ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТМВС УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Є.В.Тягнирядно

 

 

Мова ділових паперів

 

 

Плани практичних занять і методичні рекомендації

(Для студентів стаціонарної форми навчання)

 

Одеса – 2011

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Серед найважливіших чинників утвердження нації є державний статус її мови. Саме він юридично забезпечує її функціонування в усіх сферах суспільного життя.

Згідно з 10 статтею "Конституції України" (1996) "державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і активне функціонування української мови в усіх сферах суспільства на всій території України". Оскільки українська мова має державний статус, належне оволодіння нею всіма громадянами України є державотворчим фактором.

Концепція навчання мовних дисциплін у вищому юридичному навчальному закладі МВС України зорієнтована на вільне володіння державною мовою, а також мовами інших народів світу, на формування, активний розвиток й удосконалення навичок та умінь курсантів, студентів у всіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання; суцільне, ознайомче, реферативне і пошукове читання; зв'язне усне та писемне мовлення; переклад) за умов запобігання інтерференційних помилок, що є особливо актуальним для південно-східного регіону України.

Мова віддзеркалює загальний рівень культури спеціаліста будь-якого фаху, стає своєрідним її інтегратором. За станом мови можна встановити стан культури: чим розвиненіша мова, тим багатша культура. Опанування технології професійно-ділової комунікації - безумовне свідоцтво комунікативної компетентності спеціаліста, його професійної зрілості. Від ступеня сформованості ділової і термінологічної культури істотно залежить результативність науково-професійного та службового спілкування.

Найсуттєвішим втіленням в життя Закону «Про мови» є перехід діловодства України на державну мову.

Дана програма відповідає цілям і завданням курсу «Мова ділових паперів», введеного згідно з інструктивним листом Міносвіти №1/9-64 від 19 грудня 1993 року «Про викладання соціально-гуманітарних дисциплін» і уточненнями Міністерства освіти України (липень) 1993 року).

"Мова ділових паперів" - курс, що завершує цикл мовних дисциплін у вищому юридичному навчальному закладі. Курс безпосередньо пов'язаний з проблемами функціонування мови в суспільстві, питаннями підвищення культури усного й писемного ділового мовлення, науковим обґрунтуванням правил організації мовних одиниць залежно від вибору типів мовлення (а саме писемного) в сфері офіційно-ділової та професійної комунікації.

Мета курсу визначається необхідністю розкриття принципів організації україномовного тексту щодо його комунікативних властивостей у конкретних сферах функціонування (науковому та офіційно-діловому стилях мовлення), особливостей та нюансів документування.

Завдання курсу - виробити у курсантів та студентів юридичного університету концептуальне розуміння основних теоретичних засад культури ділового та професійного писемного мовлення, правильно й адекватно сформувати у них логіко-поняттєві моделі спеціальної термінології згідно з обраним фахом, сформувати на їх основі стійкі практичні навички грамотного спілкування в сфері професійної комунікації, навчити доцільно пристосовувати отримані теоретичні знання до практики укладання службової документації, поліпшити рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності при підготовці фахових матеріалів.

Курс "Мова ділових паперів" має теоретичну та практичну спрямованість і зорієнтований на ознайомлення майбутніх юристів з класифікацією та систематизацією документів, правилами створення й оформлення різноманітних видів документів, методикою роботи з термінологічними словниками за фахом. Формування власне практичних навичок та умінь (розвиток культури писемного мовлення. мовностилістичне редагування, удосконалення навичок та умінь нормативного літературного спілкування, диференціація стилістичних помилок і їх виправлення, побудова стилістично мотивованих текстів наукового та офіційно-ділового характеру) базується на теоретичних знаннях про закономірності відтворення в писемному мовленні екстралінгвістичної заданості.

Курс передбачає актуалізацію найважливішого матеріалу з опанованих у І семестрі курс "Українська мова за професійним спрямуванням". Однак на відміну від нормативного курсу української мови, в "Мові ділових паперів" увага зосереджується на питаннях закономірностей добору і доцільного використання мовних одиниць у конкретній сфері професійно-ділового спілкування. Названий принцип лежить в основі курсу, зумовлює його специфіку і основну проблематику.

В курсі розглядаються вимоги до мови службових документів, насамперед до вибору слова, його форм, усталених словосполучень, типові риси синтаксису ділового стилю, складні випадки правопису (ті написання, які найчастіше викликають труднощі при укладанні ділових паперів). Особливу увагу приділено перекладу ділових паперів і фахових текстів українською мовою.

Визначений програмою матеріал курсу подається під кутом зору специфіки використання і стилістичних можливостей мовних одиниць за їх належністю до рівнів мовної системи: лексичного, фразеологічного, словотворчого, морфологічного, синтаксичного, стилістичного.

Лекційний курс (12 годин) передбачає ознайомлення студентів з основними теоретичними поняттями та категоріями навчальної дисципліни (мовна норма, стиль, писемне мовлення, професійна комунікація, офіційно-діловий стиль мовлення, підстилі офіційно-ділового стилю мовлення, ділові папери, види документів, будова тексту документа, культура ділового мовлення, реквізити; науковий стиль мовлення, термінологія як лексико-семантичне ядро фахової літератури, юридична термінологія, військова термінологія, термін, термінологічний галузевий словник тощо), а також стисло відтворює шлях розвитку української термінології, становлення юридичної й військової терміносистем.

Система практичних занять (24 годин) разом із системно організованою самостійною роботою (18 годин) дає змогу опанувати новий матеріал, закріпити і деталізувати його, з'ясувати моделі й реквізити ділових паперів, визначити, які слова, словосполучення і речення найдоцільніше вживати в ділових паперах, як вони оформлюються, які помилки трапляються у них і як цих помилок позбутися. Особлива увага приділяється роботі з розвитку та удосконалення професійно-комунікативної компетенції студентів як здатності творчо, ціленаправлено, грамотно та коректно використовувати мову з урахуванням узусута комунікативних цілей, створюючи комунікативне досконале власне ділове і професійне мовлення, розуміти його та адекватно оцінювати.

Навчальний матеріал, передбачений робочою програмою, частково пропонується для засвоєння студентами в процесі самостійної роботи. Він виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався на практичних заняттях.

З метою якісного й суцільного контролю рівня теоретичних знань і сформованості навичок та умінь студентів юридичного факультету передбачено поточну й підсумкову контрольні роботи.

Курс завершується складанням заліку.

Програмою згідно з навчальним планом, передбачено 72 години, з них:

лекції - 12 годин,

практичні заняття - 24 години,

самостійна робота - 18 годин;

В результаті опанування навчального курсу "Мова ділових паперів" студенти повинні оволодіти певним обсягом знань, навичок та умінь, а саме:

знати:

- головні особливості і різновиди офіційно-ділового стилю мовлення;

- різновиди і реквізити сучасних ділових паперів, у тому числі слідчих документів;

- вимоги до мовних засобів ділових паперів і мовні норми;

- особливості ділової мови на усіх її рівнях (орфографічному, лексичному, морфологічному, синтаксичному, стилістичному);

- правила оформлення різних видів документів (особових, розпорядчих, інформаційних, службових ділових паперів, документів звітності);

- сучасний етикет ділових паперів;

- загальну характеристику і історію розвитку української фахової термінології, ознаки терміна;

- основні правила правопису фахових терміноодиниць;

- активні і продуктивні способи термінотворення;

- найважливішу навчально-довідкову літературу з діловодства (справочинства) й фахової термінології;

- найуживаніші синонімічні одиниці ділового мовлення;

- структуру юридичних і військових термінологічних словників та словників ділової мови;

- особливості перекладу сталих словосполучень з ділової мови і фахової термінології;

вміти:

- складати за існуючими правилами конкретні види сучасних ділових паперів;

- згідно з правилами вимовляти, писати, використовувати ділену й термінологічну лексику за фахом;

- працювати з юридичними і військовими термінологічними словниками та словниками ділової мови;

- перекладати, уникаючи явища інтерференції, тексти ділової і фахової орієнтації;

- доречно і правильно використовувати ділову й фахову термінолексику;

- виконувати лексико-граматичні завдання на матеріалі ділової мови і фахової літератури;

володіти:

- навичками ведення документації українською мовою;

- базовою правничою й військовою термінолексикою та мовними кліше з діловодства (справочинства);

- культурою ділового писемного мовлення.

 

 

Навчальний план практичних занять

№ модуля, змістового модуля, теми   Назва і короткий зміст змістового модуля, теми Кількість аудиторних годин
Змістовий модуль 1. Вступ. Загальні вимоги до складання та оформлення документів.  
    Тема 1 Зміст, мета, завдання курсу. Роль мови у суспільному житті. Поняття літературної мови. Мовна норма. Поняття стилю та жанру української літературної мови. Найважливіші риси, які визначають діловий стиль. Класифікація документів. Формуляр документа. Основні правила оформлення документів. Вимоги до тексту документа. Оформлення сторінки.    
  Документація щодо особового складу.  
Тема 1. Заява. Її реквізити та оформлення. Рапорт. Характеристика. Особливості вживання іменника в ОДМ.
Тема 2. Резюме. Автобіографія. Накази щодо особового складу. Особливості вживання прикметника в ОДМ.
  Довідково-інформаційні документи.  
Тема 1. Службові листи. Прес-реліз, стаття. Анотація. Особливості вживання дієслова в ОДМ.
Тема 2. Довідка. Службові записки. Інструкція. Розпорядження. Протокол, витяг з протоколу. Протокол як документ про проведення слідчих і судових дій. Звіт, план. Оголошення, повідомлення про захід.  
  Документи з господарсько-договірної діяльності. Обліково-фінансові документи  
Тема 1. Таблиця, список, перелік. Накладна. Акт. Особливості вживання числівника в ОДМ.
Тема 2. Доручення. Розписка. Правопис прислівників.
Змістовий модуль 2 Усне ділове спілкування  
Тема 1. Культура усного ділового мовлення. Бесіда. Телефонна розмова. Особливості вживання прийменника в ОДМ.
Тема 2. Мистецтво публічного виступу. Культура слововживання.
  Особливості синтаксису професійного мовлення.  
Тема 1. Синтаксичні особливості професійних текстів. Будова і характер речень. Правила скорочень. Типи абревіатур та їх використання.
Тема 2. Складні випадки керування у ділових паперах. Узгодження різних частин мови.
Тема 3. Контрольна модульна робота

 

Тематичний план дисципліни

 

№ з/п     Назва змістових модулів Кількість годин    
Всього Лекції Прак-тичні зан. Сам. роб. Індив. зан.
  Модуль №1          
  Змістовий модуль 1          
Вступ. Загальні вимоги до складання та оформлення документів.
Документація щодо особового складу.
Довідково-інформаційні документи.
Документи з господарсько-договірної діяльності. Обліково-фінансові документи          
  Змістовий модуль 2          
Усне ділове спілкування
Особливості синтаксису професійного мовлення.
  Усього
             

 

 

Перелік питань для самостійного вивчення та розподіл

часу самостійної роботи

№ з/п Теми Кількість годин
  Самостійне вивчення теоретичного матеріалу з використанням наукової літератури, підготовка до практичних занять  
Особовий листок з обліку кадрів. Трудова книжка. Накази. Велика літера у власних назвах. Особливості відмінювання іменників II відміни.  
Повістка як документ, що містить коротке письмове оповіщення про виклик кудись. Повідомлення про затримання підозрюваного. Лист до суду. Розпорядження та його оформлення.  
Основні орфограми в іменниках. Правопис складних іменників.
Рецензія, відгук, висновок. Реферат, тези. Адреса, телеграма, телефонограма, факс.
Основні орфограми у прикметниках. Правопис складних прикметників.
Договір. Типи договорів. Контракт. Трудова угода. Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях. Розділові знаки при відокремлених означеннях, обставинах, додатках.
Основні орфограми у числівниках, займенниках. Правопис особових закінчень дієслів. Розділові знаки у складносурядних і складнопідрядних реченнях.  
Правопис слів іншомовного походження. Робота зі словниками (термінологічними, іншомовних слів, орфографічними, перекладними). Підготовка фахового термінологічного словника.  
Правопис прізвищ і географічних назв іншомовного походження. Відмінювання прізвищ. Імена та по батькові.
  Всього

 

 

Практичне заняття №1

 

Практичні завдання

Завдання 1.Продовжіть речення.

Резюме – це документ…

Основна вимога до цього документа - …

У резюме реквізити розташовують у такій послідовності; …

Аби досягти успіху, під час складання резюме рекомендують дотримуватися таких правил: …

Автобіографія – це …

В автобіографіях обов’язково зазаначають: …

Головні вимоги під час її написання – …

Наказ – це розпорядчий документ …

Накази з особового складу регламентують …

Кожний пункт наказу починається з …

У наказах про прийняття на роботу обов’язково зазаначають …

У наказах про надання відпустки зазаначають: …

Реквізити наказу такі: …

Наказ набуває чинності з …

 

Завдання 2.Розташуйте реквізити автобіографії відповідно до правил її оформлення.

1. Підпис автора.

2. Відомості про трудову діяльність.

3. Назва документа.

4. Стислі відомості про склад сім’ї.

5. Дата.

6. Відомості про громадську роботу.

7. Прізвище, ім’я, по батькові.

8. Відомості про навчання.

9. Дата і місце народження.

 

Завдання 3.Типові мовні звороти, що вживаються в автобіографії та резюме, запишіть правильно; складіть з ними речення, характерні для цих документів.

На протязі, підвищення в посаді, урядові винагороди, робота по сумісництву, по закінченню, поступити в, приймати участь, працюю в якості юриста, написати свою власну автобіографію.

 

Завдання 4.Зробіть правильний вибір іменникових словосполучень, які будете вико­ристовувати в текстах документів, у виступах, доповідях.

Об’єм роботи – обсяг роботи

Досягнення успіхів – здобуття успіхів

Положення справ – стан справ

Заступник директора – замісник директора

Важлива задача – важливе завдання

Показник цифр – покажчик цифр

Наслідки перевірки – результати перевірки

Назва організації – найменування організацій

Заключення комісії – висновок комісії

В остаточному рахунку – у кінцевому підсумку

Підвищення цін – збільшення цін

Виняток з правил – виключення з правил

Надання послуги – надання послуг

Зниження якості – втрата якості


Завдання 5. Поясніть різницю між наведеними парами іменників, утворіть словоспо­лучення.

Виклад — викладання; запитання — питання;

вклад — внесок; показник — покажчик;

економіка — економія; примірник — екземпляр;

завдання — задача; об'єм - обсяг.

 

Завдання 6. Проаналізуйте наведені тут уривки з текстів наказів, вкажіть на помилки, подайте правильний варіант оформлення наказу.

а) ... у зв'язку з чим наказую...; ... у зв'язку з цим нака­зуємо...; ... у зв'язку з цим я наказую...; ... у зв'язку з цим НА­КАЗУЮ...; ... у зв'язку з цим наказується...;

б) ...зарахувати Малин Інну Петрівну на посаду еко­номістки...; ...зарахувати Малин І.П. на посаду економістки...; ...зарахувати. Малин Ї.П. на посаду економіста...; ...зарахувати Малин І.П. економістом...; ...зарахувати Малин І.П. па посаді економістки...;

в) ...встановити для постійних клієнтів пільги та знижки...; ...встановити постійним клієнтам пільги та знижки ...; ...вста­новити для постійних клієнтів льготи та знижки...; ...встанови­ти для постійних клієнтів пільги та скидки...;

г) ...відрядити Л. до Києва; ...відрядити Л. у Київ; ...відря­дити Л. до м. Києва; ...командирувати Л. в Київ;

г) ...на протязі двох неділь привести документацію у відповідність до діючого законодавства...; ...на протязі двох тижнів привести документацію у відповідність до діючого за-конодавства...; ...протягом двох тижнів привести документацію у відповідність до чинного законодавства …; …на протязі двох неділь привести документацію у відповідність до існуючого законодавства …; …до 20.08.10 привести документацію у відповідність до чинного законодавства.

 

Завдання 7.Утворіть просту і складену форми вищого і найвищого ступенів порівняння до поданих прикметників і запишіть їх.

Блискавичний, багатий, високий, тяжкий, традиційний, дотепний, вузький, дорогий, гарний, товстий, щирий, ледачий, уважний.

 

Завдання 8.Напишіть наказ за поданим нижче формуляром. Визначте, який цей документ за: а) призначенням; б) походженням; в) формою.

Міністерство внутрішніх справ України

Одеський юридичний університет внутрішніх справ

НАКАЗ

27.10.2009 м.Одеса №134

 

1. ПРИЗНАЧИТИ:

1.1.

1.2.

2. ПЕРЕВЕСТИ:

2.1.

2.2.

3. ЗВІЛЬНИТИ:

3.1.

4. НАДАТИ:

4.1.

4.2.

 

 

Домашнє завдання:

1. Напишіть резюме, мета якого заміщення ва­кантної посади: а) юриста; б) агента з організації туризму; в) касира торговельного залу; г) контролера ощад­ного банку.

2. Напишіть автобіографію.

3.Напишіть проект наказу по університету, в якому ви навчаєтеся, про призначення студентам Шевченківської стипендії та про відрахування студентів з університету.

4. Утворіть прикметники від поданих географічних назв.

Черкаси, Прилуки, Куба, Сочі, Чита, Болдіно, Прага, Водолага, Кривий ріг, Норвегія, Воронеж, Суми, Суец, Череповець, Лейпциг, Карабах, Тбілісі, Амудар’я, Гостра Могила, Городище, Поділ.

 

Практичне заняття №4

Довідково-інформаційні документи

План

1. Службові листи.

2. Прес-реліз, стаття. Анотація.

3.Особливості вживання дієслова в ОДМ.

 

Ключові поняття: етикет службового листування, листи, які потребують відповіді і які не потребують відповіді, типові мовні звороти, якими можна послуговуватися під час складання службових листів, прес-реліз, телеграма, телефонограма, електронна пошта.

 

Література

1. Бибик С. та ін. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. – 2-е вид., випр. І допов. – К., 1998.

2. Бурячок А. та ін. Довідник з українського правопису. – 3-є вид. – К., 1984.

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К., 2001.

4. Вирган І., Пилинська М. Російсько-український словник сталих виразів. – Х., 2000.

5. Головащук С. Словник-довідник з правопису та слововживання. – К., 1989.

6. Горбачук В. Барви української мови. – К., 1997.

7. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К. 2003.

 

Практичні завдання

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання.

1. Що таке прес-реліз?

2. До яких документів за призначенням належить прес-реліз?

3. Які є підстави для написання прес-релізів?

4. Коли подія може вважатися об’єктом новин?

5. Які основні реквізити прес-релізу?

6. Яких правил слід дотримуватися, оформлюючи прес-реліз?

Завдання 2.Прочитайте заголовки прес-релізів. Відреда­гуйте, якщо є в тому потреба. Запишіть правильно.

А. До 15-річчя з дня трагедії на Чорнобильській АЕС 26 квітня у виставочній залі Національної кіностудії імені О. Довженка відбувся показ документального фільму «Живі люди "мертвої" зони».

Б. 25 жовтня 2001 року у новозведеному будинку, що знаходиться на вулиці Червоноармійській, 34 відбудеться відкриття Українського музею архітектурного мистецтва. Цей проект є результатом спільної роботи Міністерства освіти і науки України, Спілки архітекторів. Міністерства культури й мистецтв України за сприяння англійської компанії “World of art” (“Світ мистецтва”).

В. З 31 листопада у Палаці культури «Україна» проходить щорічний показ нових колекцій зимового одягу від провідних дизайнерів нашої країни. Цього року на виставці представлені також різноманітні моделі відомих італійських та англійських дизайнерів.

Г. Міжнародна громадська організація “Зелений світ”, Товариство захисту тварин “S0S” за підтримки всесвітнього товариства захисту тварин “WSРА” та Британського Коро­лівського товариства “RSРСА”, що виступає проти жорсткого ставлення до тварин, проводить акцію “Світ проти насиль­ства”. В акції можуть прийняти участь усі, кому небайдужа доля безпритульних тварин, адже, вирішуючи цю проблему, місцеві органи влади традиційно застосовують жорстоку полі­тику знищення.

Памятайте, що суспільство, яке виявляє жорстокість по відношенню до безпритульних тварин, ніколи не буде милосердним та добрим і до людини!

 

Завдання 3.Продовжіть речення.

1. Лист — це ...

2. За функціональними ознаками службові листи поділя­ються на ...

3. За кількістю адресатів розрізняють листи ...

4. Службові листи пишуться або друкуються на ...

5. Основні реквізити листа за державним стандартом такі:...

6. Дату (день, місяць, рік) записують здебільшого ...

7. На бланках дату листа ставлять ...

8. Листи адресують ...

9. Вимоги до оформлення реквізиту “адресат” у листах такі ...

10. Реквізити адресата друкують ...

11. Текст листа складається з ...

12. Додаток у службових листах оформлюють ...

13. Підписує службовий лист ...

14. Якщо лист написано на бланку установи, то у реквізиті “підпис” зазначають ...

15. Якщо лист написано не на бланку,то ...

Завдання 4.Прочитайте запропоновані звертання, виправте помилки, де це потрібно; запишіть правильно. Пояс­ніть вживання закінчень іменників у кличному відмінку.

Високоповажний міністр, шановний декане, вельмишанов­на пані Шевченко Лариса Леонідівна, шановний Сердега Вік­тор Павловичу, високо преподобний Отець, шановний судде, Всечеснійший Отче Павло, глибоко шановний пане директо­ре, вельмишановний добродій Миколо, друг Ілля Васильович, добродій Чорновіл, шановний пане полковник.

 

Завдання 5. Прочитайте уривки з текстів листів. Відре­дагуйте та запишіть їх, дотримуючись правил оформлення.

А. На протязі останніх п'яти років наша фірма розпочала продаж у м. Києві різних марок автомобілів зарубіжного та вітчизняного виробництва.

Просимо надіслати нам пропозицію на поставку Вашої продукції, а також технічні характеристики кожного авто­мобіля. Користуючись нагодою, хочемо звернути Вашу увагу на те, що наша фірма пропонує своїм клієнтам саме швидке сервісне обслуговування.

Б. Висловлюю саму щиру вдячність за пропозицію бути Вашим представником у Німеччині. Вважаю необхідним особисто обговорити з Вами всі питання про територію діяльності та гарантії захисту клієнтів. Дуже хочу запро­понувати Вам дату зустрічі: 28 жовтня о 18 годині в ресторані “Парус”, що по вулиці Воровського, 25.

Будьте ласкаві, повідомте, чи підходить Вам ця дата, час і місце зустрічі.

• З'ясуйте, які це листи за найменуванням. Відповідь обґрунтуйте.

• Поясніть правопис підкреслених слів.

 

Завдання 6. Напишіть анотацію на подану нижче статтю «Пане-добродію-товаришу» (Культура мови на щодень. — К.: Довіра, 2000. — С. 80).

Форма звертання товаришу сьогодні маловживана. Її не­давно стали уникати на вулиці чи в магазині, хоч вона збе­рігає своє термінологічне значення у військовій сфері.

Разом із відродженням української мови, поширенням її в масовому спілкуванні в адміністративних установах бажано відроджувати шанобливі форми звертання: добродію, пане; добродійко, пані; добродії, панове. Форма пан... властива усьому західному слов'янському світові. Її активно вико­ристовують мешканці західного регіону України. Така форма звертання фіксується в українському фольклорі, у текстах української літературної мови 20-х років XX ст,

В офіційних звертаннях-документах форма пан ужива­ється з ім'ям, прізвищем, званням, назвою посади, тобто пан, порівняно з добродій, має виразне забарвлення офіційності.

До колективу людей, до аудиторії варто звертатися: пано­ве, шановні пані й панове, шановні колеги, шановне това­риство, вельмишановне зібрання.

Завдання 7. Запишіть поданий нижче текст, зі слів, поданих у дужках, виберіть те, яке є найдоцільнішим у конкретному реченні. Визначте, який це документ за найменуванням, по­ходженням, місцем створення.

Найскладнішою орфографічною проблемою, з якою (зу­стрічаються, стикаються, знайомляться, спізнаються) корис­тувачі української мови, є написання слів разом, окремо та через дефіс. Незнання всіх правил українського правопису (штовхає, заохочує, спонукає) їх звертатися до (орфографіч­них, орфоепічних, термінологічних) словників, основне (встановлення, номінування, призначення) яких — подати правильне написання слів відповідно до (діючих, чинних, активних) норм. У цих словниках вони (відшукують, відкри­вають, віднаходять, знаходять) здебільшого найуживаніші слова, які пишемо разом або через дефіс, і поодинокі, що вживаються окремо з іншим словом. Але цих слів замало, особливо для фахівців галузевих терміносистем, інших сфер вузькоспеціального, спеціального, неширокого) вжитку. Крім того, сучасна (мовна, мовленнєва, розмовна) практика вводить в (оборот, вжиток, обіг) нові лексичні одиниці, на­писання яких не (рекомендує, представляє, подає, регламен­тує) жоден словник. Саме тому вкрай потрібен словник, що фіксував би три способи написання слів: разом, окремо та через дефіс. Цю мету (задумала, поставила, репрезентувала) автор словника «Написання слів разом, окремо, через дефіс», практичне та соціальне значення якого не (спричинює, зу­мовлює, викликає) жодних сумнівів.

Автор зуміла (скласти, сформувати, укласти) оптимальний реєстр словника, який (містить, налічує, складає) 32 тис. одиниць, причому до нього внесено (не мало, досить багато, чимало) термінологічної лексики та терміносполук.

(Рахуємо, вважаємо, на наше переконання), він є першою і вдалою (спробою, справою, будовою) найповнішого зібран­ня важких для (вживання, відтворення, написання) складних слів, вільних словосполучень та сполучень слів.

 

Завдання 8.Прочитайте заголовки відгуків та рецензій. З'ясуйте відсутні відомості. Відредагуйте, якщо це потрібно, й запишіть, дотримуючись правил оформлення.

1. Відгук на реферат на тему Українська фразеологія та джерела її формування».

2. Рецензія на автореферат кандидатської дисертації Бєлкіна І. В.

3. Відгук на дипломну роботу «Дієслова руху та пере­міщення у творчості Ліни Костенко» Ізмаїлової Мар'яниЛук'янівни.

4. Рецензія на посібник Святненко Т. Б. для студентів філологічних факультетів «Український правопис».

Поясніть правопис підкреслених слів.

Завдання 9. Прочитайте анотацію. Визначте відсутні реквізити. Допишіть їх.

Глущик С. В. та інші

Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед, спец. закладів, У посібнику подаються основні ознаки офіційно-ділового стилю та розглядається писемна форма його реалізації — діло­ві папери. Наведено зразки документів, правила їх оформ­лення, вправи різного ступеня складності. Виклад основного матеріалу доповнюють словник ділової людини, правила орфографії та пунктуації в таблицях.

Визначте, який це документ: а) за походженням; б) за і призначенням; в) за формою; г) за складністю.

Завдання 10.Доберіть до поданих дієприкметників замінники.

Воюючий, знаючий, кажучий, пишучий, стукаючий, головуючий, гтнучий, синіючий, зростаючий, скачучий, вистигаючий, наступаючий, слабнучий, виступаючий, співаючий.

Домашнє завдання.

Завдання 1. Напишіть прес-реліз про майбутню подію, яка була б цікавою для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

Завдання 2. Перекладіть українською мовою наступні мовні звороти.

Нам очень неприятно, что...; Нас неприятно поразил тот факт, что...; Жаль, что спожилась такая неприятная ситуация...; Мы очень обеспокоены таким положением дел...; Это, к сожалению, противоречит условиям нашего соглашения...; Мы не согласны с Вашим мнением относительно...; Высказываем свое неудовлетворение по поводу; Нас абсолютно не удовлетворяет...; Вынуждены напомнить Вам, что, к сожале­нию, до сих пор не получили от Вас банковской гарантии; Ва­ше пренебрежительное отношение к нашим просьбам наносит вред зтому сотрудничеству, которое когда-то было очень плодотворным; Направляем Вам претензию в отношении качества...; Направляем Вам претензию в связи с упаковкой....

Завдання 3. Запишіть словосполучення літературною мовою.

Міроприємства по боротьбі, приймаючи до уваги вищесказане, відносно нього, приймати участь, заява в одному екземплярі, заяв і зауважень не поступило, скривається від слідства, згідно рішення райсуду, закрити відносно нього кримінальну справу, злочин являється не тяжким, удар в область обличчя, проживаючий у місті Одесі, провести слідуючі оперативно пошукові дії, вина не доказана.

 

Практичне заняття №5

Довідково-інформаційні документи

План

1. Довідка.

2. Службові записки.

3. Протокол, витяг з протоколу. Протокол як документ про проведення слідчих і судових дій.

4. Звіт, план. Оголошення, повідомлення про захід.

Ключові поняття: довідка, доповідна та пояснювальна записка, інструкція, розпорядження, протокол, протокол слідчих дій, звіт, план, оголошення.

 

Література

1. Бибик С.П., Михно І.Л., Пустовіт Л.О., Сюта Г.М. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. – К., 1997.

2. Боцко М.Д., Співак В.М., Хазін М.А. Цивільно-правові документи. –К., 1996.

3. Глущак С.В. та ін. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник для вищих та середніх спец. Навч. закладів. –2-е вид. –К., АСК, 2000.

4. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. –К., 1998.

5. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. Вид. 3-е. – К., 1982.

6. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1996.

 

Практичні завдання

Завдання 1. Продовжіть речення.

Довідка – це…

Довідки можуть бути …

Службові довідки складають …

Особисті довідки підтверджують …

Доповідна записка – це …

Доповідні записки бувають …

Пояснювальна записка – це …

Службові записки мають такі реквізити: …

Протокол – це …

Протокол загальних зборів підписує …

Протокол має такі реквізити: …

Витяг з протоколу – це …

Звіт – це

Звіт має такі реквізити: …

План - це

Оголошення – це …

В оголошенні обов’язково вказують …

За формою розрізняють такі оголошення: …

 

Завдання 2. Розмістіть реквізити довідки в правильній послідовності.

1. Дата видання й номер довідки.

2. Призначення довідки (куди подається).

3. Текст.

4. Підписи службових осіб.

5. Назва організації, що видає довідку.

6. Печатка.

7. Прізвище та ім’я особи, якій видається довідка.

 

Завдання 3. Використовуючи подані нижче словосполучення (на вибір), складіть довідку. Запам’ятайте типові мовні звороти, що вживаються в довідках.

Видано для подання до, посадовий оклад, займати житлову площу, на посаді, за місцем роботи, мешкати за адресою.

 

Завдання 4. Запишіть подані словосполучення у давальному відмінку однини. З трьома (на вибір) складіть речення, характерні для офіційно-ділового стилю. Поясніть вживання відмінкових закінчень.

Начальник Сидорчук Іван Тихонович, директор Марчук Олександр Вікторович, генерал Шевченко Ростислав Дмитрович, проректор Самохвалов Станіслав Миколайович, президент Погрібний Василь Петрович, редактор Смолинчук Ніна Петрівна, кореспондент Тимошко Катерина Юріївна.

 

Завдання 5. Прочитайте тексти документів. Знайдіть помилки в оформленні, допишіть відсутні реквізити та відредагуйте текст, якщо є в тому потреба. Визначте, які це документи за найменуванням.

А. Вельмишановний пане декане! Повідомляю Вам, що студенти Керімова Г., Кислій К., Коломенська О., Василькіна О. весь час не відвідували заняття. Я постійно попереджала їх, але вони не звертають уваги на мої зауваження. Прошу прийняти міри до цих студентів.

Кулик О.Л.

 

Б. Я, мельник Антоніна Сергіївна, пропустила заняття з 1 вересня по 1 жовтня, бо їздила лікуватися в санаторій “Трускавець”.

02. жовтня 00 року

 

Завдання 6. Типові мовні звороти ділового мовлення, що вживаються в службових записках, перекладіть українською мовою. Складіть з ними речення, характерні для цих документів.

Довести до сведения, принять меры, ставить вопрос о рассмотрении, несмотря на …, обязан отчетностью, основополагающий, вести переписку, составить отчет, прийти к выводу, на протяжении, за период работы.

 

Завдання 7. Складіть протокол, розмістивши подані реквізити відповідно до правил та додавши потрібні відомості.

Порядок денний. Затвердження екзаменаційної документації. Протокол. Присутні: … . №9. Голова: … . Звіти викладачів кафедри про результати навчально-методичної роботПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.22.242 (0.044 с.)