.

 

Завдання 3.Типові мовні звороти, що вживаються в автобіографії та резюме, запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

На протязі, підвищення в посаді, урядові винагороди, робота по сумісництву, по закінченню, поступити в, приймати участь, працюю в якості юриста, написати свою власну автобіографію.

 

Завдання 4.Зробіть правильний вибір іменникових словосполучень, які будете вико­ристовувати в текстах документів, у виступах, доповідях.

Об’єм роботи – обсяг роботи

Досягнення успіхів – здобуття успіхів

Положення справ – стан справ

Заступник директора – замісник директора

Важлива задача – важливе завдання

Показник цифр – покажчик цифр

Наслідки перевірки – результати перевірки

Назва організації – найменування організацій

Заключення комісії – висновок комісії

В остаточному рахунку – у кінцевому підсумку

Підвищення цін – збільшення цін

Виняток з правил – виключення з правил

Надання послуги – надання послуг

Зниження якості – втрата якості


Завдання 5. Поясніть різницю між наведеними парами іменників, утворіть словоспо­лучення.

Виклад — викладання; запитання — питання;

вклад — внесок; показник — покажчик;

економіка — економія; примірник — екземпляр;

завдання — задача; об'єм - обсяг.

 

Завдання 6. Проаналізуйте наведені тут уривки з текстів наказів, вкажіть на помилки, подайте правильний варіант оформлення наказу.

а) ... у зв'язку з чим наказую...; ... у зв'язку з цим нака­зуємо...; ... у зв'язку з цим я наказую...; ... у зв'язку з цим НА­КАЗУЮ...; ... у зв'язку з цим наказується...;

б) ...зарахувати Малин Інну Петрівну на посаду еко­номістки...; ...зарахувати Малин І.П. на посаду економістки...; ...зарахувати. Малин Ї.П. на посаду економіста...; ...зарахувати Малин І.П. економістом...; ...зарахувати Малин І.П. па посаді економістки...;

в) ...встановити для постійних клієнтів пільги та знижки...; ...встановити постійним клієнтам пільги та знижки ...; ...вста­новити для постійних клієнтів льготи та знижки...; ...встанови­ти для постійних клієнтів пільги та скидки...;

г) ...відрядити Л. до Києва; ...відрядити Л. у Київ; ...відря­дити Л. до м. Києва; ...командирувати Л. в Київ;

г) ...на протязі двох неділь привести документацію у відповідність до діючого законодавства...; ...на протязі двох тижнів привести документацію у відповідність до діючого за-конодавства...; ...протягом двох тижнів привести документацію у відповідність до чинного законодавства …; …на протязі двох неділь привести документацію у відповідність до існуючого законодавства …; …до 20.08.10 привести документацію у відповідність до чинного законодавства.

 

Завдання 7.Утворіть просту і складену форми вищого і найвищого ступенів порівняння до поданих прикметників і запишіть їх.

Блискавичний, багатий, високий, тяжкий, традиційний, дотепний, вузький, дорогий, гарний, товстий, щирий, ледачий, уважний.

 

Завдання 8.Напишіть наказ за поданим нижче формуляром. Визначте, який цей документ за: а) призначенням; б) походженням; в) формою.

Міністерство внутрішніх справ України

Одеський юридичний університет внутрішніх справ

НАКАЗ

27.10.2009 м.Одеса №134

 

1. ПРИЗНАЧИТИ:

1.1.

1.2.

2. ПЕРЕВЕСТИ:

2.1.

2.2.

3. ЗВІЛЬНИТИ:

3.1.

4. НАДАТИ:

4.1.

4.2.

 

 

Домашнє завдання:

1. Напишіть резюме, мета якого заміщення ва­кантної посади: а) юриста; б) агента з організації туризму; в) касира торговельного залу; г) контролера ощад­ного банку.

2. Напишіть автобіографію.

3.Напишіть проект наказу по університету, в якому ви навчаєтеся, про призначення студентам Шевченківської стипендії та про відрахування студентів з університету.

4. Утворіть прикметники від поданих географічних назв.

Черкаси, Прилуки, Куба, Сочі, Чита, Болдіно, Прага, Водолага, Кривий ріг, Норвегія, Воронеж, Суми, Суец, Череповець, Лейпциг, Карабах, Тбілісі, Амудар’я, Гостра Могила, Городище, Поділ.

 

Практичне заняття №4

Довідково-інформаційні документи

План

1. Службові листи.

2. Прес-реліз, стаття. Анотація.

3.Особливості вживання дієслова в ОДМ.

 

Ключові поняття: етикет службового листування, листи, які потребують відповіді і які не потребують відповіді, типові мовні звороти, якими можна послуговуватися під час складання службових листів, прес-реліз, телеграма, телефонограма, електронна пошта.

 

Література

1. Бибик С. та ін. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. – 2-е вид., випр. І допов. – К., 1998.

2. Бурячок А. та ін. Довідник з українського правопису. – 3-є вид. – К., 1984.

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К., 2001.

4. Вирган І., Пилинська М. Російсько-український словник сталих виразів. – Х., 2000.

5. Головащук С. Словник-довідник з правопису та слововживання. – К., 1989.

6. Горбачук В. Барви української мови. – К., 1997.

7. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К. 2003.

 

Практичні завдання

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання.

1. Що таке прес-реліз?

2. До яких документів за призначенням належить прес-реліз?

3. Які є підстави для написання прес-релізів?

4. Коли подія може вважатися об’єктом новин?

5. Які основні реквізити прес-релізу?

6. Яких правил слід дотримуватися, оформлюючи прес-реліз?

Завдання 2.Прочитайте заголовки прес-релізів. Відреда­гуйте, якщо є в тому потреба. Запишіть правильно.

А. До 15-річчя з дня трагедії на Чорнобильській АЕС 26 квітня у виставочній залі Національної кіностудії імені О. Довженка відбувся показ документального фільму «Живі люди "мертвої" зони».

Б. 25 жовтня 2001 року у новозведеному будинку, що знаходиться на вулиці Червоноармійській, 34 відбудеться відкриття Українського музею архітектурного мистецтва. Цей проект є результатом спільної роботи Міністерства освіти і науки України, Спілки архітекторів. Міністерства культури й мистецтв України за сприяння англійської компанії “World of art” (“Світ мистецтва”).

В. З 31 листопада у Палаці культури «Україна» проходить щорічний показ нових колекцій зимового одягу від провідних дизайнерів нашої країни. Цього року на виставці представлені також різноманітні моделі відомих італійських та англійських дизайнерів.

Г. Міжнародна громадська організація “Зелений світ”, Товариство захисту тварин “S0S” за підтримки всесвітнього товариства захисту тварин “WSРА” та Британського Коро­лівського товариства “RSРСА”, що виступає проти жорсткого ставлення до тварин, проводить акцію “Світ проти насиль­ства”. В акції можуть прийняти участь усі, кому небайдужа доля безпритульних тварин, адже, вирішуючи цю проблему, місцеві органи влади традиційно застосовують жорстоку полі­тику знищення.

Памятайте, що суспільство, яке виявляє жорстокість по відношенню до безпритульних тварин, ніколи не буде милосердним та добрим і до людини!

 

Завдання 3.Продовжіть речення.

1. Лист — це ...

2. За функціональними ознаками службові листи поділя­ються на ...

3. За кількістю адресатів розрізняють листи ...

4. Службові листи пишуться або друкуються на ...

5. Основні реквізити листа за державним стандартом такі:...

6. Дату (день, місяць, рік) записують здебільшого ...

7. На бланках дату листа ставлять ...

8. Листи адресують ...

9. Вимоги до оформлення реквізиту “адресат” у листах такі ...

10. Реквізити адресата друкують ...

11. Текст листа складається з ...

12. Додаток у службових листах оформлюють ...

13. Підписує службовий лист ...

14. Якщо лист написано на бланку установи, то у реквізиті “підпис” зазначають ...

15. Якщо лист написано не на бланку,то ...

Завдання 4.Прочитайте запропоновані звертання, виправте помилки, де це потрібно; запишіть правильно. Пояс­ніть вживання закінчень іменників у кличному відмінку.

Високоповажний міністр, шановний декане, вельмишанов­на пані Шевченко Лариса Леонідівна, шановний Сердега Вік­тор Павловичу, високо преподобний Отець, шановний судде, Всечеснійший Отче Павло, глибоко шановний пане директо­ре, вельмишановний добродій Миколо, друг Ілля Васильович, добродій Чорновіл, шановний пане полковник.

 

Завдання 5. Прочитайте уривки з текстів листів. Відре­дагуйте та запишіть їх, дотримуючись правил оформлення.

А. На протязі останніх п'яти років наша фірма розпочала продаж у м. Києві різних марок автомобілів зарубіжного та вітчизняного виробництва.

Просимо надіслати нам пропозицію на поставку Вашої продукції, а також технічні характеристики кожного авто­мобіля. Користуючись нагодою, хочемо звернути Вашу увагу на те, що наша фірма пропонує своїм клієнтам саме швидке сервісне обслуговування.

Б. Висловлюю саму щиру вдячність за пропозицію бути Вашим представником у Німеччині. Вважаю необхідним особисто обговорити з Вами всі питання про територію діяльності та гарантії захисту клієнтів. Дуже хочу запро­понувати Вам дату зустрічі: 28 жовтня о 18 годині в ресторані “Парус”, що по вулиці Воровського, 25.

Будьте ласкаві, повідомте, чи підходить Вам ця дата, час і місце зустрічі.

• З'ясуйте, які це листи за найменуванням. Відповідь обґрунтуйте.

• Поясніть правопис підкреслених слів.

 

Завдання 6. Напишіть анотацію на подану нижче статтю «Пане-добродію-товаришу» (Культура мови на щодень. — К.: Довіра, 2000. — С. 80).

Форма звертання товаришу сьогодні маловживана. Її не­давно стали уникати на вулиці чи в магазині, хоч вона збе­рігає своє термінологічне значення у військовій сфері.

Разом із відродженням української мови, поширенням її в масовому спілкуванні в адміністративних установах бажано відроджувати шанобливі форми звертання: добродію, пане; добродійко, пані; добродії, панове. Форма пан... властива усьому західному слов'янському світові. Її активно вико­ристовують мешканці західного регіону України. Така форма звертання фіксується в українському фольклорі, у текстах української літературної мови 20-х років XX ст,

В офіційних звертаннях-документах форма пан ужива­ється з ім'ям, прізвищем, званням, назвою посади, тобто пан, порівняно з добродій, має виразне забарвлення офіційності.

До колективу людей, до аудиторії варто звертатися: пано­ве, шановні пані й панове, шановні колеги, шановне това­риство, вельмишановне зібрання.

Завдання 7. Запишіть поданий нижче текст, зі слів, поданих у дужках, виберіть те, яке є найдоцільнішим у конкретному реченні. Визначте, який це документ за найменуванням, по­ходженням, місцем створення.

Найскладнішою орфографічною проблемою, з якою (зу­стрічаються, стикаються, знайомляться, спізнаються) корис­тувачі української мови, є написання слів разом, окремо та через дефіс. Незнання всіх правил українського правопису (штовхає, заохочує, спонукає) їх звертатися до (орфографіч­них, орфоепічних, термінологічних) словників, основне (встановлення, номінування, призначення) яких — подати правильне написання слів відповідно до (діючих, чинних, активних) норм. У цих словниках вони (відшукують, відкри­вають, віднаходять, знаходять) здебільшого найуживаніші слова, які пишемо разом або через дефіс, і поодинокі, що вживаються окремо з іншим словом. Але цих слів замало, особливо для фахівців галузевих терміносистем, інших сфер вузькоспеціального, спеціального, неширокого) вжитку. Крім того, сучасна (мовна, мовленнєва, розмовна) практика вводить в (оборот, вжиток, обіг) нові лексичні одиниці, на­писання яких не (рекомендує, представляє, подає, регламен­тує) жоден словник. Саме тому вкрай потрібен словник, що фіксував би три способи написання слів: разом, окремо та через дефіс. Цю мету (задумала, поставила, репрезентувала) автор словника «Написання слів разом, окремо, через дефіс», практичне та соціальне значення якого не (спричинює, зу­мовлює, викликає) жодних сумнівів.

Автор зуміла (скласти, сформувати, укласти) оптимальний реєстр словника, який (містить, налічує, складає) 32 тис. одиниць, причому до нього внесено (не мало, досить багато, чимало) термінологічної лексики та терміносполук.

(Рахуємо, вважаємо, на наше переконання), він є першою і вдалою (спробою, справою, будовою) найповнішого зібран­ня важких для (вживання, відтворення, написання) складних слів, вільних словосполучень та сполучень слів.

 

Завдання 8.Прочитайте заголовки відгуків та рецензій. З'ясуйте відсутні відомості. Відредагуйте, якщо це потрібно, й запишіть, дотримуючись правил оформлення.

1. Відгук на реферат на тему Українська фразеологія та джерела її формування».

2. Рецензія на автореферат кандидатської дисертації Бєлкіна І. В.

3. Відгук на дипломну роботу «Дієслова руху та пере­міщення у творчості Ліни Костенко» Ізмаїлової Мар'яниЛук'янівни.

4. Рецензія на посібник Святненко Т. Б. для студентів філологічних факультетів «Український правопис».

Поясніть правопис підкреслених слів.

Завдання 9. Прочитайте анотацію. Визначте відсутні реквізити. Допишіть їх.

Глущик С. В. та інші

Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед, спец. закладів, У посібнику подаються основні ознаки офіційно-ділового стилю та розглядається писемна форма його реалізації — діло­ві папери. Наведено зразки документів, правила їх оформ­лення, вправи різного ступеня складності. Виклад основного матеріалу доповнюють словник ділової людини, правила орфографії та пунктуації в таблицях.

Визначте, який це документ: а) за походженням; б) за і призначенням; в) за формою; г) за складністю.

Завдання 10.Доберіть до поданих дієприкметників замінники.

Воюючий, знаючий, кажучий, пишучий, стукаючий, головуючий, гтнучий, синіючий, зростаючий, скачучий, вистигаючий, наступаючий, слабнучий, виступаючий, співаючий.

Домашнє завдання.

Завдання 1. Напишіть прес-реліз про майбутню подію, яка була б цікавою для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

Завдання 2. Перекладіть українською мовою наступні мовні звороти.

Нам очень неприятно, что

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.059 с.)