Вимоги до оформлення, складання та захисту курсової роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги до оформлення, складання та захисту курсової роботиВимоги до оформлення, складання та захисту курсової роботи

 

Мета курсової роботи

Курсова робота є однією з найефективніших форм самостійної роботи студентів. Метою курсової роботи є допомогти студентові закріпити та поглибити теоретичні знання, здобуті у процесі вивчення дисципліни «Управлінський і податковий облік».

Курсова робота як важлива форма навчального процесу покликана навчити майбутнього фахівця самостійно узагальнювати й аналізувати інформаційні джерела (монографії, підручники, навчальні посібники, публікації періодичної преси), статистичні і практичні матеріали, щодо порядку ведення управлінського та податкового обліків з метою поліпшення фінансового стану суб’єкта господарювання.

Курсова робота свідчить, наскільки знання, здобуті студентами в процесі вивчення курсу «Управлінський і податковий облік», є глибокими і фундаментальними; характеризує вміння студентів самостійно дослідити поставлені питання обраної теми.

Загальні вимоги до курсової роботи

У курсовій роботі студент має показати:

- знання і правильне розуміння ведення управлінського та податкового обліків, які використовуються в сучасній Україні;

- уміння працювати з інформаційними джерелами, користуватись законодавчим та інструктивним матеріалом, викладати свою точку зору на проблемні питання та робити обґрунтовані висновки щодо поліпшення порядку ведення та способів застосування управлінського та податкового обліків;

- здатність використовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу та узагальнення цифрового матеріалу, застосовувати сучасну методику дослідження з використанням таблиць, графіків, схем, діаграм та інших графічних рисунків.

У курсовій роботі студент повинен глибоко і всебічно розкрити зміст обраної теми, показати розуміння конкретних форм організації управлінського та податкового обліків у різних галузях господарської діяльності суб’єктів господарювання. Особливу увагу слід приділити дискусійним питанням теорії і практики розглянутих видів обліків. Якщо в економічній літературі стосовно управлінського обліку або в законодавчому матеріалу стосовно податкового обліку відсутній єдиний порядок застосування або ведення відповідних обліків, слід навести думки кількох авторів, дати їх критичну оцінку та висловити свої міркування з даних питань. Це допоможе більш глибокому засвоєнню матеріалу.

Виконання курсової роботи

Виконання курсової роботи передбачає такі етапи:

- вибір теми;

- підбір та вивчення літератури;

- складання попереднього плану;

- консультація з керівником й уточнення плану курсової роботи;

- написання та оформлення тексту курсової роботи;

- передання завершеної курсової роботи керівнику;

- доопрацювання роботи згідно із зауваженнями керівника;

- захист курсової роботи.

Підготовка до виконання курсової роботи

Підготовку до написання курсової роботи починають з вибору теми. Студентам надається право самостійно вибрати тему з проблематики, визначеної кафедрою «Фінансів», а також запропонувати свою тему з обґрунтуванням доцільності її розроблення. У такому випадку вибрана тема і план роботи повинні бути узгоджені з керівником курсової роботи.

Обравши тему, студент має чітко визначити мету курсової роботи, підібрати відповідну наукову літературу та нормативно-інструктивні матеріали.

Літературні джерела студент підбирає самостійно. Роботу з літературою потрібно починати зі складання повного списку книг, статей, законів та нормативних документів. Для складання картотеки рекомендується використовувати такі каталоги:

- систематичний каталог наукової, навчальної та довідкової літератури університетської бібліотеки;

- каталог періодичних видань, довідників і нормативних матеріалів — у читальному залі бібліотеки;

- систематичні каталоги інших бібліотек.

Найбільша кількість публікацій стосовно ведення управлінського та податкового обліків міститься в журналах «Податковий вісник», «Бухгалтер», «Податки та бухгалтерський облік», «Фінанси України», «Економіка України», «Фінансова тема», «Економічний часопис», а також у газетах «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Бізнес», «Галицькі контракти» та інше. Законодавчі акти публікуються у «Відомостях Верховної Ради України» та інших періодичних виданнях. Статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях Міністерства статистики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України та її структурні підрозділи на місцях. 3 метою прискорення роботи доцільно користуватися повним переліком статей, які друкуються щомісяця в офіційному журналі центрального державного органу податкової служби «Податковий вісник».

На основі вивчення спеціальної літератури, нормативних документів, статистичних збірників студент складає розгорнутий план курсової роботи (можливо, в кількох варіантах), який погоджує з викладачем — керівником курсової роботи.

План — це основа роботи, тому його складання є одним із найважливіших етапів її підготовки. План повинен відобразити напрями дослідження обраної теми, логічний зв’язок між її окремими складовими частинами, проблемну постановку окремих питань. Із складеного плану видно, наскільки студент засвоїв матеріал обраної теми, як він зрозумів проблему в цілому і зумів виділити суттєві, головні напрями дослідження. Від правильно складеного плану багато в чому залежить і кінцевий результат виконаної роботи.

Після узгодження плану студент починає писати курсову роботу. Під час її написання план може уточнюватись. Уточнення додатково погоджуються з керівником.

Правила викладу тексту документа

Текст документа (далі – текст) має бути чітким, стислим і не допускати різних тлумачень. У тексті повинні застосовуватись науково-технічні терміни, позначення та визначення, встановлені відповідними стандартами. Якщо у тексті застосовується специфічна термінологія, то вона повинна бути пояснена у переліку позначень та скорочень. Текст основної частини документа в залежності від його смислового змісту поділяють на розділи, за потреби на підрозділи. Розділи та підрозділи поділяють на пункти; пункти, за потреби на підпункти. Розділи повинні бути пронумеровані у межах усього документу. Підрозділи у межах розділу. Пункти у межах розділу або підрозділу. Джерела у тексті позначають одним зі способів: арабськими цифрами; малими літерами українського алфавіту.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Заголовки (найменування) розділів, підрозділів мають відображати їх зміст та бути короткими і точними. Крапку у кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох речень їх розділяють крапкою. Переноси слів у заголовках не допускається. Заголовки розділів виконують великими літерами і розташовують симетрично тексту. Допускається розташовувати заголовки розділів з абзацу. Заголовки підрозділів виконують малими літерами з першої великої жирним шрифтом і розташовують з абзацу. Між заголовком розділу та заголовком підрозділу або наступним текстом повинно бути залишено один вільний рядок. Між заголовками підрозділу і наступним текстом відстань повинна бути такою, як у тексті. Між попереднім текстом і заголовком розділу або підрозділу повинно бути залишено один вільний рядок. Кожний розділ документа необхідно починати х нового аркуша. Не допускається розміщувати заголовок розділу, підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після нього вміщується усього один рядок тексту. Кожна формула або таблиця повинна бути пронумерована згідно з номером розділу, підрозділу та порядковому номеру формули або таблиці.

 

Теми курсових робіт

1. Податковий облік податку на прибуток на вітчизняних промислових підприємствах.

2. Особливості податкового обліку податку на прибуток фінансових установ.

3. Особливості податкового обліку податку на прибуток неприбуткових установ.

4. Податковий облік податку на додану вартість на промислових підприємствах.

5. Особливості податкового обліку податку на додану вартість на торгівельних підприємствах.

6. Особливості податкового обліку податку на додану вартість резидентів-експортерів.

7. Особливості податкового обліку податку на додану вартість резидентів-імпортерів.

8. Податковий облік податку з доходів фізичних осіб на великих підприємствах, фінансових групах та інших корпораціях.

9. Особливості податкового обліку податку з доходів фізичних осіб суб’єктами малого підприємництва.

10. Системи оподаткування господарської діяльності суб’єктів малого підприємництва.

11. Податковий облік прямих податків на підприємствах.

12. Податковий облік непрямих податків на підприємствах.

13. Особливості податкового обліку державних зборів, які сплачуються суб’єктами господарювання.

14. Класифікація та поведінка витрат в управлінському обліку на промислових підприємствах.

15. Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень на промислових підприємствах.

16. Податковий облік доходів фізичних осіб підприємств АПК.

17. Бюджетне планування і контроль в управлінському обліку на промислових підприємствах.

18. Податковий облік земельного та місцевих податків і зборів на промислових підприємствах.

19. Облік за центрами відповідальності на підприємствах монополістах.

20. Податковий облік на промислових підприємствах, з незначним об’ємом виробництва.

21. Особливості податкового обліку валових доходів та витрат на підприємствах з видобутку газу та переробки газового конденсату.

22. Особливості податкового обліку на промислових підприємствах при проведенні санації (ліквідації).

23. Особливості податкового обліку валових витрат доходів та витрат підприємств хімічної або енергетичної промисловості.

24. Порядок калькулювання витрат у управлінському обліку на промислових підприємствах машинобудівної галузі.

25. Особливості управлінського обліку при аналізі взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку на промислових підприємствах.

26. Порядок обліку основних засобів та нарахування амортизації в податковому обліку на промислових підприємствах.

27. Порядок податкового обліку валових доходів та витрат на підприємствах АПК.

28. Особливості податкового обліку податку на додану вартість на підприємствах АПК.

29. Управлінський облік за центрами відповідальності в великих корпораціях.

30. Стратегічний управлінський облік на промислових підприємствах.

Законодавча база

1. Конституція України.

2. Кодекс України про адміністративне правопорушення.

3. Митний кодекс України.

4. Закон України «Про систему оподаткування».

5. Закон України «Про бухгалтерський облік».

6. Закон України «Про державну податкову службу в Україні»

7. Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»

8. Закон України «Про податок на прибуток підприємств».

9. Закон України «Про податок на додану вартість».

10. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб».

11. Закон України «Про плату за землю».

12. Закон України «Про податок з власників наземних транспортних засобів».

13. Закон України « Про забруднення природного навколишнього середовища».

14. Закон України «Про митний тариф в Україні».

15. Закон України «Про єдиний митний тариф».

16. Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки та збори».

17. Декрет Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір».

18. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормативів збору за спеціальне водокористування».

Додаток А

Вимоги до оформлення, складання та захисту курсової роботи

 

Мета курсової роботи

Курсова робота є однією з найефективніших форм самостійної роботи студентів. Метою курсової роботи є допомогти студентові закріпити та поглибити теоретичні знання, здобуті у процесі вивчення дисципліни «Управлінський і податковий облік».

Курсова робота як важлива форма навчального процесу покликана навчити майбутнього фахівця самостійно узагальнювати й аналізувати інформаційні джерела (монографії, підручники, навчальні посібники, публікації періодичної преси), статистичні і практичні матеріали, щодо порядку ведення управлінського та податкового обліків з метою поліпшення фінансового стану суб’єкта господарювання.

Курсова робота свідчить, наскільки знання, здобуті студентами в процесі вивчення курсу «Управлінський і податковий облік», є глибокими і фундаментальними; характеризує вміння студентів самостійно дослідити поставлені питання обраної теми.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.018 с.)