Підсумкове практичне заняття №12Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підсумкове практичне заняття №12Тренувальні вправи

 

Завдання №1.З’ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення:

1. Друкована стандартна форма документа з реквізитами, що містять постійну інформацію.

2. Матеріальний об’єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку й має відповідно до законодавства юридичну чинність.

3. Основний вид документа, перший і єдиний його примірник.

4. Елементи документів, що мають певну послідовність розташування.

5. Членування тексту на складові частини, графічне відокремлення однієї частини від іншої.

6. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності.

7. Точне відтворення оригіналу.

8. Точна вказівка місця проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь, складена за певною формою.

9. Документ, в якому фіксують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад.

10. Письмове повідомлення про виконання певної роботи.

11. Письмове повідомлення на ім’я керівника установи, організації, в якому описується певний факт, подія, повідомляється про виконання окремих завдань, службових доручень.

12. Службовий лист, у якому висловлюється невдоволення з приводу порушення певних умов.

Завдання 2.Продовжіть речення:

а) що містить відомості про знайомство із рекомендованим:

знайомий з п.___ уже понад... Знаю п.___ з часів... П.___ працює у ___ з __ року. Добре знаю п.___від... Знаю п.__ як... людину;

б) що містить представлення:

Хочу рекомендувати Вам звернути увагу... З приємністю повідомляємо Вам... Дозвольте представити Вам п._..;

в) що містить оцінку якостей рекомендованого: Він уже... працює... і зарекомендував себе... Його знання підкріплені.. Ми щиро сподіваємося... Як дослідник п.__характери­зується... Останнім часом його професійні інтереси... Вона принципова, ... Виявила себе з ... боку. Може ... Вашій фірмі істотну ... однак, на жаль, я не можу взяти на себе... Думаю, що пройшовши певний курс підготовки...

Завдання 3. Напишіть лист-відповідь із відмовою. Використовуйте такі словосполучення й вирази:

висловлюю щиру вдячність за; дякуємо Вам за надіслані; розглянувши на засіданні.., ми ви­знали; на нашу думку; наголошуємо також на необхідності; од­нак погодьтеся; змушені повідомити; щиро жалкуємо, але не­приємна ситуація; нам дуже прикро, але ми не можемо нічого зробити; вибачте, але ситуація, що склалася тощо.

 

Завдання 4.Прочитайте текст. Визначте, який це документ за 1) найменуванням; 2) походженням; 3) призначенням; 4) формою; 5) строком виконання; 6) стадіями створен­ня; 7) технікою відтворення.

Тарнавського Віктора Сергійовича,

студента IV курсу

Київського гуманітарного ліцею "Еліта",

1983 року народження, українця.

Тарнавський Віктор навчається у ліцеї з 1995 року.За цей час зарекомендував себе старанним студентом. Навчався переважно на "добре" та "відмінно".

Дисциплінований, сумлінний у навчанні та вико­нанні доручень куратора, адміністрації ліцею, одногрупників. Великий інтерес виявив до гуманітарних наук, особливо філологічного та психолого-педагогічного навчальних блоків.

Самостійний, належним чином реагує на зауважен­ня викладачів і ровесників. Брав активну участь у гро­мадському житті групи: був старостою, членом на­вчального комітету, редколегії, допомагав кураторам молодших курсів проводити виховну роботу, виявивши при цьому організаторські здібності. Любов до дітей і бажання працювати з ними вплинули на вибір майбут­ньої професії.

За характером добрий, комунікабельний. Має тверді моральні принципи, з одногрупниками підтримує гарні стосунки. Зі старшими ввічливий, уважний. Працелюб­ний. Має відповідні трудові навички. Фізично здоровий.

Директор ліцею (підпис) Н. Е. Дмитренко

Класний керівник (підпис) Є.М.Кулаковський

 

Завдання 5.Прочитайте мікротексти і доберіть, аргументуючи, заголовки до них. Запишіть мікротексти, розкриваючи дужки, ставлячи необхідні букви та розділові знаки. Усно обгрунтуйте правопис іншомовних слів, вибір прийменників і сполучників та ужи­вання розділових знаків. З'ясуйте правила чергування [і] - [й], [у] -[в], функції тире як розділового знака в реченнях наукового стилю мови та умови відокремлення обставин.

а) Вирок акт (у, в) кримінальному судочинстві (у, в) якому викладе..о ріше..я суд.. щодо вірності покара..я та інших питан.. пов..яза..их з визна..ям ви..ості або (не)ви..ості підсудного// Вирок постановляєт..ся ім..ям ..країни// Суд о..грунтовує вирок лише на тих доказах які були ро..глянуті (у, в) судовому засіда..і оцінюючи їх за своїм внутрішнім пер..кона..ям// Вирок має бути зако..им обґрунтова..им (і, й) справедливим постановляют.. його (у, в) нарадч..й кімнаті з дотрима..ям таємниці наради суд..ів// Вирок може бути обвинувальний (і,й) випр..вдовувальний//

(Ю.С. Шемшученко)

б) Кредитна картка платіжно(ро..рахунковий) документ який видаєт..ся банками своїм вкладникам для оплати товарів (і, й) послуг пр..дба..ий (у, в) кр..дит// Банки (у, в) цьому випадку б..рут.. на себе ризик термінової оплати а вкладник як правило пов..ртає позику про­тягом одного місяця// При (не)дотрима..і цієї умови нараховуют..ся проценти на борги// Кредитна картка це пластикова картка на якій вказуєт..ся номер пр..звище влас..ника його підпис термін дії// Частка кредитних карток (у, в) фінансових послугах населе..ю (у, в) ро..винутих країнах світ.. становит.. близ..ко 20%//

(С.В.Мочерний)

 

Завдання 6.Напишіть правильно слововживання.

Вестипрофілактичну роботу щодо запобігання правопорушень –

Взлом дверей –

Видаленнязасудженого –

Винуватий не він –

Кудись ділись документи –

Доказати свою непричетність –

До суду і слідства не притягався –

Заказневбивство –

Звільнення заложника

Зупинитися на питанні –

Підведенняпідсумків –

Ходатайствопро звільнення –

Участковийвиявив –

Зняти з учоту

Вжити рішучих мір

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ОКРЕМИХ ТИПІВ ДОКУМЕНТІВ

ДОКУМЕНТИ

Довідка

Довідка - документ, який засвідчує біографічні і юридичні факти, діяльність окремих службових осіб. Вона надається підприємством, установою, організацією на вимогу працівника; подається до навчальних закладів, у дитячі дошкільні садки, в ЖЕК тощо. Видаються довідки структурними підрозділами. Наприклад, про місце роботи — відділом кадрів або канцелярією; про заробітну плату - бухгалтерією. Іноді їх завіряють печаткою. Є довідки і службового характеру. Вони містять відомості про роботу установ, підприємств, організацій. Складаються вони посадовими особами або уповноваженими органами. Наводимо зразок довідки.

Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України

 

«____»_____________2011 р.

№ _____________

Довідка

Марчуку Петру Васильовичу в тому, що він є студентом 3-го курсу навчально-наукового інституту фінансово-економічної безпеки і права Одеського державного університету внутрішніх справ.

Видано для подання до військкомату.

Декан факультету (підпис) І.А. Іванчук

 

Характеристика

Характеристика - це документ, у якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника. Є характеристики виробничі, атестаційні, для вступу до навчального закладу та ін. Прізвище, ім'я та по батькові особи, якій дається характеристика, пишеться після назви, з правого боку в родовому відмінку. В цих рядках вказуються і анкетні дані (Осадчого Василя Опанасовича, 1975 року народження, освіта вища). Далі подаються дані про трудову діяльність (у теперішньому часі, форма третьої особи), характеристика ділових якостей і висновки. Обов'язково вказується призначення характеристики, ставиться дата і підпис керівника.

Подаємо зразок:

Характеристика

Францевича Володимира Володимировича,

випускника Одеського державного університету ВС

(спеціальність: правознавство),

1985 р. н., освіта вища незакінчена.

 

Францевич В.В. є випускником факультету права та підприємництва Одеського юридичного університету внутрішніх справ. Під час навчання зарекомендував себе здібним, дисциплінованим, старанним, наполегливим студентом, за що був двічі нагороджений “Почесною грамотою” за відмінне навчання. Безпідставних пропусків і запізнень на заняття не допускає.

До навчання ставиться сумлінно, постійно підвищує свій професійний рівень. Проявив здібності під час вивчення предметів загально-правових дисциплін. Неодноразово брав участь у студентських науково-практичних конференціях.

Францевич В.В. працює над темою дипломної роботи “ “. Дипломна робота свідчить, що випускник прекрасно орієнтується у досліджуваному матеріалі, вільно володіє теоретичними основами, вдумливо поєднує теорію з практикою.

Слід відзначити, що Францевич В.В. має добре розвинені комунікативні та організаторські здібності. За складом характеру врівноважений, скромний, стриманий, ввічливий, спокійний. Вимогливий до себе, він користується повагою серед товаришів і викладачів факультету, проявляє високу культуру в спілкуванні, вміє переконати та відстояти свою точку зору.

Куратор групи (підпис) О.В.Симоненко

 

Наказ

Наказ — розпорядчий документ, що видається керівником установи, організації, підприємства на правах єдиноначальності та в межах його компетенції і стосується організаційних або кадрових питань.

Він має як розпорядче, так і виконавче значення.

Накази охоплюють широке коло питань із виробничої і навчальної діяльності: організація праці (навчання); добір і розстановка кадрів; трудова (навчальна) дисципліна; заохочення до праці (навчання) тощо.

За призначенням усі накази поділяються на накази щодо особового складу (кадрові) та накази із загальних питань (організаційні, із питань основної діяльності).

Наказ складається з констатуючої та розпо­рядчої частин. Однак у наказах, що видаються на виконання ухвал керівних (вищих) органів, часто не пишуть констатуючу частину. Замість цього подають посилання на номер і дату вищо­го розпорядчого документа. Констатуючої частини може також не бути, якщо дії, запропоновані до виконання, не потребують роз'яснень, та з різнопланових питань. У таких випадках текст наказу складається з параграфів.

Зразок:

 

Міністерство освіти і науки України

наказ №341

17 квітня 2009 року м. Київ

Про затвердження Плану дій

щодо вдосконалення викладання

дисципліни «Українська мова (за професійним

спрямуванням)» у вищих навчальних закладах

 

З метою вдосконалення викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у вищих навчальних закладах I – IV рівня акредитації, враховуючи пропозиції учасників Всеукраїнської наради 17 березня 2009 року НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план дій щодо вдосконалення викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у вищих навчальних закладах, що додається.

2. Керівникам вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.), департаментам вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), науково-технологічного розвитку (Свіженко В.О.) забезпечити виконання Плану дій, затверджених цим наказом.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Міністра Фінікова Т.В.

Міністр (підпис) І.О.Вакарчук

Акт

Акт - це офіційний документ правової чинності, що констатує (підтверджує) певні факти, події, пов'язані з учинками конкретних приватних або службових осіб, діяльністю підприємств, установ чи їх структурних підрозділів.

Акти поділяються на законодавчі та адміністративні. Законодавчі містять рішення щодо чинних законів, указів, постанов чи їх розділів або пунктів. Адміністративні ж складаються на підтвердження фактів, подій, вчинків, пов’язаних з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб. Акти складаються з різних причин. Це можуть бути приймання - передавання матеріальних цінностей, засобів виробництва тощо; приймання до експлуатації після побудови чи ремонту об’єктів будівель, споруд, машин, механізмів і т. ін.; проведення випробувань нової техніки чи обладнання; ліквідація, знищення застарілих, непридатних чи зіпсованих матеріальних цінностей;

планове або позапланове обстеження, перевірка, інвентаризація та експертна оцінка матеріальних цінностей – ревізія; нещасний випадок (травма, аварія, стихійне лихо, ДТП); зміна керівництва.

Зразок актаПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.012 с.)