Документи з господарсько-договірної діяльності.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Документи з господарсько-договірної діяльності.Обліково-фінансові документи

План

1. Таблиця, список, перелік.

2. Накладна.

3. Акт.

4. Особливості вживання числівника в ОДМ.

Ключові поняття:таблиця, список, перелік, тематичний заголовок, накладна, акт, вступна частина, констатуюча частина, відмінювання числівників, зв’язок числівників з іменниками.

Література

1. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови. Навчальний посібник. – К.: ТОВ «ЛДЛ», 1998.

2. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – 4-е вид. – К., 1972.

3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 2-ге вид., доповнене. – Х.: Торсінг, 2002.

4. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. Вид. 3-е. – К., 1982.

5. Сербенська О, Практичний словничок нормативних висловів. –Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2002.

6. Орфографічний словник української мови. – К., 1994.

7. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003.

 

Практичні завдання

Завдання 1. Продовжіть речення.

Перелік – це…

Таблиця – це перелік …

Таблиця складається з таких реквізитів…

Таблиця має бути …

Накладна – це …

Акт – це …

 

 

Завдання 2. Прочитайте тексти документів. З’ясуйте, які це документи за найменуванням.

А.

 

Поряд- ковий номер картки Порядко- вий номер документа   Заголовок листа Індекс діловеде-ння   Приміт-ка
Про умови розташування замовлення на вироби Б-3. 32/143 Вихід-ний доку-мент-запит
Про згоду укласти договір на виготовлення партії виробів Б-3. 32/143 Відпо-відь на запит

 

Б.

№ пор. Номер рахунку в ощадній касі Прізвище, ім’я, по батькові особи, на рахунок якої перераховується сума Сума Для відміток ощадної каси
  2315679/45   7654320/13 Коваленко Володимир Павлович   Харченко Марина Дмитрівна      

Завдання 3. Визначте документи за поданими нижче формулярами.

А. Автор документа (назва відомства і організації); дата, номер і місце складання; гриф затвердження; заголовок; під­става (наказ керівника організації); склад комісії, присутні; текст; відомості про кількість примірників документа, їх міс­цезнаходження; перелік додатків; підписи членів комісії і присутніх.

Б. Назва документа; дата; номер; підстава, на основі якої видано документ; кому видано (назва установи або прізвище, ім’я, по батькові приватної особи); від кого видано (назва або штамп установи, адреса, телефон, поточний рахунок); позна­чення кожної графи: а) назва предметів, б) сорт, в) розмір, г) одиниця виміру, ґ) номенклатурний номер, д) кількість, вартість, є) сума вартості; підпис керівника установи й бухгалтера; дата; хто видав; хто одержав; печатка або штамп установи.

 

Завдання 4. Відредагуйте подані речення, запишіть пра­вильно.

1. У період з 12.01.2002 по 19.01.2002 комісія провела роботу по визначенню фактичної продуктивності сортіровочної машини.

2. Відтворивши акт, комісія повинна під розписку озна­йомити з його змістом осіб, про яких мовилося в акті.

3. Голова та члени комісії, обстеживши положення справ учбової частини Вінницького профтехучилища № 5 виявила такі фактори порушення ведення діловодства.

4. Комісія зчитає за необхідне поставити питання про знімання з посади замісника директора з учбової роботи.

5. Комісія предлагає на протязі березня місяця запустити серійне виробництво холодильників.

6. Даний акт являється документом, на основанії якого вантажне управлєніє Південної залізниці має покрити убитки.

7. Акт укладено у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу.

Завдання 5.Розкрийте дужки. Узгодьте іменники з числівниками.

234 (студент), 2,5 (відсоток), 1000 (кілометр), 70 (слухач), 920 (гривня), 2 (стаття), 7 (варіант), 58 (депутат), 14 (примірник).

 

Завдання 6.Відредагуйте подані нижче сполучення слів, запишіть правильні варіанти.

Грошова субсидія на суму в 11 гривень 70 копійок; книжки кількістю 9 екземплярів; допомога розміром у 5 мільйонів доларів; відстань у 700 км; на першім етапі; самий перший проект; більша половина працівників; в однім варіанті; півтори гривні; один запит розглянули 5.05.2002, а другий – 8.09.2002.

 

Завдання 7.Прочитайте подані російською мовою терміноодиниці та сталі словосполучення професійно-ділової мови правоохоронців.Наведіть українські відповідники і запишіть їх.

а) Антиправовые действия, арестовывать, безопасность, обыск, осведомитель, правовед, преступник, суд, судебный процесс, угрожать оружием.

б) Авторское свидетельство, администрация, довод, извещение, повестка дня, сделка, совещание, соглашение, ссуда, уведомить.

в) Бегом марш! Вольно! Все налицо (доклад начальнику)! Выше ногу! В ружье!

 

Завдання 8.Зробіть правильний вибір слів, що в дужках, даючи клятву правоохоронця.

- Я, (Михайло Тимчук), (виголошую, проголошую, оголошую) клятву правоохоронця й урочисто обіцяю (виконувати, здійснювати) свої (професійні, професіональні) (обов’язки, зобов'язання) з честю і гідністю, (дотримуватися, дотримувати) законів України, Кодексу (професійної, професіональної) етики правоохоронців України, Кодексу честі і вимагати дотримуватися їх (іншими, другими).

 

Домашнє завдання:

1. Складіть таблицю успішності студентів вашої групи з фахових дисциплін.

2. Дотримуючись правил оформлення, складіть алфавітний список викладачів, які викладають у вашій групі.

3. Складіть акт списання непридатних для користування меблів.

4. Прочитайте юридичні терміни і запишіть їх, ставлячи наголос і вказуючи в дужках їх походження за “Словником іншомовних слів”. Подайте дефініцію (коротке визначення) понять, номінованих цими термінами.

Зразок: Арешт (лат.) – запобіжний захід, який полягає у взятті під варту підозрюваного, обвинувачуваного або підсудного з метою запобігання можливому ухиленню їх від слідства і суду, перешкодженню у встановленні істини в справі або зайняттю злочинною діяльністю, а також забезпечення виконання вироку.

 

Акція, алібі, вексель, віза, ексгумація, кампанія, компанія, корупція, кримінологія, ліцензія.

 

 

Практичне заняття №7

Документи з господарсько-договірної діяльності.

Обліково-фінансові документи

План

1. Доручення.

2. Розписка.

3. Правопис прислівників.

Ключові поняття:особистедоручення, службове доручення, розписка, правопис прислівників: разом, окремо, через дефіс.

Література:

1. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови. Навчальний посібник. – К.: ТОВ «ЛДЛ», 1998.

2. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – 4-е вид. – К., 1972.

3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 2-ге вид., доповнене. – Х.: Торсінг, 2002.

4. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. Вид. 3-е. – К., 1982.

5. Сербенська О, Практичний словничок нормативних висловів. –Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2002.

6. Орфографічний словник української мови. – К., 1994.

7. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003.

 

Практичні завдання

Завдання 1.Продовжіть речення.

1. Доручення – це …

2. Доручення видаються на розпорядження майном, …

3. За походженням доручення поділяються на …

4. Обов’язковою умовою правомірності особистого доручення є …

5. Розписка – це …

6. За походженням розписки бувають …

7. Особисту розписку складають тоді, коли …

8. Розписка має такі реквізити…

 

Завдання 2.Виправте помилки в оформленні доручення.

Доручення

Я доручаю одержати у касира університету належну мені стипендію.

08.09.2009.

Засвідчую підпис

Декан факультету (підпис) Опанасенко З.О.

 

Завдання 3.Виправте помилки та відредагуйте поданий документ.

Розписка

20 червня 2009 року я в присутності Кравчук Дмитра узяв у долг гроші в сумі 300 (триста) гривень, які обов’язково віддам Шевченко Анатолію не пізніше 10.X.2009 р.

підпис

 

Завдання 4.Доповніть речення потрібними дієсловами.

Юридичні сторони … відповідальність згідно з законодавством.

Фахівець … участь у виконанні взятих зобов’язань.

Матеріально відповідальна особа .. на себе відповідальність за схоронність матеріальних цінностей.

Даний договір … чинності з моменту його підписання.

Для проведення ревізії … спеціальну комісію.

Доповідач .. чимало переконливих фактів.

Ми … на вашу підтримку.

 

Завдання 5.Запишіть слова, знявши риску; поясніть їх правопис.

За/світла, до/ладу, на/показ, на/прикінці, на/вскіс, по/перше, по/батькові, по/близу, з/дня/на/день, по/середині, на/різно, по/деколи, по/українськи, в/нічию, до/побачення, раз/у/раз, як/слід, по/господарськи, на/швидку, по/всяк/час, в/решті/решт, що/години, на/гора, на/разі.

 

Завдання 6.Складіть і запишіть словосполучення, поєднавши паронімічні прикметники з іменниками. Поясніть свій вибір.

1. Автоматичний – автоматний (..патрон, ..черга, ..пристрій, ..замок, ..ріжки, ..станція, ..жест, ..диск).

2. Батьків – батьківський (..портрет, ..очі, ..збори, ..поріг, ..похвала, ..обов’язки, ..любов).

 

Завдання 7.Переладіть словосполучення українською мовою.

Следующий день –

На следующий год –

Повестка дня следующая –

Пусть войдет следующий –

Пришли к следующим выводам –

Следующая остановка –

Следующий за мной человек –

Сказал следующее –

Написано следующее –

На следующем километре –

В следующий раз –

На следующей неделе –

Он предложил следующее –

Следующий номер газеты –

Я жду следующих учеников –

Поступим следующим образом –

В последующем надо –

Домашнє завдання:

1. Виправте помилки та відредагуйте документ.

Доручення

Я, Вашчук Катерина Леонідівна, студентка II курса історичного факультета Дробичського Державного Педагогічного університету імені І.Франка доручаю Потапенко Олександру Миколаєвичу получить в бібліотеці 20 “Орфографічних словників”.

Доручення дійсно до кінця червня місяця цього року.

 

Підпис Вашчук К.Л.

Засвідчую: М.Я.Демянчук.

 

2. Напишіть розписку, розмістивши подані відомості відповідно до правил оформлення.

28 жовтня 2009 р. Підстава: наказ директора школи №44 від 25.10.2009. Підпис. Я, вчитель історії Потильчак О.В., отримав від заступника директора з господарської роботи Прядка М.С. у тимчасове користування для членів аохеологічної експедиції такий інвентар: 11 (одинадцять) лопат, 9 (девять) емальованих відер; 1 (одні) граблі; 3 (три) намети.

Розписка.

 

3. Відредагуйте речення, враховуючи значення слів.

1.В момент здійснення таємної крадіжки його захопили на місці злочину. 2. Лікар встановив смерть громадянина В. шляхом крововиливу у мозок. 3. В коридорі між ними виникла взаємна драка. 4 При затриманні злочинця дільничий інспектор проявив справжню майстерність. 5. При догляді виявлено поранення на спині в області груді. 6. Всі ці діяння призвели до жертви одного суб’єкта. 7. Я рахую, що в цій ситуації так поступати не слід. 8. Злочинці приховали здобичу на річному березі. 9. Мою увагу привабили знаряддя злочину.

 

Практичне заняття №8

Усне ділове спілкування

План

1. Культура усного ділового мовлення та мовленнєвий етикет.

2. Бесіда.

3. Телефонна розмова.

4. Особливості вживання прийменника в ОДМ.

Ключові поняття:усне мовлення, мовний етикет, ознаки культури мовлення, вербальні і невербальні засоби, телефонна розмова, бесіда, прийом відвідувачів.

Література:

1. Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації: Навчальний посібник. – Київ, 2002.

2. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. Вид. 3-е. – К., 1982.

3. Сербенська О, Практичний словничок нормативних висловів. –Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2002.

4. Орфографічний словник української мови. – К., 1994.

5. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – Київ, 1998.

6. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: навчальний посібник. – Київ, 2001.

7. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003.

Практичні завдання

Завдання 1.Дайте відповідь на запитання.

1. Що таке культура мови? Які норми вона утверджує?

2. Дайте визначення поняттям “етикет” та “мовленнєвий етикет”.

3. Усно перерахуйте мікросистему національно-специфічних стійких формул спілкування, прийнятих і приписаних суспільством для встановлення контакту співбесідників, підтримання спілкування у певній тональності.

4. Продовжіть подані речення:

- Висловлюємо щиру вдячність …

- Будемо раді, якщо ви погодитесь …

- Просимо вибачення за …

5. Усно назвіть етикетні мовні формули:

- вітання;

- відмова;

- згода, підтвердження;

- вибачення.

6. Прочитайте вислови і пригадайте своє несправедливе ставлення до знайомих, близьких. Напишіть текст вибачення:

- Вибачте мені. Даруйте, що я вам завдав стільки клопоту.

- Я повинен просити у вас вибачення. Перепрошую.

- Мені дуже шкода, що я засмутив Вас.

- Я розумію, що помилився. Прошу пробачення.

7. Що таке бесіда?

8. На яких трьох головних типах стосунків будуються бесіда і нарада?

9. Чим відрізняється повсякдення бесіда від ділової?

10. Які є види ділових бесід? Яка між ними різниця? Як їх правильно вести?

11. Що таке нарада?

12. На які види поділяються ділові наради? У яких випадках їх проводять?

13. Які завдання має вирішити голова під час підготовки до наради?

14. Від чого залежить успіх наради?

15. Яких правил слід дотримуватися під час ведення наради?

Завдання 2.Диктант-переклад

Этикет и этикетка

Казалось бы, что между этими словами общего? Этикетку все видели, все знают. На спичечных коробках, на бутылках с газированной водой, на новых брюках, купленных в магазине, яркая наклейка, цветной ярлычок, которые привлекают наше внимание и рассказывают (информируют) о предмете.

Этикетка – словно маленький представитель вещи. И от того, как нам понравился этот «полномочный посол», во многом зависит отношение его «хозяину» – самой вещи.

А этикет? Этикет определяет, как человек обращается с другими людьми, определяет его внешний вид, манеру вести себя. Но ведь жесты, движения, позы, способы приветствий, поведение за столом, вкус в одежде и т.п. тоже являются своеобразной этикеткой. Именно это наши свойства и особенности прежде всего бросаются в глаза при знакомстве. И по ним нередко судят о нас самих /Б.Бушелева /.

 

Завдання 3. Прочитайте. З'ясуйте, до яких етикетних си­туацій належать подані мовні формули та якими з них можна скористатися за офіційних обставин.

1. Привіт Здрастуйте. Доброго ранку. Наше щире вітання. Добрий день. Добридень. Вечір добрий. Добрий вечір. Доб­рого здоров'я. Я Вас вітаю.

2. До побачення. До завтра. На все добре. Бувайте. Усім вітання. Тим часом. Мені час. До зустрічі. Скоро побачимось. Щасливо.

3. Спасибі. Дякую. Щиро дякую. Дуже дякую. Дозвольте висловити вдячність. Глибоко вдячний. Дякую від усього серця. Ви зробили мені велику послугу. У великому боргу перед Вами. Складаю подяку.

4. Так. Гаразд. Обов'язково. Авжеж. Добре. Чудово. Ще б пак. Ви маєте рацію. Не заперечую. Звичайно. Безсумнівно.

5. Дякую, не треба. На превеликий жаль, ні. Ні, я не можу. Про це не може бути й мови.. Нічого подібного. Це марну­вання часу. Я про це іншої думки. Шкода, але я мушу відмо­витися. Це неможливо.

6. Перепрошую. Вибачте. Мені дуже шкода. Даруйте за клопіт. Прошу вибачення. Вибачте, що завдав(ла) стільки клопоту. Не згадуйте про це.

7. Це не так? Не може цього бути? О! Тільки уявіть собі! Подумати тільки! Хто б міг подумати! Як дивно!

Завдання 4.Доберіть до поданих висловів літературні відповідники і запишіть їх.

Точка зору, на протязі, приймати участь, приймати міри, повістка дня, поставити галочку, вибач мене, дякую тебе, приходити в голову, кидатися в очі, оточуюче середовище, по можливості, із задоволенням, точно відомо, в кінці кінців, давати добро, подача документів, в якості директора, матеріальне положення, заключити угоду, виписка з протоколу, проявляти інтерес.

Завдання 5.Перекласти українською мовою подані словосполучення.

Бежать по улице, идти по проспекту, ехать по полю, идти по следу, плыть по течению, по направлению к автостанции, работать по целым дням, по выходным дням, приказ по райотделу, мероприятия по повышению дисциплины, экзамен по вождению, я к вам по делу, юрист по профессии, комиссия по проверке, узнать по отпечаткам пальцев, по мере того как, переходить по наследству, задание по силам, по поводу чего, по причине чего, родственник по отцу, товарищ по школе, звонить по телефону, скучать по родственникам, зачет по истории Украины, узнать по почерку.

 

Завдання 6. З поданих варіантів словосполучень і речень, що вжива­ють у текстах документів, виберіть нормативні, свій вибір аргу­ментуйте.

У нових жилих масивах — у нових житлових масивах, як встановив дільничий міліціонер — як установив участковий міліціонер, заходи під відкритим небом — заходи просто неба, мусор прибирають регулярно — сміття прибирають регулярно, проїжжа частина вулиці — проїжджа частина вулиці, громад­ський транспорт перегружений — громадський транспорт пере­повнений, магазин працює з 9.00 по 18.00 — магазин (крамни­ця) працює від 9.00 до 18.00, склад буде відчинено з обіда — склад буде відчинено після обіду, магазин відчинили — магазин відкрили, в продажі є борошно — у продажу є борошно; звер­татися у будь-яке поштове відділення — звертатися у любе по­штове отдєлєніє, подайте правильний адрес — подайте пра­вильну адресу, підбирати кадри —добирати кадри.

 

Завдання 7. Відтворіть телефонну розмову методиста університету з батьками

студента.

Завдання 8.Виправте помилки, допущені під час телефонної розмови.

- Алло! Це хто?

- Марченко. А хто вам треба?

- Директор фірми. Я не знаю як його звати.

- А хто це дзвонить?

- Пиляй Дмитро.

- А хто ви такий? Де ви працюєте?

- Я дзвоню по оголошенню з приводу роботи.

- Петру Сидоровичу ніколи з вами говорити. А робітників ми вже собі й без вас набрали.

У чому полягає майстерність ведення телефонної розмови?

Яких правил слід дотримуватися під час телефонної розмови?

Завдання 9.Усно змоделюйте ситуацію а) знайомства; б) представлення.

Увага! Культура мовленняПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.51.24 (0.026 с.)